Tag Archive for: Danielsen

Frykter de voksne elevene mister tilbud

Eksistensen til den kristne skolen Danielsen Intensivgymnas i Bergen trues fordi skatteetaten mener skolens elever er i feil aldersgruppe.

Delvis ImF-eide Danielsen Intensivgymnas er ikke internatskole, men tilbyr utdanning til studiekompetanse for voksne elever som ikke har fått fullført videregående skole. Også her har skattemyndighetene sendt varsel om tilbakebetaling av momskompensasjon.

– For to år siden fikk vi et varsel fra Skatt Vest om krav om tilbakebetaling av momskompensasjon fra 2006 og frem til 2014. Dette utgjør rundt 5 millioner kroner + renter på rundt 1 million, forklarer rektor Asle Ystebø.

Han forteller at Skatt Vest i tillegg har holdt tilbake momsrefusjon for skolen siden 2014, noe som tilsvarer rundt 2 millioner kroner.

– Plutselig kommer det en ny lovforståelse der vi på veldig kort varsel blir avkrevd til sammen 8 millioner kroner. Dette utgjør en reel trussel for vår eksistens, sier rektoren.

Foreløpig er det ikke gjort noe endelig vedtak i Skatt Vest i denne saken.

Elever som faller gjennom

Flertallet av de rundt 400 elevene på Danielsen Intensivgymnas er personer som per i dag ikke har rett på plass i offentlig videregående skole.

– Det kan være klassisk drop-out, folk som ikke har fått kommet i gang eller folk som har gått yrkesfag uten å komme i mål, forteller Ystebø.

Skatt Vests begrunnelse for å kreve tilbake momskompensasjon skal være at videregående opplæring for voksne er pålagt fylket, men ikke knyttet til individuelle rettigheter for de voksne mellom 21 og 25 år.

– Dette er en gruppe som har falt mellom mange stoler i livet. Nå ser det ut som om de også kan falle mellom to stoler her og miste dette tilbudet, sier Ystebø.

Redusert statstilskudd

Ystebø er tydelig frustrert over at retten til momskompensasjon tolkes så ulikt.

– I samme periode som skatteetaten krever tilbakebetaling har både Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet utbetalt oss redusert statstilskudd fordi de mener vi har rett på momskompensasjon, forklarer han.

Statssekretær Birgitte Jordahl i Kunnskapsdepartementet sier at ansvaret for regelverket om momskompensasjon ligger under Finansdepartementet.

– Jeg kan ikke gå inn i hvordan dette regelverket skal tolkes. Jeg forstår det slik at Skatt Vests vedtak er basert på at de aktuelle elevene er voksne uten rett til opplæring, og at det dermed ikke er tale om en lovpålagt tjeneste, sier hun.

Ulik lovforståelse

Også Sivilombudsmannen har ifølge Ystebø vurdert i en lignende sak at skatteetatens lovforståelse ikke er riktig.

– På grunn av at Skatteetaten er uenig med Kunnskapsdepartementets vurdering, og stiller seg over Sivilombudsmannens vurderinger, risikerer vi å rammes vi av et grovt urimelig skattekrav, sier han.

Skattedirektoratet svarer svært generelt på KPKs henvendelse:

– Det er Skatteetatens oppgave å påse at regelverket blir fulgt i henhold til loven og at de som får utbetalt kompensasjon har rettmessig krav på dette. Kompensasjonsloven fastsetter i § 11 at den som uriktig har krevd og fått utbetalt kompensasjon av merverdiavgift, skal tilbakebetale det uriktig utbetalte beløp, sier seksjonssjef i rettsavdelingen til Skattedirektoratet, Lars Jone Skimmeland.

Ikke lov å spare

Rektoren forteller at Friskoleloven legger sterke begrensninger på hvor mye egenkapital skolen kan bygge opp.

– Vi er pålagt å bruke opp pengene vi får tildelt per elev mens eleven går på skolen. Vi har derfor ikke hatt mulighet til å bygge opp en økonomisk buffer som gjør det mulig å betale et slikt krav, sier han.

Skolen har vært i dialog med både Skatt Vest og politikere i Finansdepartement og utdanningskomiteen.

