Sambåndet

Mandag 26. juli 2021
RSS

Nettmøte – kirkesituasjonen

Når: torsdag 14.april 2016

Hvem: Erik Furnes, gen.sekr. ImF
og Halvor Nordhaug, biskop Bjørgvin 

 

  Spørsmålsrunden er nå avsluttet.

 • Jesu gjenkomst
  Sendt inn av Andreas, 14. April 2016 kl. 10:04
  Til begge: Når venter du Jesu gjenkomst?
  Kjære Andreas

  Jeg venter Jesu gjenkomst hver dag som helst. I dag eller om 2000 år.

  Vennlig hilsen Halvor Nordhaug

  -------------------

  Litt på siden av temaet, Andreas, men svarer gjerne på dette. Det spørs om du mener Jesu gjenkomst til jorden (Sakarias 14), eller dagen da Guds menighet skal bortrykkes for å møte Jesus, slik 1.Tess.4:13ff taler om. Mitt personlige syn er at det siste kan skje når tid som helst.  En slik innstilling begrunner jeg blant annet med Paulus sin «attest» til de kristne i Tessalonika: «… dere vendte om til Gud fra avgudene for å tjene den levende og sanne Gud og vente på hans Sønn fra himmelen, han som Gud reiste opp fra de døde, Jesus som redder oss fra vreden som kommer.» (1.Tess.1:9-10).  

  Vennlig hilsen Erik F.

   
 • Avstemning å tro på Jesus
  Sendt inn av Reinert Vigdal, 14. April 2016 kl. 10:04
  Hvorledes kan det gå til at Nordhaug er imot homoseksuell vigsel? (vis det de er de Nordhaug mener da).. men samtidig stemme for vigsel... Dette går ikke gjennom hos Jesus... der er det enten eller.
  Kjære Reinert Vigdal

   

   

   

  Etter mitt syn på ekteskapet er dette en ordning for kvinne og mann. For dette synet taler Bibelens tekster entydig, og det finnes også mange andre gode allmenne argumenter som fokuserer på ekteskapets betydning i samfunnet og hensynet til barna osv. Halvparten av biskopene har den samme forståelsen av ekteskapet som meg.

   

  Det stemmer IKKE som du skriver at jeg på Kirkemøtet stemte for likekjønnet vigsel. I punkt 4 i vedtaket fra Kirkemøtet står følgende: «Et mindretall i Kirkemøtet ønsker ikke kirkelig vigsel av likekjønnede par fordi det strider mot deres forståelse av ekteskapet. De av mindretallet som støtter dette vedtaket, tar likevel til etterretning Kirkemøtets sammensetning, og at slike liturgier derfor vil bli utarbeidet og implementert.»

   
  Vi i mindretallet som støttet vedtaket, og her var også vi seks biskoper med et konservativt syn, stemte altså ikke for vigsel av likekjønnede. Vi tok derimot «til etterretning» at Kirkemøtets flertall gikk inn for dette, og forholdt oss til det. På norsk er å ta «til etterretning» noe annet enn å «stemme for».
   

  Kirkemøtets vedtak er et omforent vedtak der man har søkt å finne fram til posisjon som gjør at vi fortsatt kan holde sammen i samme kirke, til tross for ulike syn på ekteskapet. Til grunn for vedtaket ligger at vi ikke ser på dette spørsmålet som kirkesplittende i kvalifisert, teologisk forstand på en slik måte at det blir umulig å ha fellesskap i gudstjenesten og ved nattverdbordet.

   

  Vi som utgjør mindretallet bak vedtaket tar til etterretning at Kirkemøtet nå har et flertall med et nytt syn på ekteskapet, og at dette flertallet etter demokratiets spilleregler får gjennomslag for sitt syn. Samtidig er vi opptatt av å gi legitimitet og rom for vår forståelse av ekteskapet som en ordning for kvinne og mann. Dette er nå sikret ved at Kirkemøtet slår fast at nåværende liturgi, som forstår ekteskapet som en ordning for kvinne og mann, beholdes. Samtidig gis prester frihet til å velge om man vil medvirke eller ikke ved vigsel av likekjønnede eller forbønn for borgerlig inngått likekjønnet ekteskap. Kirkemøtet sier videre at samme frihet også bør gis til andre kirkelig ansatte.

   

  Videre har Kirkemøtet slått fast at begge syn på likekjønnet ekteskap skal gis rom og kunne komme til uttrykk i kirkens undervisning og forkynnelse. Dette var et viktig anliggende for de prester som før Kirkemøtet forfattet en «Erklæring om den kirkelige situasjon».

   
  Mange er urolige og har store motforestillinger mot den kurs som Kirkemøtet nå har valgt. Jeg håper at mange av disse forblir i vår kirke fordi de ser at det både er frihet og rom for dem. Dette har vi biskopene med et konservativt syn på ekteskapet medvirket til.
   
   
   

   

   
 • samkjønna liturgi
  Sendt inn av Arne Dåvøy, 14. April 2016 kl. 10:04
  Kva er det som får biskopane som meiner at ekteskapet er for ein mann og ei kvinne til å stemma for liturgi for samkjønna???????? Det er eit svik mot kyrkja.
  Kjære Arne Dåvøy

  Jeg viser til svaret til Reinert Vigdal ovenfor

  Vennlig hilsen Halvor Nordhaug
 • flere avstemminger
  Sendt inn av arne, 14. April 2016 kl. 12:04
  spørsmål til biskop: Bispemøtetes kompromiss handlet om å åpne for en ny liturgi for samkjønnet vigsel, ikke en ny liturgi som skulle gjelde alle. Vurderte dere på Kirkemøtet å foreslå to avstemminger, først en primær som gikk for en ny liturgi bare for samkjønnede, sekundært en som inkluderer alle?
  Kjære Arne

  Nei, det ble ikke foreslått.

