Sambåndet

Fredag 15. november 2019
RSS

Mener politikere bevisst ignorerer friskolene

– Det er ikke like moro for politikerne å snakke om friskoler som det er å snakke om folkehøgskoler, hevder friskolegeneral.

Skrevet av Ingunn Marie Ruud, KPK den 23. oktober 2017.

Jan Erik Sundby, Kristne Friskolers Forbund

Fakta

Kristne Friskolers Forbund (KFF)

  • Interesseorganisasjon for kristne skoler
  • Skal ivareta skolenes interesser overfor offentlige myndigheter og arbeide for de kristne skolenes egenart.
  • Gir råd og veiledning til medlemsskolene i friskolespørsmål
  • KFF er en sammenslutning av ca 120 kristne friskoler fra forskjellige kristne organisasjoner og kirkesamfunn. 
  • Les mer på kff.no

– Vi ønsker ikke å kritisere folkehøgskolene, men det virker som at det er større interesse for dem enn for friskolene blant politikerne, sier generalsekretær Jan Erik Sundby i Kristne friskolers forbund (KFF).

Han tror det skyldes at det er mer populært å snakke pent om folkehøgskolene enn om friskoler.

– Vi har inntrykk av at friskoler er mer politisk betent. Det er ikke så moro å snakke om friskoler som det er å snakke om folkehøgskoler. Vi er motstrøms i samfunnet og for små til å ha noen tyngde, mener han.

Sundby opplever særlig at KrF hjelper de kristne friskolene, men at det helst skjer på kammerset.

– Politikken er populistisk, og man blir ikke populære på friskolesaken.

Problematisk for friskolene
Tirsdag 17. oktober samlet Folkehøgskolene over 2000 demonstranter foran Stortinget for å protestere mot kutt i statsstøtten. Flere fremtredende politikere talte til støtte for folkehøgskolene.

Sundby medgir at friskolene ikke har hatt lignende arrangementer for politikerne å engasjere seg på.

– Det ville vel vært problematisk for våre skoler å ta elevene ut av skolen for å ta dem med på demonstrasjon i Oslo. Her har jo folkehøgskolene mye mer frihet, sier han.

Det er heller ikke kutt i støtte som er problemet for friskolene.

– Vi ber om penger vi aldri har fått tidligere, men som politikerne tydelig har lovet oss i sine programmer og i Stortinget i 2015. Det blir det ingen oppmerksomhet om, sier Sundby.

Uenighet
Han forteller at alle de partiene som har vært med på å utforme statsbudsjettet, har sagt at de ønsker å gi friskolene kapitaltilskudd til skolebygg, men i statsbudsjettet sier departementet at det ikke er aktuelt å prioritere dette.

– Det er bra at de snakker om folkehøgskoler, men vi synes det er rart at ingen står opp og markerer at regjeringen er i ferd med å løpe fra det ansvaret den har når det gjelder kapitaltilskudd. Her snakker vi en størrelsesorden på 250 millioner samlet, sier Sundby.

Kunnskapsdepartementet er ikke enig i at regjeringen løper fra sitt ansvar.

– I tråd med Stortingets ønske har departementet utredet ulike alternativ for hvordan kostnader til skolebygg kan innlemmes i tilskuddet til friskolene. Ut fra en samlet vurdering mener vi at kostnader knyttet til skolebygg også fremover bør bevilges gjennom det kapitaltilskuddet som ble opprettet i 2014. Nivået på kapitaltilskuddet må avveies mot andre formål i de årlige budsjettprioriteringer, og vi fant ikke rom for å prioritere dette i forslaget til 2018-budsjett, sier politisk rådgiver Syver Hanken.

Påvirkes av lokalpolitikk
Sundby tror noe av grunnen til at topp-politikerne vegrer seg for å snakke høyt om friskolene, er at de må svare til sine partifeller i kommunepolitikken som sitter som offentlige skoleeiere.

