Tag Archive for: Lederkonferanse

DELTAKERE: I 2018, som dette bildet er hentet fra, var nær 500 påmeldt til Lederkonferansen da siste frist var ute. FOTO: SAMBÅNDET ARKIV

Spennende innspurt til Lederkonferansen

Vil ImFs lederkonferanse for 2021 nå opp i samme deltakerantall som første gang den ble arrangert, i 2017? Klokken tikker ned mot endelig påmeldingsfrist søndag 24. oktober kl. 23.55.

BAKGRUNN

Da fristen gikk ut for å melde seg på Lederkonferansen til laveste pris den 8. oktober i år, var antall påmeldte 279. Det er 25 prosent færre enn ved samme frists utløp i 2019. Basert på antall påmeldinger etter tidligfristens fristens utløp i 2019, kunne en da håpe på å «konkurrere» med første gang lederkonferansen ble arrangert, i 2017. Det nøyaktige deltakerantallet for 2017 var 396.

Når det gjelder bruk av 2019 som prognose-år, må man imidlertid ta høyde for at fristen for å melde seg på til laveste pris, var langt tidligere enn i år, nærmere bestemt 24. september. Endelig frist var i 2019 den samme som i år, nemlig 24. oktober rett før midnatt. Antallet som hadde meldt seg på før midnatt 24. september 2019, var 374.

Prognose

For i år, der tidligfristen gikk ut 8. oktober, var antall påmeldte 279, altså 25 prosent færre. I skrivende stund, ved lunsjtider fredag 22. oktober, er antallet 321.

Ser vi på dagene mellom 24.09.19 og 24.10.19, altså tiden mellom tidligfrist og endelig frist, meldte ytterligere 98 personer seg på. Lar vi det være en prognose for i år, kan det gi håp om ca. 380 påmeldte innen klokken har nådd midnatt på søndag.

Kortere tid

Men i år er det altså bare 16 dager mellom tidlig frist og endelig frist, mens det i 2019 var 31 dager. Dermed er det mer realistisk med en tilvekst på ca. 50 deltakere mellom de to fristene i år, som i så fall vi gi et deltakerantall på ca. 330.

I skrivende stund er tilveksten siden tidligfristens utløp 8. oktober, på 42. Mye av potensialet kan altså være hentet ut allerede. Uansett blir det noen spennende timer fram mot midnatt søndag.

Ser vi bare på de to siste dagene før endelig frist gikk ut i 2019, var det 24 personer som meldte seg på. Bruker vi det som en prognose for i år, blir deltakerantallet rett i underkant av 350.

Så gjenstår deg jo også å se om det vil dukke opp omstendigheter som gjør at den endelige påmeldingsfristen blir forlenget.

Årsaker

Markeds- og arrangementsansvarlig Kenneth Foss i ImF kan tenke seg flere grunner til at antall påmelde i går ligger etter 2019l. Nettsiden for konferansen var ikke klar før i slutten av august, mot 1. juli tidligere. ImF måtte avlyse i fjor, og siden mars 2020 har det vært lite arbeid lokalt på grunn av pandemien. For det tredje kan det hende at noen fortsatt er skeptiske til å oppholde seg sammen med mange andre selv om samfunnet har åpnet opp.

– Vi har et bra program og håper og tror at en del flere melder seg på, sier Foss.

Innhold

Deltakerne kan velge mellom 12 nettverk, og til nå er det «Ungdomsledere» (48), «Mennesker som kommer til tro» (42), «Sjelesorg og samtaler» (41) og «Forsamlingsbygging» (36) som har flest påmeldte.

Blant seminarene fredag er det «Ett med dem – Inspirasjon fra våre forfulgte søsken» (44), «Sang med mening» (38), «Bønn i forsamlingen» og «Å lede i krise» (begge 36) som skiller seg ut. «Menn og kvinners tjeneste i ImF: spørsmål og svar» har 29 påmeldte til nå.

Lørdag er det landsmøte for medarrangør ImF-Ung i seminartiden, og det er bare satt opp fire seminarer. «Kirke utenfor kristenbobla» er det som til nå har suverent flest påmeldte, med 109.

No må misjonsfolket satse på leiarane sine

Vi meiner generelt sett at leiarane på Bedehuset i altfor stor grad har vore «stemoderleg» behandla.

Måten vi omtalar det frie lekmannsarbeidet på, seier noko om kva status vi gjev det. Kva verdisett gir vi til kjenne dersom mesteparten av praten og tida vår handlar om arbeid, næringsliv, politikk, idrett, osb, medan misjonsarbeidet kjem langt nede på lista? Den dagen vi står heime hos Gud, vil vi sjå kva som var den rette prioriteringa, men det er her og no vi lever vårt liv og skal gjere dei rette vala.

Vi meiner generelt sett at leiarane på Bedehuset i altfor stor grad har vore «stemoderleg» behandla. Leiarverv har i stor grad gått på rundgang etter dugnadsprinsippet. Unntaket er gjerne barne- og ungdomsarbeidet, for mange er takksame for den innsats som vert gjort for den oppveksande slekt, men også her må vi stille spørsmål med kva som vert gjort for at leiarar skal stå i teneste over mange år.

