Meir pengar å henta til kurs og opplæring

Aldri før har Kristelig Studieforbund delt ut så mykje pengar til kristen opplæring og kursverksemd som i fjor. No aukar dei satsane.

Kristeleg Studieforbund (K-stud) delte i 2016 ut over 11,5 millionar kroner i opplæringstilskot til kristne organisasjonar og kyrkjesamfunn. Det er ein auke på drygt 1,8 millionar kroner i høve til året før.

– Det er rekord, og det var ei langt større auke frå 2015 til 2016 enn den årlege auken har vore dei siste fem åra, seier dagleg leiar i K-stud, Hege Irene Fossum.

Fossum fortel at auken har samanheng med auka kursverksemd over tid, som har gitt større utteljing i statspengar. Frå 2015 til 2016 auka kursverksemda 4,3 prosent, noko som er tilsvarande nesten 6000 kurstimar.

– Vi ser ein god auke i aktivitet hos fleire av medlemsorganisasjonane våre, seier Fossum.

Aukar satsane

No aukar K-stud satsane slik at organisasjonar og kyrkjesamfunn får fleire kroner per kurstime.

– Det gjer vi fordi vi har som mål å stadig kunne yte mest mogleg tilskot til medlemene og for å stimulere til auka aktivitet. Vi har ein økonomisk situasjon no som gjer dette mogeleg.

Alle pengane som K-stud fordeler, er statstilskot dei har fått over statsbudsjettet.

– Vi har auka i timetal i mange år, noko som på sikt gir utteljing i auka del av potten over statsbudsjettet. Vi har derfor fått ein god auke i offentlege pengar for 2017, som gjer at vi har høve til å auke tilskotssatsane.

Kurs får i 2017 100 kr. pr. time, og grupper får 73 kr. pr. time.

– Vi er glad for å kunne auke satsane og håper det kan stimulere til enda meir opplæring, seier Fossum.

Pinserørsla på topp

Målt i tal kurs og tal kurstimar er det Pinsebevegelsen som toppar statistikken til K-stud. Det er enkeltkyrkjelydane og Evangeliesenteret sjølv som søkjer stønad gjennom K-stud til ulike kurs og konfirmantundervising.

– Det er klart det er eit godt bidrag. Høvet til å få støtte til kurs som tilfredsstiller dei krava K-stud set, gjer det enklare å drive systematisk gjennomføring av organisert undervising, seier administrasjonsleiar i Pinsebevegelsen, Jan Eilert Aakre.

Han har ikkje oversikt over innhaldet i dei 1083 kursa Pinsebevegelsen fekk stønad til i 2016 – då søknader ikkje blir sendt ut frå sentralt hald, men han seier det i hovudsak dreiar seg om konfirmantundervising, song, musikk og tematikk-undervising av kortare eller meir langvarig art.

Pinserørsla har i K-stud sin statistikk ein auke på 3 prosent i tal kurstimar i 2016.

– Der trur eg K-stud har gjort ein god jobb i å synleggjere det tilbodet dei har, seier Aakre.

– Enkelt å søkje støtte

Kurs og opplæring som får stønad gjennom K-Stud, må tilfredsstille visse krav som blant anna godkjent studieplan, mengde kurstimar og innrapportering.

– Etter at vi innførte den elektroniske søknadsportalen har vi blitt kvitt ein del mytar om at det er komplisert å søkje støtte, og fleire organisasjonar ser at det er enklare enn dei trudde, seier Fossum.

K-stud er eit ideelt, demokratisk og offentleg godkjent studieforbund. Medlemene er kristne trussamfunn, ideelle organisasjonar og institusjonar.

– Dei aller fleste store trussamfunn i Noreg er med hos oss, og mange felleskyrkjelege organisasjonar samt ein del mindre trussamfunn, fortel Fossum.

Arbeidet blir drive i tråd med vaksenopplæringslova og blir finansiert med medlemskontingent og løyvingar frå Kunnskapsdepartementet.

– All stønaden som gis til kurs og opplæring, er offentlege pengar. Medlemskontingentane går med til drift av organisasjonen, seier Fossum.

Integrering og utanforskap

Tala frå K-stud viser også ein auke på 8,5 prosent i norskkurs for innvandrarar i fjor.

– Styresmaktene har utfordra oss i studieforbunda på å jobbe med integrering og utanforskap, og vi ser òg at medlemene våre i større og større grad tenkjer i den retninga, seier Fossum.

Ho har også lagt merke til at det stadig er fleire namn på deltakarlistene til ordinære kurs som ikkje har norsk opphav.

– Det er veldig gledeleg at medlemene våre er med og hjelper til medintegrering i lokalsamfunnet ved å ha med seg personar med ulik bakgrunn, seier Fossum, men legg til at utanforskap handlar om meir enn integrering av innvandrarar.

– Det handlar òg om funksjonshemma og menneske som er einsame. Det er eit tema vi set på dagsorden på årsmøtet i år, seier ho.

I tillegg til ordinært opplæringstilskot deler K-stud også ut tilretteleggingstilskot for dei som ønskjer å leggje til rette for at folk som gjerne fell utanfor, kan bli med på kurs. I fjor blei det delt ut 460 000 til dette formålet, noko som er nesten 300 000 meir enn året før.

– Nesten dobbelt så mange arrangørar søkte om tilretteleggingstilskot i 2016. Vi har jobba aktivt for å gjere denne ordninga meir kjend, seier Fossum. KPK

0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.