Tag Archive for: TV Visjon Norge

De kristne «opprørerne»

Kan Jan Hanvold og Finn Jarle Sæle sammenlignes med forkynnere i islamske miljøer som har som mål å skape "hellige krigere"? Brennpunkt-redaksjonen mener tydeligvis det.

Nettleder_bylinebilde_PetterNRK-dokukmentaren «Pengepredikanten» står seg også etter dagens behandling i Kringkastingsrådet, men det som kom fram om bakgrunnen for den, er det all grunn til å sette spørsmålstegn ved.

Kringkastingsrådet hadde i dag 27 henvendelser om «Pengepredikanten» på bordet. Dokumentaren handlet som kjent om Jan Hanvold og TV Visjon Norge og avisen Norge Idag. Det er først og fremst delen som handler om Jan Hanvold som har vakt debatt, en debatt også Sambåndet har deltatt i gjennom en nettleder 26. oktober (som jeg ikke ser noen grunn til å endre på).

Dagen-redaktør Vebjørn Selbekk er medlem av Kringkastingsrådet. På dagens møte tok han opp hvilke premisser Jan Hanvold ble presentert for da Brennpunkt tok kontakt. Punkt 3.3. i pressens etiske regelverk, Vær varsom-plakaten, sier at «det er god presseskikk å gjøre premissene klare i intervjusituasjoner og ellers overfor kilder og kontakter».

Journalist Bjørn Olav Nordahl i Brennpunkt-redaksjonen hadde regien på den aktuelle dokumentaren og ble bedt om å svare på spørsmålet. Mens jeg, i likhet med medlemmene i Kringkastingsrådet, ikke finner noen grunn til å kritisere selve det journalistiske håndverket, reagerer jeg på det Nordahl presenterte som Brennpunkt-redaksjonens utgangspunkt.

Jeg reagerer på det Nordahl presenterte som Brennpunkt-redaksjonens utgangspunkt

Journalisten sa at det «i lang tid har vært rettet søkelys mot islamske miljøer i Norge, søkelys på radikalisering og hva som skjer med unge mennesker når de blir utsatt for en viss type forkynnelse». I erkjennelsen av dette hadde Brennpunkt-redaksjonen stilt seg følgende spørsmål, slik Nordahl uttrykte det: «Hva om vi snur lyskasteren andre veien?» «Andre veien» var da det Nordahl beskrev som «mer eller mindre randsonen av Den norske kirke» (Dnk).

Journalisten definerte denne «randsonen» på denne måten: «Vi så at det var mye opprør og mye debatt etter vedtaket på Kirkemøtet om likekjønnet vigsel». Og videre: «Utgangspunktet vårt var å se på miljøer som var litt på siden av den tradisjonelle norske kristeligheten, den tradisjonelle norske kirke.»

Vi så at det var mye opprør og mye debatt etter vedtaket på Kirkemøtet om likekjønnet vigsel

At redaksjonen da hadde henvendt seg til Jan Hanvold og Visjon Norge, forklarte Nordahl slik: Jan Hanvold «er en sentral leverandør av TV-programmer og en sentral premissleverandør for en del miljøer som ligger litt utenfor Den norske kirke». Så langt Bjørn Olav Nordahls redegjørelse.

Det kom ikke klart fram om Brennpunkt formidlet hele dette bildet til Hanvold, eller om det kun var den siste delen, om miljøer på siden av Dnk, som ble forelagt ham. Det jeg imidlertid reagerer kraftig på, er at de av oss som var imot at Dnk skulle endre et 2000-årig syn på ekteskapet, faktisk beskrives som opprørere og sammenlignes med imamer og andre som har oppfordret til «hellig krig». Dette er et typisk eksempel på det misforståtte og politisk korrekte behovet i Norge for å bagatellisere og bortforklare resultatene av radikal islamisme. I iveren etter å være tolerant nekter man fullstendig å ta hensyn til proporsjoner og konsekvenser og gir seg hen til meningsløs selvpisking.

De av oss som var imot at Dnk skulle endre et 2000-årig syn på ekteskapet, beskrives faktisk som opprørere og sammenlignes med imamer og andre som har oppfordret til «hellig krig»

I dokumentaren anslår Norge Idag-redaktør Finn Jarle Sæle det han beskriver som «Visjon Norge og Norge Idag-familen» til å bestå av 150.000-200.000 mennesker. Jeg vet ikke hva han bygger dette anslaget på, men tallet på konservative kristne generelt i Norge er nok enda høyere enn dette. Ikke alle som er tilknyttet misjonsorganisasjonene f.eks., regner seg som del av den familien Sæle snakket om, men langt de fleste vil stille seg bak at ekteskapet kan defineres slik Bibelen gjør det – som bestående av én mann og én kvinne. Dette gjør oss ikke til opprørere i norsk kristenhent, det er det faktisk de som mener at man kan se bort fra Bibelen på dette punktet, som er. Ser man på den verdensvide kristne kirke skal det bare være 2 prosent av kirkesamfunnene som er for vigsel av samkjønnede.

Enda mindre gjør det oss til opprørere som kan sammenlignes med islamister. Dette er rett og slett en påstand som ikke tilhører virkelighetens verden.

Dette er rett og slett en påstand som ikke tilhører virkelighetens verden

Nå skal det sies at Jan Hanvold har kommet med en del påstander som det er grunn til å reagere på. Jeg tror likevel det skal letes lenge etter eksempler på at han har inspirert mennesker til å begå grusomheter på religiøst grunnlag.

Det må rett og slett være lov til å kritisere trekk ved religiøse minoriteter i Norge uten å føle et behov for å balansere dette ut ved desperat leting etter noe i majoriteten som kan brukes til å avdramatisere. Dette tjener bare til at det spres en oppfatning på sviktende grunnlag av at vi «ikke er bedre selv», og at problemene med radikalisering ikke blir tatt tak i.

Det var på sin plass at Brennpunkt satte søkelyset på den måten TV Visjon Norge kommuniserer om penger på. Redaksjonen behøvde ikke noe vikariende motiv for å gjøre det.