– Enhver krone til friskoler skaper en mistenksomhet lokalt fordi en oppfatter det som om friskolene konkurrerer med kommunene. Du finner friskoleskeptikere i alle partiene, til og med i KrF når det gjelder kristne skoler, sier han.

Friskolegeneralen mener stortingspolitikere er nødt å «hilse hjem» til sine lokalpolitikere som de er avhengig av støtte fra.

Internatdrift på dugnad
Folkehøgskolene har mulighet til å bruke statsstøtte til å lønne miljøarbeidere på internatene. En av tingene det kuttes i for folkehøgskolene, er studiestøtte til andreårselever som ofte har en miljøskapende rolle.

– Det finnes ikke noe tilsvarende for friskoler. På våre internatskoler er alt miljøarbeid, og tilsyn er noe de gjør på dugnadsbasis. Dette er en samfunnsinnsats det er null godtgjørelse for.

Kunnskapsdepartementets rådgiver mener det er klare forskjeller mellom skoler godkjent etter friskoleloven og folkehøyskolene.

– Ikke minst er tilskuddsordningene forskjellige. For å sikre at statstilskuddet og elevpengene i sin helhet kommer elevene til gode, har friskoleloven som hovedregel forbud mot å drive annen virksomhet enn skolevirksomheten, sier Hanken.

MASSIV PROTEST: Utenfor Stortinget forrige tirsdag demonstrerte over 2000 elever fra 32 folkehøgskoler mot regjeringens kuttforslag. FOTO: Markus Plementas, KPK

Ingen internatstøtte
Å drive internat i videregående skole er ifølge Sundby en krevende sak. Han mener enkelte av friskolene tiltrekker seg langt flere elever med sosiale vansker og utfordringer enn folkehøgskolene, der elevene er eldre og mer ressurssterke jevnt over.

– Internat betyr at skolen tar et ansvar for elevenes fysiske og psykiske ve og vel. Disse samfunnsoppgavene burde også hatt en godtgjørelse. Hele tilskuddet til folkehøgskolene er basert på at de også har den sosialpedagogiske innsatsen på internatet hvor lærerne deltar med lønn, sier han.

Sundby trekker også frem studentsamskipnadene for universitet- og høgskolesystemet som er subsidiert av staten.

– Men på våre skoler er det forbudt å trekke statstilskudd inn mot internatet. Det må være helt privat finansiert. Det er urettferdig! Det synes jeg politikerne også kunne se når de snakker varmt om folkehøgskolene.

Politisk taushet
Kunnskapsdepartementet er åpne for å vurdere forslag fra KFF.

– I forbindelse med ny friskolelov ble det blant annet etter innspill fra friskoleorganisasjonene foretatt en viss utvidelse av adgangen til å drive tilleggsvirksomhet. Vi vil vurdere eventuelle forslag fra KFF til regelendringer, men formålet med bestemmelsene skal ivaretas, sier Hanken. 

KPK har henvendt seg til lederne for Kristelig Folkeparti og Venstre for kommentarer men har ikke fått noen svar. KPK

 

Ingen kommentarer »

Skriv en kommentar

Haldis Reigstad deler gjerne sine gaver med andre. Det har det blitt mange dikt av.

KOMMENTAR Kjell Ingolf Ropstads anførsel om at det kristne menneskesynet er under angrep, er reelt. Samtidig oppfatter jeg at profilerte politikere nå har fått problemer med tidligere uttalelser.

Heller ikke på den ekstraordinære generalforsamlingen ble det flertall for ny styreform for foreningen guttogjente.no.

GF Å legge ned kretsene i sin nåværende form og erstatte dem med noen få nettverksbyggende sentra. Det var et av forslagene da generalforsamlingen i ImF diskuterte den store saken om framtidig organisasjonsstruktur.

GF ImF-styret fekk fullmakt frå generalforsamlinga til å slå ImF Trossamfunn saman med andre trussamfunn. Eit stort mindretal ville berre slå saman med NLM sitt trussamfunn.

Copyright © Sambåndet 2019