  Vennlig hilsen Halvor Nordhaug
 • Vranglære
  Sendt inn av Morten, 14. April 2016 kl. 13:04
  Likekjønna ekteskap er i direkte strid med Bibelen. Kan ein kristen som då har Bibelen som øvste autoritet framleis vera medlem av den norske kyrkja? Vil ein ikkje då indirekte støtta opp om vranglæren sjølv om ein sjølv ikkje forkynner det? Sjølv om kyrkja på heimstaden framleis kan vera på rett spor så er ein jo medlem av heile den norske kyrkja. Normalt når ein er medlem i ein organisasjon så er det fordi ein støttar det den står får. Kvifor skal eg då framleis støtta den norske kyrkja? Gud inngår ikkje kompromiss, kvifor skal me då gjer det? -Op 3, 15-16 \"Eg veit om gjerningane dine, du er verken kald eller varm. Om du berre var kald eller varm! Men du er lunka, ikkje varm og ikkje kald.\" Kva tid fekk menneske makt i og overprøva og direkte gå imot Guds Ord? Dersom prestar vigslar likekjønna par så førar presten mennesker til å leva i synd! Sjølv om presten seier at det er okey, så er det ikkje okey for Gud. Dette vil jo føra menneske på avvegar og vekk frå Gud. Mal 2,8 \"Dei har gjeve slik rettleiing at mange har snubla\" Jakob seier at dersom ein held heile lova, men snublar i eit bud har ein brote dei alle. Gjeld ikkje dette for kyrkja og, det hjelper ikkje at ein held alle andre så lenge ein bryt eit. Matt 7, 21ff Om falske læresveinar. Ein kan ikkje påropa seg å gjera noko for Gud, slik ein prest er meint til å gjera, når det strider imot Guds lov. 2. Joh 9 \"Den som ikkje blir verande i Kristi lære, men går ut over den, er og utan Gud.\" 1. Kor 5, 6 \"litt surdeig gjennomsyrar heile deigen\" Esek 34, 10 \"eg kjem mot gjetarane og krev dei til rekneskap for sauene mine.\" Apg 20, 30 \"Og mellom dykk sjølve skal det stå fram menn som fer med falsk lære..\" Jer 23, 16 \"syn frå eige hjarte og ikkje frå Herrens munn.\" Jer 8,9 \"Dei har jo forkasta Herrens ord.\" Jer 5, 31 \"Profetane spår løgn, prestane styrer etter deira råd, og folket mitt vil ha det slik.\" Demokratiet har ikkje alltid rett. Eg er framleis medlem av den norske kyrkja, men eg må vurdera mitt medlemsskap veldig sterkt. Og til lengre og meir eg skriv på dette som snart blir eit lesarinnlegg så går det opp for meg at det beste er kanskje å melda meg ut av kyrkja. Ja, greit nok at det er inngått ein kompromiss, der eg og alle andre kan forkynna det som faktisk står i Bibelen. Men eg kan ikkje støtta eit kompromiss, fordi Gud støttar ikkje kompromiss, kor mange kompromiss inngjekk Paulus når det kom til lære spørsmål? Eg håpar verkeleg at Jesu gjenkomst er rundt hjørna, slik at den norske kyrkja ikkje rekk å føra alt for mange på avvegar før det er for seint! Ser du ikkje Halvor kor alvorleg dette faktisk er? Det er snakk om evigheita! Me kan ikkje føra folk bak lyset. Det er som å sei at det er okey å stela, og det vil føra til at ein bygjer heile livet sitt på ei løgn. Dette blei mange ord, eg håpar verkeleg at du tar dette på alvor Halovr. Kan du med gos samvittigheit og med Ordet i handa stå innafor det som den kyrkja du er leiar for har vedtatt? Igjen vil eg påpeika at menneske har ingen makt til å endra Guds Ord, og Guds Ord har no openbart blitt endra.
  Kjære Morten! Takk for et langt innlegg med mange poeng som kunne fortjent en bredere drøfting fra min side.

  Jeg må likevel vise til svaret jeg har skrevet til Reinert Vigdal ovenfor, som forklaring på min stemmegiving på Kirkemøtet.

  Vennlig hilsen Halvor Nordhaug

  --------------------------

  Dette var innhaldsrikt, Morten, og det er vanskeleg å finne noko vi er uenige om. I innlegget ditt kjem det fram den samvitskonflikt som nok mange kjenner på for tida, og du må gjere val som gjer at du kjenner fridom til å virke for Jesus med dine nådegåver og ditt kall. Enno dryger Herren med å kome att, og eg håper du vil nytte tida til å vitne om Jesus som er Vegen, Sanninga og Livet.

  Venleg helsing Erik F.
 • Kirkesituasjonen
  Sendt inn av Helge Kleven, 14. April 2016 kl. 16:04
  Spørsmål til Halvor Nordhaug: Du avslutter artikkelen To syn i kirken på ekteskapet (11.4.16 i BT) med følgende spørsmål: \"Hvilket annet kirkesamfunn har samme mulighet til å nå det norske folk med evangeliet?\" Vi kan vel være enige om at det å nå folk med evangeliet dreier seg om å være jordens salt, i tråd med Jesu ord i Matt. 5:13. Jesus fokuserer i den sammenheng kun på ett viktig poeng; at saltet ikke må miste sin kraft. Du antyder at alle andre kirkesamfunn enn Dnk har begrensninger i å kunne nå ut med evangeliet. Jeg må derfor få snu på spørsmålet ditt og spørre deg: Hvilke kirkesamfunn, eller frie menigheter for den del, er det du tenker har mistet sin kraft?
  Kjære Helge Kleven

  Jeg mener absolutt ikke noe om andre kirkesamfunn, og slettes ikke at noen har mistet sin kraft.

