Tag Archive for: Ørskog

AVSLAG: ImFs planer om en folkehøgskole i Ørskog kommune for 16-åringer blir etter alt å dømme nå skrinlagt. FOTO: ImF MEDIA ARKIV

Trolig sluttstrek for folkehøgskole i Ørskog

STATSBUDSJETTET Heller ikke søknad nummer sju førte fram, og nå vil ImF trolig skrinlegge planene om folkehøgskole i Ørskog kommune for 16-åringer.

Mandag ble det klart at det heller ikke i regjeringens budsjettforslag for 2019 er satt av penger til etablering av den planlagte Ørskog folkehøgskole på Sjøholt i Ørskog kommune på Sunnmøre.

Skolen var ment å tilby «et annerledes og modnende år for ungdommer som strever med å få klarhet i sitt videre studieløp, kombinert med at de kan forbedre grunnleggende ferdigheter i viktige basisfag.» Slik beskriver generalsekretær Erik Furnes i ImF det i oversendelsesbrevet for søknad nummer sju, datert 19. mars i år.

– Siden sju er et hellig tall, håper vi på positivt svar denne gangen, skrev Furnes – med smilefjes bak – i oversendelsesbrevet til Utdanningsdirektoratet.

Dersom Solberg-regjeringens forslag til statsbudsjett blir stående hva folkehøgskoler angår, blir det altså likevel ikke penger til Ørskog i 2019 heller. Regjeringen bevilger i stedet 4,4 millioner kroner til Folkehøgskolen Helse på Evje i Setesdal og 7,1 millioner kroner til oppstart av Svalbard folkehøgskole i Longyearbyen.

«Siste gong»

Erik Furnes minnet i søknaden for 2019 om at ImF allerede i fjorårets søknad skrev at det sannsynligvis var siste året søknaden ble opprettholdt. Etter påtrykk fra blant andre stortingspolitikere fra KrF besluttet imidlertid ImF-styret i møte 10. mars å fornye søknaden «ein siste gong», som det ble formulert i vedtaket. I forkant av dette hadde generalsekretæren kontakt med blant andre ordføreren i Ørskog, rektorene for de tre folkehøgskolene i Møre og Romsdal (Ålesund, Molde og Høgtun) og Folkehøgskolerådet. Alle ga uttrykk for at de fortsatt stiller seg bak visjonen og behovet for den planlagte Ørskog folkehøgskole.

Folkehøgskolerådet prioriterer mellom søknader, og høsten 2015 opplyste rådets daværende daglige leder til Sambåndet at Ørskog folkehøgskole av dem var plassert på topp – forutsatt at Skap Kreativ folkehøyskole i Mandal fikk penger over statsbudsjettet for 2016. Regjeringen bevilget da også drøyt tre millioner kroner til denne skolen i budsjettet for 2016, men nevnte ikke Ørskog i budsjettet. Heller ikke i budsjettet for 2017 eller -18 ble ny folkehøgskole for 16-åringer nevnt.

Legger vi ordlyden i ImF-styrets vedtak fra mars i år til grunn, vil det ikke komme noen åttende søknad fra ImF om støtte til Ørskog folkehøgskole. ImF-styret valgte også i siste søknad å formidle en viss usikkerhet om den tekniske og bygningsmessige tilstanden til lokalene som Ørskog kommune har stilt til rådighet. Ombygging av hovedbygget til den planlagte skolens formål, ble beregnet til å koste 17 millioner kroner.

Ørskog videregående skule

Avslag på skolesøknad

Men et nei fra Kunnskapsdepartementet stanser ikke planene fra ImF om å starte opp Ørskog folkehøyskole på Sjøholt i Sunnmøre.

– Som generalsekretær Erik Furnes også har sagt, så opprettholder vi søknaden vår om folkehøgskole for 16-åringer, sier Karl Arne Austnes til Radio Sentrum.

Kretslederen i Sunnmøre Indremisjon presiserer at det ikke er selve prinsippet – at Indremisjonsforbundet skal få drive skolen – det er sagt nei til, men den midlertidige godkjenningen for oppstart nå fra høsten av.

Folkehøyskolen er tenkt å være i lokalene til den nedlagte videregående skolen på Ørskog. Bygget, som i sin tid var kjent som Husmorskolen, har internatplasser til 25 elever.

– Helt fra da fylkeskommunen vedtok å legge ned skolen på Sjøholt, så har Indremisjonen sett at det her kan være mulighet for å starte opp en ny folkehøgskole for 16-åringer, forklarer Austnes.