– Fra politikere har vi fått tilbakemelding på at dette kravet virker urimelig. Vi håper stortingspolitikerne kan finne en løsning som sikrer at vi kan fortsette med tilbudet vårt, sier Ystebø. KPK

Aksjonerte for tyfonoffera

SAKA ER OPPDATERT Elevane ved Danielsen Ungdomsskule Frekhaug har gitt av eigne pengar til dei tyfonramma på Filippinane.

Elevane forplikta seg til å gi noko av pengane sine, eller til å be for dei som vart ramma av uværet.

Det kristne skulelaget ved skulen var engasjert, saman med leiinga ved skulen, opplyser rektor Laila Eidsheim i ei pressemelding.

– Når det gjeld kva elevane har gjort, så har dei ikkje hatt store tiltak som innsamling, bøsser og liknande. Her har målet vore at dei skal setja til sides litt av sine eigne penger, til dømes ved å kjøpa mindre snop, brus, bollar etc, eller spara litt av vekepengane, og så gi dette til ein felles kasse i klasserommet, der alt går til Streetlight sitt arbeid i Fillipinane. Det seier inspektør Øystein Lossius til sambåndet.no.

Vart rasert av tyfonen

Streetlight er ein frivillig organisasjon som driv eit senter  i byen Tacloban på Filippinane. I senteret er det barneheim, skule og eit medisinsk tilbod til barn både på og utanfor senteret. Senteret er bygd opp med støtte frå faste givarar og enkeltgåver.

Den 8. november vart senteret til Streetlight rasert av tyfonen Haiyan (sjå faktaboks). Alle dei 25 barna på senteret og dei tilsette overlevde. Dei vart alle flytta i sikkerheit og bur inntil vidare i byen Davao, skriv Streetlight på si heimeside.

Aksjonen starta 22. november, og fire dagar seinare var det kome inn om lag 1000 kroner, skriv lokalavisa Strilen. Øystein Lossius kan 6. desember opplysa til sambåndet.no at talet er oppe i 2624 kroner.

Ber turistar om å koma

Trass i skadane i delar av landet blir potensielle turistar no trygla om ikkje å svikta Filippinane etter tyfonen.

– 97 prosent av Filippinane er ikkje ramma, understrekar Richard de Villa frå turistavdelinga ved Filippinane  sin ambassade i London overfor den britiske avisa The Guardian, skriv Aftenposten.

Turiststyresmaktene meiner verdsmedia gir eit inntrykk av at heile landet no er utilgjengeleg. Styresmaktene peikar på at reiseliv har ein stor og direkte effekt på gjenoppbyggingsarbeidet, mellom anna gjennom bidra til å bevara lokale arbeidsplassar.

– Turisme står for 8 prosent av BNP og 2,9 millionar arbeidsplassar, seier de Villa.

Kvinne skal lede Samskipnaden

Marit Hårklau Ådnanes er ansatt i fast stilling som daglig leder for Indremisjonssamskipnaden (IMS).

Ådnanes er i dag barne- og ungdomssekretær i IMS.

– Jeg gleder meg, selv om jeg ikke tenkte til å begynne med at det var dette jeg skulle gjøre, sier den nye daglige lederen til sambåndet.no.

Første kvinne

Det er første gang en kvinne skal lede IMS. Styreleder Edmund Thormodsæter i IMS opplyser at vedtaket i styret mandag 8. juli var enstemmig.

– Vi oppretter et hyrderåd som skal ta seg av hyrdefunksjonen som normalt ligger til stillingen som daglig leder, sier Thormodsæter.

Nettopp på grunn av denne funksjonen har styret lett etter en mann til å etterfølge Svein Bjarne Aase.

– Til sammen har vi holdt på i om lag et år, og etter hvert hadde vi ikke flere å spørre, sier Thormodsæter.

Dyktig

Rekrutteringsselskapet Human ble koblet inn, og det var deres folk som tok kontakt med Marit H. Ådnanes.

– Marit har jobbet i IMS i seks-sju år og kjenner organisasjonen godt. Hun er en dyktig dame med et godt skussmål, og vi tror hun blir en god leder, sier Thormodsæter.

Styrelederen var tirsdag i ferd med å orientere de ansatte og hadde ikke fått negative reaksjoner da sambåndet.no snakket med ham.