  Mitt poeng er at DNK har en enestående mulighet til å nå det norske folk fordi 3/4 av folket er medlem i vår kirke.

  Vennlig hilsen Halvor Nordhaug
 • Likekjønnet ekteskap
  Sendt inn av OM, 14. April 2016 kl. 20:04
  Kjære Biskop av Bjørgvin. Tror du at DnK har en fremtid når du/dere ikke lenger har Guds Ord som autoritativ kilde? Og skjønner du hvorfor mange konservative opplever deg som en som \"taler med to tunger \" ? Og kan du forklare hvorfor du mener likekjønnet ekteskap IKKE er kirkesplittende?
  Hei OM!

  Guds ord er vår kirkes høyeste autoritet. Men Ordet må alltid tolkes inn i vår tid ut fra den situasjon det først er talt inn i. Er situasjonen den samme da og nå? Det er faktisk svært få som mener at Paulus sine ord om slavenes underordning under sine herrer og kvinnens underordning under sine menn kan overføres direkte fra den gang til nå. Det er heller ikke helt enkelt å argumentere etisk troverdig for at en ung kvinne med tre barn som må skille seg fordi hun er blitt mishandlet av sin mann, ikke kan gifte seg igjen. Men Det nye testamentet gir ingen åpning for gjengifte – annet enn eventuelt ved utroskap (Matt 19 – men denne åpningen finnes ikke i parallellteksten i Mk 10).

  Hva angår homofilt samliv spør jeg om Paulus og vi har samme opplevelse av muligheten for genuin kjærlighet mellom homofile? På det ytre plan kan det virke som om homofilt seksuelt samliv den gang og nå er samme sak. Men hvordan skal vi forholde sos til at Paulus i 1 Kor 6 nevner slikt samliv i samme åndedrag som «drukkenbolter» og «ransmenn»? Er det noen som foretar en slik sammenlikning i dag? Ikke veldig mange, vil jeg tro. Hvorfor? Jeg antar at det er fordi vi kjenner homofile, også homofile som lever sammen, og ser kvaliteten i deres samliv.

  Mitt syn er at ekteskapet er for kvinne og mann nå som før. Kirken har gjennom tidene overfor homofile pekt på livet som enslig . Det vil vi fortsatt kunne gjøre, men da på en varsom måte. Å måtte leve alene kan for noen være rimelig greit, men for andre kan det være en tung byrde. Jeg nøler med å pålegge andre en slik byrde.

  Hvis homofile ikke vil eller kan leve alene, og ønsker en ramme rundt sitt forhold, skal vi da bare melde oss ut av saken og si at hvis du ikke kan leve alene, så har vi ikke noe mer å si ? Jeg savner på den konservative siden en større forståelse av at denne saken dreier seg om dypt personlige ting som jeg ikke ville unnvære i mitt eget liv, nemlig muligheten til å elske og bli elsket av et annet menneske og ta ansvar for hverandre.

  Som du skjønner, jeg mener at denne saken er mer sammensatt enn paroler om «Guds ord som autoritativ kilde» kan fange opp. Derfor mener jeg også at vi kan leve med uenighet i kirken om disse tingene, uten at vi av den grunn behøver å splitte enheten i gudstjeneste og ved nattverdbordet.
 • Til Erik Furnes
  Sendt inn av Ina, 16. April 2016 kl. 10:04
  Har lest uttalelser og dokumenter fra deg og dere, og lurer på: hvilket rom er det for mennesker (meg) i organisasjonen om jeg faktisk er mer enig med vedtaket i kirkemøtet enn uttalelsene fra ImF? Og har dere på noe tidspunkt vurdert hvordan dere kommuniserer til sårbare menneker om et tema som allerede er vanskelig for mange? Selv opplever jeg formen og ordvalg som hard og ekskluderende, uenighet er greit, men disse harde frontene (på begge sider) er bare ugreit.
  God kveld Ina.

  Jovisst har vi vurdert kommunikasjonen, og derfor har vår uttale om kirkesituasjonen vært bearbeidet i ulike fora. I en uttale i 2007 ble ImFs syn på homofilt samliv kommentert, og da fant en det naturlig å ta med et lengre avsnitt der vi bl.a. «…uttrykke respekt for og omsorg for mennesker som strever med sin seksuelle orientering, og med deres familier» (hele dokumentet kan du finne på imf.no).

  Denne gang valgte vi bevisst å ikke nevne homofilisaken med ett ord, men heller fokusere på det underliggende problemet; Bibelen er avsatt som autoritet, og det er manglende oppgjør med vrang lære. Vi skal huske at det er ulike sårbare grupper i denne saken, ikke minst de som nå er kommet i en dyp samvittighetskonflikt.

  Du må gjerne være mer konkret om hva som oppfattes som hardt og ekskluderende i vår uttalelse. I matt.19:4-5 sier Jesus «Har dere ikke lest at Skaperen fra begynnelsen av skapte dem som mann og kvinne og sa: ‘ Derfor skal mannen forlate far og mor og holde fast ved sin kvinne, og de to skal være én kropp». Når Jesus så entydig definerer ekteskapet som for mann og kvinne, vil ikke det uansett av noen bli oppfattet som «hardt og ekskluderende»?

  Når det gjelder «rom i ImF», forventer vi lojalitet til den klassiske kristne lære om ekteskapet fra våre ledere og formidlere, for ellers ville vi jo også splitte våre egne forsamlinger. Ut over det skal alle kjenne seg velkommen til møter og gudstjenester.

  Vennlig hilsen Erik F.
 • Vranglære
  Sendt inn av Audun, 17. April 2016 kl. 17:04
  Til Erik, men biskopen må òg gjerne svara: Korleis skal me, ut frå Bibelen, forhalda oss til vranglære og vranglærarar?
  Hei Audun!

