Tag Archive for: Vivo Kristiansand

SKRENKAR INN: – Her må vi setja opp ein vegg for at butikken skal bli mindre, seier eigar og styreleiar Hans Petter Foss i Boka & Media, som treng ein god salshaust for å hente inn tapt omsetnad. Foto: Stein Gudvangen, KPK.

Kritisk for fleire av dei kristne bokhandlarane

2019 var utfordrande for fleire kristne bokhandlarar. Koronaåret 2020 er nokre av dei gått mot stupet. Flaggskipet i bransjen ligg tungt i sjøen, og no trengst det ein god haust.

Kristelig Pressekontor har snakka med eit knippe kristne bokhandlarar, og hovudbiletet er at dei har store utfordringar. Det gjeld både i Oslo og i bibelbeltebyar som Haugesund og Kristiansand. Tilsette vert permitterte eller sagt opp, opningstider vert innskrenka og areal redusert. Det vert ikkje meldt om nedleggingar, men det er uklårt om det vert overskot i år.

Flaggskipet Bok & Media hadde eit stort underskot i fjor, og i 2020 skulle dei snu skuta. Så kom koronapandemien. Då er det ikkje nokon trøyst for den 152 år gamle institusjonen i Oslo at også andre baskar i kraftig motvind.

– Ikke morosamt

– Vi hadde auke i salet og var svært nøgde med kundetilgangen, og det ser ut som kundane vernar om oss, men det gjekk ikkje bra i fjor, medgir eigar og styreleiar Hans Petter Foss.

Då alle rekneskapa var gjennomgått i sommar, vart det klårt at årsresultatet må skrivast med raude tal for andre året på rad. 900.000 kroner i minus er summen på botnlina. Når det også var 600.000 kroner i underskot året før, har det ikkje gått som ynskjeleg for bokhandlaren som tok over butikken etter Vivo-konkursen i mai 2016.

– Dette er ikkje særleg morosamt, seier Foss som ikkje går inn i detaljane i rekneskapen fordi det blir «for teknisk».

– Dei største utgiftene handlar om vareinnkjøp, personalkostnader og husleige, forklarer Foss til KPK.

Privat satsing

Foss dreiv bokhandelen i Akersgata 47 frå 1984 til han vart pensjonist i 2011. Då han forsto at Vivo-krakket kunne føre til at butikken forsvann for godt, kjøpte han den like godt privat, med han og kona sin bustad som pant.

– Du kan seie det er galimatias, men dette er eit kall for meg, og eg hadde forventa at det skulle gå noko betre enn det har gjort, medgir han.

– No er vi nøydde til å gjere noko, og vi er avhengige av at publikum stør oss framover hvis vi skal overleve i Oslo sentrum, fastslår Foss.

Han eig 91 prosent av aksjane, men tener ikkje ei krone på drifta. Han forklarer at butikken har heile Noreg som marknad, men at det stoppar opp når så få har reist til hovudstaden sidan nedstenginga i mars.

Berre i koronatida har bokhandelen tapt 2,1 millionar kroner i omsetnad samanlikna med same perioden året før. Noko skuldast at salet frå kristne sommarstemne fall heilt bort.

Nettsalet til privatkundar har gått noko opp, medan salet til forsamlingar har gått drastisk ned fordi konfirmasjonar og andre kyrkjelege handlingar er blitt utsett. Det positive no er at konfirmasjonane er i gang att.

– På ettersommaren var det smått på veg til å kome seg, men vi fekk ein ny nasestyvar då styresmaktene sa at Oslo var blitt «raud sone» att og oppmoda til ikkje å dra hit, seier Foss.

Innskrenker

Det er no tid for å sette inn tiltak, og det er bestemt at det skal kuttast både i butikkareal og stab. I kjellaretasjen vert lokalet noko krympa, og bøkene må stablast tettare.

– Det er ikkje dei tilsette si skuld at det har gått dårleg, men vi er nøydde til å kutte eitt av seks årsverk for å redusere dei faste utgiftene våre. Når vi då lagar butikken mindre, vert det ikkje så mykje springing på dei som er att, forklarer Foss, som skryt av sine tilsette med dagleg leiar Øyvind Hjemdal i spissen. 

Leigeavtalen Bok & Media har, gjeld fram til 2024. Lenge var det vanskeleg å få den reforhandla, men no ser det ut til å vere ei opning. Vona er redusert husleige.

Kritisk i Haugesund

Koronatiden har gitt motvind også for Kristelig Bokhandel i Haugesund. Opningstidene og bemanninga er redusert. Vanskane deira skuldast ikkje berre epidemien. Butikken ligg midt i smørauget i byen, gågata Haraldsgata, men sentrum har lenge tapt konkurransen med kjøpesentera og slit med sviktande omsetnad.

– Tilstanden er kritisk. Folk kjøper færre bøker enn før, melder dagleg leiar og styreleiar Holger Andreas Straum, som seier bøker står for under halvparten av omsetnaden deira. Resten kjem frå sal av gåvefigurar og liknande. Mykje av det kristne boksalet går også direkte frå forlaga til forsamlingane som slik får betre tilbod enn dei ville fått i bokhandelen.

