Innlegg

Offensivt 2015-budsjett

Ekstraordinære gaver gjør at ImF kan fortsette satsingen på Finnmarksarbeidet.

Forbundsstyret i Indremisjonsforbundet (ImF) har godkjent og vedtatt et offensivt budsjett for 2015. Sluttsummen viser en million kroner i driftsunderskudd, og selv etter å ha tatt med finansinntekter som renteinntekter og aksjeutbytte, går bunnlinjen ut med 800 000 i minus.

Les også: Slik var det ved forrige årsskifte

Satsing i Finnmark
Men underskuddet skyldes offensive satsinger, ikke usunn økonomi, forklarer økonomileder i ImF, Trond Gjøvåg.

− ImF har en sunn økonomi, og vi bruker ikke mer penger enn vi kan forsvare. Vi velger å bruke ekstraordinære midler som vi har stående fra tidligere år, for at vi skal fortsette å være en offensiv indremisjon, sier Gjøvåg.

Det er da særlig arbeidet i Finnmark han har i tankene. Den fornyede offensiven der, kan alene forklare store deler av underskuddet.

− Med nytt team og flere nye medarbeidere satser en stort også i 2015. Indremisjonsarbeidet gjelder i hele landet vårt og er kanskje spesielt viktig i områder der det ikke er så store forsamlinger.

Mediearbeid
En annen prioritert satsing Gjøvåg nevner som ImFs forbundsstyre har gått inn for, er mediearbeidet.

− Vi ønsker fremdeles å ha en egen medieavdeling. Det er viktig at vi kan stå sammen som Indremisjonsforbundet og ha avis og kretsblader som forteller om arbeidet rundt om i landet vårt, og der en kan diskutere aktuelle saker, sier han og nevner den økte satsningen på Lyngdal Bibelcamp som enda et område som gir utgifter.

– Sammen kan vi også som en del av ImF-konsernet, få være med i det store fellesarbeidet med å drive kristne skoler, barnehager og gi ut kristne bøker, sier økonomilederen.

Ut av aksjefond
ImF har i årets budsjett også gjort endringer i plasseringen av langsiktige midler. Penger som for noen år tilbake ble plassert i aksjefond, er nå trukket ut med gevinst.

− Det har medført at vi i høst har frigjort verdier for nesten 9 millioner. Dette er penger som igjen er lånt ut til våre skoler slik at verdiene forvaltes på en god måte, forteller Gjøvåg.

Salget av hovedkontoret på Bildøy og flytting til Straume Forum sammen med Brattholmen Indremisjon får ikke noen innvirkning på budsjettet for 2015.

− De pengene en får fra et salg, reinvesteres i Straume Forum, slik at vi kan få nye moderne lokaler sammen med et av våre egne bedehus, sier Trond Gjøvåg.

Får arv på 4 millioner

ImF og Bildøy bibelskole har fått en testamentarisk gave på 2 millioner kroner hver.

Brevet med den gode nyheten kom i uke 2, noen dager etter at forbundsstyret hadde behandlet budsjettet for 2014. Budsjettet ble lagt fram i balanse, og realiteten var at driften ble opprettholdt, uten at det var noen ny satsing.

– Vi har noen ungdommer i sammenhengen som kjenner på et kall til å reise nordover, og jeg fikk fullmakt fra styret til å investere i disse, selv om vi ikke hadde penger til det. At det i denne situasjonen kom en arv bare noen dager senere, ble sterkt for meg, sier generalsekretær Erik Furnes til Sambåndet.

Den testamentariske gaven kommer fra en nå avdød rogalandskvinne. I motsetning til andre misjonsorganisasjoner, budsjetterer ikke ImF med testamentariske gaver.

– Forbundsstyret må vurdere bruken av pengene. Men generelt er vi opptatt av at slike gaver skal gå inn i en misjonssatsing og ikke bare plasseres i fond eller på bok. Folk skal vite at vi vil satse på misjon, understreker Furnes.