  Vranglære må kirken avvise. Men først må vi ha en prosess for å klargjøre hva saken handler om, og om det foreligger eventuelle misforståelser, og gi mulighet til eventuelt å tilbakekalle.

  Vennlig hilsen Halvor Nordhaug

  ------------------------
  Heia Audun 🙂
  Enkelte spørsmål er meir alvorlege enn andre, og eg trur derfor det skal vere ein viss terskel for at ein kan karakterisere noko som «vranglære». Denne saka er derimot ei slik alvorleg sak, for den handlar om at kyrkja sviktar sitt kall om den velsignar livsførsel som kjem under Guds dom. Dersom ein velsignar det Gud har sagt Han forbannar, gjer kyrkja seg skuldig i å forføre menneske til fortaping. I ImFs uttale har vi peika på tre ord frå Bibelen som seier noko om korleis ein skal førehalde seg til menneske som innfører ei lære som strider mot den apostoliske, og som av den grunn splittar Guds folk:


  «Eg legg dykk på hjartet, sysken, at de må halda auge med dei som skaper splitting og får dykk til å falla frå den læra de har teke imot. Hald dykk ifrå dei!» (Rom 16:17)
  «Ein vranglærar skal du tala til rette både ein gong og to gonger, og så visa han frå deg. For du veit at eit slikt menneske er på avvegar. Han syndar og har dømt seg sjølv». (Tit.3:10)
  «Kjem det nokon til dykk og ikkje har denne læra, skal de ikkje ta han inn i huset og ikkje ønskja han velkomen! For den som ønskjer han velkomen, blir medskuldig i alt det vonde han gjer». (2.Joh.10-11)

  Som vi ser, talar dette om noko heilt anna enn å bygge einskap med dei som fær med vrang lære.

  Venleg helsing Erik F.

   
 • Utmelding
  Sendt inn av Kenneth, 18. April 2016 kl. 18:04
  Til Erik: Hva vil være den viktigste grunnen for bibeltro kristne til eventuelt å melde seg ut av Den norske kirke, og hvor bør man i så fall gå hen?
  Hei Kenneth.
  Vi har lagt vekt på ikke å binde hverandres samvittighet i spørsmålet om medlemskap, så det er vanskelig å peke på «den viktigste grunnen». Luther sa på riksdagen i Worms at det ikke er tilrådelig å handle mot sin samvittighet. Saken er at stadige kompromisser med vår samvittighet kan føre til en samvittighet som ikke lenger er bundet i Guds ord. Jeg synes det er trist og betenkelig å se hvor mange som sakte, men sikkert, tilpasser seg en virkelighet der Guds ord blir satt til side i spørsmål som handler om "å arve Guds rike". Om du svelger en kamel, får du vondt i magen en tid, men magemålet er gjerne endret neste gang en kamel skal ned. Dette er grunnen til at vi i vår uttalelse har understreket viktigheten av at en har et bevisst forhold til sitt kirkemedlemskap.
  Så spør du «hvor man i så fall bør gå». Mener du til gudstjenester/møter, eller til kirkesamfunn? En bør søke felleskap der forkynnelsen står i sentrum, og troskap mot Skriften er norm. Er en utmeldt, finnes det seriøse alternativ, for eksempel i ImFs og andre lutherske trossamfunn.

  Venleg helsing Erik F.
 • Ekteskapsloven!
  Sendt inn av Ruth Tønnessen, 18. April 2016 kl. 22:04
  I bibelen står det at menn som ligger med menn er en vederstyggelighet for Herren! Og slike skal ikke Arve Guds rike! Hvorfor er dere med på og føre mennesker vill da dere godkjenner samkjønnet ekteskap?
  Kjære Ruth

  Her må jeg vise til svaret jeg ga Reinert Vigdal ovenfor

  Vennlig hilsen Halvor Nordhaug

  -----------------------------

  Ja det står det, Ruth, og derfor kan vi aldri godkjenne likekjønnet samliv og ekteskap.

  Vennlig hilsen Erik F
 • ImFs råd til sine medlemmer
  Sendt inn av Vilhelm, 19. April 2016 kl. 11:04
  Til biskop Nordhaug: 22. mars publiserte ImF dokumentet med tittelen \"Råd frå ImF i kyrkjesituasjonen anno 2015/16\". 1. Hvordan vil biskopen som teolog vurdere dette dokumentet - da særlig den bibelske begrunnelse som legges til grunn? 2. Dokumentet sier ikke eksplesitt \"meld dere ut\", men det går langt i å anbefale en slik retning. Hvordan opplever du som biskop dersom bedehusfolket forsvinner?
  Kjære Vilhelm

  1) Her må jeg vise til svaret jeg skrev til OM ovenfor, der jeg forsøker å viser hvorfor jeg mener at uenighet om ekteskapsforståelsen ikke er av kirkesplittende karakter. Jeg er derfor ikke på linje med utgangspunktet for uttalelsen fra IMF.

  2) Jeg vil selvsagt beklage alle utmeldelser fra kirken. Bedehusfolket er en viktig medspiller for vår kirke i å nå folket med evangeliet. Samtidig ser jeg at mange bedehus i realiteten opptrer som egne menigheter med både dåp og nattverd. Flere som går der har rent faktisk  allerede kuttet båndene til Den norske kirke og legger ned all sin frivillige innsats på bedehuset. Det er et valg som selvsagt skal respekteres, men de vil være savnet i vår kirkes menigheter.

