Innlegg

Må regulere campingplass

Plansjefen i Lyngdal kommune er innstilt på å finne løsninger på avstandskravet som rettes mot blant andre ImF-eide Lyngdal Bibelcamp.

10. september 2013 gjennomførte Brannvesenet Sør IKS tilsyn ved Lyngdal Bibelcamp (LBC) og førte opp som et avvik at avstandskravene mellom de 50 fastliggende campingenhetene ikke var oppfylt. Brannvesenet hevdet at kravet var 8 meter, mens det i dag – i henhold til norsk norm – er lagt til grunn 3 meter. Sambåndet brakte nyheten om dette i oktobernummeret i 2013 og fulgte opp med ny sak i augustutgaven i fjor.

Møte i februar

Kravet om 8 meter ble også rettet mot 18 andre campingplasser i ni kommuner på Agder, og det vakte sterke reaksjoner. LBC fikk innvilget utsettelse ut 2014. I brev av 5. desember i fjor til alle de 19 campingplassene opprettholder Brannvesenet Sør IKS sin forståelse av lovverket. Men ettersom saken involverer plan- og bygningsloven, ber de om at «kommunene følger opp denne saken».

– Jeg ønsker å få til et møte med næringen i løpet av februar, sier plansjef Stein Erik Watne i Lyngdal kommune til Sambåndet.

Står fast

Etter plan- og bygningsloven er det et avstandskrav på 8 meter for såkalte faste installasjoner. Watne viser til at bruken av campingvogner har utviklet seg i retning av dette, ved at man blant annet bygger «spikertelt» rundt og kanskje også heiser vogna på plass.

– Da kan ikke vogna bare festes i en krok på bilen og fjernes, og da kommer en i konflikt med plan- og bygningsloven. Problemstillingen blir om en skal stille samme avstandskrav til en campingplass som til et byggefelt, med de økonomiske konsekvensene det får, påpeker Watne.

Reguleringsplan

Som vi også skrev i august i fjor, tenker plansjefen at en reguleringsplan for campingplassene kan være en løsning. I en slik plan kan det avklares krav til varslings- og slukkeutstyr og tilgang til slukkevann. Overfor Sambåndet nå konkretiserer også Watne sin tanke om «brannceller»:

– Om man ikke stiller krav om 8 meter mellom hver eneste vogn, så kan vognene organiseres i flere områder, med 8 meter mellom hvert, slik at spredningsfaren reduseres, sier Watne.

Via en godkjent reguleringsplan kan man med andre ord unngå et rigid krav om 8 meter mellom hver vogn, men likevel ivareta brannsikkerheten. Reguleringsplanene bør ifølge plansjefen også omfatte krav til trafikksikkerhet og estetikk.

– Det er ønskelig at campingplassene setter i gang en slik prosess, og de må bekoste den selv, sier Watne.

Plansjefen viser til at eksempelvis Sirdal kommune stiller krav til reguleringsplan for campingplasser i kommuneplanen.

– Må i tenkeboksen

Drifts- og brannvernleder Bjarne Kjetilstad ved LBC sier at han har bedt om et møte med kommunen.

– Dersom det blir stående igjen et krav om 8 meter mellom hver fastligger, slik Brannvesenet vil, må vi i tenkeboksen. Da er det et spørsmål om driften er liv laga, bekrefter han.

Uansett kan det bli aktuelt å bygge om fastliggerområdet. Strømforsyning og drenering for kloakk og avløpsvann er anrettet etter dagens norm på 3 meter.

– Så må vi jo også ta hensyn til stemningen blant andelseierne og leieforholdet til de to grunneierne, påpeker Bjarne Kjetilstad.

Programmet for 2015-sesongen oppdateres fortløpende her

 

Håp om brann-løsning

En reguleringsplan kan være med og avklare kravet til større avstand mellom campingenhetene i Lyngdal. Et krav om åtte meters avstand er ikke i tråd med internasjonale retningslinjer.

– Jeg vil i nærmeste framtid ta kontakt med Lyngdal kommune, sier drifts- og brannvernleder Bjarne Kjetilstad ved Lyngdal Bibelcamp (LBC) til Sambåndet.

Les siste nytt fra sambåndet.no om denne saken

Åtte meter

Sambåndet brakte i oktobernummeret i fjor nyheten om at blant andre LBC har fått et krav mot seg om å komme med sikkerhetstiltak som tilsvarer en avstand på åtte meter mellom de faststående campingvognene med termotelt/Isocamp. Brannvesenet Sør IKS viste til at Kommunaldepartementet har tolket slike enheter som «byggverk», og at det da skal være minimum åtte meters avstand etter plan- og bygningsloven. Ved LBC er det i dag tre meter mellom hver av de 50 fastliggerne, i henhold til norsk norm. LBC har frist til 1. januar neste år med å ordne opp i saken.

Siste utvikling er at Brannvesenet har bedt aktuelle kommuner om å ta tak i saken. Plansjef Stein Erik Watne i Lyngdal kommune vedgår overfor lokalavisen Lister at det å skulle gjennomføre plan- og bygningslovens avstandskrav ville vært «et veldig stort inngrep for hele bransjen»:

Reguleringsplan

-Utgangspunktet mitt er at vi kanskje kan løse dette ved å lage reguleringsplan for området som innbefatter varsling, slukkeutstyr, brønner for vann og arealer som fungerer som brannceller, sier Watne.

Kravet fra Brannvesenet Sør er også rettet mot 18 andre campingplasser i ni ulike kommuner på Agder. I Lyngdal er det ifølge Lister registrert 350 vogner med Isocamp og i Farsund 59.

Internasjonale retningslinjer

Norsk Bobil  og Caravan Club (NBCC), med nær 25.000 medlemsfamilier, viser til at det i 2009 ble utarbeidet internasjonale retningslinjer for brannsikkerhet på campingplasser, som ledd i et arbeid for en EU-/EØS-standard. Disse retningslinjene bygger blant annet på finsk og dansk lovverk og legger til grunn en fire meters minimumsavstand. Videre slås det fast at bobiler og campingvogner med telt eller termotelt ikke er «jordfestede konstruksjoner» og dermed ikke skal regnes som faste installasjoner i plan- og bygningslovens forstand.

Veileder

NBCCs medlemsblad melder at organisasjonen har fått til en avtale med aktuelle statlige myndigheter om en veileder for avstand mellom campingenheter . Her tas det utgangspunkt i at det finnes sertifiseringskrav for brannsikkerhet for både permanente og flyttbare byggverk (EI 30). I tråd med denne ser en for seg tre ulike løsninger:

– Trevegger: bruk av gipsplater.

– Prefabrikerte termoteltmoduler: produsenten legger inn brannsikkert isolasjonsmateriale og bruker vinduer og dører som oppfyller EI 30-standarden.

– Sette opp en skillevegg som holder EI 30-standard.

Anbefalt avstand er fire meter, men den norske normen på tre meter opprettholdes i veilederen.