Innlegg

Kretsleder blir husfar

Torgeir Skrunes har sagt ja til å bli husfar i et kristent studentkollektiv i bedehuset Betania i Laksevåg i Bergen.

Torgeir Skrunes er i dag kretsleder i ImF Sør. Som Sambåndet skrev i januarnummeret, slutter han i denne stillingen til sommeren. Sammen med kona flytter han da til Bergen, der hun skal studere medisin. Sambåndet brakte i oktobernummeret i fjor nyheten om at en gruppe i Bergens Indremisjon (BI) drømmer om å skape et kristent studenthjem i bedehuset i Laksevåg for 8-12 studenter.

Styremøte

Styret i Bergens Indremisjon (BI) behandlet saken i sitt møte 1. april.

– Styret vedtok å tilby Torgeir Skrunes et engasjement på 20 prosent fra 1. januar 2015 til 30. juni 2016 i den hensikt å utvikle et tilbud i Laksevåg med utspring fra og tilknytning til Betlehem. Arbeidet på Laksevåg har i mange år vært på vikende front, og styret håper dette kan være kimen til et nytt, levende bedehusarbeid for mennesker som bor i Laksevåg, sier konstituert daglig leder i BI, Kenneth Hjortland, til sambåndet.no.

Engasjementsperioden på halvannet år er det som tilbys i denne omgang, og prosjektet skal evalueres underveis.

Fra august 2014 og ut året skal Torgeir Skrunes virke som forkynner i 50 prosent stilling i ImF. I tillegg skal han studere.

Hyblene i bedehuset i Laksevåg skal i tiden framover pusses opp i regi av huseieren, som er Indremisjonsforbundet (ImF).

Visjon og retning

– Vi, det vil si engasjerte medlemmer, styret, eldsterådet, ansatte ledere og Torgeir, skal bruke litt tid i høst på å legge visjon og retning for arbeidet. Det er en forutsetning at Skrunes bor i huset, sier Hjortland.

Den konstituerte daglige lederen er klar på at det skal være noe mer enn bare et vanlig bokollektiv for studenter. «Et sted å bo, et sted å tro, et sted å tjene» var stikkord Hjortland brukte da han drømte høyt på Åpen post på Arbeidermøtet til ImF i januar i år.

– Jesus overnattet i byen Betania, og tanken er å skape et nåtidens Betania i Laksevåg, sa Hjortland.

En viktig del av dette er å ha et ungt ektepar som kan være husfolk og for eksempel lage til fellesmåtider, nattverd, bønnestunder og lignende. På medlemsmøtet til BI 26. januar kom det fram at styret var i dialog med ekteparet Skrunes, og Torgeir Skrunes bekreftet da overfor Sambåndet at de var villig til å gå inn i prosjektet.

Ut-fokus

– Vår ungdomsleder, Torstein Fosse, vil være en natulig samarbeidspartner for Torgeir Skrunes, og det vil være lurt at Torgeir er synlig i forsamlingen i Bergen sentrum, sier Kenneth Hjortland og fortsetter:

– Som daglig leder synes jeg dette er et gledelig vedtak. Jeg tror det ligger i vårt DNA som forsamling, og jeg synes det er flott at vi kikker litt ut fra Betlehem.

Ett skritt på vei mot studentkollektiv

Samarbeidet mellom Indremisjonsforbundet og Bergens Indremisjon om et studenkollektiv i bedehuset Betania i Laksevåg er blitt konkretisert. Og medlemmene i Bergens Indremisjon heier på ideen.

Sambåndet brakte nyheten om det forsamlingsleder Gunnar Ferstad i Bergens Indremisjon (BI) da beskrev som en drøm, i oktoberutgaven, og saken kan også leses på sambåndet.no. Den foreløpige beskrivelsen av prosjektet opererer med 8-12 hybler i toppetasjene i Kringsjåveien 28 i Laksevåg i Bergen. Bygningen eies av Indremisjonsforbundet (ImF), men allerede i august i år lanserte generalsekretær Erik Furnes i ImF tanken om et kollektiv i deler av lokalene.

Møte mellom ImF og BI

Onsdag 20. november var det et møte mellom BI og huseier ImF om denne saken.

– Vi er enig om visjonen for huset. Den er også i tråd med strategiplanen vår fram mot 2020. Mest sannsynlig blir det slik at ImF tar investeringskostnadene mens BI betaler leie, sier administrasjonsleder Anja Ulvetseth Heggen i ImF til sambåndet.no.

Hyblene er tenkt lagt i 4. etasje og loftet, og Ulveseth Heggen er klar på at dagens hybler i huset uansett har behov for en oppussing.

– Det trengs blant annet nytt rørsystem og ventilasjon, og kostnadene vil nok komme på flere millioner kroner, sier administrasjonslederen.

Ifølge Anja Ulveseth Heggen er det snakk om å slå de eksisterende hyblene sammen til noe større enheter. ImF avventer nå en videre behandling i BI før arbeidet legges ut på anbud.

Gruppe skal utrede

Bergens Indremisjon skal sette ned en gruppe som, under ledelse av ungdomsleder Torstein Fosse, skal tenke kreativt rundt bruken av huset. Det kan dreie seg om kafe, scene, øvingsrom osv. Gruppen skal levere en innstilling senest tidlig i januar neste år.

