Innlegg

Selektiv bruk av Bibelen

Det er store kontrastar i norsk kristenliv. I forrige veke var det felles rektormøte for ImF, NLM og Normisjon, og Hans Johan Sagrusten frå Det Norske Bibelselskap hadde foredrag for oss om korleis vi kan sjå på dei fire evangelia i Bibelen.

Både når vi tenkjer på dei mange detaljerte augevitne-skildringane, og alle dei bevarte overleveringane vi har av dei nytestamentlege tekstane, skal vi ha tillit til at Bibelen er det den utgjer seg for å vere: Guds inspirerte ord. Både ateistar og bibelkritisk teologi går i felles sak for å bryte ned denne tilliten til Bibelen. Derfor er det så viktig at vi set oss inn i dei historiske fakta, og reflekterer over Skrifta sitt sjølvvitnemål, slik at vår kurs vert stødig i møte med alt som vil gjere oss usikre.

Same veke la samlivsutvalet i Den Norske Kyrkja fram si innstilling etter over tre års arbeid. Eit knapt fleirtal på fem meiner at kyrkja ikkje skal opne for at sambuarar skal kunne tilsettast i kyrkjelege, vigsla stillingar. Det er grunn til ei viss glede over eit slikt signal, sjølv om synspunktet berre har ei stemmes overvekt. Når det gjeld spørsmål om menneske som lever i homoseksuelle forhold kan ha vigsla stillingar, eller om kyrkja skal legge til rette for forbønsliturgi for likekjønna ekteskap, fell dessverre innstillinga ned på feil side. Det siste står ikkje utvalet samla om, men skriftlege uttaler frå nokre i mindretalet ber heller ikkje bod om forplikting overfor dei aktuelle bibeltekstane. Utvalet siterer mange bibelord, men i staden for at skriftord skal tolke skriftord, vert bibelorda tømt for innhald og gjort uforpliktande for oss som lever i dag. Dette er svært alvorleg, for vi snakkar ikkje om adiafora (mellomting), men om forhold som Bibelen utvetydig omtalar som synd og brot med Guds vilje. Derfor er rettleiing i strid med Bibelen ei ukjærleg handling og eit svik mot menneska, for ein velsignar det Gud aldri har velsigna.

Vi finn ingen grunn til å bruke dette utvalet si innstilling som rettleiing i samlivsetikk, og heldigvis er det alternativ. Vi vil heller anbefale boka «Samlivsetikk og kristen tro», som er ei felleskristen utgreiing som kom ut i 2011, og som mellom anna ImF var oppdragsgjevar for. Her har fleire lutherske organisasjonar og frikyrkjer gått saman for å utarbeide eit grunnlagsdokument med aktuell og bibelsk basert rettleiing i ulike samlivsetiske spørsmål. Boka er ikkje lenger i sal, men kan no lastast gratis ned frå mellom anna våre nettsider (imf.no/ressurser).

Det er all grunn til å ha tillit til Bibelen, og då meiner vi heile Bibelen, ikkje berre den delen som talar om Guds kjærleik og nåde. Selektiv bruk av Skrifta er ei tapslinje.

– På kollisjonskurs

Johannes Kleppa er skuffet, men ikke overrasket over samlivsutvalgets rapport: – Med den utviklingen som nå er på dette området i Den norske kirke, overrasker snart ikke noe lenger. De har rett og slett forlatt Bibelen som norm i disse spørsmålene.

Bispemøtets samlivsutvalg la mandag 11. februar fram sin rapport etter mer enn tre år med drøfting og utredelse av Den norske kirkes forståelse av ekteskapet som institusjon. I rapporten kommer det frem at et klart flertall av utvalget sier ja til vielser av homofile og lesbiske par.

– Det bryter fundamentalt med en kristen forståelse av ekteskapet, slik at det er på total kollisjonskurs med det Bibelen lærer om ekteskap og vigsel. Derfor må det avvises, sier Johannes Kleppa, kirkehistoriker og Dagen-skribent, til sambåndet.no.

– Hva tror du ligger til grunn for dette radikale forslaget?
– Det er flere ting. Den ene, litt mer teologiske siden, er dette med at den bibelske forpliktelse har smuldret vekk, slik at en ikke lenger tenker i lys av de bibeltekstene som omtaler saken, men legger noen mer generelle prinsipp til grunn.

– Den andre siden er utviklingen i samfunnet, særlig i forståelsen av likestilling og diskriminering, som gjør at det ikke holdes oppe en naturlig forskjell mellom menn og kvinner. Å holde oppe en motstand mot denne utviklingen, har vært veldig vanskelig. Og så har du disse organisasjonene for homofile og lesbiske, som har vært veldig aktive og dyktige ut fra sitt ståsted, slik at de har vunnet frem med et synspunkt som egentlig er veldig marginalt i samfunnet, men som har fått en overdimensjonert oppmerksomhet, sier han.

