Sambåndet

Mandag 15. oktober 2018
RSS
RETTSSAK: Advokat Knut Henning Larsen vant fram i ankebehandlingen i lagmannsretten. Til venstre aktor i saken, statsadvokat Beate Rullestad-Jansen. FOTO: PETTER OLSEN

KVS-Bygland-dom opphevet

Rettssaken mot 18-åringen som i Kristiansand tingrett ble dømt til fire og et halvt års fengsel for drapsforsøk på KVS-Bygland, må starte på nytt.

Av Petter Olsen BAKGRUNN. Publisert 18. desember 2017.

18-åringen anket dommen til Agder lagmannsrett, som 6. desember besluttet at både dommen og rettssaken må oppheves. Dermed må den rettslige behandlingen av knivstikkingen som skjedde for et år siden, starte på nytt.

– Tingrettens dom gir grunn til tvil med hensyn til om avgjørelsen av skyldspørsmålet er bygget på riktig lovforståelse av reglene om straffriende tilbaketreden fra forsøk, uttaler de tre lagdommerne i sin enstemmige avgjørelse.

Uenig om paragraf

Forsvareren, advokat Knut Henning Larsen, viser i anken til 18-åringens forklaring i retten: «Siktede har forklart at han avsluttet handlingen frivillig før han ble oppdaget. Han kastet kniven fra seg, løp til internatlederen og ba om at ambulanse ble tilkalt. Siktede skulle etter dette vært frifunnet for forsøk på drap og domfelt for grov kroppsskade.» 

Også forsvareren mener med andre ord at hans klient må dømmes, men da for et annet straffebud enn drapsforsøk. Grov kroppsskade har en strafferamme på inntil ti års fengsel.

Tingretten mente imidlertid at det var riktig å dømme 18-åringen for drapsforsøk selv om han avsluttet handlingen: «På det tidspunktet tiltalte avsluttet handlingen, hadde han allerede (…) utført handlinger som potensielt var egnet til å gi drapsfølge, og lovbruddet var fullbyrdet», heter det i tingrettsdommen.  Den rettsmedisinsk sakkyndige forklarte i retten at skaden var «potensielt» livstruende, og at fornærmede uten tilstrekkelig medisinsk behandling «kunne» ha dødd. Påtalemyndigheten, ved statsadvokat Beate Rullestad-Jansen, sa seg i forbindelse med den skriftlige ankebehandlingen enig i vurderingen av at det dermed ikke kunne være snakk om tilbaketreden fra forsøk.

Døde ikke

Lagmannsretten er enig med forsvareren. Lagdommerne viser til en aktuell formulering i straffeloven hvor det heter at «den som frivillig avstår fra å fullbyrde lovbruddet eller avverger at det blir fullbyrdet, straffes (…) ikke for forsøk». I paragrafer som skal straffe noen som påfører skade, «er den straffbare handlingen ikke fullbyrdet før resultatet er inntrådt», resonnerer lagdommerne – og klargjør at «resultatet» i dette tilfellet er å forstå som at den fornærmede medeleven døde. 

Det at 18-åringen sluttet å stikke med kniven før medeleven var død, gjør altså – ifølge Agder lagmannsrett – at han ikke kan dømmes for drapsforsøk.

-Dersom det foreligger et fullbyrdet forsøk på drap, slik lagmannsretten legger til grunn at tingretten har kommet framt til, vil det kunne bli tale om tilbaketreden fra forsøk på drap såfremt siktede «avverger at det blir fullbyrdet», fastslår lagmannsretten.

Den mindre alvorlige post to i tiltalebeslutningen, som gjaldt en alvorlig trussel, hadde ikke 18-åringen anket over. Lagmannsretten idømmer en isolert straff på 60 dagers ubetinget fengsel for dette. Også erstatningssummen på til sammen vel 175.000 kroner til den fornærmede står ved lag.   

Ingen kommentarer »

Skriv en kommentar

Både KrF og Kristne Friskolers Forbund vil ta opp saken om kraftige kutt i statstilskuddet til naturbruksskoler.

Religiøse leiarar må slutta å seia at valdelege konfliktar ikkje har noko med religionen deira å gjera, meiner islam-forskar Martin Accad.

STATSBUDSJETTET Misjonseide KVS-Bygland og KVS-Lyngdal vil tape henholdsvis 600.000 og 2 millioner kroner i statstilskudd for 2019.

STATSBUDSJETTET Heller ikke søknad nummer sju førte fram, og nå vil ImF trolig skrinlegge planene om folkehøgskole i Ørskog kommune for 16-åringer.

Vi kjenner behov for å bygge nettverk saman med andre lutherske kristne frå ulike land i verda, skriv Erik Furnes i dette reisebrevet frå Etiopia.

Copyright © Sambåndet 2018