Vi vel leiarar i våre demokratiske organ, og slik vil vi det skal vere; alle som er engasjerte i misjonsarbeidet, skal oppleve at ein har reell sjans til å påverke kven vi har som leiarar i arbeidet. Når så eit leiarskap er vald, har vi plikt til å løfte dette leiarskapet i bøn, oppmuntring og – ikkje minst – måten vi omtalar det på. «Ver lydige mot leiarane dykkar og rett dykk etter dei. For dei vaker over sjelene dykkar, og skal gjera rekneskap for det. Sjå til at dei kan gjera det med glede og utan sukk, for elles vil det ikkje vera til gagn for dykk» (Heb 13:17).

Vi er komen til ei tid der det lokale og regionale forsamlingsarbeidet må ta på seg nye oppgåver, og derfor må det satsast på utrustning av leiarskap som aldri før

Det er eit felles ansvar at leiarane kan stå i si teneste «med glede og utan sukk». Vi er komen til ei tid der det lokale og regionale forsamlingsarbeidet må ta på seg nye oppgåver, og derfor må det satsast på utrustning av leiarskap som aldri før. Vi vil ikkje vere talsmenn for å «profesjonalisere» lekmannsarbeidet ved at det meste skal gjerast ved løna arbeid, men vi kan heller ikkje sjå at det er rett at ein tek det for gitt at nokon over lang tid skal bruke det meste av si fritid på misjonsarbeid.

Derfor må alle medlemer i indre- og ytremisjonsarbeid stille seg nokre spørsmål: Korleis kan eg bidra til at mine leiarar kjenner seg verdsett med den statusen som eg meiner dei fortener? Bør nokon få tilbod om 10-20 prosent løn for å kunne arbeide med forkynning og rettleiing? Bør ikkje leiarar få reise på kompetansehevande kurs og leiarsamlingar utan at dei må ta det av eiga lomme? Er det på tide å gå på døra med ein blome?

Det er ikkje leiarane som skal be om dette. Det er ditt ansvar å vere med og byggje leiarskap.

Spent på leder-respons

Tidspunkt og sted for første utgave av ImFs nye lederkonferanse er klart.

Som kjent skal lokale ledere iIndremisjonsforbundet (ImF) få en egen lederkonferanse hvor de kan bli utrustet og inspirert. Konferansen erstatter det tradisjonsrike Arbeidermøtet.

− Det er en lederkonferanse hvor vi spesielt ønsker å nå frivillige ledere på lokale bedehus og i foreninger, forsamlinger og barne- og ungdomslag, forteller arrangements- og markedsansvarlig i ImF, Kenneth Foss.

Tidspunktet for konferansen er nå klart, og det blir den 17.–19. november og vil vare fra fredag morgen til midt på søndag. I tillegg blir det et miniarbeidermøte for ansatte i ImF torsdag 16. november.

St o r s a m l i n g .
− Vi planlegger for 4-500 deltakere, og vi tenker at dette skal bli en årlig konferanse. Nå går vi tidlig ut slik at folk allerede nå kan sette av datoene. Vi vil satse på kvalitet, og vi vil at konferansen skal være aktuell. Det skal være en storsamling, fortsetter Foss.

– Siden dette er første gang vi arrangerer en slik konferanse, blir det spennende å se hvordan responsen blir, legger han til.

F r i v i l l i g e l e d e r e .
− Hvorfor en slik konferanse for frivillige ledere?
− Det aller viktigste arbeidet i ImF skjer lokalt. Mange trenger hjelp og veiledning. Konferansen kan være en måte å utruste lokale ledere. Derfor håper vi at konferansen kan være en inspirasjon som ledere kan ta med seg i det daglige arbeidet. Vi ønsker at det blir mer enn én fra hver forsamling som reiser. Det som er tanken, er at konferansen skal være aktuell for forsamlingene og være et sted hvor de kan få hjelp og veiledning. Da er det bra at det er ere fra forsamlingen der som kan dele tanker.

P r o g r a m m e t .
− Og hvordan blir programmet?

− Når det gjelder innhold, så vil vi satse nettverk. Alle melder seg på et nettverk. Vi planlegger å gi tilbud om 10- 13 ulike nettverk – innenfor forsamlingsarbeid, barne- og ungdomsarbeid, forbønn, veiledning, lovsangsledelse og så videre. Hver dag vil det være et eget program og undervisning for nettverkene. Nettverkene vil være på Bildøy Bibelskole og Danielsen Ungdomsskole Sotra og vil ha tre–fire timers
undervisning. Det vil også bli seminarer uavhengig av nettverk. Så vil vi ha fellesmøter med bibeltimer og kveldsmøter som vil være på Straume Forum.

O v e r n a t t i n g .
Ifølge Foss blir det lagt opp til flere overnattingsalternativer. Det jobbes med å få en avtale med noen hoteller i Bergen sentrum, og leirstedet Fjell-ly er også ledig og kan brukes til overnatting. I tillegg vil en også satse på noe privat innkvartering.

− Hva vil ImF med konferansen?

− Vi vil tre ting: De som kommer, skal få noe faglig, det skal være en fin plass å dele erfaringer, og det er også braå komme sammen for å be for hverandre, nevner Foss.

Etter hvert vil konferansen få en egen nettside med informasjon om påmelding og program.

− Fram mot sommeren håper vi at alt er klart, sier arrangementsog markedsansvarlig i ImF, Kenneth Foss.