Innlegg

ENDT ÅREMÅL: Erik Waaler slutter som rektor ved NLA Høgskolen 1. februar og går tilbake til stillingen som førsteamanuensis. FOTO: NLA HØGSKOLEN

Rektor-skifte på NLA

Erik Waaler slutter som rektor ved misjonseide NLA Høgskolen 1. februar og går tilbake til stillingen som førsteamanuensis. Professor Egil Morland er konstituert som rektor fra samme dato.

‘- Mitt åremål på fem år er ferdig 31. januar, og det var fem år som var avtalen da jeg tiltrådte som rektor, sier Erik Waaler til sambåndet.no. 

21. mai 2014 ble de ansatte ved NLA, ifølge avisen Dagen, informert om at daværende prorektor for forskning, Erik Waaaler, var ansatt som Bjarne Kvams etterfølger. En enstemmig beslutning fra styret lå bak.

Waaler tok sin doktorgrad i Det nye testamentet ved Menighetsfakultetet i 2005. Han har tidligere vært misjonær for Norsk luthersk misjonssamband i Indonesia og Singapore.  Waaler startet sin karriere ved NLA i 1995, da han begynte som stipendiat. I 2010 ble han forskningsleder ved NLA Høgskolen.

Forskningspermisjon

– Jeg kunne ha søkt om forlenget åremål, men det har jeg ikke ønsket. I stedet ønsker jeg å gjøre noe mer rent faglig, sier Waaler til sambåndet.no.

Erik Waaler har blant annet jobbet med tolkningsteori, det vil si hva som skjer når en bestemt tekst leses i en ny kontekst eller sammenheng. Det som da kan skje, er at teksten får en annen mening enn den opprinnelig hadde. Dette finnes det ifølge Waaler mange eksempler på. 

I tillegg har Waaler jobbet med paulinsk teologi, noe han blant annet fikk skrevet en del om mens han var misjonær i Indonesia.

– Jeg ønsker å arbeide videre med dette og går inn i et år med forskningspermisjon før jeg går tilbake til stillingen som førsteamanuensis i Det nye testamente, sier Erik Waaler.

Konstituert

Professor ved NLA, Egil Morland, er konstituert som rektor fram til sommeren eller inntil det er ansatt en person fast i stillingen. Morland forteller til sambåndet.no at han egentlig skulle gått av med pensjon i mars ettersom han da blir 70 år. 

– Så dette blir en ekstrarunde. Når Erik Waalers åremål går ut 1. februar og det ikke er ansatt en ny, er jeg blitt oppfordret til å ta stafettpinnen videre en kort periode. Senest ved semesterstart høsten 2020 bør en ha en permanent løsning på plass, sier Morland.

Egil Morland var rektor ved NLA Høgskolen fra 2004 til 2010 og har dermed betydelig erfaring med å lede en høgskole.

– Jeg opplever det som en stor tillitseklæring å bli spurt, og jeg går inn i oppgavene med frimodighet. Vi har et godt lederteam på plass, og jeg vil få gode medarbeidere, sier Morland.

«Reelt stykke arbeid»

Den påtroppende rektoren er klar på at det er «et reelt stykke arbeid som skal gjøres» i den perioden han skal være konstituert.

– Det er en del utfordringer vi må ta tak i og lande. NLA har hatt en så sterk studentvekst at en av utfordringene er å få rekruttert nok lærerkrefter. Dersom vi ikke greier det, kan ikke veksten fortsette, poengterer Morland.

NLA Høgskolen har studiesteder i Bergen, Oslo og Kristiansand og har i dag over 2 700 studenter og 270 ansatte.

– Kan den uroen som har vært rundt NLA Høgskolen i høst, ha svekket skolens omdømme og dermed gjøre det vanskeligere å rekruttere?

– Det ser jeg ikke se bort fra, selv om jeg ikke kjenner til at noen har trukket søknadene sin som følge av det, sier Morland, som også understreker at det er nesten en måned til han skal tiltre.

