Tag Archive for: salg

Salget på vent

OPPDATERT: Fjell kommune er ikke klar til å kjøpe, men sier heller ikke nei. I torsdagens kommunestyre ble vedtak i saken utsatt til høsten.

Forslaget om utsettelse ble fremmet av Høyre og ble vedtatt med 28 mot 17 stemmer. Dermed ble selve spørsmålet om kjøp ikke realitetsbehandlet og ImF må fortsatt leve i uvisshet om det blir salg av administrasjonsbygget til kommunen.

Saken overlates nå til Komité for drift og fram til neste behandling er administrasjonen bedt om å gjøre en grundigere vurdering knyttet til spørsmålet om byggets egnethet, og ikke minst om plasseringen det best egnede stedet for kommunens behov for boliger til Rop-pasienter.

Kommunens ønske om å kjøpe administrasjonsbygget og bygge det om til boliger for mennesker som sliter med rus og psykiatri, har skapt sterke reaksjoner i lokalmiljøet. Saken har også blitt behørig dekket i lokalavisen Vestnytt og fått «spalte- og lydplass» hos NRK Hordaland.

Utfallet av kvelden ble dermed også i tråd med det Sambåndet presenterte tidligere i uken, der Arbeiderpartiet var partiet som førte an i ønsket om kjøp:

– Arbeiderpartiet har vært samstemt hele tiden. Vi går for å kjøpe bygget og realisere planene kommunen har for dette, sier Marianne Bjorøy, gruppeleder for Arbeiderpartiet i Fjell kommune før torsdagens kommunestyremøte.

Planene handler om å gjøre ImFs administrasjonsbygg om til boliger for mennesker som sliter med tung rus og psykiatri, den såkalte ROP-gruppa. Planene har skapt reaksjoner og utrygghet i nærmiljøet, noe som også framgår av kommentarene til tidligere publisert sak på sambåndet.no

Bibelskolen skeptisk
Også Bildøy Bibelskole, som ligger trehundre meter fra det aktuelle bygget, er blant de som har meldt sin uro.

«Vi er urolige for planer om at Kommunen vil bruke bygget til leiligheter for ROP-brukere. På Bibelskolen har vi ca 80 studenter hvert år. Det er av avgjørende betydning for oss at de opplever nærmiljøet trygt. Det er viktig for de som unge mennesker, og det er viktig for skolens rykte. I dag har vi veldig godt rykte i forhold til en flott beliggenhet i rolige omgivelser», skriver rektor Aud Karin K. Ringvoll i et brev til Fjell kommune på oppdrag fra styret.

Forstår reaksjoner
Marianne Bjorøy har ingen problemer med å forstå reaksjonene. Det blir likevel underordnet.

– Denne gruppen har sine pasientrettigheter som oss andre. Et fast ankerfeste betyr mye for en slik gruppe, derfor må vi gjøre hva vi kan for å skaffe dem et sted å bo og gi dem den hjelp de trenger. Dette er mennesker som selv ønsker et sted å bo og hvis vi som politikere ikke vil se dem, hvem skal gjøre det da, spør hun.

Avgjøres torsdag
Saken ble tirsdag 3. juni behandlet i Komite for finans og forvaltning. Der ble resultatet 9-2 mot kjøp. Dette var like mye av taktiske årsaker, ifølge komiteleder Tore Lønøy, for hadde komiteen vedtatt utsettelse, ville ikke saken blitt fremmet for kommunestyret.

Nå skjer det i full tyngde torsdag kl 1300. Der får Arbeiderpartiet følge av SV sin representant og 3 av KrFs medlemmer kommer også til å stemme for kjøp. De øvrige partiene, som vil være i flertall, ønsker utsettelse eller ingen kjøp.

p-TomGeorgIndrevik

Tom Georg Indervik. Foto: Kelly services

Vil ha svar
– Dette er en vanskelig og viktig sak, og jeg reagerer litt på at debatten dels har handlet om hensynet til alle andre og ikke til de som trenger disse boligene, sier Tom Georg Indervik, gruppeleder i Høyre, det største partiet i Fjell kommune.

Når han nå ønsker utsettelse, er det ikke for å skrinlegge prosjektet, men fordi partiet ønsker flere svar før de bestemmer seg.

– Vi må være trygg på at det som etableres er i ordnede former og få opp alle aspektene, enten det blir boliger her eller andre steder. Så må vi sikre oss at informasjonen skal være best mulig. Det er viktig for lokalsamfunnet, men ikke minst for de som skal flytte inn her. Et raskt politisk vedtak kan ødelegge dette, sier han.