– Med opprettelsen av hyrderådet føler vi oss på trygg grunn, og vi er glad for å ha en daglig leder på plass, sier Edmund Thormodsæter.

Ifølge styrelederen har ikke konstitueringen av en kvinne – Aud Karin Kjølvik- som rektor for Bildøy Bibelskole hatt noe å si for avgjørelsen.

– Prosessen med Marit var i gang lenge før det, og jeg visste ikke noe om Kjølvik før jeg leste om det i mediene, sier Thormodsæter.

Forberedt

Selv er Marit H. Ådnanes forberedt på at det kan komme reaksjoner:

– Jeg er generelt ydmyk med tanke på å gå inn i denne stillingen – uten å fokusere for mye på kjønn, sier Ådnanes, som også viser til opprettelsen av hyrderådet.

-Samtidig er det slik at mange av oppgavene blir lik de jeg har hatt som barne- og ungdomssekretær, sier hun.

Den nye daglige lederen forteller at hun fikk spørsmålet offisielt for to og en halv uke siden, men at prosessen startet noe tidligere.

– Jeg har grublet og tenkt. Jeg har det veldig bra i ungdomsarbeidet og skal fortsette litt med det også i den nye jobben, sier hun.

Da stillingen ble lyst ut i mars, ble hun oppfordret av noen misjonsfolk om å søke, men gjorde det ikke.

– Det var først ut i mai måned at tankeprosessen begynte, forteller hun.

På spørsmål om det har betydning for henne at Aud Karin Kjølvik skal lede Bibelskolen som første kvinne kommende skoleår, må Ådnanes smile litt.

-Styrke og støtte

– Aud Karin er min mentor, så slik sett var jo dette litt morsomt. Jeg har vært i kontakt med henne etter at hun sa ja til jobben, og jeg føler det som en styrke og støtte at vi er to kvinner, sier Marit H. Ådnanes.

Ådnanes har nettopp startet sommerferien, og det er ikke avklart om hun tiltrer sin nye stilling 1. august eller først 1. september.

 

 

 

 

Gode søkertall til skolene

Bildøy bibelskole ligger an til å nå budsjettmålene for antall søkere til neste skoleår. Også mange av de andre skolene med ImF-tilknytning melder om gode søkertall. Her får du oversikten.

Per 24. april hadde 195 søkt om opptak til Bildøy bibelskole for skoleåret 2013/14. 169 gjaldt første året, mens 26 hadde søkt på andreåret – T2. Skolen har plass til 120 studenter.

-Det totale søkertallet er rekordhøyt, sier rektor Roald Kvam til Sambåndet.

Skolesekretær Marit M.B. Torsvik henviser til statstikk som går tilbake til 2002. Den forrige rekorden er fra 1. mai i forfjor, og søkertallet da var 188. Per 1. mai i fjor hadde 161 søkt om opptak. Søkertallet hittil i år er altså vel 20 prosent høyere enn i fjor på samme tid.

Ja-svar

Rektor Roald Kvam er imidlertid enda mer opptatt av hvor mange som har svart ja til plassen hittil. Det tallet lå per 15. mai på 82, mens det 1. mai i fjor var 67. Fordelingen her er 69 på førsteåret og 13 på T2.

-Budsjettmålene våre er 70 studenter på første år og 15 på andre år. Noen av dem som vi vet kommer til å gå T2 til neste år, har ennå ikke formelt svart. Vi ligger an til 70-75 på førsteåret og 15-20 på andre,  så det ser bra ut, sier Kvam.

Rektoren mener størrelsen på ungdomskullene kan være en av flere årsaker til det rekordhøye søkertallet. -I tillegg har vi fra skolens side økt profileringen fra i fjor sommer av, og vi har vært tettere på søkerne etter at de har fått plass, opplyser Kvam.

Av de tre bibelskolene til NLM er det til sammenligning Bibelskolen Fjellhaug i Oslo som har best søkertall totalt sett hittil i år. Her er det en økning på 20-25 prosent i forhold til i fjor, ifølge Utsyn.