Mens Erik Waaler nå ser fram til å gå inn i forskningsfaglige oppgaver igjen, ser Egil Morland tilbake på det han beskriver som en fantastisk periode etter at han sluttet som rektor, en periode der han også bevisst holdt seg borte fra en del interne diskusjoner.

– Først var det doktorgrad, så fikk jeg publisert mye, og så ble jeg professor, oppsummerer Morland.

Optimistisk styreleder

sambåndet.no har også vært i kontakt med styreleder Knut Espeland for å få hans syn på prosessen med å rekruttere ny rektor. Visindi skal bistå i dette arbeidet.

– Vi tror dette er en stilling som er motiverende og givende for den riktige kandidaten. Vi håper derfor prosessen skal lede frem til den beste kandidaten som kan fylle rollen som rektor på NLA Høgskolen. Det kan være krevende å rekruttere en toppleder, men vi er optimistiske til prosessen, sier Espeland.

– Hvilke personlige egenskaper ser dere etter?

– Vi ser etter en tydelig leder, som gir retning og som skaper entusiasme og samhold. Kandidaten må kjenne sektoren godt og identifisere seg med og motiveres av høgskolens verdigrunnlag.

– Hvordan tror dere at den siste tids uro rundt NLA vil påvirke prosessen med å rekruttere ny rektor?

– Det er selvsagt utfordrende med uroen som var i høst, men samtidig tror vi ikke dette har stor betydning for den rette kandidaten som er motivert til å drive NLA Høgskolen strategisk videre. Vi har god tro på at vi vil finne en kandidat som er motivert for dette oppdraget, sier styreleder Knut Espeland ved NLA Høgskolen.

Rekordmange studenter på NLA

– Det er lovende for NLA at stadig flere ønsker å ta sin utdanning hos oss, sier rektor Erik Waaler.

Rapporteringen av studenttall til database for statistikk om høgre utdanning (DBH) viser en betydelig økning i studenttallet ved NLA Høgskolen. De fire studiestedene har til sammen 2300 aktive studenter.

– Vi tror grunnlaget for vekst er interessante studier, kort vei til å få svar på spørsmål, godt studiemiljø, nærhet til lærerne og fornøyde studenter, sier rektor Erik Waaler til KPK.

Treffer behov
De to største studiestedene ligger i Bergen. Studiestedet i Sandviken har i år flest registrerte studenter. Økningen kommer først og fremst innen interkulturell forståelse, både i Bergen og Kristiansand, innovasjon og ledelse i Oslo, pedagogikk bachelor, barnehagelærer og ex.phil/ex.fac i Bergen, samt innen KRLE årsstudium både i Oslo og Bergen.

Waaler sier høgskolens studenttall vokser totalt ca. 8 prosent i året, og at de har lykkes godt med å treffe et behov med sine nye studietilbud, samt å opprettholde attraktiviteten også til etablerte studier blant annet gjennom sosiale medier.

– Vi jobber kontinuerlig med å gjøre våre studietilbud og vårt unike studentmiljø kjent blant ungdom og satser på å være til stede der ungdom er. Det medfører at vi besøker videregående skoler, bibelskoler og folkehøgskoler, men også at vi er tydelig til stede med kommunikasjon i de sosiale mediene og i andre medier som retter seg direkte til ungdom, sier han.

Flest i Oslo
Det er likevel studiestedet i Oslo, NLA Staffeldtsgate, som har hatt kraftigst vekst siden fusjonen i 2013. Studiestedet har 55 prosent flere studenter i 2016 sammenlignet med det første fusjonsåret 2013.

Dette skyldes etableringen av nye studier i økonomi og administrasjon og innovasjon og ledelse, samt vekst innen det kristendomsfaglige området som følge av omlegging av tilbudet.

308 studenter er registrert ved NLA Staffeldtsgate. 202 aktive studenter er registrert ved NLA Gimlekollen, noe som innebærer at studiestedet i Kristiansand har hatt stabilt studenttal de siste tre årene, og en vekst på ti prosent sammenlignet med første fusjonsår i 2013.