  Vennlig hilsen Halvor Nordhaug

   
 • Kirkesplittelse
  Sendt inn av Andreas Evensen, 19. April 2016 kl. 12:04
  Til Nordhaug: Uenighet om homofilt samliv er i følge deg og andre ikke kirkesplittende (ifølge CA 7). En kan fremdeles, hvis jeg har forstått rett, stå sammen om evangeliet, selv om en er uenig i spørsmålet om homofilt samliv. Har du en konkret eksempel på noe som etter din mening er kirkesplittende? Hvor går grensen?
  Kjære Andreas Evensen!

  Det må selvsagt gjelde alle spørsmål som angår det sentrale i vår tro: Den treenige Gud, Jesu person og verk, frelsen og forståelsen av sakramentene. I tillegg vil jeg regne det som kvalifisert vranglære hvis noen benekter alle menneskers grunnleggende likeverd, for eksempel i form av rasisme.

  Vennlig hilsen Halvor Nordhaug
 • Barn og unge
  Sendt inn av Andreas Evensen, 19. April 2016 kl. 12:04
  Til Nordhaug: Har du, og dine meningsfeller blant biskopene, en plan på hvordan en kan sikre at barn og unge får opplæring i den klassiske/Bibelske forståelsen av ekteskap, kjønnspolaritet, seksualitet osv.? Her har en nå både samfunnet og store deler av kirken mot seg.
  Hei igjen, Andreas Evensen!

  Kirkemøtets vedtak sier uttrykkelig at begge syn på ekteskapet skal kunne formidles i kirkens forkynnelse og undervisning. Her er situasjonen altså som før. Det har alltid vært nødvendig, men også vanskelig å formidle en etikk som på flere punkter står i spenning til det som folkeflertallet mener. Det gjelder ikke minst samlivsetikken, men kan også gjelde andre spørsmål som abort, bioteknologi, synet på rikdom/fattigdom osv.

  Vennlig hilsen Halvor Nordhaug
 • Vigsel
  Sendt inn av Andreas Evensen, 19. April 2016 kl. 13:04
  Til Nordhaug: Dersom jeg har forstått kirkemøte-vedtaket riktig så kan jeg og min familien ende opp med å gå til gudstjeneste i kirken en søndag med \"reservasjons-presten\" i menigheten etter at det har vært en \"homovigsel\" ledet av en annen prest i samme kirke på lørdagen. Har du forståelse for at dette kan bli svært problematisk å forholde seg til, både for oss og reservasjons-presten?
  Hei igjen nok en gang, Andreas Evensen

  Det har jeg absolutt forståelse for. Dette er nok det mest krevende ved Kirkemøtets vedtak. Jeg forstår dem som sier at konflikten blir vanskeligst å håndtere i lokalmenigheten. Men slik har det allerede vært lenge i og med at flere prester har hatt forbønnshandlinger for homofile par i kirker der mange i menigheten har vært motstandere av dette.

  Vennlig hilsen Halvor Nordhaug
 • Einskap viktigare enn Guds ord?
  Sendt inn av Edmund Thormodsæter, 19. April 2016 kl. 17:04
  Til Halvor Korleis kan du som øvste leiar for Bjørgvin bispedømme stemme for noko som går i mot i Guds ord på alle punkt? Er einskap viktigare enn Guds ord?
  Kjære Edmund Thormodsæter

  Her må jeg vise til svaret jeg ga til OM ovenfor

  Vennlig hilsen Halvor Nordhaug
 • Nye argumenter
  Sendt inn av www.fyrlyset.blogspot.com, 19. April 2016 kl. 19:04
  Hvilke nye argumenter har kommet siden 1997 som grunngir at homofilisaken ikke er kirkesplittende vranglære?
  Hei

  Jeg mente ikke at denne saken var kirkesplittende i 1997

  Det utsagnet du henviser til mener jeg er hentet fra en utredning som tre biskoper laget før Bispemøtet i 1997 uttalte seg om homofilt samliv: "Kirkens enhet og troens fundamenter".

  I sitt vedtak fra den gang sier imidlertid et samlet Bispemøte blant annet: "Bispemøtet har drøftet spørsmålet om homofilt samliv som et etisk prinsippspørsmål og dermed som et lærespørsmål som berører viktige grunnlagsproblemer av dogmatisk art. Men Bispemøtet har ikke villet definere dette spørsmålet som et punkt som kirkens tro står eller faller med. "

  Vennlig hilsen Halvor Nordhaug
 • To liturgier
  Sendt inn av Johan halsne, 19. April 2016 kl. 20:04
  Hva er det i skriften som du og dine bispekolleger tolker annerledes no enn tidligere , siden dere nå stemte for og anbefaler \" to spor\"? Nordhaug
  Kjære Johan Halse

  Jeg vet ikke om jeg tolker Skriften annerledes enn tidligere hva ekteskapet angår. Jeg har her samme syn som før: Ekteskapet er en gudvillet ordning for kvinne og mann.

  Jeg har heller ikke stemt for likekjønnet vigsel i kirken. Men jeg har derimot bidratt til å sikre rom og legitimitet til kirkens tradisjonelle syn.

  Vennlig hilsen Halvor Nordhaug

   

   
 • Trossamfunn/ kirkesamfunn
  Sendt inn av Johan Halsne, 19. April 2016 kl. 20:04
  Erik Furnes: vil det bli vurdert sammen med andre org. Å nå gå fra et trossamfunn til å lage ett kirkesamfunn, etter vedtaket på kirkemøte?
  God kvelden, Johan 🙂

  Jeg mener det er viktig å synliggjøre den enhet som faktisk eksisterer mellom kristne som holder fast på den klassiske kristne lære, blant annet også i dette spørsmålet. Jeg opplever at vi samtaler godt om ulike handlingsalternativer som kan være aktuelle framover, men dette må vi bruke nødvendig tid på, og det vi gjør må være befestet i våre organisasjoner og kirkesamfunn.

