Innlegg

– Ekteskapserklæring må brukes

Øivind Benestad i stiftelsen MorFarBarn utfordrer utgiverne av ekteskapserklæringen til å bruke dokumentet aktivt.

Ekteskapserklæringen har så langt fått 36 utgivere, Indremisjonsforbundet inkludert, og blitt spredt i 20 000 eksemplarer. Det er kommet til fire nye utgivere siden Sambåndet i juninummeret brakte nyheten om erklæringen. De fire nye er: Aglow International Norge, Den lutherske kirke i Norge, Frontiers Norge og Det evangelisk-lutherske stift i Norge.

− Vi ville gjerne hatt med enda flere utgivere, men jeg er veldig glad for at alt fra den katolske kirke til Pinsebevegelsen er med. Noen som jeg hittil savner, er Frelsesarmeen og Misjonsselskapet. Flere står for det samme som oss, men har som prinsipp at de ikke er med på felles opprop. Jeg håper vi etter hvert kommer opp i 40 utgivere. Slik kommenterer daglig leder Øivind Benestad i MorFarBarn bredden av organisasjoner og kirkesamfunn som nå er med som utgivere av Ekteskapserklæringen.

Metodistkirken og NMS
Metodistkirken Norge og Det Norske Misjonsselskap (NMS) har begge svart nei til å stå som utgivere av ekteskapserklæringen.

− Vi tenker at det ikke er naturlig å være utgiver av ekteskapserklæringen når vi har underskrevet et dokument, «Sosiale prinsipper», som er vedtatt på vår generalkonferanse og som metodistkirken i hele verden står bak og som omhandler alle sosialetiske spørsmål og hvordan vi ser på dem, sier tilsynsmann Østre Distrikt Metodistkirken Norge, Øivind Helliesen til Sambåndet.

− Landsstyret i NMS vedtok ikke å skrive under på erklæringen. Det fordi man på det tidspunktet ikke ville delta i den polariserte debatten i Den norske kirke om likekjønnet ekteskap, en debatt som tilspisset seg omkring vedtaket i kirkemøtet om utarbeidelse av en liturgi for likekjønnet vigsel. Landsstyret opplevde også at utkastet til uttalelse var for polemisk i sin form og ikke innbød til dialog i tilstrekkelig grad, sier generalsekretær Jeffrey Huseby i NMS.

Guds hjertesak
Huseby viser til NMS sitt policydokument fra 2008 om samliv og seksualitet.

− I dokumentet slås det fast at man anser ekteskapet som en gudgitt ordning mellom én mann og én kvinne. Når landsstyret ikke har villet være del av den polariseringen som har skjedd, så har det sammenheng med at NMS er en misjonsorganisasjon innen Den norske kirke. Organisasjonen har et fortsatt ønske om å samarbeide med Den norske kirke og dens menigheter om Guds hjertesak, som er misjon, forklarer Huseby.

Gjennomarbeidet dokument
Ifølge Benestad vil de fortsette trykke flere eksemplarer av erklæringen.

− 35 000 eksemplarer er foreløpig trykt. Vi vil publisere en fire siders annonse i Dagen og Vårt Land med hele teksten i erklæringen.  Utfordringen er å få dokumentet spredt så mye som mulig. Der er vi avhengig av at utgiverne er aktivt med på å distribuere det til sine medlemmer og i sine nettverk.

Benestad understreker at dokumentet har vært på høring hos utgiverne før den endelige utgaven ble trykket.

− Det er et virkelig gjennomarbeidet dokument, og det er blitt veldig godt mottatt. Vi har fått mye positiv respons på innholdet og på at det er godt skrevet, forteller han.

Hjelp til utgiverne
− Hvor går veien videre for Ekteskapserklæringen?

− Det blir å hjelpe de forskjellige utgiverne til å bruke den aktivt, blant annet i undervisning. Så vil vi fortsette å spre den på e-post, internett, Facebook og via posten. Dessuten er jeg interessert i å komme rundt på ledermøter for å inspirere ledere til å bruke den i sine sammenhenger.

Med 36 utgivere som står sammen, tror Benestad at Ekteskapserklæringen vil ha en annen tyngde enn om bare MorFarBarn sto som utgiver.

− Det gir legitimitet, troverdighet og ryggdekning overfor media og politikere. Vi står sammen med den verdensvide kirke.  Bare to prosent av verdens kristne tilhører kirkesamfunn som har omdefinert ekteskapet.

En ressurs
− Hvordan tenker du at dokumentet skal bli brukt?

− Vi ønsker at det blir delt ut, lest og brukt som en ressurs og i skolering rundt tematikken. Det kan brukes som gruppeopplegg for bibelgrupper og husgrupper. Vi vil også lage en Powerpoint-presentasjon som ledere kan bruke. Erklæringen kan brukes i undervisning og bevisstgjøring på mange plan. Det kan være til hjelp og bli et godt utgangspunkt for samtale og videre arbeid, sier Øivind Benestad.

Indremisjonsforbundet (ImF) er en av organisasjonenen som står som utgiver av ekteskapserklæringen.

− Vi vil bruke våre nettressurser og større forsamlinger til å spre erklæringen, sier generalsekretær Erik Furnes.