– Det er lovende for NLA at stadig flere ønsker å ta sin utdanning hos oss. Vi vil begynne med grunnskolelærerutdanning i Oslo høsten 2017 og vil på den måten kunne nå ut til enda flere unge mennesker. Vi ønsker å gjøre en forskjell i samfunnet, og da er det viktig å ha et visst volum på antall studenter som har gjennomført sin utdanning nettopp hos oss, sier han.

Grunnlaget for veksten tror han er interessante studier, kort vei til å få svar på spørsmål, godt studiemiljø, nærhet til lærerne og fornøyde studenter.

– Vi har også etablert oss innen økonomi- og administrasjon de siste årene. Dette er et helt nytt utdanningsområde for oss og har bidratt mye til veksten. I tillegg opplever vi en naturlig vekst i etterspørselen etter utdanninger innen interkulturelle studier.

– Vi har etablert en ny mastergrad innen dette fagområdet og innen global journalistikk.  Vi har også oppdatert våre studietilbud innen KRLE, menighetsarbeid og trosopplæring, noe som gjør at vi treffer bedre på det ungdom, skoler, kirker og menigheter etterspør på dette området også.

Jungeltelegrafen
Og selv om NLA har satset krafig på sosiale medier for å nå nye studenter, medgir Waaler at også den gode gamle jungeltelegrafen fremdeles gjør nytte for seg i rekrutteringen.

– Vi har snart drevet med utdanning i 50 år og har mange tidligere studenter som er foreldre og besteforeldre. Det beste skussmålet er at tidligere studenter anbefaler oss videre til sine venner og famliemedlemmer. Vi hører igjen og igjen  at slike anbefalinger er blant de viktigste årsakene til å velge oss, sier han. KPK

Gode søkertall styrker NLA-planer

Mens den nasjonale søkningen til grunnskolelærerstudier går ned, øker søknaden til den delvis ImF-eide NLA Høgskolen.

Søknaden til barnehagelærer- og grunnskolelærerutdanningene ved NLA Høgskolen øker både i antall førstevalg og totalt antall søknader. 135 søkere har grunnskolelærerutdanningen ved NLA Høgskolen som sitt førstevalg for studier til høsten. Totalt har vel 1600 personer disse studiene på sin søknadsliste, en vekst på 40 prosent sammenlignet med 2015.

Styrker søknaden
I et intervju i Sambåndet nr 3 i år om NLA Høgskolen sine planer om å søke om å starte ordinær lærerutdanning Oslo til neste år, nevner rektor Erik Waaler ved NLA Høgskolen at mange søkere er av betydning for søknad om flere studieplasser.

– Når vi ber om flere studieplasser, så er det bra at vi har gode søkertall som viser at vi kan fylle flere studieplasser, kommenterer Waaler søkertallene overfor sambåndet.no. Rektoren fortsetter:

– Vår søkertall er veldig gode, og det styrker vår søknad om ny lærerutdanning i Oslo. At Høyskoen i Oslo og Akershus har nesten to førsteprioritetssøkere pr studieplass viser at det er rom for flere lærerstudenter i Oslo. Det styrker vår søknad.

Fornøyde studenter
For avdelingen i Oslo vil han særlig trekke frem den gode søkningen til økonomiutdanningen som går under navnet Hauge School of Management, hvor det har vært en 61 prosent økning, fra 928 søknader i fjor til 1490 søknader i år.

Totalt har 5500 personer søkt NLA Høgskolen gjennom Samordna opptak. 860 søkere har NLA som sitt førstevalg, en vekst på tre prosent.

– Hvordan forklarer du tallene?

– Vi får mange tilbakemeldinger fra studenter om at det er stor nærhet mellom studenter og ansatte. Mange av våre forelesere i lærerutdanningen har lang praktisk erfaring fra skolen, noe som gjør undervisningen relevant, svarer Waaler.

Blant lærerutdanningene kommer dessuten NLA Høgskolen svært godt ut på studiebarometeret.

