Sambåndet

Lørdag 17. november 2018
RSS
ÅLESUND: På ImFs generalforsamling i fjor ble det valgt inn tre kvinner i ImF-styret, organisasjonens høyeste organ mellom generalforsamlingene: Gudmund Furnes, t.v., Norunn Byrknes, Harald Voster, Gabriel Pollestad, Marit Hauge, Anne Bente Klokk Svendsvik og Odd Asbjørn Nybø (formann). Foto: Petter Olsen

Kvinner på NLMs dagsorden

KOMMENTAR Norsk luthersk misjonssamband kan fort måtte velge mellom å flytte lære- og tilsynsansvaret eller å avstå fra offentlig støtte.

Av Petter Olsen KOMMENTAR . Publisert 27. oktober 2017.

I grunnreglene til Norsk luthersk misjonssamband (NLM) heter det (par. 8) at «hovedstyret har sammen med rådsmøtet et særlig læreansvar på vegne av hele organisasjonen og består derfor av menn».  Under organisasjonens rådsmøte forrige helg foreslo som kjent rådsmedlem Jan Petter Opedal å opprette et Hyrderåd bestående av menn og flytte lære- og hyrdeansvaret dit. Det vil i så fall åpne for kvinner både i hovedstyret og rådsmøtet og tilsvare modellen i ImF, noe også Opedal trakk fram. 

Kvinners deltakelse

 Opedal framholder overfor avisen Dagen (lenken krever innlogging) at det skjer en lekkasje av engasjement i NLM knyttet til hva kvinner kan delta i.

– Det synes jeg ikke at organisasjonen har råd til, sier han.

Flere samfunnstrekk tilsier at den endringen Opedal foreslår, også vil berøre forholdet til det offentlige

Den assisterende rådmannen i Klæbu kommune begrunner med andre ord først og fremst initiativet sitt ut fra hensyn til kvinners deltakelsesmuligheter i NLM. Det er prisverdig. Samtidig er det flere samfunnstrekk som tilsier at den endringen Opedal foreslår, også vil berøre forholdet til det offentlige. 

«Demokratiske rettigheter»

Anja Berggård Endresen er gruppeleder for Venstre i Rogaland fylkesting. Foto: Wikimedia Commons

I februar i år søkte ImF Rogaland og NLM Region Sørvest om såkalt drifts- og tiltaksstøtte fra Rogaland fylkeskommune, slik de har gjort hvert år siden 2010. I forkant av regional- og kulturutvalgets behandling satte Anja Berggård Endresen (V) spørsmålstegn ved om de to organisasjonene oppfylte kravet i retningslinjene om at «medlemmer som har fylt 15 år, skal ha fulle demokratiske rettigheter i organisasjonen». Endresen viste til en artikkel fra Vårt Land fra ImFs generalforsamling i fjor. Her hadde hun lest seg til at ImF «har et lære- og tilsynsråd der bare menn kan tiltre og være medlemmer». 

Les også: Å stå for noe eller falle for alt. 

Fylkesrådmann Rune Thele viste i sitt svar til at det statlige Fordelingsutvalget har avslått støtte til religiøse organisasjoner «på bakgrunn av at dette kravet ikke tilfredsstilles, ved at bare menn kan velges i enkelte styrende organer». ImF-Ung fikk vel 2 millioner i støtte fra Fordelingsutvalget i 2016, mens NLM Ung fikk om lag 2,5 millioner. Med relevans til NLMs grunnregler påpekte Thele at «valgbarhet til det øverste organet i en organisasjon vil normalt regnes som demokratisk rettighet». Om ImF mente fylkesrådmannen det var «mer uklart» om «innflytelse på hyrde- og læreansvar er del av det som normalt regnes som demokratiske rettigheter».  

Thele trakk også fram en uttalelse fra likestillings- og diskrimineringsombudet om at  det kan være tillatt å «diskriminere på grunn av kjønn hvis dette er i samsvar med trossamfunnets lov og lære».

Ville nekte NLM støtte

Da saken ble behandlet i regional- og kulturutvalget. satte Anja Berggård Endresen (V) fram forslag om at NLM ikke skulle få støtte «fordi bare menn kan være medlemmer av hovedstyret». Om ImF konkluderte hun derimot at «verv i styret (…) er åpent for begge kjønn», og at organisasjonen dermed oppfylte kriteriene. Forslaget om nei til NLM og ja til ImF fikk bare Venstres egne to stemmer. Et fellesforslag fremmet av KrF ble i stedet enstemmig vedtatt. ImF Rogaland fikk 122.000 kroner i støtte og NLM Region Sørvest 203.000. Men vedtaket slår også fast at «søknadsprosessen for neste år klargjør retningslinjene for drifts- og tiltaksstøtte (…) med samme forståelse av demokratiske rettigheter som fordelingsutvalget». Slik fylkesrådmannen vurderer denne forståelsen, ville verken ImF Rogaland eller NLM Region Sørvest fått støtte i 2017.