Torsdag kveld ble også planene for første gang lagt fram på et medlemsmøte i BI. Responsen fra de 40 frammøtte medlemmene var entydig positiv.

– Den generelle responsen i samtalen var veldig god. Medlemmene våre applauderte dette som et godt tiltak og signaliserte at dette var noe de som forsamling kan tenke seg å bruke midler på, sier Kenneth Hjortland, administrasjonsleder i Bergens Indremisjon.

Nettopp de økononiske midlene kan også være noe av utfordringen, for kollektiv-visjonen kommer midt i en periode der forsamlingen har et sterkt fokus på å styrke egen økonomi, både gjennom økt gaveinngang, men også gjennom strammere drift. Det er dermed et godt stykke arbeid som må gjøres før første student kan flytte inn.

– Medlemmene støttet likevel helhjertet opp om at styret kan arbeide videre med planene. Det kom ingen stoppsignal. Det er det viktige nå, sier Hjortland.

Drømmer om studenthjem

Bergens Indremisjon har tanker om å bygge mellom åtte og tolv hybler på Laksevåg, sammen med ImF, til glede for studenter som leter etter en boplass med det lille ekstra.

Lokalene til den aldrende forsamlingen Betania Laksevåg ble i 2010 overført til Indremisjonsforbundet. I et møte i ImFs forsamlingsråd i august i år nevnte generalsekretær Erik Furnes mulighetene som burde ligge i et kristent kollektiv i deler av disse lokalene. Nå ønsker Bergens Indremisjon å flytte inn i toppetasjene og lage et studenthjem for ImF-ungdommer. ImF holder selv på å planlegge et oppussingsprosjekt i de samme lokalene.

DRØMMEN
– Vi ønsker å skape et nåtidens Betania for unge mennesker som er på veien fra et sted til et annet. Noen av oss har hatt en drøm om å skape noe for studenter i byen med utgangspunkt i et bofellesskap. Vi er kjent med planene til ImF om ombygging eller rehabilitering av lokalitetene i Kringsjåveien 28, og vi mener det ligger godt til rette for å realisere en drøm i de lokalene, sier forsamlingsleder Gunnar Ferstad i Bergens Indremisjon til Sambåndet.

Ferstad forteller at drømmen er å skape et bo- og trosfellesskap for studenter, men han understreker at det foreløpig kun er en drøm.

– Vi tenker at det ville vært flott å kunne tilby noen studenter fra ImF-familien et sted i Bergen der de kunne bo til en noenlunde grei husleie samtidig som de får del i noe mer enn bare å bo. Vi har en noe uferdig drøm for dette, og ingenting er avklart med tanke på ansvarsfordelingen mellom ImF og Bergens Indremisjon. Vi har heller ikke vedtatt noe om økonomien i dette, sier Ferstad.

HUSMOR OG -FAR
Målgruppen er studenter fra bibelskolen på Bildøy og ungdommer som kommer fra indremisjonsmenigheter og skal til storbyen for å studere. Ferstad forteller at han ønsker å ansette et ektepar som skal bo der og ha en slags husmor- og husfarrolle, som vil sørge for åndelig påfyll like mye som de skal kunne bidra med måltider og bygge et kristent fellesskap blant ungdommer i hjemmet. Forsamlingslederen har store ambisjoner for hva som kan gjøres om Indremisjonsforbundet går inn for et samarbeid med Bergens Indremisjon. Han forteller at han ønsker at studentene som skal bo i hyblene, skal være en slags forlengelse av Bergens Indremisjons student- og ungdomsarbeid, men mye gjenstår i planleggingen. Det er blant annet ikke avklart hvem som skal ta regningen for de nye ansatte, kriteriene for å kunne bo der, profilen de ønsker at hyblene skal ha utad, eller visjoner.

FORLENGELSE
– Bo- og trosfellesskapet er tenkt å ha en direkte linje til ImF og Betlehem. Det skal være en slags forlengelse av student- og ungdomsarbeidet til Bergens Indremisjon. Derfor vil det være naturlig at ansatte bruker noe tid inn mot fellesskapet. Det vil også være naturlig å tenke seg at det knyttes til lørdagsmøtene i Betlehem på en eller annen måte, sier Ferstad.

Forsamlingslederen tenker også at det kan bli et sted bare å komme til for å treffe folk, for eksempel i form av enkel kafédrift på gateplan, hvor det i dag er tomme lokaler. Det kan bli et møtested for musikkinteresserte ungdommer ved at en legger til rette for et øvingslokale. Dette kan f.eks. benyttes av team, musikkinteressert ungdom i Betlehem, studenter og unge ellers.

STRATEGI
– Vi mener en slik satsing handler om alle de fire strategiområdene som ble vedtatt på ImFs generalforsamling i sommer. I et slikt bo- og trosfellesskap vil en kunne bevisstgjøres på at vi er misjonærer i hverdagen – på studiested og når en forlater byen. Det vil være et svært godt sted for å modnes i fellesskapet med andre der personlige karaktertrekk kan formes positivt ut ifra Guds ord, og en slipes og dannes sammen med andre. At dette også vil kunne være av avgjørende betydning for hvordan troslivet kan leves i hjemmet er vi ikke i tvil om. Vi tror også at et slikt bo- og trosfellesskap er fornyelse av hverdagsdiakonien i seg selv, sier Gunnar Ferstad.