– Kan vente
Også Frp vil ha saken utsatt, men det er av økonomiske årsaker.

– Vi har tommelen opp for prosjektet og vil få til denne typen boliger raskest mulig. Men kommunen er inne i en fase der vi selger bygg og vi vil se på muligheten for å kunne bruke egne bygg eller tomter for å bygge nytt fra bunnen av. Vi er derfor ikke klar for å kjøpe nå, sier Benjamin Nyborg, gruppeleder hos Frp.

Skulle saken i kommunestyret ende med utsettelse, har ImF lovet å vente med salg.

– Vi har fått en formell henvendelse fra Atle Justad i Fjell kommune om muligheten for dem til å ha huset på hånd til september. Det har vi sagt ja til. En utsettelse til høsten vil derfor ikke være kritisk for salgsprosessen, sier Erik Furnes, daglig leder i Indremisjonsforbundet.

Nei til kjøp av ImF-bygget

Eit klart fleirtal i komite for finans og forvaltning i Fjell kommune sa i kveld nei til forslaget frå rådmannen om å kjøpa administrasjonsbygget til ImF på Bildøy.

Saka går likevel vidare til kommunestyret den 19. juni, seier komiteleiar Tore Lønøy (Uavhengig) til sambåndet.no.

Ni av 11 representantar i komiteen gjekk imot innstillinga frå rådmannen om å kjøpa bygget og 2,5 mål omliggange tomt. Den tiltenkte bruken var bustadar for personar som slit med tung rus og psykiatri, den såkalla ROP-gruppa.

Les meir om innstillinga frå rådmannen her

– Etter ei innleiing frå sakshandsamaren og ein lang diskusjon i komiteen, stemte fleirtalet på ni medlemmer mot kjøp, medan mindretalet på to ville utsetje saka og få inn fleire opplysningar, seier Lønøy like etter at møtet er ferdig.

– Prisen for høg

Ifølgje komiteleiaren, som sjølv var ein del av fleirtalet, var det to hovudgrunnar til nei-vedtaket:

– Fleirtalet meinte at prisen på 18 millionar er for høg, og at plasseringa ikkje er ideel.

Komiteen var einig i intensjonen i innstillinga om å skaffa bustadar til dei aktuelle brukarane, men meinte at saka var for dårleg opplyst:

– Komiteen sakna ein uttale frå politiet og ein heilskapleg plan for området der konsekvensane for nærmiljøet vart utgreia. Det mangla òg alternative plasseringar for slike bustadar, utdjupar Lønøy.

Dei to medlemmene som ikkje ville seina nei no, men i staden utsetja saka, representer Sotralista og KrF.

– Er det grunn til å tru at kommunestyret vil koma til eit anna resultat når stemmetalet var så klart i komiteen?

– Rådmannen ville arbeida vidare med saka fram mot den 19. juni, så det er det jo ikkje så godt å seia, men som du peikar på, var det eit klart nei-fleirtal i komiteen, seier Tore Lønøy.

Overraska

Generalsekretær Erik Furnes i Indremisjonsforbundet viser også til handsaminga i kommunestyret.

– Siste ord er ikkje sagt i saka, men det var overraskande at fleritalet mot kjøp var såpass klart. Realismen i eit sal til kommunen er nok no liten, seier Furnes til sambåndet.no.

Straume forum held seg til ImF

Bakgrunnen for at administrasjonsbygget til ImF ligg ute for sal, er ønskjet om å flytta inn i Straume forum og dermed bidra til at dette forsamlingslokalet blir realisert. Atle Våge seier, på vegner av Straume forum, at han tek resultatet i komite for finans og forvaltning til orientering:

– Det vi no veit, er at komitefleirtalet går imot at kommunen skal kjøpa. Men det er enno 14 dagar igjen til kommunestyremøtet, og Fjell kommune har krav på seg frå Fylkesmannen i høve til denne gruppa av brukarar. Det skal likvel noko til at kommunestyrefleirtalet vil gå inn for kjøp, seier Våge til sambåndet.no.

Sjølv hadde han rekna med at komiteen ville velja å utsetja saka.

– Men sjølv om Fjell kommune skulle vera uaktuell som kjøpar av bygget etter 19. juni, er ikkje ImF ute. Bygget ligg enno for sal på den opne marknaden, og no har det i alle høve fått god PR, peikar Atle Våge på.