Videregående

Framnes Kristne Vidaregåande Skule (KVS) kan vise til rekord med totalt 417 søkere til 270 elevplasser skoleåret 2013/14: -Vi er svært godt fornøyd med interessen. Om lag 90 prosent har takket ja til plassene, og også dette er flere enn tidligere, sier rektor Harald Voster til skolens hjemmeside på internett.

Sekretær Anne-Monika Torgersen ved KVS Lyngdal opplyser om 367 søkere hittil, mot 372 i fjor. Skolen vil totalt ha 290 plasser til høsten, inkludert 30 på det nye tilbudet studiespesialisering. Hittil har 275 svart ja, mens det inneværende skoleår er 241 elever ved skolen: -Vi er veldig godt fornøyd med søkertallene og håper å starte skoleåret med 275-280 elever, sier Torgersen til Sambåndet.

Det er flest ledige plasser på 2. og 3. året på naturbruk og idrett.

Ved KVS Bygland kan rektor Tor Inge Askeland melde om totalt om lag 130 søkere. Per 29. april hadde nær 60 takket ja til plass, mot 79 i slutten av mai i fjor.

– Målet er å fylle opp internatet, som har 85 plasser, men jeg ser at det kan bli vanskelig, sier Askeland til Sambåndet.

Det er flest ledige plasser på Naturbruk vg1.

Høgskole

1. januar i år fusjonerte NLA Høgskolen i Bergen med Mediehøgskolen Gimlekollen og Høgskolen i Staffeldtsgate under navnet NLA Høgskolen. Da søknadsfristen gikk ut 15. april, var det 740 primærsøkere til den fusjonerte skolen, en økning på 12 prosent fra i fjor (se også tilleggssak). Rektor Bjarne Kvam er særlig fornøyd med over 80 primærsøkere til 50 plasser på det nye Bachelor-studiet i økonomi og administrasjon, med spesiell fokus på etikk og entreprenørskap. Og samtidig med at søknaden til Barnehagelærerutdanningen (førskole) gikk ned med 18 prosent på landsplan, økte den med 60 prosent ved NLA Høgskolen, sammenlignet med i fjor. Rektor forklarer i en pressemelding dette med at skolen i 10 år har hatt en modell med tverrfaglig, temabasert utdanning som nå også er innført på landsplan.

Tall for noen andre studier ved NLA Høgskolen:

– Grunnskolelærerutdanningen: fra 98 primærsøkere i fjor til 110 i år

– Årsenheten og bachelorgraden i pedagogikk: økte med 18 prosent fra i fjor til i år (fra 123 til 145 studenter)

– Interkulturell forståelse med vekt på Latin-Amerika: Nærmere 70 prosent av førsteprioritetssøkerne til dette studiet er tapt sammenlignet med i fjor. Skolen vil undersøke hva som kan være årsaken til dette.

– Kristendom og religionsfag: Samlet sett like mange primærsøkere som i fjor (76 studenter).

Til sammenligning økte søkningen til Fjellhaug internasjonale høgskole med 56 prosent, totalt 53 primærsøkere til 115 studieplasser, ifølge Dagen.

Danielsen skoler

Rektor Frode Monsen ved Danielsen barne- og ungdomsskule på Sotra rapporter om 112 elever på barneskolen til høsten. Det er en vekst på om lag 20 prosent sammenlignet med elevtallet inneværende skoleår. Det er 16 søkere til 1. klasse på barneskolen – og plass til noen til. Ellers er det ledig kapasitet på neste års 2. og 6. trinn. På ungdomsskolen øker det samlede elevtallet fra 240 til 270 fra høsten 2013. På 8. trinn er det hele 160 søkere til 90 plasser, om lag det samme som i fjor.

– Vi er fornøyd med antall søkere til 8. trinn og synes det er trist at vi må si nei til en del elever. De fleste som søker i god tid før søknadsfristen i november, får plass, så det er bare å sende inn søknad allerede nå om du vil begynne i 8. klasse på Danielsen høsten 2014, oppfordrer Frode Monsen.

Til høsten får både barne- og ungdomsskolen nye og renoverte lokaler som vil gi mulighet til å ta opp enda flere elever i årene som kommer.

Danielsen Ungdomsskole Bergen har totalt 250 søkere til kommende skoleår, det samme som for det skoleåret som nå går mot slutten. Rektor Øystein Hjelset melder om mange søsken blant søkerne.