  Vennlig hilsen Erik F.
 • Nøklene
  Sendt inn av Jarle Blindheim, 19. April 2016 kl. 20:04
  Generalsekretær Furnes: Jeg oppfatter at ImF oppfordrer forsamlingen til å vektlegge undervisning og sakramentsforvaltning. Vil det forutsette i større grad \"geografisk bundne\" forkynnere? Biskop Nordhaug: Kan en prest av samvittighetsgrunner nekte et menighetslem som har inngår enkjønnet \"ekteskap\" i Dnk, adgang til nattverden?
  God kveld Jarle,

  Når vi oppfordrer til å bygge forsamlingen på Bedehuset, så handler det ikke minst om å ha åndelig lederskap som har ansvar for bredde og retning i forkynnelse og undervisning. Vi ser klart at forkynnere og ledere i krets og forbund må hjelpe forsamlinger her, og for noen av våre arbeidere kan det være aktuelt å ha mer fast tilknytning til enkelte forsamlinger. Hva vi kan makte i tiden som kommer, er ikke minst avhengig av de ressurser som misjonsfolket vil gi oss, og i hvilken grad nådegaver og kall løses ut til vår disposisjon.

  Vennlig hilsen Erik F.
 • Framtida for vår lokale kyrkje
  Sendt inn av Hogne Berland, 19. April 2016 kl. 20:04
  Hei! Eg er tilsett som kyrkjelydspedagog i Kyrkja i Øygarden. Eg opplever at vi når mange her og at barn og ungdom får møte Jesus. Fleire vert kristne. Eg er vakse opp i indremisjonen og er også aktiv på bedehuset, men opplever at vi ikkje når i nærheten like mange gjennom bedehusarbeidet som i kyrkja. Halvor: Eg har opplevd vigselsstriden som svært vanskeleg. For meg er det uforståeleg at ein kan koma til den konklusjonen kyrkjemøtet har kome til no. Særleg dersom ein tenkjer at Bibelen er den absolutte norm for synet på mennesket og på etikk og moral. No skal kyrkja ha to syn i denne saka som gjensidig utelukkar kvarandre. Saka opptar i stor grad ungdomane her og fleire av dei har spørsmål. Det er ikkje lett å gje bibelsk vegleiing i det klimaet som er no. Mitt spørsmål er: Kan eg framleis som tilsett i trusopplæringa lære barn og ungdom det klassiske synet? Det vil også vera viktig for meg å kunne advare ungdomane mot dei prestar og kyrkjetilsette som lærer annleis. Har eg biskopen si støtte til dette? Erik: Kva tenkjer du er alternativet dersom vi må forlate kyrkja? Det fins ikkje noko godt alternativ i dag slik eg ser det. Eg kan alltids for eigen del finne ei forsamling, men då mister eg mange muligheter til å forkynne evangeliet til barn og unge. Kor langt kan ein strekke seg for å ha denne talarstolen, tenker du? Vi har ein god prest her, men kva om likekjønna vigsel vert tvinga gjennom i kyrkjene våre? Går grensa der? Kva kan indremisjonen tilby slik situasjonen er no? mvh Hogne Berland, kyrkjelydspedagog, Kyrkja i Øygarden
  Hei Hogne,

  Du adresserer nettopp det som er det fortvilte i situasjonen framover. Til ditt spørsmål til meg, vil eg svare med å lime inn noko frå vår uttale: «Når det nevnes at for eksempel konfirmantarbeidet i Dnk gir en unik kontaktmulighet til å nå ungdom i en avgjørende alder, vil vi minne om at erfaringer med kvalitetsmessig godt konfirmantarbeid i bedehusforsamlinger også har vist seg å være tiltalende for unge som ikke bekjenner kristen tro. Gode erfaringer er også gjort med dåp, vigsel og begravelse. Alt avhenger av hvilket arbeid som tilføres gode ressurser.» Eg er veldig klar over at dette kan oppfattast som eit lettvint svar, men det er faktisk basert på erfaring. Gjennom midlar for trusopplæring er det for mange nærliggande å bruke ressursane som ligg i DNK, men spørsmålet er jo kor langsiktig dette er. Kirkemøtet sitt vedtak seier i punkt 5:  «Kirkemøtet forutsetter at disse liturgiene innføres som ordinære liturgiske ordninger. De gjøres gjeldende i hele Den norske kirke slik at alle medlemmene kan inngå ekteskap i sin lokale kirke». Skal dette ha noko meining, må kvart sokn vere budd på at kyrkjesplittinga kjem ein nært innpå livet.

  Kva Indremisjonen kan tilby? Vår uttale seier m.a. dette: «Vi legger ikke skjul på at det er flere svakheter og utfordringer med vårt lekmannsarbeid, men noe av styrken er å kunne møte framtiden med full råderett i eget hus. Håndbok for Bedehuset ligger ute på våre nettsider, og er laget for å gi konkrete råd og ordninger for et selvstendig forsamlingsarbeid (f.eks. dåp, nattverd, vigsel, begravelse)».

   

  Venleg helsing Erik F.

   

  Kjære Hogne. Du spør: Kan eg framleis som tilsett i trusopplæringa lære barn og ungdom det klassiske synet?

  Her har Kirkemøtet gitt et klart svar i sitt vedtak, punkt 2: «Kirkemøtet viser til tidligere vedtak som understreker at uenighet i dette spørsmålet teologisk bedømt ikke er av en slik karakter at det gudstjenestelige og sakramentale fellesskapet i Den norske kirke må brytes. Begge syn på likekjønnet ekteskap kan derfor gis rom og komme til uttrykk i kirkens liturgiske ordninger, undervisning og forkynnelse. »

  Dette må selvsagt også bety at du har rett til å kritisere dem som har et annet syn på ekteskapet enn du har.

