Sambåndet

Søndag 23. september 2018
RSS
KRAV: Skatt Midt-Norge krever 1,1 millioner kroner av misjonsreise Daggry barnehage på Valderøy. Foto: Privat

Ny momssak rammer private

Ikke før var striden om momsrefusjon til private internatskoler over, før skatteetaten innleder en ny sak som utelukkende rammer private utbyggere.

Av Petter Olsen BAKGRUNN . Publisert 10. juli 2017.

Sambåndet.no kan i dag avsløre at private barnehageutbyggere kan måtte vente med å søke momsrefusjon til selve bygget som barnehagen skal drive virksomheten i, har fått ferdigattest fra kommunen. Det kan i verste fall føre til at utbyggeren taper retten til å søke om refusjon for deler av utgiftene.

Espen Rokkan. Foto: PBL

– Denne lovtolkningen gjør det vanskeligere og dyrere for eksempelvis livssynsbaserte barnehageutbyggere. Det truer det menneskerettighetsbeskyttede mangfoldet i tilbudet, påpeker juridisk direktør Espen Rokkan i Private Barnehagers Landsforbund (PBL) overfor sambåndet.no.

– Må avklare
Problemet som rammer private utbyggere, er ifølge Espen Rokkan dette: Kompensasjonsloven definerer i paragraf 2 hvem som omfattes av loven. I punkt d heter det at loven gjelder for «barnehager som nevnt i barnehagelovens paragraf 6.» Her står det at «virksomheter (…) må være godkjent før driften settes i gang.» Når kompensasjonslovens paragraf 2 punkt a (se første lenke) omtaler kommuner og fylkeskommuner, er det ikke henvist til barnehageloven.

– Skatt Midt-Norge tolker 2 d som om barnehagen må være gitt godkjenning/være ferdig bygget og godkjent for å kunne søke refusjon, mens vår påstand er at lovgiver aldri hadde ment å gjøre annet enn å avgrense mot dagmammavirksomhet og familiebarnehager. Derfor blir skattemyndighetenes tolkning etter vårt syn feil, utdyper Rokkan og fortsetter:

– Kommuner som bygger barnehager, har ikke noe tilsvarende krav. Også det er et moment som taler for vår tolkning. Det er urimelig om det skulle være bevisst forskjellsbehandling, sier Rokkan.

At barnehagebygg må godkjennes (paragraf 10 i barnehageloven) før de tas i bruk, er naturlig og ifølge Rokkan en teknisk øvelse hvor alle bygg blir godkjent.

– Det er ikke rakettfysikk å bygge en barnehage i tråd med krav, og man har juridisk rett på godkjenning når man har bygget klart. Lovgiver bør derfor veilede den ansvarlige statsråd slik at underliggende etater får et riktig tolkningsgrunnlag, framholder den juridiske direktøren overfor sambåndet.no.

1,1 millioner
Det konkrete eksempelet er nybygget til Daggry barnehage på Valderøy i Giske kommune. Eier er Sunnmøre Indremisjon. Skatt Midt-Norge krever at barnehagen betaler tilbake om lag 900.000 kroner i mottatt momskompensasjon for fjorårets to siste måneder. I tillegg har skattekontoret varslet en straffeskatt for barnehagen på om lag 180.000 kroner. Barnehagen har påklaget varselet om straffeskatt. På vegne av barnehagen har Private Barnehagers Landsforbund (PBL) for det første anført at vedtaket om tilbakebetaling er ugyldig og for det andre at straffeskatt ikke kan ilegges i denne saken.

Misjonseide Daggry barnehage påpeker i sin klage at de rådførte seg både med regnskapsfører (som da var ImF sentralt) og revisor. Fra begge holdt ble det bekreftet at så lenge nybygget er tenkt brukt til barnehagedrift, har man rett til fradrag for inngående moms også i byggeperioden. Regnskapsfører og revisor viste til at man hadde erfaring med dette i forbindelse med kompensasjonskrav fra private barnehageutbygginger som var sendt til Skatt Vest.

I klagen påpekte Daggry barnehage også den ovenfor forklarte forskjellsbehandlingen av private og kommunale barnehager. Sistnevnte får refundert inngående moms i to måneders terminer i byggeperioden. Dersom kravet fra Skatt Midt-Norge blir stående, vil private barnehager derimot måtte vente til det foreligger ferdigattest, noe som gir private økte renteutgifter sammenlignet med kommunale.

