Sambåndet

Søndag 17. november 2019
RSS
Ørskog vidaregåande skule på Sjøholt i Ørskog kommune på Sunnmøre. Aktuell som folkehøgskule i regi av Indremisjonsforbundet.

Likevel penger til Ørskog

Som resultat av budsjettforhandlingene på Stortinget får ImF 750.000 kroner i 2019 til arbeid med planlegging og godkjenning av Ørskog folkehøgskole.

Skrevet av Petter Olsen den 21. november 2018.

Som sambåndet.no meldte 7. oktober, hadde Solberg-regjeringen ikke satt av penger i sitt budsjettforslag til folkehøgskole for 16-åringer, lokalisert til Sjøholt i Ørskog kommune på Sunnmøre. Det lå dermed an til at planene ble lagt bort etter at seks fornyelser av den opprinnelige søknaden fra 2012, ikke hadde gitt resultat. 

Sent tirsdag kveld tikket det imidlertid inn en e-post fra parlamentarisk nestleder i KrFs stortingsgruppe, Hans Fredrik Grøvan, om at budsjettforhandlingene mellom KrF og regjeringen blant annet hadde resultert i en første bevilgning til Ørskog.

– Overraskende og gledelig, sier generalsekretær Erik Furnes i ImF i en umiddelbar kommentar. 

Han vil orientere ImF-styret om saken på møtet lørdag 24. november. 

Vil selge

sambåndet.no har kontaktet eieren av det som tidligere var Ørskog vidaregåande skule, Ørskog kommune.

-Ørskog kommune har gjort vedtak om at anlegget skal selges, men at vi skulle avvente hva ImF eventuelt kunne få i statsbudsjettet til skoleplanene. Det sier ordfører Knut Helge Harstad (H).

Vedtaket ordføreren viser til, lyder ordrett slik:

«Ørskog kommunestyre vedtek at tidlegare Ørskog vidaregåande skule skal seljast etter annonsering på den opne marknaden. Salen omfattar bygningsmassen og ei høveleg tomt knytt til denne.  Atterhald gjeld dersom det hausten 2018 vert avklara som aktuelt å etablere folkehøgskule på eigedommen. Dersom fleire aktuelle kjøparar melder seg, skal eigedomen seljast til høgstbydande.»

Ordføreren opplyser at det var skoledrift i anlegget siste skoleår, det vil si fram til sommeren 2018, i påvente av at en ny skole i kommunen skulle stå ferdig til bruk. Før det igjen sto bygningene ubrukt i noen år.

Svakheter

Harstad legger ikke skjul på at anlegget har svakheter, eksempelvis i form av vannlekkasjer.

-Det er ikke aktuelt for kommunen å gjøre noe med bygningene før et salg. Vi selger til noen som vet hva de kjøper, sier Harstad.

Ordføreren opplyser at det er flere interessenter til anlegget.

-ImF kommer først, men dersom det ikke er aktuelt, er vi klar til å annonsere bygningene for salg på det åpne markedet, sier Knut Helge Harstad.

«Særleg gunstig»

I brev av 29.03.12 som er del av den offentlig tilgjengelige søknaden, skriver daværende ordfører Thorbjørn Fylling og rådmann Anders P. Grotle blant annet følgende:

«Ørskog kommune ønskjer å vere med å legge til rette for etablering av folkehøgskule for 16-åringar i Ørskog kommune. Kommunens bidrag vil kunne arte seg på fleire måtar». En av disse er å «avhende eller stille til disposisjon mesteparten av eigedomen, med bygningar, til Indremisjonsforbundet (…). Avhendinga eller disposisjonen vil skje på særleg gunstige økonomiske vilkår». Kommunen vil også, eventuelt i samarbeid med fylkeskommunen, «vurdere å stille økonomisk garanti (…) for bygningstiltak knytt til etablering av folkehøgskule, dersom det er mogleg innanfor lovas rammer».  

Av søknaden framgår det at ombygging av hovedbygget er beregnet til å koste 17 millioner kroner.

Usikkerhet

Da ImF-styret i møte 10. mars i år vedtok å fornye søknaden «ein siste gong», ble generalsekretær Erik Furnes bedt om å videreformidle en viss usikkerhet om «den tekniske og bygningsmessige beskaffenhet» når det gjelder de aktuelle bygningene. I det offentlig tilgjengelige oversendelsesbrevet til Utdanningsdirektoratet skriver Furnes videre:

«Vi regner likevel med at Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet sin vurdering går på søknadens skolefaglige sider, og at vi etter eventuell godkjenning sammen med myndighetene må foreta en ny vurdering om det er hensiktsmessig å benytte lokalene som er beskrevet i søknaden.»

Generalsekretæren gjør også oppmerksom på at «siden 2012 har ImF også gått inn prosjekter på andre felt, så våre økonomiske forutsetninger har nødvendigvis forandret seg». 

Visjon

Før årets fornyelse av søknaden var Furnes blant andre i kontakt med rektorene for de tre misjonseide folkehøgskolene i Møre og Romsdal, nærmere bestemt Ålesund, Molde og Høgtun. De sa seg villige til å være «faddere» for den nye skolen.

– Etter orientering i styret må planen videre være å samle disse rektorene, sier Furnes til sambåndet.no.

Generalsekretæren oppfatter beløpet på 750.000 som normalt i en første bevilgning.

– Visjonen for skolen lever, og vi valgte å fornye søknaden enda en gang på bakgrunn av lokal tilslutning, påpeker Erik Furnes.

Ingen kommentarer »

Skriv en kommentar

Haldis Reigstad deler gjerne sine gaver med andre. Det har det blitt mange dikt av.

KOMMENTAR Kjell Ingolf Ropstads anførsel om at det kristne menneskesynet er under angrep, er reelt. Samtidig oppfatter jeg at profilerte politikere nå har fått problemer med tidligere uttalelser.

Heller ikke på den ekstraordinære generalforsamlingen ble det flertall for ny styreform for foreningen guttogjente.no.

GF Å legge ned kretsene i sin nåværende form og erstatte dem med noen få nettverksbyggende sentra. Det var et av forslagene da generalforsamlingen i ImF diskuterte den store saken om framtidig organisasjonsstruktur.

GF ImF-styret fekk fullmakt frå generalforsamlinga til å slå ImF Trossamfunn saman med andre trussamfunn. Eit stort mindretal ville berre slå saman med NLM sitt trussamfunn.

Copyright © Sambåndet 2019