Menighetsfakultetet
Menighetsfakultetet opplever også en økning i søkere på sin lærerutdanning. På MFs hjemmesider kan en lese at NOKUTs studiebarometer for 2015 viser at MFs lektorprogram får totalkarakter 4,5 av 5 oppnåelige i studentenes helhetsvurdering av studiet. På landsbasis får lærerutdanningene 3,9 i snitt. Ifølge MFs nettsider har 30 personer deres lektorprogram som førstevalg i sin søknad til høyere studier. Dette er en økning på 50 prosent fra i fjor. Økningen for søkere som har lektorprogrammet på en av de tre første plassene er på hele 66 prosent.

NLA ønsker historisk utvidelse

NLA Høgskolen vil ha kristen lærerutdanning tilbake til Oslo. Først må skolen innfri nye krav.

Lærerutdanningen blir en femårig masterutdanning fra 2017. NLA Høgskolen må som alle andre høgskoler ha akkreditering (godkjenning, red. anm.) for nye masterprogram etter forskrift som kommer i løpet av året. Det er krav til kompetanse og studieprogrammet, opplyser rektor Erik Waaler ved delvis
ImF-eide NLA Høgskolen til Sambåndet. Samtidig med endringene i lærerutdanningen planlegger NLA å utvide studietilbudet.

– Vi vil søke om å starte ordinær lærerutdanning i Oslo til neste år. Vi ønsker å bygge opp en utdanning med 100 studenter på hvert kull, sier Waaler.

Tilbake til Oslo

– Hvorfor vil dere starte lærerutdanning i Oslo?

– Det er bare én kristen lærerutdanning i landet, og det er på vår avdeling på Breistein i Bergen. Vi ønsker at flere lærere skal få en slik utdanning, med de verdiene som vi legger vekt på.

Rektoren minner om Oslo Lærerskole, som var en kristen lærerskole etablert i 1912 og drevet av seks kristelige organisasjoner. Etter hvert ble Indremisjonsselskapet (nå Normisjon) eneeier. I 1946/47 ble
skolen overtatt av staten med stemmene til Arbeiderpartiet og Kommunistpartiet. Debatten om dette i Stortinget varte i nesten fem timer, blir det skildret i boken «Ordets folk».

– Vi ønsker å bringe den kristne lærerutdanningen tilbake til Oslo, sier Waaler og understreker at en utvidelse også er viktig for NLA:

– Det betyr større studiemiljø og flere lærere. Dessuten er deler av statstilskuddet knyttet til at studentene tar eksamen. Vi regner med flere søkere til lærerutdanningen i år på grunn av oljenedturen. Også fordi det var en god økning i antall søkere til vår lærerutdanning i fjor, regner vi med å få flere studenter til høsten. Dette på tross av at inntektskravet i matematikk økes fra 3 til 4. Mange søkere er
selvfølgelig viktig for økonomi, og det er også av betydning for søknad om flere studieplasser. Hovedmålet er flere gode lærere i skolen, selv om vi også trenger god økonomi for å gi en god utdannelse, anfører Waaler.

Nye krav

– Hvor viktig er det for dere å møte de nye kravene til master?

– Det er viktig for alle høyskoler, fordi kravene er en
forutsetning for akkreditering av de nye mastergradsutdanningene. 15. september i år er frist for å søke om akkreditering for lærerutdanningsmaster for 2017.

I lærerutdanningen planlegger NLA Høgskolen foreløpig å tilby master i fagene norsk, matematikk, samfunnsfag, KRLE (Kristendom, religion, livssyn og etikk) og naturfag.

– I tillegg vil vi fokusere på den flerkulturelle skolen. I Oslo er det en høy prosentandel av befolkningen som har flerkulturell bakgrunn. Som lærer er det viktig å ha kompetanse i å møte det flerkulturelle samfunnet, og kommunikasjonsutfordringen gjelder i alle fag, påpeker Waaler.

Gaveinntekter

I første omgang jobber NLA nå med å få fylt opp høstens studieplasser. Men det er ikke bare studenter som trengs for at ny lærerutdanning skal bli en realitet.

– Statstilskuddet dekker ikke alle kostnader. For å starte ny utdanning er vi avhengig av et ekstra løft i gaveinntektene fra misjonsfolket. Om vi lykkes, gir den nye lærerutdanningen 500 lærerstudenter i Oslo, sier rektor Erik Waaler.