Han seier at det er uaktuelt for Straume forum å driva lobbyverksemd overfor politikarane:

– Vi har vårt tilhøve til ImF og vil ikkje bli kopla til bruken av bygget etter eit eventuelt sal.

Eit steg nærmare sal

Fjell kommune ønskjer å kjøpa, men saka skal innom to politiske organ før alt er avgjort. Bustadar knytt til rus og psykiatri, ROP, vert den nye bruken.

Til ein pris på 18 millionar innstiller rådmannen i Fjell kommune på kjøp av ImFs administrasjonsbygg på Bildøy. Då får han tilslaget på bygget, samt 2,5 mål omliggande tomt.

– Me er nøgde med denne prisen og meiner det vil vera nok til å forsvara flytting, seier administrasjonsleiar Anja U. Heggen i Indremisjonsforbundet (ImF).

Bedehushjelp.
Det var hausten 2012 at ImF fekk invitasjon frå Straume forum om å kjøpa seg inn i andre etasje på det nye bedehuset som vert planlagt for Brattholmen indremisjon. Forbundsstyret sa ja dersom dette kunne løysast utan at det gav meirkostnad økonomisk.

Dersom salet no vert ein realitet, kan ImF realisera planane om å flytta administrasjonen til Straume forum.

– For oss inneber eit sal for ImF eit klarsignal til å gå i gang med bygging av Straume forum. Me er klar til å lysa ut anbod på betongarbeidet så fort dette er politisk vedtatt, seier styreleiar i Brattholmen Bedehus, Atle Våge.

Omstridd bruk.
Men sjølv om rådmannen innstiller på kjøp, er saka langt frå avgjort. Saka skal fyrst handsamast i Komité for finans og forvaltning 3. juni. Går den igjennom her, ventar Kommunestyret 19. juni.

Kva utfallet blir, er uvisst.

For kommunen sine planar for anlegget er ikkje kontor, dei ynskjer å byggja dette om til bustadar for personar som slit med tung rus og psykiatri, den såkalla ROP-gruppa.

– Me fylgjer nå opp handlingsplanen som vart vedteken i desember om bustad for vanskelegstilte. Den planen er det brei politisk semje om, seier spesialrådgjevar Atle Justad i Fjell kommune.

– Godt egna.
Ifølgje Nav er det til ei kvar tid kring 30 slike personar i Fjell kommune. Ti av dei treng heildøgnstilsyn i tillegg til bustad. Seks av desse er nå tenkt husa i eigne leilegheiter på Bildøy. I tillegg vil det bli to akutt-bustadar, personalbase for kommunens rusteam, fellesareal for bebuarane og kanskje også dagsenter.

– Desse lokala vil vera godt eigna til denne typen verksemd, og då særleg med tanke på utsikt og nærleik til natur og sjøen, seier Justad – som samstundes forstår reaksjonar frå velforeininga når dette er tenkt etablert i eit byggefelt.

Dei svake.
For ImF-administrasjonen har det fyrst i siste runde av forhandlingane vorte kjent kva kommunen ønskjer å bruka huset til. Det har difor ikkje vore ein faktor i salsprosessen.

– Det er flott at huset kan bli brukt til noko meiningsfullt av ein ny eigar. Å ta vare på nokre av dei svakaste blant oss, er i god indremisjonsånd, seier administrasjonsleiar Heggen.

Nå håpar både ho, kommuneadministrasjonen og eldsjelene bak Straume forum at salet skal gå i gjennom i kommunestyret 19. juni. Skulle det ikkje skje, er det likevel inga krise for bedehusplanane dersom vedtaket må venta til hausten.

Utsetjing?
– Me har tid til å venta litt, for det skjer ikkje noko i sommar uansett. Men dess lengre tid det går, dess knappare tid vert det for oss å rekkja betongarbeidet før vinteren kjem, seier Atle Våge i Straume forum.

– Skulle det derimot visa seg at det er politisk uaktuelt å etablera bustadane slik at heile kjøpet vert stansa, må me vurdera kva med då skal gjera. Men det er heilt klart at primærynskjet vårt er å få inn Indremisjonsforbundet som leigetakar i andre etasje, seier han.

Til orientering
Journalist Vilhelm Viksøy har bustadadresse på Bildøy. Han er òg medlem av hyrde- og lærerådet ved Brattholmen Bedehus. Saka er produsert i samråd med redaktøren for Sambåndet, i lys av dette.