Innlegg

Trippelnytt fra Forlaget

To oppfølgere og en bordkalender er vårnyhetene fra Sambåndet Forlag.

– En bordkalender er noe vi aldri har gitt ut før, så den håper vi skal bli en salgsgodbit i mange år, sier forlagssjef Petter Olsen.

For bordkalenderen som gis ut i samarbeid med P7 Kristen riksradio, er av den tidløse sorten som viser på dato, men ikke dag. På den måten kan man bla dag for dag, år etter år, uten å bli ferdig.

– Hver dato inneholder et dikt av forfatteren Annbjørg Helland Sævareid eller et bibelvers. Dette ledsages av et foto som hennes mann, Kåre Sævareid, har ansvaret for, sier Petter Olsen, som håper kalenderen kan bli til glede for mange for egen del, eller som gave til andre.

Sangbok
Også den andre utgivelsen denne våren er i samarbeid med P7 Kristen riksradio. Boken heter «Stor er din trofasthet» og er tredje bok i serien som bygger på radioføljetongen «Sanger vi aldri glemmer». Her tar radiopastor Johnn Hardang leseren med inn i historien bak både kjente, og noen mindre kjente, bedehussanger for å gi dem enda mer liv. 30 sanger har fått plass i boken denne gang.

– Her er det en god blanding sanger. Personlig synes jeg det er litt ekstra spennende at han har valgt noen sanger som kanskje ikke er fullt så godt kjent, sier Olsen, som er glad for at Hardang velger Sambåndet Forlag som samarbeidspartner for dette bokprosjektet.

Bibelbok
Den tredje nyheten er «Utgangen» av Arnold Bjerkreim. Her tar bibellæreren fra Karmøy leseren med inn i andre Mosebok, og boken blir da en forlengelse av fjorårets «Begynnelsen» fra første Mosebok.

– Boken følger samme mal som den første. Det er altså ingen tradisjonell bibelkommentar der man legger ut vers for vers, men Bjerkreim trekker opp for oss de lange linjene for å vise hvordan Kristus finnes i hele GT, og han gjør også stoffetaktuelt for vår tid, sier forlagslederen.

– Blant annet gir han oss en innføring i hvor aktivt Det nye testamentes forfattere brukte GT, sier han. Ifølge Olsen er ikke «Utgangen» en bok man leser på sengen, men heller med kulepennen i hånd mens man arbeider med de hundrevis av bibelsitater som alle er gjengitt i boka.

– Jeg tror det vil være trosstyrkende å få se de store linjene i Bibelen på denne måten, sier Petter Olsen.

Stuerent?
Navnet Bjerkreim er for mange assosiert med Bibelkursene og bladet Evangelisten – og med det også en lære som kan være inspirert av mer reformert tenkning. Ikke alle bedehusmiljø har vist like stor begeistring for disse tankene i tidligere tider.

– Det falt vel noen ord under lanseringen i fjor, men det var mer av «å, er han endelig blitt stuerein nå», sier Petter Olsen lurt.

Utover det har ikke forlagssjefen mottatt reaksjoner på at Sambåndet forlag, der ImF er hovedaksjonær,gir ut disse bøkene fra Arnold Bjerkreim.

– Vi har hatt en ekstern lesekonsulent uten direkte tilknytning til forlaget, men som kjenner sammenhengen vår godt, og han har ikke funnet noe teologisk problematisk ved boken. Selv har jeg som forlagssjef selvsagt lest boken, og jeg er ikke redd for å gi den ut, sier Petter Olsen.

– Og så tenker jeg sånn at vi ikke må være redd for å bryne oss litt. Dersom bøkene våre bare bekrefter det etablerte og møtes med et skuldertrekk, er det ikke verdt å gi dem ut.

 

Uvanleg om Første Mosebok

Dette er på fleire måtar ei uvanleg bok. Ho fell liksom mellom alle sjangrar og stolar.