Ideologisk kraft.
Utvalgets rapport viser at det er blitt inngått mellom 20 og 25 tusen ekteskap hvert år etter at den nye ekteskapsloven trådte i kraft. Mindre enn 300 av disse, rundt én prosent av alle inngåtte ekteskap, er likekjønnet.

– Og enda, selv om det er så marginalt, har en altså klart å få på plass en lov som likestiller den ene prosenten med de 99. Det sier ganske mye om hvilken ideologisk kraft som ligger i dette. Og så klarer ikke disse biskopene og teologene å stå imot det med bibelsk tenkning, sier han oppgitt.

Det er bare et spørsmål om tid, mener han, når en vil ha et kjønnsnøytralt vigselsritual i kirken.

Om det skjer i 2015 eller 2020, det er jo underordnet kan du si. Men det vil skje, og da har kirken formelt sett innført ny lære i sin liturgi,  som nok vil bety at flere vil melde seg ut av Den norske kirke, sier kirkehistorikeren. Han er selv medlem i Dnk, dog av den passive sorten. For ham er det også bare et spørsmål om når han skal melde seg ut.

Selvstendig vigselspraksis.
Av praktiske konsekvenser mener han at et uavhengig organ innenfor kirken må tre i kraft, slik at en kan begynne å vigsle selvstendig, uavhengig av stat eller lovgivning.

– Det må nå arbeides aktivt blant alle som har vigselsrett på konservativ side for å få til et vigselsinstitutt basert på kirkens trossamfunn alene, og som opptrer uavhengig av staten i sin vigselspraksis. For bibeltro kirkesamfunn kan, etter mine begreper, ikke praktiseres innunder et kjønnsnøytralt vigselsritual, sier han.

– Lite bibelforpliktet 
Etter å ha lest gjennom utvalgets innstillinger, har han bitt seg merke i den argumentasjon som mindretallet har fart med.

– Mindretallet kommer ut med et nei til vigsel av homofile, men de fører en argumentasjon som er så lite bibelforpliktet at det ikke er noe kraft i det til å holde oppe den nødvendige motstanden mot den likekjønnede tenkingen, og man kan snart reke over i motsatt standpunkt. Så jeg synes mindretallets argumentasjon er minst like alvorlig som flertallets, sier han, og tilføyer:

– Flertallet vet du jo hvor du har, mens mindretallet undergraver med sin argumentasjon motstanden på bibelske premisser mot kjønnsnøytral vigsel.

Kleppa mener at denne argumentasjonen i stor grad er allmenn og flytende, og at de nedtoner to ting. Det ene er bibelforpliktelsen, ved at man i liten grad bruker de aktuelle tekstene fordi de, etter deres mening, kan forstås ulikt. På den andre siden nedtones alvoret i saken, når en sier at det ikke er kirkesplittende med det nye vigselsritualet man her vil innføre, tenker han.

Ikke bærekraftig nok.
Av utredningen kom det også frem at et knapt flertall mente at samboere ikke bør ordineres eller tilsettes i kirkelige stillinger som krever vigsling.

– Det er naturligvis positivt. Konklusjonen er jo den rette, sier han, men påpeker at argumentasjonen også her er så svak at den ikke er bærekraftig nok til å holde oppe dette standpunktet over tid.

– Det er ellers en god del kunnskapsmessig, orienterende stoff. Men det som går på det teologiske og det normative er en katastrofe. Jeg synes det er utrolig at teologiske professorer og biskoper kan tenke og skrive slik som de har gjort. De taler allment og generelt, ikke bibelforpliktende, konkluderer han.

Ressurshefte på nett

Boken "Samlivsetikk og kristen tro" kan nå lastes ned gratis.

Boken Samlivsetikk og kristen tro er en felleskristen utredning som kom ut i 2011. Flere lutherske organisasjoner og frikirker gikk våren i forkant sammen om å nedsette et utvalg som skulle utarbeide et grunnlagsdokument med aktuell og bibelsk basert veiledning i samlivsetiske spørsmål.

Resultatet ble denne boken presentert som «En aktuell gjennomgang av samlivsspørsmål som berører oss alle. Hvordan bør vi forholde oss til Bibelens tekster i ulike samlivsspørsmål?» 

Oppdragsgiverne var Normisjon, Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag, Den Norske Israelsmisjon, Norsk Luthersk Misjonssamband, Indremisjonsforbundet, Norsk Søndagsskoleforbund, Den Evangelisk Lutherske Frikirke og Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn.

– Denne boken er resultatet av utvalgets arbeid. Her drøftes en mengde aktuelle spørsmål på en direkte måte. Boken ønsker å gi konkret veiledning – i dialog med vår tids utfordringer og i lydhørhet overfor Bibelens tekster, skriver de i omtalen

Boken er ikke lenger i salg, men nå kan den lastes gratis ned fra blant annet imf.no