FÅR KRITIKK: Likestillings- og diskrimineringsombud Bjørn Erik Thon avviser at Facebook-kommentarer gjør ham eller ombudet som sådan, inhabil. FOTO: EIRIK HELLAND URKE/FLICKR

Avviser inhabilitet i Ålesund-saken

Før kommunestyret hadde fått flagg-saken i Ålesund til avgjørelse, kom Likestillings- og diskrimineringsombudet med verdiladede kommentarer på sin Facebook-profil til formannskapets innstilling. Ombud Bjørn Erik Thon mener det ikke påvirker hans habilitet i saken.

«Gode nyheter», erklærte den offisielle Facebook-profilen til Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) om ettermiddagen 4. juni etter at formannskapet hadde avgitt innstilling i saken. Kommunestyret skulle sluttbehandle saken to dager senere.

Reaksjoner

I midten av mai sendte kommunedirektøren i Ålesund som kjent ut melding til alle skolene om at det ikke skulle heises regnbueflagg i forbindelse med markeringen av Pride i Ålesund 9.–16. juni. «Skolene skal være for alle elever, og det blir arbeidet med inkludering og mangfold hver dag gjennom året», het det i meldingen.

Dette førte til reaksjoner fra blant andre LDO, som er administrativt underlagt Barne- og familiedepartementet. Ombudet selv, Bjørn Erik Thon, uttalte seg til nrk.no 29. mai: «Vi stussar veldig over framgangsmåten til Ålesund kommune. Dei seier dei arbeider med mangfald heile året, men vil ikkje at skulane skal feire pride. Det ligg ein motsetnad i dette, og det er trist at Ålesund har gått denne vegen.»

Politisk behandling

LDO hadde da også sendt et brev til kommunen med overskriften «Etterlyser dokumentasjon på aktivt likestillingsarbeid i Ålesund kommune». Som meldt på sambåndet.no, besluttet ordfører Håkon Lykkebø Strand (Frp), som først hadde sagt seg enig med kommunedirektøren, at saken skulle løftes til politisk behandling. Formannskapet skulle innstille i møte 4. juni, og så skulle kommunestyret avgjøre saken 6. juni.

Kommunedirektøren la fram en delt innstilling om at skolene enten ikke skulle flagge, eller at det skulle være opp til den enkelte skole selv å bestemme. Forenklet sagt stemte flertallet for det siste, og det ble også det endelige resultatet i kommunestyret to dager senere.

KRITISK: Det var Verdialliansen ved daglig leder Jan Harsem som satte spørsmålstegn ved Likestillings- og diskrimineringsombudets opptreden. FOTO: PRIVAT

Kritisk

Det var foreningen «Verdialliansen – nettverk for menneskerettigheter og kristne verdier» som, et brev til LDO datert 4. juni, trekker fram LDOs bruk av sosiale medier. I tillegg til å kommentere formannskapsflertallets innstilling som «Gode nyheter», hadde det statlige ombudet også med kommentarer til enkeltpartier: «KrF var det einaste partiet som støtta kommunedirektøren». Her må LDO ha referert til det andre alternativet i kommunedirektørens forslag.

På sin private profil 29. mai poster likestillings- og diskrimineringsombud Bjørn Erik Thon NRK-artikkelen med hans utspill mot Ålesund kommune. «Vi spør …», skriver han, med klar referanse til det statlige organet han leder. Han tagger blant andre «Fri – foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold».

Ros til Oslo

22.mai kommenterer Facebook-profilen «Osloskolen», som er Oslo kommunes utdanningsadministrasjon, Ålesund kommunes innledende administrative avgjørelse: «Ålesund har i år valgt å nekte skolene å flagge med regnbueflagget. Det gjør vi ikke i Osloskolen.» Samme dag er den statlige LDO-profilen ute med respons i kommentarfeltet: «Takk for at dere fremmer inkludering, aksept og forståelse for mangfold, Osloskolen!»

På denne bakgrunn stiller Verdialliansen spørsmål til LDO: «Hvilke vurderinger har Likestillings- og diskrimineringsombudet gjort av sin egen habilitet i forbindelse med etterlysningen av dokumentasjon som er sendt til Ålesund kommune?»

Ikke første gang

Sambåndet utfordret likestillings- og diskrimineringsombud Bjørn Erik Thon på dette 18. juni. På grunn av sykdom i kommunikasjonsavdelingen kommer svaret først i dag.