Et hvileår.
Austnes sier til Radio Sentrum at målet med folkehøyskolen er å gi skoletrøtte ungdommer et tilbud etter grunnskolen, som et hvileår for å gi motivasjon for videre skolegang. For det er, som han nevner, mange som dropper ut av videregående utdanning.

– Dette er en mulighet for å skape en god folkehøgskole som har et annet sikte, der en kanskje kan få drive med litt ekstremsport og andre ting. Det er mange av disse ungdommene som er full av energi, og som kan ha godt av en folkehøgskole og et hvileår før de går inn i det videre skoleløpet sitt, mener han.

Ikke plass til flere.
Fra departementet sin side, vises det til den økonomiske rammen for tilskudd til folkehøyskoler som grunn til avslaget.

– Denne rammen har ikke blitt økt det siste året, og det er derfor heller ikke budsjettmessig dekning for støtte til flere skoler enn de vi allerede har i dag, får sambåndet.no opplyst fra kommunikasjons-sjef i Kunnskapsdepartementet, Egil Knudsen.

Han legger til at en rekke folkehøyskoler allerede i dag har oppgaver knyttet til den gitte målgruppen.

Vil prøve ut konseptet.
Ifølge Erik Furnes, fikk ImF beskjed om søknadsavslaget tett innpå påsken. Alt de så langt har fått gjort, er å sende inn et brev om at søknaden også opprettholdes for neste år.

– I vårt brev har vi understreket at vi er åpne for å starte med en «pilot-versjon», det vil si for et mindre antall elever uten å bygge nytt internat. Denne løsningen foreslo vi for statssekretæren i et møte i november, og vi opplevde at dette var interessant. Men så langt er heller ikke dette blitt imøtekommet, sier han.

Han har altså tro på å starte i mindre skala for å prøve ut konseptet. Målet er at det en gang skal bli en fullverdig skole med et variert fagtilbud, og da bør en ha plass til 60-70 elever, mener han.

Bred støtte.
For kommende høst er det registrert en nedgang i antall søkere til de nåværende folkehøyskolene som ImF har eierskap i. Generalsekretæren vedgår at dette ikke akkurat gir noen grunn til optimisme i deres sak.

– Likevel er vårt konsept så ulikt alt annet at jeg fortsatt håper at det vil være rom for nytenkning, sier han, og bekrefter at de har fått god ryggdekning fra politisk hold:

– Ja, vi hadde bred støtte fra lokalpolitikere i Ørskog og politikere på Møre-benken i Stortinget. Den som var med og talte sterkest for vår sak i møte med statssekretæren, var Aps fylkesordfører i Møre og Romsdal (Jon Aasen, red. anmerk.), så det mangler ikke på gode og sentrale støttespillere, fastslår han.

Ørskog videregående skule

– Glad for folkehøgskole-søknad

ImFs folkehøgskolesøknad for 16-åringer møter støtte.

Indremisjonsforbundets arbeid med å starte en folkehøgskole for 16-åringer går framover. Skolen skal ligge i Ørskog på Sunnmøre, og generalsekretær Erik Furnes forteller at arbeidet med å realisere skoleplanene er godt i gang.

– Vi har jobbet mye med dette i vinter, og leverte en søknad til direktoratet innen fristen 1. april. Nå er vi i en fase der vi og våre støttespillere prøver å påvirke beslutningstakere slik at søknaden kan bli innvilget, sier Furnes. Han håper skolen blir tilgodesett i det kommende statsbudsjettet.

– Vi innser at det er vel optimistisk. Det er i alle fall kjekt å registrere at politikere på kommunalnivå, fylkesplan og på Stortinget vil arbeide for å få skolen realisert, sier Furnes.

BAKGRUNN: ImF vil starte folkehøgskole for 16-åringer

Tor Grønvik, daglig leder i Norges Kristelige Folkehøgskolelag, sier at de har støttet disse planene fra starten av.

– Vi er glade for at Indremisjonsforbundet nå har søkt om å få opprette Ørskog folkehøgskole, sier Grønvik. Han sier at plassene for 16-åringer på folkehøgskole gradvis blir borte.

– For en generasjon siden var en stor del av folkehøgskoleelevene 16-åringer. I dag er nesten alle elevene 19 år eller eldre, og skolenes tilbud er lagt opp etter det. Jeg tror mange 16-åringer ville ha stort utbytte av et annerledes skoleår mellom grunnskolen og videregående, med vekt på modning og motivasjon for videre utdanning. Folkehøgskoler som legger spesielt til rette for 16-åringer vil være ett av de mange tiltak vi trenger for å snu den negative utviklingen med store frafallstall i videregående skole, sier Grønvik.