Barnehager som sender inn krav om momsrefusjon uten å bli plukket ut til kontroll, er det ikke så nøye med.

Tilfeldig
På punktet om at barnehager i Bergen har fått kompensert moms før bygget var godkjent, anfører Skatt Midt-Norge at «rettstilstanden er klar og tydelig for alle skattekontorene i de tilfellene der under en kontroll er avdekket feil i innsendte kompensasjonsmeldinger fra private barnehager».

Med andre ord: Skatt Midt-Norge mener å ha handlet riktig i forhold til en situasjon der Daggry barnehage ble kontrollert. Barnehager som sender inn krav om momsrefusjon uten å bli plukket ut til kontroll, er det ikke så nøye med.

ÅRSMØTE: Styreleder Karl Arne Austnes i Daggry barnehage orienterte om saken på årsmøtet til barnehageeier Sunnmøre Indremisjon. FOTO: PETTER OLSEN

– Ugyldig
Klagen fra Daggry barnehage er fortsatt til behandling i Skatt Midt-Norge. Sambåndet.no har forsøkt å få tak i saksbehandleren for en eventuell kommentar, men hun er på ferie. Private barnehagers landsforbund (PBL), der barnehagen er medlem, har også sendt klageskriv. PBLs advokat mener at Skatt Midt-Norge i den konkrete saken med Daggry har gjort seg skyldig i saksbehandlingsfeil som gjør at vedtaket om tilbakebetaling av moms må anses å være ugyldig. Han viser også til at barnehagen med all sannsynlighet vil ha alle godkjenninger på plass i løpet av sommeren, og at den da uansett kan søke om momskompensasjon også for det beløpet som nå kreves tilbakebetalt. Dermed må kravet frafalles, mener advokaten.

Også PBLs advokat mener at skattekontorets anvendelse av regelverket fører til forskjellsbehandling mellom private og offentlige utbyggere til fordel for sistnevnte. Han viser til at eksempelvis fylkeskommuner, Nav-kontorer og eiere av idrettsanlegg sender løpende krav om momskompensasjon for aktuelle prosjekter, uten at det stilles krav om godkjenning eller faktisk bruk. Advokaten mener det i tilfellet med Daggry er tilstrekkelig at kommunen har godkjent barnehagens plan for oppstart.

Foreldelse
PBLs advokat mener også at Skatt Midt-Norges tolkning vil slå helt tilfeldig ut med tanke på om utbygger i det hele tatt rekker å søke om momskompensasjonen før kravet blir foreldet.

Endelig mener advokaten det heller ikke er grunnlag for å ilegge tilleggs- eller straffeskatt. Kommentarene til Skatteforvaltningsloven fastslår at man ikke har oppgitt feil opplysninger «om en bygger på feil oppfatning av skattereglene», og at det heller ikke kan ilegges tilleggsskatt «i tilfelle hvor ligningsmyndighetene legger til grunn en annen oppfatning av skattelovgivningen enn skattyteren har gjort gjeldende».

Vil følge med
Hans Olav Syversen er stortingsrepresentant for KrF og leder av Finanskomiteen på Stortinget. Han bekrefter overfor sambåndet.no at han er blitt varslet om Daggry-saken, og at han ikke lenger klarer å bli overrasket over skattekontorenes ulike tolkninger i saker om momskompensasjon.

– I første omgang får vi avvente klagebehandlingen. Dersom Skattedirektoratet fastholder praksisen fra Skatt Midt-Norge i denne saken, er jeg klar til å løfte dette politisk, sier Syversen.

Ingen kommentarer »

Skriv en kommentar

En møtehelg på Frikstad bedehus ble plutselig til seks, snart syv møtehelger.

Det smalt i helgen, ikke av skudd eller fyrverkeri, men av påmeldinger til ImFs Lederkonferanse.

Rolv Egelandsdal har et engasjement for det gode lydbildet, og det vil han dele på ImFs lederkonferanse.

Paul Otto Brunstads første møte med NLA var et sjokk. I dag er han professor der og ser på skolens fortid og fremtid i anledning at den fyller 50 år.

Lørdag åpner dørene til jubileumsfeiring på Nesttun bedehus.

Copyright © Sambåndet 2018