Tittelen seier det er ein «gjennomgang» av Første Mosebok, og det er det på sett og vis, men på nokså uvanleg måte. Det er ikkje ein vanleg kommentar til dette skriftet. Det er heller ikkje ein gjennomgang i oppbyggingsstil som ved bibeltimar. Det er noko midt mellom, og frå ei side sett begge delar. Framstillinga er også uvanleg, ved at ho i minimal grad er drøftande, men meir proklamerande. Teologisk er ho også spesiell ved at ho i liten grad er oppteken med sjølve teksten i Først Mosebok, men hoppar raskt til NT og les det heile i lys av eit bestemt endetidssyn. Det som er boka sin styrke, vert med det også boka sin veikskap. Dette gjer det vanskeleg å melda boka på kortfatta og saksvarande måte.

Framstillinga tek det gode og bibelsk rette utgangspunktet at Gud «kunngjorde sine vegar for Moses» (Salme 103.7), slik at det Mosebøkene fortel, kan vi lita på som historisk og åndeleg kunnskap. Boka er bibelorientert, og ho er berar av bibeltillit. Forfattaren, Arnold Bjerkreim, er ein kjend bibellærar, og mange har gjennom lang tid sett stor pris på forkynninga hans. Han passerer i desse dagar 90 år, og det er slik sett imponerande med ei bok som dette! Bjerkreim er glad i sin gamle bibel, men forlaget burde ikkje tillate ei bibelomsetjing som brukar «I» og «eder». Det er greitt for pensjonistar, men det skaper avstand til 20-åringar. Boka er ikkje inndelt i kapittel, men fylgjer bibelteksten. Ho er i A-4-format, og det skaper oversikt med tanke på dei mange bibelsitata, men det er upraktisk for bokhylla!

Det har i det siste vore ein debatt om skaping og evolusjon, inkludert spørsmålet om alderen på jorda. Her går Bjerkreim ein tredje veg, som skil mellom skapinga av universet ut frå dei to første versa, og det som kjem ved den første skapingsdagen i vers tre. Dette gjer at sjølve jorda kan vera svært mykje eldre enn livet på jorda. Dette er eit greitt synspunkt. Bjerkreim plasserer fallet i engleverda og at djevelen framstår i dette mellomrommet. Det får radikale konsekvensar på fleire måtar og gjer at det nesten vert to ulike skapingsakter og to ulike «jorder». Rom 8,20 vert tolka inn i denne situasjonen, og ikkje knytt til syndefallet. Eg synest den bibelske grunngjevinga for dette vert svært tynn, og helst noko spekulativ. Det er heller lite av skapingsteologi å henta i framstillinga, altså kva skapinga har å seia for oss menneske her på jorda.

Gjennomgangen av boka skjer fortløpande på det viset at bibelteksten vert sitert praktisk talt utan kommentarar eller forklaringar. Derimot vert det sitert skriftavsnitt frå andre delar av Bibelen som skal tolka og forklara teksten. Det er ikkje berre vist til bibelstadane, men den delen som er aktuell, vert sitert. Dette er boka sin stor styrke, fordi det gjev eit vell av bibelkunnskap. Det er samstundes boka sin store veikskap, fordi det vert ikkje forklart kvifor dei ulike bibelorda høyer til den aktuelle samanhengen, og kvifor dei forklarer denne. For mange av bibelsitata er dette nokså innlysande, men for ein god del er det heller tvilsamt. Ein del bibelvers må vera brukte feil, eller dei føreset eit bestemt syn på endetida. Bjerkreim står for eit endetidssyn av dispensjonalistisk karakter, det vi kalla tidshushaldningar, som inneber at bortrykkinga av kyrkjelyden skjer før den stor trengsla, og som ber i seg ei svært konkret forståing av tusenårsriket og Jesu regjering av dette ut frå Jerusalem. Dette pregar mange stader bibelbruken.

Bjerkreim legg svært stor vekt på kva dei ulike namna på personar og stader tyder, og han brukar det som tolkingsnøkkel. Dette er eit interessant grep, men eg synes nok det vert vektlagt meir enn berekrafta i det tilseier. Eg har ikkje etterprøvd om namnetydingane er rette.

Den store styrken med boka er samanbindinga av GT og NT, og med det vegen frå Første Mosebok til Jesu frelsesverk. Den store veikskapen med boka er at dei faktiske tekstane i liten grad vert tolka og henta lærdomar av ut frå den historiske og aktuelle samanhengen dei står i. Tekstane vert i litt for stor grad som eit springbrett over til NTs kristusforkynning. Det er lite av frelseshistoriske liner og forklaringar av utviklinga i openberringshistoria ved at ein går nokså rett på oppfyllinga i Kristus. Tolkingsmåten vert langt på veg allegorisk eller typologisk, eller i det minst sterkt «anvendt» på Kristus.

