Innlegg

Ryddig kjøps-debatt

Men administrasjonen i Fjell kommune måtte tåle kritikk for dårlig kommunikasjon med både kommunestyre og naboer.

Fjell kommune sine planer for ImF-bygget er å etablere seks boliger for mennesker som sliter med rus- og psykiatri. I tillegg ønsker de to korttidsplasser, dagsenter og kontorfløy. Planene har møtt motstand i nabolaget og Bildøy Bibelskole, som er eid av ImF, er en av flere som har sendt bekymringsmelding til kommunen.

Da saken var oppe til behandling i kommunestyret i vår, ble den utsatt. Begrunnelsen var manglende alternativ og for mange ubesvarte spørsmål. Det var derfor på forhånd knyttet seg stor spenning til debatten og utfallet av denne under torsdagens kommunestyre.

Høyre med nøkkelen.
Det var på forhånd ventet at Arbeiderpartiet, som er det nest største partiet med 10 representanter, ville stemme for å kjøpe bygget. De ville få følge av 3 av 4 i KrF og Sv sin ene representant og noen enkeltstemmer i tillegg. Sotralista (6) og Frp (7) var derimot ventet å stemme mot (med unntak av noen enkeltrepresentanter). Spenningen handlet derfor mest om hva ordførerpartiet Høyre, med sine 13 representanter, hadde landet på. Det var også dette partiet som sto bak forslaget om utsettelse på møtet i juni.

Da gruppeleder Tom Georg Indrevik tok ordet, var det derimot fort klart hvilken vei vinden blåste i saken. Han presenterte et justert forslag som blant annet innebar å fjerne kjøpesummen fra vedtaket og legge fullmakten for å gjennomføre kjøpet til rådmannen, ikke til formannskapet.

Kritikk av prosess
Indrevik rettet også kraftig skyts mot prosessen og informasjonsflyten i saken.

– Vi skal ha respekt for de svake gruppene som trenger hjelp, men vi skal også ha respekt for de øvrige innbyggerne i kommunen. Der må vi ta selvkritikk helt fra starten. Det er ikke ofte vi gruppeledere kalles inn til gruppemøte i hui og hast en mandag slik det skjedde i denne saken, sa han.

– Derfor synes jeg pausen kommunestyret vedtok i vår var helt nødvendig og helt på sin plass. I etterkant vil vi blir målt i hvordan vi kommuniserer med de involverte og hvilken dialog vi har med innbyggerne på Søre Bildøy. For det er ikke til å stikke under en stol at uvitenhet skaper frykt så jeg forventer, og tror også at vi får, god kommunikasjon og jevnlige dialogmøter framover, poengterte Indrevik.

Hvem er nabolaget?
Essensen i vårens og sommerens debatt har handlet om hvorvidt et byggefelt er beste stedet å legge ROP-boligene som nå planlegges. Flere av kveldens debattanter mente det var en avsporing å la hensynet til naboer telle mer enn denne gruppens store behov for hjelp gjennom egen bolig. De pekte på at den såkalte Nimbus-problem, Not in my backyard – ikke i min bakgård, alltid vil være en utfordring i slike prosjekter.

– Derfor må vi spørre, hva er spesielt med Søre-Bildøy? Noen steinkast unna ligger noen kommunale boliger med noe av samme problematikken. Noen hundre meter andre vegen er det en bibelskole med hundre ungdommer som helst skal frelse verden og ikke alltid har like gode grenser for hvordan de gjør dette. Den situasjonen er det viktig at vi tar inn over oss, sa KrF-representant Johnn Hardang.

– Beste alternativ
Likevel støttet han helhjertet opp om innstilingen for et kjøp.

– Takk til administrasjonen for den grundige jobben som er gjort i sommer. Nå vet vi mye mer og vi kan gjøre et trygt valg, sa Hardang, som uttrykte sin støtte på denne måten:

– Endelig. Endelig har vi en sak der vi kan gi et botilbud til denne gruppen som så sårt trenger hjelp.

Partikollega og varaordfører Odd Bjarne Skogestad støttet også forslaget om å kjøpe ImF-bygget, men pekte samtidig på utfordringene som venter i nabolaget

– Vi har som kommune og administrasjon en utfordring med å utvikle en god og grundig kommunikasjon med nærmiljøet på Bildøy. Det blir viktig at det blir gjort på en god og skikkelig måte. Vi står foran et tiltak som skaper usikkerhet og som vi ikke skal male rosenrødt. Alt vil ikke gå på skinner, vi skal være realistiske og ta utfordringene på alvor. Men gjør vi det og tar vi inn over oss opplegget som er skissert, så tror jeg dette vil være det beste tilbudet her i kommunen. Og det er absolutt på tide, sa Skogestad.