  Vennlig hilsen Halvor Nordhaug

   
 • Kirketukt
  Sendt inn av Dagfinn Fredly, 19. April 2016 kl. 21:04
  Hvordan tenker biskopene, som har gått for flertallsvedtaket, om at en del av oss mener at det er en kristen plikt å ikke samarbeide med de vi mener driver vranglære? Har vi noe annet valg enn å forlate DNK?
  Hei

  Du kan enten forlate kirken eller velge å bli. Hvis du blir men ikke vil samarbeide med dem som du mener driver vranglære, kan du praktisere Calmeyergate-linjen der man blir i kirken men unngår alt frivillig samarbeide med dem som ansees som vranglærere. Dette var det radikale lekfolks strategi i konflikten med den liberale teologi den gang diskusjonen gikk om viktigere ting enn ekteskapet.

  Vennlig hilsen Halvor Nordhaug
 • Kirkesituasjonen
  Sendt inn av Marius Sørenes, 19. April 2016 kl. 21:04
  Hvordan vil kirkemøtets valg av vigsel for likekjønnede, påvirke forholdet mellom IMF og Kirken?
  God kveld Marius 🙂

  Nå er det veldig lite knytninger mellom ImF og Dnk (det er ganske mange år siden vi fjernet formuleringen "en bevegelse innen Den norske kirke" fra vår profilering), så derfor er det ikke rare forholdet å påvirke på det formelle plan. ImF er heller ikke med i felles fora som SMM eller Norges Kristne Råd. Når det er sagt, kan vi ikke underslå at vedtaket gjør noe med samarbeidsklimaet, men uansett står dette gamle utsagnet ved lag: "Vi forholder oss ikke til embetet, men til embetets innehaver". Det betyr fortsatt at vi ikke samarbeider med enhver biskop/prost/prest på grunn av deres embete, men på grunnlag av tillit til den lære, forkynnelse og åndelige lederskap som vedkommende står for. Det er på lokalplanet den virkelige kampen vil stå framover, og der kan jo vedtaket føre til ulike konsekvenser.

  Vennlig hilsen Erik F.
 • 2 vigselsliturgier etter 3 år?
  Sendt inn av Anne Lene Larsen, 19. April 2016 kl. 21:04
  Hvilken strategi legges det opp til framover for å hindre at det blir bare 1 liturgi i framtiden som Åpen kirkegruppe legger opp til? La oss satse på BØNN i Jesu Kristi Navn!
  Kjære Anne Lene Larsen

  Jeg regner det som sikkert at Kirkemøtets vedtak om to liturgier vil bli stående. Oppfordringen til bønn støtter jeg full ut!

  Vennlig hilsen Halvor Nordhaug
 • Klare ja og nei svar?
  Sendt inn av Håkon G, 19. April 2016 kl. 21:04
  Hei! Vil det komme en fullstendig liste fra DNK over prester som er imot likekjønnet vigsel? Jeg opplever at det er mange prester og spesielt de \"høyere\" prester (sogneprester osv.) som ikke tør svare ordentlig. Om det er munnkurv eller ikke vet jeg ei. Men spørsmålet om man er for likekjønnet vigsel er et klart og tydelig ja eller nei spørsmål. \"Vet ikke\" eller \"kanskje\" er ikke et svar i denne saken. Vil biskopen f.eks være villig til å vie homofile par? Ellers veldig bra initiativ å ha dette nettmøte.
  Kjære Håkon

  En slik liste vil ikke bli utarbeidet fra min side. Svært mange prester, uansett hvilket syn de har, vil ikke ønske dette. Og jeg har ikke tenkt å bidra til mer polarisering enn nødvendig. Men prostene vil måtte skaffe seg en oversikt over hvilke prester som velger å vie likekjønnede, og hvilke som vil la være. Med mitt syn på ekteskapet vil jeg ikke vie likekjønnede par.

  Vennlig hilsen Halvor Nordhaug
 • Synd avler død
  Sendt inn av Marius Sørenes, 19. April 2016 kl. 21:04
  Det står i Guds ord dette: Jakob 1:15 derefter, når lysten har undfanget, føder den synd; men når synden er blitt fullmoden, føder den død. Dette verset sier litt om konsekvensen av synd. Mitt spørsmål er om det er mulig å være i en kirke som forkynner død? For ved å vie noen som er av samme kjønn, så forkynner du velsignelse av synd som leder til død. Her vil jeg legge med at det er ikke alle prester som står for likekjønnede ekteskap.
  Hei igjen Marius,

  Enig med deg. Etter vår oppfatning kan ikke en og samme kirke både forkynne omvendelse fra noe som Bibelen tydelig omtaler som synd (uansett hva det måtte gjelde), og samtidig velsigne den samme synd. Derfor er det ubegripelig at denne saken ikke er kirkesplittende, men det er altså det bærende prinsipp som Kirkemøtets vedtak nå hviler på.

  Vennlig hilsen Erik F.
 • frelse
  Sendt inn av Martin Hjellvik, 19. April 2016 kl. 21:04
  Hei Halvor og Erik! Halvor: Hvordan kan du godta de andre biskopenes syn som leder folk rett i fortapelsen når Jesus og apostlene sier vi skal skille oss fra dem (Matt. 18 og Rom. 16:17)? Ser du ikke at du har fart vill? \"Far ikke vill! ... menn som ligger med menn ... skal ikke arve Guds rike.\" 1. kor. 6:9f Jeg ber deg, som Esekiel ba sine korrupte ledere, vend om før det er for sent. Hvorfor vil du dø, vend om og lev! Gud har ikke behag i den ugudeliges død (Esek. 33:11). Tenk om vi kunne fått en biskop som forkynte evangeliet klart og var bibelsk korrekt isf politisk korrekt, som hadde Guds Ånd i stedet for tidsånden, som var Guds tjener fremfor folkets tjener. Erik: Vil Imf forholde seg til biskopene og andre vranglærere som apostlene lærer oss? Dvs ta avstand fra dem og ikke ha fellesskap med dem? \"Nå formaner jeg dere søsken: Legg merke til dem som skaper splittelsene og er årsak til frafall fra den lære som dere er blitt undervist i. Ta avstand fra dem!\" Rom. 16:17 En del av læren den konkrete læren Paulus sikter til her er Rom. 1:18-32 og at de som bytter ut det naturlige samlivet med homofili er under Guds vrede. Dette bryter samtlige biskoper med (selv om noen ønsker å være venn med alle). Dere for ha unnskyldt den direkte tonen.
  God kveld Martin,