Eg svelgjer altså ikkje alt i denne boka, og eg ville nok vald ein annan framstillingsmåte og ei anna vektlegging, men det underkjenner på ingen måte kvaliteten i og det verdfulle ved denne boka. Vi lærer her ei sterk kristologisk lesing av GT, og korleis lovnadene har si oppfylling i Kristus og frelsa, inkludert det som gjeld Israel. Dei mange bibelversa er ei god hjelp til å lesa Første Mosebok på ein kristologisk og oppbyggeleg måte. Dessutan gjev boka ei god innføring i den teologiske tenkinga og forkynninga som Arnold Bjerkreim og dei som fylgjer han, står for. Eg takkar for boka!

Om skapelsen på Sambåndet Forlag

Årets første bok på Sambåndet Forlag er Begynnelsen av Arnold Bjerkreim. Forlagssjef Petter Olsen er spent på mottakelsen.

Petter Olsen er glad for å kunne presentere den første boken han gir ut som forlagssjef.

− Hva handler boken om?

− Boken er en gjennomgang av Første Mosebok, fra første til siste kapittel. Det er et helt nytt manuskript som ikke har vært publisert før. Det er spennende at boken kommer ut midt i en debatt om skapelsen og Bibelen som har gått i Dagen. Denne debatten startet med boken «Hvorfor skriver ikke Gud på himmelen» av Espen Ottosen. At den kommer midt i debatten er ikke planlagt, men interessant.

Det er særlig Bjerkreims behandling av de første versene i Bibelen Olsen vil trekke frem. Han forklarer forfatterens syn på skapelsen slik:

Skapelsen
− Du har to retninger. Noen mener vi har en gammel jord, og at den er 4-5 milliarder år gammel. Andre mener jorden er ung, cirka 6000 år gammel. Slik Bjerkreim utlegger Bibelen, kommer han til en slags mellomposisjon. I 1. Mos 1,1 står det «I begynnelsen skapte Gud himmel og jord». Da skapte Gud universet. Men det står ikke når det ble skapt. Når begynnelsen var, har ikke Gud kunngjort.

– I 1. Mos 1,2 står det at jorden var øde og tom. Det forstår forfatteren som at skaperverket ble lagt i ruiner, og årsaken var Satans fall som følge av opprør mot Gud. Konsekvensen av opprøret mot Gud er at jorden blir lagt i ruiner.

– I 1. Mos 1,3 står det at Gud sa «Det bli lys! Og det ble lys». Av ruinene i 1 Mos 1,2 danner Gud en bolig for folk. Nå begynner skapelsesdagene. I 1 Mos 1,1 er ikke jorden nevnt som bolig for folk, men som bolig for engler, ifølge forfatteren. Bjerkreim bruker bibelvers for å begrunne dette. Universet kan være milliarder av år, men jorden ble bolig for mennesker for cirka 6000 år siden. Mennesket er skapt for cirka 6000 år siden, og Adam er det første mennesket. Forfatteren er ikke alene om dette synet. Den amerikanske teologen og filosofen Francis Schaeffer kom i sine arbeider frem til noe et lignende syn.

Bibelen som kilde
− Hva slags bok er det?

− Det er ikke en tradisjonell bibelfortolkning. Det er gjengitt hundrevis av bibelvers som ikke bare henvises til, men gjengis. Boken får fram sammenhengen mellom Det Gamle Testamentet og Det Nye Testamentet. Et kjerneuttrykk for Bjerkreim er at «Herren har kunngjort for Moses». Det som er forfatterens hovedrolle, er å binde sammen de tekstene han gjengir. Han viser at GT er boken det ble jobbet videre med i NT. Han får frem at NT’s forfattere gjorde bruk av GT, og at de satte GT inn i sin sammenheng. Han vil ha frem at GT og NT er aktuelle til alle tider. Bjerkreim lar Bibelen forklare seg selv ved å sette GT og NT i sammenheng. Han bruker Bibelen som kilde. Det er et anerkjent lekmannsprinsipp.