Et råd for lære- og tilsynssaker kun bestående av menn, er akseptert også av et liberalt parti som Venstre

Det mest interessante her er i grunnen skjelningen i Venstre-forslaget som ble nedstemt: At kvinner ikke er valgbare til et hovedstyre ble ansett som å være i strid med begrepet «fulle demokratiske rettigheter», mens et råd for lære- og tilsynssaker kun bestående av menn, er akseptert også av et liberalt parti som Venstre.

Nye lover

I januar i år tok Aps Jan Bøhler til orde for i Stortinget å frata trossamfunn som ikke har kvinner i styret, statsstøtte. Dette selv om det heller ikke i den nye likestillings- og diskrimineringsloven, som trer i kraft 1. januar 2018, vil være forbud mot det som kalles «lovlig forskjellsbehandling» eksempelvis på bakgrunn av kjønn. Kravet er at forskjellsbehandlingen «har et saklig formål» (for eksempel at den bygger på et religiøst grunnlag), «er nødvendig for å oppnå formålet» (at kravet om et bestemt kjønn er nødvendig for å kunne ha en stilling eller verv) og «ikke er uforholdsmessig inngripende» (at målet for forskjellsbehandlingen står i et rimelig forhold til virkningen på den som forskjellsbehandles). 

I høringsutkastet til ny lov om tros- og livssynssamfunn skriver Kulturdepartementet (fra side 149) at det «ikke er rimelig å tolke gjeldende rett slik at Kvinnekommisjonen gir et klart forbud mot at staten kan gi statstilskudd til trossamfunn som forskjellsbehandler kvinner og menn». Derimot bør staten, ifølge departementet, «aktivt arbeide for likhet mellom kvinner og menn» i slike samfunn og «bør vurdere egnede tiltak for påvirkning». Departementet vil vurdere videre hvordan dette kan skje.

SV: Audun Lysbakken er partileder for Sosialistisk Venstreparti. Foto: SVs stortingsgruppe/Wikimedia Commons

I forbindelse med fjorårets behandling i Stortinget av regjeringens integreringsmelding, fikk SV flertall for å be regjeringen utrede trekk av støtte til trossamfunn for blant annet «andre alvorlige forhold». 

– Vi har lang historie i Norge der kvinner har blitt utsatt for diskriminering i kristne religionssamfunn. Dette er noe som gjelder alle religioner, og vi mener en slik politikk er nødvendig i møte med reaksjonære holdninger og negative tradisjoner, forklarte partileder Audun Lysbakken i Dagbladet 10. juni 2016. Lysbakken vil ikke unnslå seg for å inkludere dagens ordning i NLM, med et hovedstyre kun bestående av menn, i disse karakteristikkene.  

Valg

Det er altså flere ting som tyder på at muligheten til å få offentlig støtte dersom man skiller mellom kvinner og menn med tanke på funksjon, vil stramme seg til framover. ImF-modellen synes å være «innenfor», mens et hovedstyre i NLM utelukkende bestående av menn, fort kan bli utfordret av myndighetene. Da vil man stå overfor valget om å endre seg eller å klare seg uten statsstøtte. Skulle myndighetene stille krav for statsstøtte som tvinger fram brudd med bibelsk lære, må man avstå fra å søke og skaffe andre inntekter. Men forslaget fra Jan Petter Opedal om at NLM i praksis innfører ImF-modellen, bør ikke by på teologiske problemer.

Forslaget fra Jan Petter Opedal om at NLM i praksis innfører ImF-modellen, bør ikke by på teologiske problemer

På generalforsamlingen sommeren 2018 drar NLM i gang en strategiprosess fram mot 2021. Generalsekretær Øyvind Åsland bekrefter overfor Dagen at det er naturlig å ta med Jan Petter Opedals lovendringsforslag der. Åsland siteres på at når det gjelder ledelse og å involvere flest mulig i våre viktige saker og beslutningsprosesser, handler det vel så mye om kultur som struktur, og det jobber vi aktivt med hele tiden».

Kulturen er helt klart viktig, men i forholdet til myndighetene kan det fort også bli spørsmål om struktur. 

1 kommentar »

 • 1

  Bente Skregeli

  27. oktober, 2017, kl. 15:52

  Bibelen lærer ikke at kun menn kan lede – det er kultur – på tide med endring.

  La kvinner få bli med og ta ansvar.

  Svar

Skriv en kommentar

– Jeg gir avkall på gaver til ImF sentralt dersom gavene blir gitt til forsamlingen – og forsamlingen tar ansvar for flere enn seg selv, sier Erik Furnes.

Daglig leder Andreas Evensen i ImF-Ung ønsker å overlate deler av administrasjonsarbeidet i jobben til en ny medarbeider.

KOMMENTAR Enhver tanke om at det å utlegge Bibelen ved å vise til bilder i teksten, ikke representerer livsnær forkynnelse, bør tas til fange. Om ikke før så i alle fall etter Lederkonferansen 2018.

Divisi og Helge Harila inviterte misjonsfolket til konserten «Kveldssang» fredag kveld under Lederkonferansen i Straume Forum. Her skulle de presentere et knippe nye salmer.

Igjen fikk vi oppleve det på samme måte som folket på pinsedagen måtte erkjenne etter å ha lyttet til Peters tale: «(…) da de hørte dette, stakk det dem i hjertet».

Copyright © Sambåndet 2018