Sambåndet

Mandag 28. mai 2018
RSS
SPILLENTUSIAST: Lærer på Bibelskolen Fjellhaug og spillentusiast Andreas Ruud har vært sentral i utarbeidingen av linjen de siste to årene. FOTO: Anders Artmark Aanensen, Utsyn

Bibelskule kombinerer dataspel og bibel

Bibelskulen Fjellhaug blir den første bibelskulen i landet som får ei eiga linje for dataspel. Linjeansvarleg samanliknar med Kristen idrettskontakt (Krik).

Av Markus Plemantas, KPK. Publisert 11. april 2017.

Fakta

Elektronisk sport (E-sport)

  •  Videospill i en formalisert form for konkurranse eller prestasjonsutøvelse. All sportslig aktivitet som benytter datamaskiner og ofte datanettverk, som direkte regelgivende forutsetning for spillet som utøves gjelder som E-sport.
  • Elektronisk sport involverer alltid mennesker, men kan også bestå av kun datamaskiner som direkte deltakere i spillet.
  • Tradisjonelt har elektronisk sport vært mest utbredt i organisert form i Asia. Siden tusenårsskiftet har populariteten for e-sport økt USA, Europa og Norge, og de norske spillmiljøer, med flere store konkurranser. Det arrangeres ofte turneringer og konkurranser over Internett eller i andre mindre datanettverk, på såkalte LAN-parties.

Kilde: Wikipedia

 

Med den nye linja «Bibel, Gaming og Digital kultur» skal elevane endeleg få sjansen til å kombinere gamingopplevelser med eit bibelskoleår. Den nye linja ved Bibelskulen Fjellhaug, som er eigd av Norsk luthersk misjonssamband (NLM), får oppstart til hausten.

– Vi har hatt gaming som valfag dei siste to åra, og det var det som var mest populært, seier ansvarleg for den nye gaming-linja, Andreas Ruud, til KPK

– Høy kompetanse

Ruud, som er lærar på Bibelskolen Fjellhaug og som sjølv har eit personleg forhold til dataspel, har vore sentral i utarbeidinga av linja dei siste to åra.

– Dette er inga E-sport-linje (sjå faktaboks) som somme folkehøgskular tilbyr. Men elevane skal få kunne smake litt på kva det faktisk betyr å prøve å bli litt betre på spel – og der vil vi ha inn kompetente folk som kan hjelpe dei, seier Ruud.

På spørsmål om korleis ein kan kombinerer bibelundervising og dataspel, viser Ruud til opprettinga av Kristen idrettskontakt (Krik), som bana vegen for å kombinere kristen tru og idrett.

– For 15 til 20 år sidan var det utenkjeleg, men no har Krik blitt allment kjent – og det å ha andakt på fotballtrening er heilt sjølvsagt. Det blir brukt som ein naturleg måte å drive kristent ungdomsarbeid på, meiner Ruud.

Veksande gaming-kultur

Og med ein stadig veksande gaming-kultur både i Noreg og internasjonalt meiner Ruud det er naturleg at også ein bibelskule skal rette seg mot denne gruppa ungdomar.

– Speleglede er akkurat som idrettsglede. Det kan òg vere ei velsigning frå Gud. Ein kan bruke det som eit verktøy på ein god og truverdig måte i eit ungdomsarbeid, retta mot dei som ikkje er så opptekne av idrett eller musikk, meiner Ruud.

– Men om elevane trur dei berre kan spele dataspel og sluntre unna bibelundervisinga, har dei ikkje skjønt kva dei er med på, seier han og strekar under at mesteparten av tida vil bli brukt til bibelundervising.

– Gaming som eit eige fag vil vere det største faget på linja – og det blir 8-10 timar med rein speling i veka. Samtidig har vi 18 timar med fellesfag som i hovudsak er bibelundervising, seier linjeleiaren.

Ikkje berre bibelske dataspel

Deler av bibelskuleåret vil også bli brukt til å analysere korleis kristendomen blir framstilt i ulike moderne storspel. Ruud meiner det er ein tendens til at kristendomen ofte får «offer-rolla» i dataspel:

– Er måten spelverda og internettkulturen portretterer kristen tru på, og set det religiøse på dagsorden på, eigentleg truverdig?

Ruud stiller spørsmål ved om kristne berre skal føye seg, eller som dei fleste gjer, berre halde seg unna dataspel.

– Er det ikkje betre at vi seier at «denne presten i det spelet der – det er jo ingen prestar som er sånn i røynda», spør Ruud som ønskjer å skape refleksjon rundt dette blant elevane.

– Det er mykje vald, blod og skyting i mange moderne og populære dataspel. Korleis er dette foreinleg med kristen tru?

– Dette er eit spørsmål som kjem til å bli teke opp i undervisinga. Vi kjem ikkje berre til å spele kristne spel, og vi må reflektere over kva valdelege spel gjer med oss. Men eg trur ikkje at vi blir mordarar av å spele spel som er meint som underhaldning, seier Ruud.

– Er det somme spel som absolutt ikkje vil bli akseptert?

– Ja, det er det. Spel som f.eks. «Postal» og heilt lugubre spel ønskjer vi å unngå. Eg synest heller ikkje noko om spel som mobbespelet «Bully». Men vi ønskjer ikkje fyrst og fremst og vifte med peikefingeren – men heller invitere til refleksjon rundt det som blir spelt, seier Ruud.

– Stor del av kvardagen

Rektor Jørn Martinsen peikar òg på at gaming og digital kultur er ein stor del av kvardagen for unge menneske.

– Vi ønskjer å ta det på alvor og er glade for at vi kan ta det inn i ein bibelskulekontekst der vi òg kan jobbe reflektert med dette for eksempel i høve til speleglede, etikk og kva slags innverknad digital kultur kan ha på sosiale relasjonar. Vi treng òg kristne leiarar som veit noko om dette og kan bruke det for eksempel i kristent ungdomsarbeid, seier Martinsen.

Avgrensa plass

Då linja «Bibel, Gaming og Digital kultur» blei lansert, kom det inn søknader allereie fyrste dagen. Det betyr at søkjarar bør vere tidleg ute dersom dei ønskjer plass.

– Vi har avgrensa elevtalet til rundt ti plassar for å sikre god nok oppfølging. Vi har eit laupande opptak, så det er fyrstemann til mølla. Elevane må sjølv ta med seg datautstyr, men vi vil stille med fiberlinje og veldig gode lærarar, lover Ruud. KPK

Ingen kommentarer »

Skriv en kommentar

Bergens Indremisjons aldershjem bygges om til omsorgssenter.

Til høsten blir det ledige plasser i Betania Studentfellesskap. Husfar Torgeir Skrunes vil helst ha inn jenter.

‒ Vi har beholdt godkjenningen av 120 studentplasser, sier en lettet og fornøyd rektor Gunnar Ferstad ved Bildøy Bibelskole.

Plussreiser opplever størst vekst i turer til Israel/USA, og flere av de nye kundene kommer fra andre kirkesamfunn enn lutherske.

Er det at man bare ønsker å være morsom, en legitim grunn for en publikasjon til å bruke et navn som ligner en annens merkevare?

Copyright © Sambåndet 2018