Innlegg

– Bibelskole ikke bare for jenter

Mens bibelskolen Gå Ut-senteret har få gutter, har Bildøy Bibelskole en ganske jevn fordeling mellom kjønnene.

– Bildet hos oss når det gjelder førsteårsstudenter, er ikke i nærheten av de prosentene som Gå Ut-senteret operer med, sier rektor Gunner Ferstad ved Bildøy Bibelskole til sambåndet.no.

Av artikkelen «Er bibelskule mest for jenter?» går det frem at bare 5 av bibelskolen Gå Ut-senterets 42 elever er gutter. Til sammenligning har Bildøy Bibelskole 63 førsteårsstudenter, 35 jenter og 28 gutter, altså en ganske jevn fordeling.

Linjevalg
– Forskjellene kommer likevel tydelig frem i årets sammensetting på de ulike linjene. Her er det overvekt av jenter både på disippellinjen og musikklinjen, mens det er motsatt på KRIK-linjen der det er flest gutter, sier Ferstad.

Noe av det samme opplever rektor Kjetil Vestel Haga ved Bibelskolen i Grimstad som eies av Normisjon. Deres internasjonale linje, Musikklinje og Vekstlinje har stor overvekt av jenter, mens Idrett & Friluft har flere gutter, og på trosforsvarslinjen Veritas er det likt fordel. Totalt har skolen 116 studenter, hvorav 64 prosent er jenter og 36 prosent er gutter.

Hva slags profil?
– Vi har tenkt en del på det med fordeling av gutter og jenter blant studentene og prøver å ha bevissthet på hvordan treffe både gutter og jenter med vårt studietilbud. Jeg tror det er viktig at en bibelskole tenker gjennom hva slags profil den har, slik at den kan appellere til gutter og ikke blir for feminisert, sier Haga.

På Norsk Luthersk Misjonssambands Bibelskolen Fjellhaug ser det omtrent ut som på Bildøy Bibelskole. Der har man 78 studenter i år, 46 jenter og 32 gutter.

– Det er jo noen flere jenter enn gutter, men det varierer fra år til år. Du kan likevel si at det er nokså likt fordelt, med litt flere jenter, sier administrasjonskonsulent Henna Bjørkskog ved Bibelskolen Fjellhaug.

– Kjønnsfordelingen varierer sikkert etter hva slags bibelskole det er og hvilke linjer de har. Vi har KRIK-linje og der er det nesten like mange gutter og jenter som går. På vår Metro-linje er det 12 jenter og én gutt, og på musikk er det også flertall av jenter, legger Bjørkskog til.

Ikke en jentegreie
Hun er ikke enig i påstanden om at bibelskole er en jentegreie.

– Det er ikke en jentegreie, men går på personlige preferanser og hvilke interesser man har, sier Bjørkskog.

Gunnar Ferstad er på linje med Bjørkskog.

– Mitt inntrykk er ikke at bibelskole er en jentegreie. Møtet med årets studenter gir et bilde av både gutter og jenter som er godt motiverte ikke bare for linjetilbudet, men generelt godt motivert for et studieår med Bibelen som hovedbok. De uttaler et mål om å bli bedre kjent med Jesus og få styrket sin tro, sier Ferstad.

– Det er utrolig viktig at gutter kommer på bibelskole. Det handler om å få fram både mannlige og kvinnelige ledere i kristne sammenhenger. For gutter er det viktig med gode mannlige forbilder som har en klar kristen profil. Vi trenger både menn og kvinner som forbilder, sier Kjetil Vestel Haga.

Bildøy Bibelskole på Helgatun

Nytt valgfagsprogram på Bildøy

På Bildøy Bibelskole har man i år valgt å samle valgfagene i en periode på en uke om høsten og en uke om våren.

− Vi gjør det for å få mer konsentrasjon på faget og for å kunne tilby studentene mer sammenheng i faget, sier rektor Gunnar Ferstad ved Bildøy Bibelskole.

Tidligere har valgfagene på skolen vært spredt utover året med to timer i uken. Årets studenter kan i høst velge mellom klatring, ballspill, musikkproduksjon, vokalgruppe, evangelisering og misjon, media, disippel i Finnmark, 1. Peters brev og fordypning i profeten Nehemja.

Kan tilby andre fag
− Noen fag krever mer tid enn to timer sammenhengende. Klatring krever lengre tid. Når vi nå har valgfagene samlet i flere dager i sammenheng, kan vi reise vekk eller tilby fag som det tar lengre tid å komme i gang med og som krever mer tid å gjennomføre, som kajakk og brattkort. Vi kan også tilby andre fag med ekstern undervisning over en kortere periode.

Når det gjelder media for eksempel, er det mulig å hente inn ekstern undervisning over noen dager, forteller Ferstad.

Ifølge han blir det nå også mulig å gi studenter en smakebit av andre linjer enn den de selv går på.

Loddtrekning
− Hvordan har responsen fra studentene vært?

− Vi registrerer at studentene har gitt tommelfingeren opp for at det er bra.

Ferstad kan fortelle om bred interesse for alle fag, og at skolen har forsøkt å gi alle studenter plass på et av deres førstevalg.

− Det er populært både med musikkfaget, klatring og bibelfag, men ingen fag sto uten søkere. Vi måtte ha loddtrekning for de mest populære fagene, som hadde langt flere søkere enn plasser, som Disippel i Finnmark, hvor det bare er plass til fire studenter, sier Gunnar Ferstad.

Mange vil bli bibellærer

– Vi er godt fornøyd med kandidatene som har søkt, sier rektor ved Bildøy bibelskole, Gunnar Ferstad.

Da søknadsfristen gikk ut fredag, talte søkerbunken ni søknader. I tillegg har skolen hatt muntlig kontakt med flere andre aktuelle kandidater til det ledige årsvikariatet som bibellærer på Bildøy.

Gode kandidater.
– Alle søkerne har spennende kvaliteter, og det er stort spenn og variasjon både i alder, formell kompetanse og realkompetanse, sier rektor Gunnar Ferstad, som forteller at både kvinner og menn befinner seg i søkerbunken.

Han er derfor optimistisk med tanke på den videre ansettelsesprosessen.

– Vi er fornøyd med responsen vi har fått, og vi er fornøyd med søkerne våre. Vi har et godt grunnlag, og nå starter jobben med å snakke grundigere med de 2-3 mest aktuelle kandidatene, sier han.

Lekmannslinje?
Skolen har i dag to mer eller mindre rene bibellærer-stillinger. Fra før er Kristoffer Norbye ansatt i vikariat for Morten Torsvik, som er i studiepermisjon, i den ene stillingen. Også stillingen som nå skal besettes, er et vikariat, denne gang for Edvard Foss som det kommende året skal inn i en forkynnerstilling i ImF sør.

– Tradisjonelt har man ofte ønsket en bredde i bibellærerstillingene, dvs at både teologisk kompetanse og en lekmannslinje er representert. Blir det viktig nå også?

– Vi har det med oss, men siden dette i første omgang er et vikariat, er ikke dette så viktig akkurat nå, sier Gunnar Ferstad.

God opplevelse.
– At såpass mange ønsker å arbeide som bibellærer på Bildøy; hvordan kjennes det for deg som rektor?

– Det kjennes veldig greit og er på mange måter svært tilfredsstillende, men like viktig som antallet, er begrunnelsen for at de ønsker seg hit. De gir alle uttrykk for tanker og drømmer for hva de har lyst til å utrette som bibellærer for unge mennesker, sier Gunnar Ferstad, som regner med å ha ny kandidat på plass i god tid før neste styremøte i midten av april.