Thon framholder at habilitet handler om «personlige, familiære og næringsmessige interesser i saker man er satt til å avgjøre, noe Forvaltningslovens § 6 gir en nærmere beskrivelse av».

– Vi har i forbindelse med vår oppfølging av Ålesund kommunes likestillingsarbeid ikke identifisert noe som vil kunne påvirke habiliteten til meg som ombud, den enkelte saksbehandler eller selve institusjonen i denne saken. Dette er langt fra første gangen at vi bruker ombudsrollen til å gi positive tilbakemeldinger på godt likestillingsarbeid i sosiale medier, og det er noe vi kommer til å fortsette med, erklærer Thon.

Uro

Om brevet som LDO sendte til Ålesund kommune, skriver Verdialliansen dette: «Det er uheldig at LOD forvalter sitt mandat på en måte som gir (…) inntrykk av at det råder usikkerhet ved en kommunes likestillingsarbeid, uten annet grunnlag enn at kommunen har besluttet som felles praksis å ikke flagge med Pride-flagget.»

Daglig leder Jan Harsem mener «Det gir grunn til uro for personer og grupper med andre diskrimineringsgrunnlag og overbevisninger enn de som er representert ved Pride-flagget, dersom LDO ikke ivaretar deres lovfestede og konvensjonelle rettigheter med samme prioritet».

Obligatorisk flagging

Som eksempel viser nettverket til at Drammen kommune 28. mai gjennomførte en «obligatorisk felles flaggheising ved alle skoler og barnehager, uten fritaksmulighet for elever eller ansatte.»

«Hvorfor har ikke Likestillings- og diskrimineringsombudet sendt en tilsvarende etterlysning av dokumentasjon til Drammen kommune som den ombudet har sendt til Ålesund kommune», spør Verdialliansen.

Sambåndet har spurt LDO om de anser at Drammen kommunes obligatoriske flagging ivaretar alle elevers og ansattes rettigheter. Og hvorfor har ikke LDO bedt Drammen kommune om tilsvarende dokumentasjon som de har utbedt seg fra Ålesund?

Aktivitetsplikt

Ombud Bjørn Erik Thon mener plikten til å jobbe for likestilling går ut på å «gjøre en vurdering av om det er behov for egnede tiltak for å fjerne identifiserte barrierer for likestilling eller risiko for diskriminering».

– Når kommunen har vurdert at det å markere Pride i juni måned er et egnet tiltak for å fremme likestilling, er det i tråd med deres aktivitetsplikt å sørge for at skolene de har ansvar for, gjennomfører dette tiltaket. Markering av Pride, for eksempel ved å flagge med Pride-flagget, sender et signal om at kommunen og den enkelte skole verdsetter mangfold og den enkeltes rett til å være den de er, og ansees å være et godt og effektivt inkluderingstiltak på LHBTI-feltet. På bakgrunn av dette har vi ikke sett noen grunn til å be Drammen kommune om tilbakemelding på hvordan kommunen jobber for likestilling på LHBTI-området i skolen, svarer Thon.

Ålesund svarer

I brev datert 3. juni svarer for øvrig Ålesund kommune på LDOs etterlysning. Kommunalsjef for oppvekst, Hildegunn Pedersen, påpeker at «norske skoler verken har et påbud eller en anmodning om å flagge under Pride».

I det seks sider lange brevet gjør kommunalsjefen rede for en rekke tiltak med sikte på å inkludere «absolutt alle elever og ansatte i skolene i Ålesund». Med referanse til LHBTI-personer skriver Pedersen at «Det legges likevel ikke opp til at en har egne tiltak for inkludering av en gruppe elever i Ålesundsskolen».

Ikke politisk

Kommunalsjefen opplyser også at kommunen «vil initiere et arbeid for skolene» med sikte på å «ha en felles definisjon av hva regnbueflagget skal være for skolene i Ålesund.» Kommunen vil også ha på plass «en rutine» som sikrer at «dette årlig skal tas opp i elevråd, foreldreutvalg og hos skolens ansatte».

– Ålesundsskolen skal være for alle. Det betyr at skolen ikke skal være politisk, og at vi må inkludere også de som har en annen overbevisning enn flertallet», understreker kommunalsjef Hildegunn Pedersen.

Bjørn Erik Thon velger å ikke kommentere Ålesunds svar overfor Sambåndet, men viser til at LDOs svar om kort tid vil bli publisert på ombudets hjemmeside.

0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.