Følte seg mindreverdig
En av representantene som talte mot kjøp var Sotralistas Jan Utkilen,

– Vi er helt enige om behovet for slike boliger, men det er ikke det denne debatten handler om. Det vi skal ta stilling til i dag, er kjøpet av en eiendom, sa Utkilen, som gav uttrykk for at han følte seg stemplet som lite omsorgsfull og mindre anstendig når han ikke ønsket å kjøpe ImF-bygget.

Han leverte i stedet et forslag om å etablere boligene ved helsesenteret på Blombakkene, ett av de 4 andre alternativene som var utredet. Forslaget falt senere med 13 mot 29 stemmer.

– Ikke sak for oss
For ImF var det først i siste runde av forhandlingene i vår at det ble kjent hvilke planer kommunen har for ImF-bygget. At naboene har protestert, deriblant Bildøy Bibelskole, har likevel ikke påvirket salgsprosessen.

– Vi har stor respekt for at naboene, inkludert skolen vår, har betenkte tanker om kommunens planer for huset, men det må nesten kommunen svare for. Vårt utgangspunkt er at vi har forsøkt å selge bygget i lang tid for på den måten være med å realisere etableringen av Straume Forum, sier Heggen.

Også Atle Våge i Straume Forum og Brattholmen bedehus, er forsiktig med å mene noe om kommunens planer.

– Vår relasjon er til ImF som selger. Hvem de velger å selge til, er ikke en sak for oss, sier han.

Komite-flertall for å kjøpe ImF-bygget

Med knappest mulig flertall innstilte komite for drift i Fjell kommune i kveld på å kjøpe administrasjonsbygget på Bildøy og gjøre det om til boliger for personer med diagnose innen rus og psykiatri.

– Vi har ikke tid til å vente, sier komtieleder Vidar Arnesen (Frp) til sambåndet.no kort tid etter at møtet er avsluttet.

De seks politikerne som stemte for kjøp av ImF-bygget, representerer Ap (2), (H (2), KrF (1) og Arnesen fra Frp. Mindretallet besto av 1 fra Frp, 1 fra Høyre, 1 fra Venstre og 2 fra Sotralista.

Administrasjonen hadde i saksframlegget også vurdert fire alternative steder, og av disse var det Blombakkane på Straume som ble mest diskutert i komiteen.

– Flertallet valgte å se bort fra nærmiljøargumentene, for de ville ha komment uansett hvilket sted slike boliger ble plassert. Kjøp av ImF-bygget er det som gir den raskest mulige løsningen for de som trenger disse boligene, sier Vidar Arnesen. Også spørsmålet om tilskuddsordninger spilte inn på det som til slutt ble flertallet i komiteen.

Komitelederen understreker at det så vil være politikernes ansvar å komme naboenes frykt i møte og legge til rette for at de kan føle seg trygge.

– Saken er at vi har ikke tid til å vente lenger. Egentlig har vi behov for 30 boliger til denne gruppen, så dette er bare begynnelsen. Det er mennesker dette gjelder, de svakeste i samfunnet. Vi må komme i gang med å gi dem en bedre hverdag, og uten at de får faste boliger, mister vi grepet og kontakten med dem, påpeker Vidar Arnesen.

Komitelederen tror det også vil bli flertall i kommunestyret for å kjøpe ImF-bygget. Saken kommer opp der 25. september. Siden forrige behandling har det vært knyttet spenning til hvordan Høyres representanter vil stemme, og i komiteen var altså Høyre, men også Frp, delt.

– Diskusjonen i kommunestyret vil nok følge de samme linjene som i komiteen, sier Vidar Arnesen til sambåndet.no

Ved forrige behandling i kommunestyret i juni, stemte 28 representanter for utsettelse og 17 imot. Basert på kontakt med partiene er det grunn til å tro at de 17 representantene som ikke ønsket å utsette saken, også ville stemt for kjøp av bygget. Da trengs det i tillegg 6 representanter fra gruppen som ønsket mer informasjon før behanling av saken. De to fra Høyre som nå stemte for kjøp i komiteen, stemte i kommunestyret for utsettelse.

Les mer her om bakgrunnen for saken.

Salget på vent

OPPDATERT: Fjell kommune er ikke klar til å kjøpe, men sier heller ikke nei. I torsdagens kommunestyre ble vedtak i saken utsatt til høsten.

Forslaget om utsettelse ble fremmet av Høyre og ble vedtatt med 28 mot 17 stemmer. Dermed ble selve spørsmålet om kjøp ikke realitetsbehandlet og ImF må fortsatt leve i uvisshet om det blir salg av administrasjonsbygget til kommunen.

Saken overlates nå til Komité for drift og fram til neste behandling er administrasjonen bedt om å gjøre en grundigere vurdering knyttet til spørsmålet om byggets egnethet, og ikke minst om plasseringen det best egnede stedet for kommunens behov for boliger til Rop-pasienter.