Aktuell bok
− Hvorfor utgir dere den?
− Det er en bok som vil oppfattes som veldig aktuell. Den vil åpne folks øyne for Bibelens ord. Det at den vil gripe inn i en pågående debatt er ikke planlagt fra vår side. Den viktigste grunnen til at vi gir den ut, er ikke at den er en del av en debatt, men det er tankene i den, og at det er av stor verdi at den tar Bibelen på alvor. Boken har vært vurdert av flere i Sambåndet Forlag før vi bestemte oss for å gi den ut.

− Hvem vil «Begynnelsen» være interessant for?

− Den er interessant for alle de som mener at Bibelen er Guds ord, at Bibelen er en annen bok enn alle andre bøker. Hvis en mener at Bibelen er en bok som alle andre, så vil en ha problem med å lese «Begynnelsen». Hvis en er villig til å lese Bibelen som Guds ord, vil en fryde seg. En vil bli styrket i sin tro. Kanskje en vil få et nytt syn på Bibelen hvis en er villig til å lese boken med et åpent sinn, sier Petter Olsen i Sambåndet Forlag.

Bokslipp på Bibel og fellesskap

– Boka "Begynnelsen" hørtes så interessant ut at jeg vil studere litt mer, sier Aud Sørtun Nygård.

For da forlagssjef Petter Olsen møtte opp på Bibel og fellesskap på Bildøy torsdag formiddag, sparte han ikke på godordene om Sambåndet Forlags ferske bok.

– Den er skrevet av en som kommer fra samme bygd som meg, så da må den jo være god, sier Olsen med et lurt smil.

Studiebok.
Boken han holder i hendene og som er så fersk at trykksverten knapt har tørket, er Arnold Bjerkreims «Begynnelsen – gjennomgang av Første Mosebok». Her går bibellæreren igjennom den første boka i Bibelen, vers for vers. Men det er ingen tradisjonell bibelkommentar, det er like mye Bibelen som får lov til å kommentere seg selv.

– Begrunnelsen til Arnold er ikke vitenskap, det er ikke teologer, det er ikke lærde mennesker, men det er Bibelen selv. Han tar Bibelen på alvor og viser med sine mange sitat den sterke koblingen mellom de ulike delene av Bibelen, sier Olsen.

– Og de av dere som mener at det kan bli for mange bilder og for lite tekst, kan glede seg over at det her er 159 sider med bare tekst. Her er ikke et eneste bilde, humrer han.

– Aktuell.
Olsen er også fornøyd med at boken skulle vise seg å bli mer aktuell enn først tenkt. Den kommer nemlig ut midt i en pågående debatt i avisspaltene om Bibelen og skapelsesfortellingene.

– Denne boken plasserer seg midt i debatten som nå pågår i avisa Dagen. Det var ikke planlagt, men når det først skjer, har vi selvsagt ikke noe imot det.

Audun Myksvoll, som også er en del av lederteamet på Bibel og fellesskap, er førstemann til å sikre seg boka i pausen etterpå.

– Jeg visste ikke at Bjerkreim var blitt helt stueren i Forbundet, sier han med et lurt smil.

– God stemning.
Myksvoll ser fram til å fordype seg i de mange bibelsitatene og tankerekkene Bjerkreim trekker opp.

– Det skal bli veldig interessant. Jeg har jo lest en del før, men det er alltid lærerikt å se hvordan andre ser på ting, sier han – og skryter samtidig av deltakerne på årets Bibel og fellesskap.

– Det er veldig god stemning og flotte møter og bibeltimer. I år har vi med oss Gunnar Prestegård, og det er blitt en stund siden han var her sist. Mange kjenner ham godt, og jeg er glad for at han kunne være med oss, sier Myksvoll.

Det mener også bokkjøper Aud Sørtun Nygård fra Modalen. Hun har etter hvert deltatt så mange ganger at hun har mistet tellingen, men det er flere enn 5 og færre enn 10.

– Det er så godt å være her, og nå har jeg sikret meg litt godt lesestoff for tiden etterpå, sier hun og peker på Bjerkreim og en stabel andre bøker hun har i hendene.

boka begynnelsen, bibel og fellesskap 2014, Audun Myksvoll, Solveig Ådlandsvik

Audun Myksvoll var først i køen hos Solveig Ådlandsvik for å kjøpe Arnold Bjerkreims «Begynnelsen»