Butikken i Haugesund har hatt underskot i fleire år uten at Straum vil seie noko om storleiken. Omsetnaden var litt over 2 millioner i 2019. At butikken framleis er der, skuldast at eigaren, Haugesund Indremisjons Forretningsdrift AS, har anna verksemd som gjev overskot. Styret har vedteke at det lyt vere ein kristen bokhandel i byen og subsidierer derfor drifta.

Paradoksal viruseffekt

Arne Reinertsen er eigar, dagleg leiar og styreleiar i det som er att av Vivo-kjeda. Han driv ein av to butikkar som framleis har Vivo-skiltet over døra, Vivo Kristiansand.

Butikken fekk ein berg- og dalbane-effekt av koronaepidemien. Starten på 2020 var svært god – til midten av mars. Då stoppa alt opp. Mot summaren var utsiktene mørke.

– Dei første månadene i år auka salet voldsomt mykje, men i mai bestemte vi oss for at vi ville avvikle til nyttår om vi ikkje greide å hente oss inn i løpet av sommaren, seier Reinertsen.

Paradokset er at det var epidemien som løyste problema ved at mange som måtte feriere innanlands, strøymde til Sørlandet. Feriegjestene løfta omsetnaden, og dette meir enn kompenserte for tapet gjennom virusvåren. No vonar Reinertsen at 2020 skal ende i pluss.

 Høsten avgjørende

For Foss og hans reduserte stab blir no hausten og julesalet avgjerande for framhald i drifta i Akersgata 47 – der det har vore samanhengande drift av kristen bokhandel sidan 1898.

– Vi veit ikkje om det lausnar så veldig i dei komande månadene heller, så vi har ei kraftig utfordring. Vi er avhengige av at resten av året går godt. Dette er normalt dei beste månadene, seier Hans Petter Foss som trass alt er optimist. KPK

Satser på kristen litteratur

Flere av at de tidligere Vivo-butikkene fortsetter å selge kristen litteratur.

− Jeg synes det går greit. Det er flere som støtter oss og flere kunder som er mer bevisst på at de handler hos oss, sier daglig leder Elisabeth Hauge i Jæren Kristne Bokhandel på Bryne.

Butikken het tidligere Vivo Bryne. Etter at den kristne bokhandlerkjeden Vivo bokhandel AS, tidligere, Bok & Media, begjærte oppbud og ble tatt under konkursbehandling i mai i år, har Vivo Bryne blitt kjøpt av lokale eiere. Noe av forklaringen på at det går greit for Jæren Kristne Bokhandel er at den ikke bare selger bøker. Den er også Panduro Hobby-forhandler og har en stor hobbyavdeling.

Norli Libris
Vivo hadde 14 heleide filialer og tre heleide datterselskaper i tillegg til eierandeler i andre selskaper og franchiseavtaler. Bokhandlerkjeden var eid av Normisjon og Lunde forlag med henholdsvis 85 og 15 prosent av aksjene. Til sammen besto kjeden av 21 butikker. Syv av disse, butikkene i Grimstad, Ålesund/Moa, Molde, Lillestrøm, Nærbø, Lillesand og Ulsteinvik, ble kjøpt opp av bokhandlerkjeden Norli Libris AS. Noen av de resterende butikkene har fortsatt (se faktaboks).  Vivo-butikken i Kristiansand er en annen av dem.

Et treffpunkt
− Vi har frittstående eier. Det er ikke så mye som er endret siden konkursen. Omsetningen går bra og er omtrent som tidligere. Vi har samme profil og de samme varene, men vi har utvidet med en leketøysavdeling. I tillegg er vi også en Panduro Hobby-forhandler. Nytt er at vi har fått en kaffebar. Vi prøver å gjøre butikken til et treffpunkt, sier daglig leder Arne Reinertsen i Vivo Kristiansand.

Trofaste kunder
Han er optimistisk med tanke på fremtiden.

− Vi har veldig mange trofaste kunder. Det er helt tydelig at mange ønsker en kristen bokhandel. Folk kommer igjen og bruker butikken aktivt. Mange kirker og menigheter velger å bestille lokalt hos oss og ikke gå til andre. Det er godt grunnlag for å drive kristen butikk, forteller Reinertsen.

I samme ånd
Også i Haugesund fortsetter den tidligere Vivo-butikken. Butikken heter nå Kristelig Bokhandel. Eier er Haugesund Indremisjons Forretningsdrift.

− Vi er glade for at vi fortsetter, og vi fortsetter i samme ånd. Det er det samme, bare at navnet er endret. Vi satser på kristen litteratur, men har også litt profan litteratur, sier butikksjef Agnes Lande i Kristelig Bokhandel.

Bra omsetning
− Hvordan går det med omsetningen?

− I sommer var det bra omsetning. Akkurat nå er det labert, men det gjelder også andre butikker i Haugesund. Vi ser frem til julehandelen, svarer Lande.

Vivo Drammen ble lagt ned, men åpnet igjen 1. oktober.

− Det går bra. Men vi har nylig åpnet, så det er for tidlig å si så mye om omsetningen, sier daglig leder og eier Tore Kransberg.

Les også: Redusert mangfold (nettleder)