Kommunens ønske om å kjøpe administrasjonsbygget og bygge det om til boliger for mennesker som sliter med rus og psykiatri, har skapt sterke reaksjoner i lokalmiljøet. Saken har også blitt behørig dekket i lokalavisen Vestnytt og fått «spalte- og lydplass» hos NRK Hordaland.

Utfallet av kvelden ble dermed også i tråd med det Sambåndet presenterte tidligere i uken, der Arbeiderpartiet var partiet som førte an i ønsket om kjøp:

– Arbeiderpartiet har vært samstemt hele tiden. Vi går for å kjøpe bygget og realisere planene kommunen har for dette, sier Marianne Bjorøy, gruppeleder for Arbeiderpartiet i Fjell kommune før torsdagens kommunestyremøte.

Planene handler om å gjøre ImFs administrasjonsbygg om til boliger for mennesker som sliter med tung rus og psykiatri, den såkalte ROP-gruppa. Planene har skapt reaksjoner og utrygghet i nærmiljøet, noe som også framgår av kommentarene til tidligere publisert sak på sambåndet.no

Bibelskolen skeptisk
Også Bildøy Bibelskole, som ligger trehundre meter fra det aktuelle bygget, er blant de som har meldt sin uro.

«Vi er urolige for planer om at Kommunen vil bruke bygget til leiligheter for ROP-brukere. På Bibelskolen har vi ca 80 studenter hvert år. Det er av avgjørende betydning for oss at de opplever nærmiljøet trygt. Det er viktig for de som unge mennesker, og det er viktig for skolens rykte. I dag har vi veldig godt rykte i forhold til en flott beliggenhet i rolige omgivelser», skriver rektor Aud Karin K. Ringvoll i et brev til Fjell kommune på oppdrag fra styret.

Forstår reaksjoner
Marianne Bjorøy har ingen problemer med å forstå reaksjonene. Det blir likevel underordnet.

– Denne gruppen har sine pasientrettigheter som oss andre. Et fast ankerfeste betyr mye for en slik gruppe, derfor må vi gjøre hva vi kan for å skaffe dem et sted å bo og gi dem den hjelp de trenger. Dette er mennesker som selv ønsker et sted å bo og hvis vi som politikere ikke vil se dem, hvem skal gjøre det da, spør hun.

Avgjøres torsdag
Saken ble tirsdag 3. juni behandlet i Komite for finans og forvaltning. Der ble resultatet 9-2 mot kjøp. Dette var like mye av taktiske årsaker, ifølge komiteleder Tore Lønøy, for hadde komiteen vedtatt utsettelse, ville ikke saken blitt fremmet for kommunestyret.

Nå skjer det i full tyngde torsdag kl 1300. Der får Arbeiderpartiet følge av SV sin representant og 3 av KrFs medlemmer kommer også til å stemme for kjøp. De øvrige partiene, som vil være i flertall, ønsker utsettelse eller ingen kjøp.

p-TomGeorgIndrevik

Tom Georg Indervik. Foto: Kelly services

Vil ha svar
– Dette er en vanskelig og viktig sak, og jeg reagerer litt på at debatten dels har handlet om hensynet til alle andre og ikke til de som trenger disse boligene, sier Tom Georg Indervik, gruppeleder i Høyre, det største partiet i Fjell kommune.

Når han nå ønsker utsettelse, er det ikke for å skrinlegge prosjektet, men fordi partiet ønsker flere svar før de bestemmer seg.

– Vi må være trygg på at det som etableres er i ordnede former og få opp alle aspektene, enten det blir boliger her eller andre steder. Så må vi sikre oss at informasjonen skal være best mulig. Det er viktig for lokalsamfunnet, men ikke minst for de som skal flytte inn her. Et raskt politisk vedtak kan ødelegge dette, sier han.

– Kan vente
Også Frp vil ha saken utsatt, men det er av økonomiske årsaker.

– Vi har tommelen opp for prosjektet og vil få til denne typen boliger raskest mulig. Men kommunen er inne i en fase der vi selger bygg og vi vil se på muligheten for å kunne bruke egne bygg eller tomter for å bygge nytt fra bunnen av. Vi er derfor ikke klar for å kjøpe nå, sier Benjamin Nyborg, gruppeleder hos Frp.

Skulle saken i kommunestyret ende med utsettelse, har ImF lovet å vente med salg.

– Vi har fått en formell henvendelse fra Atle Justad i Fjell kommune om muligheten for dem til å ha huset på hånd til september. Det har vi sagt ja til. En utsettelse til høsten vil derfor ikke være kritisk for salgsprosessen, sier Erik Furnes, daglig leder i Indremisjonsforbundet.