  Når vi i vår uttalelse har vist til hvordan Bibelen sier vi skal forholde oss til mennesker som står for vranglære, så betyr det jo at vi må følge det. Så er det jo en vurderingssak om hvem som står for vranglære selv, og hvem som utøver sin tilsynsfunksjon på en måte som vi mener er til skade for Guds menighet. Noen vil en altså være konsekvente med når det gjelder gudstjeneste- og nattverdfelleskap, mens for andre vil det være ulike vurderinger om når det gjelder hvem en har tillit til som forkynnere.

  Vennlig hilsen Erik F.

   

  Hei Martin

  Jeg har i svaret ovenfor til OM vist hvorfor jeg mener at uenigheten om ekteskapet ikke er av en slik karakter at fellesskapet i gudstjenesten og rundt nattverdbordet ikke behøver å splittes.

  Vennlig hilsen Halvor Nordhaug
 • Hvorfor?
  Sendt inn av Håkon G, 19. April 2016 kl. 21:04
  Hei! Biskop Nordhaug: Du sier \"Med mitt syn på ekteskapet vil jeg ikke vie likekjønnede par.\" Hvorfor vil du ikke det? Og hvordan synes du at det er greit at andre gjør det? For å ta et veldig dårlig eksempel: Jeg vil ikke stjele, men det er greit om du gjør det hvis det føles rett for deg! Beklager mitt dårlige eksempel, men du forstår gjerne hva jeg mener.
  Jeg har mitt syn på ekteskapet og ut fra det vil jeg ikke vie. Men vi har altså en kirke der man kan ha et annet syn.

  Jeg er enig med deg i at ditt eksempel ikke er det beste, og vil unnlate å kommentere det.

  Med vennlig hilsen Halvor Nordhaug

   
 • Press?
  Sendt inn av Håkon G, 19. April 2016 kl. 22:04
  Hei! Hvordan tror dere det vil bli framover for de prestene som ikke vil vie likekjønnede? Vi leser i aviser og kommentarfelt ganske grov hets av disse prestene. Det norske folk godtar ikke dette. \"Åpen folkekirke\" godtar det vel egentlig ikke heller, kirkemøtes vedtak er vel et slags kompromiss. Det er et press fra det norske folk, det er et press fra politikere. Hvor lenge kan man være prest i DNK og stå i mot presset fra å vie likekjønnede? Jeg har opplevd at prester har skiftet mening i den siste tiden. Dette tror jeg ikke handler om en \"ny overbevisning\", heller at man faller for presset isteden for å stå i kampen for Guds Ord. Hvordan tror du Erik at det vil bli framover for ImF og stå på at likekjønnet vigsel er synd?
  Du er utholdende du, Håkon G ?

  Dette er et veldig godt og relevant spørsmål. Jeg har samtalt med personer som opplever det beintøft å fronte sin overbevisning i Dnk på grunn av de sterke reaksjonene som det fører til. Det er liten hjelp å svare at Bispemøtet og Kirkemøtet gjør det legitimt å holde fram det klassiske synet på ekteskapet, for det oppleves som at det uansett er folkemeningen og ikke Guds ord som veier tyngst. Når Åpen Folkekirke fikk gjennomslag for at den nye liturgiordningen nå skal forkynne at der ikke er noen forskjell på likekjønnede og ulikekjønnede parforhold, er det ikke vanskelig å tenke seg at den nåværende liturgi sakte, men sikkert, skyves ut. Det tror i alle fall jeg.

  At den samme kamp også vil gjøre seg gjeldende innen ImF og andre bedehus-organisasjoner, regner jeg som sannsynlig, og derfor må vi forkynne og undervise om Bibelens autoritet for lære og liv. Den dagen ImF står for vrang lære, bør en selvsagt ta tydelig avstand fra organisasjonen.

  Vennlig hilsen Erik F.

  Hei igjen

  Alle vi biskoper må gjøre det vi kan for å forsvare presters rett til å hevde og praktisere deres syn. Det har vi også forpliktet oss til gjennom å være med på Kirkemøtets vedtak. Det er svært beklagelig hvis noen opplever utilbørlig press eller hets. Jeg skal gjøre det jeg kan for at dette ikke skjer.

  Med vennlig hilsen Halvor Nordhaug
 • Ansvar fraskrivelse
  Sendt inn av Paul, 19. April 2016 kl. 22:04
  Hei Halvor! Er det ikkje å fraskrive seg sitt ansvar, når biskopen som er bispedømmet sin øverste leder, stemmer imot sin egentlige overbevisning og lar lokale menigheter og deira prester og ansatte ta seg av håntering av bispemøtet sitt vedtak??
  Her kom det inn et spørsmål til helt på slutten.

  Jeg mener at alle biskoper har stemt i samsvar med vår overbevisning. Vi med et konservativt syn har ikke stemt for likekjønnet vigsel, men vi tar til etterretning at dette kommer. Så vil vi biskoper gjøre det vi kan for at prester og menigheter kan leve best mulig med den uenighet som finnes.

  Vennlig hilsen Halvor Nordhaug

Copyright © Sambåndet 2021