Bibelskolens del av arven vil gå inn i det omfattende vedlikeholdsprosjektet som pågår.

– For ImFs del gir pengene et helt annet handlingsrom til å investere i unge og utruste dem til tjeneste i Norge, sier Furnes.

Konkret er det slik at to ungdommer og et blivende ektepar vurderer å reise til Finnmark og jobbe der. Senere i vår skal de reise nordover for å bli bedre kjent med fylket.

– Vi er altså i en prosess med disse, selv om ikke alt er avklart, sier Erik Furnes.

Endelege regnskapstall klare

Testamentariske gåver og ein god gåveinnspurt gjev pluss i boka.

Dei siste tala frå rekneskapsåret 2012 fell nå på plass og tala er god lesing: økonomiåret 2012 endar med 400.000 i pluss. Ein av grunnane er testamentariske gåver på nærare 900.000, eit svært høgt tal for ImF.

– Me har ikkje tradisjon for å budsjettera med slike gåver. Me kjenner difor på ei stor glede og takksemd når menneske vel å dela av livsarva si på denne måten, seier økonomileiar Ingebrigt S. Sørfonn.

Svikt i FGS.
Dei ordinære gåveaksjonane har også gitt gode resultat. Budsjettmålet på 1,8 millionar vart nådd.

– Det såg litt stygt ut ei stund, men misjonsfolket stilte nok ein gong opp mot slutten av året, seier Sørfonn, som er litt meir uroleg for tala for FGS – fast gjevarteneste.

– Der manglar me 350.000 for å koma i mål i forhold til budsjett. Det uroar litt. Me skulle gjerne hatt langt fleire over på denne ordninga for det gjer alt så mykje lettare når me skal planlegga året vårt.

Men ikkje alt er positivt. På driftssida kom det ein stygg datasmell som ikkje var tatt høgde for.

– Me måtte skifta ein del utstyr og fekk i tillegg ein del driftsproblem der me måtte leiga inn ekstern kompetanse. I den bransjen går taksameteret fort, så det kosta dyrt, seier økonomileiaren.

– Medisinen virka.
Sjølv om året under eitt vert gjort opp med gode tal, er økonomileiaren svært forsiktig med å friskmelda økonomien
i Forbundet.

– Eg vil sei det slik: den sterke medisinen me var nøydd til å ta, smakte vondt. Heldigvis ser den ut til å ha virka. Men det er alltid slik at man skal væra forsiktig med å ila til med friskmelding etter ei tøff behandling, seier Sørfonn.

– Men me har funne eit nivå på utgiftssida som samsvarer med dei faktiske inntektene me har. Det viser årets tal. Ser me vekk frå både ekstragåver og it-utgiftene, har me truffe godt med budsjettet, seier Sørfonn.

Raude tal til slutt.
Men til tross for dei gode tala, dei som studerer rekneskapstala nøye, vil finna eit underskot likevel. I rekneskapslova heiter det at ein kan føra inn «vesentlege tap som vert kjent etter balansetidspunktet». Slike tal kjem i år får Vestbok etter at bokhandlaren vert lagt ned.

– Lånet me gav i 2010 og verdien på aksjane våre, vert ført som samla tap på 1, 4 millionar. På pluss-sida kan me føra inn ImF-UNG sitt overskot. Det gjer at samla resultat, slik det framkjem i ImF-reknskapen, vert eit underskot på 400.000, forklarer Sørfonn.

Ikkje vekst.
Det han likevel gler seg over, er at medisinen som vart tatt, har gitt betre kontroll over ordinær drift, men den har ikkje gitt større rom for handling. Stillingane som vart kutta eller vart ståande tomme, står framleis tomme. Slik vil det truleg bli også framover. Akkurat nå gler han seg likevel mest over dei gode tala for 2012

– Det fyller oss med takksemd og varme når misjonsfolket støttar arbeidet med sine gåver. Det inspirerer oss til å stå på saman med dei. Så er det vår jobb å forvalta desse gåvene på best mogleg måte, seier Sørfonn.