Totalt søkertall ved Danielsen ungdomsskule Osterøy er 41, en økning på 25 prosent fra året før. 29 har tatt imot plass, en økning på 30-35 prosent.

– Vi er selvsagt svært godt fornøyd med søkertallene. Etter bare to års drift har vår skole om lag 25 prosent av alle ungdomsskoleelevene i kommunen, sier rektor Jostein Fossmark.

Søkertallene for de nærmeste årene er stabile og gode.

Danielsen ungdomsskole Haugesund hadde 22 elever i 8. klasse da den åpnet dørene for første gang i fjor høst. Per i dag er det 25 8. klassinger, og for neste skoleår er det om lag 35 søkere til 30 plasser. Neste års 10. klasse er full, mens det er noen ledige plasser i 9. klasse.

– Jeg er veldig fornøyd med dette, spesielt for å kunne starte med fulle klasser. I fjor var det mange kom til etter hvert, noe som ikke var gunstig for undervisningen, sier rektor Hildegunn Solheim.

I august i år starter Danielsen ungdomsskole Karmøy undervisning. Det blir to 8. klasser fra starten av, og per 29. april har vel 40 elever tatt imot plass.

– Skolen har fått en veldig god mottakelse på Karmøy, sier rektor Jostein Skartveit, som håper på 50-60 elever når skoleåret starter. På personalfronten er det mellom 60 og 70 søkere til ni stillinger.

Rektor Laila Eidsheim ved Danielsen Ungdomsskule Frekhaug melder at skolen vil ha 82 elever fra høsten av, 60 nye på åttende trinn. Inneværende skoleår er det 22 åttendeklassinger ved skolen. Totalt søkertall til høsten er på ca. 80.

– Det blir feil å si noe om prosentvis økning ettersom skolen er ny og fordi vi nå utvider til også å ha niende trinn. Men vi er glade for det høye søkertallet, og det er over all forventning at vi allerede andre året kan starte med to fulle klasser på åttende trinn, sier Eidsheim til Sambåndet.

Elvene kommer fra kommunene Meland, Lindås og Bergen.

Ved Danielsen videregående skole i Bergen er statistikken ikke klar, men inntaktet er godt i gang, og studieinspektør Birger Danielsen kan opplyse om god søkning: – Vi planlegger for fullt hus, det vil si om lag 500 elever, sier han.

Danielsen intensivgymnas i Bergen åpnet ikke for levering av søknader før mandag 22. april og har ikke tall klare. – Tilstrømningen av søkere er foreløpig god, melder rektor Asle Ystebø.

Folkehøgskoler

Molde folkehøgskole gleder seg over 420 søkere per 15. mai, en økning på over 20 prosent sammenlignet med inneværende skoleår og ny rekord totalt sett. Hittil har 133 tatt imot plassen, en økning på om lag 25 prosent sammenlignet med samme tid i fjor.

– Dette er svært gledelige tall. I løpet av skolens snart 100-årige historie har den aldri hatt så mange elever så tidlig, sier rektor Helge Kjøll jr.

At skolen høsten 2012 tok i bruk et helt nytt internat med plass til 20 elever, viser seg å være et viktig strategisk valg.

– I tillegg opplever vi å ha et fagtilbud som slår godt an blant ungdommer som ønsker et år på folkehøgskole. Blant annet ser vi en fin økning i antall elever som vil gå på en av skolens to friluftlivslinjer. Toppturer i spektakulær romsdalsnatur ser ut til å bli stadig mer populært, konstaterer Helge Kjøll jr.

Heller ikke Folkehøgskolen Sørlandet har noen gang tidligere opplevd å ha så mange opptatte elever så tidlig på året:

– Per 1. mai har vi 387 registrerte søkere, en oppgang på 11,2 prosent sammenlignet med 2012. Og 118 elever har takket ja og betalt innmeldingsavgift per 1. mai, en oppgang på 28,3 prosent i forhold til samme tid i fjor, opplyser rektor Gunnar Birkeland.

Rektoren mener at styrket informasjon på internett kan ha noe av æren for den kraftige økningen.

– I år har vi særlig lagt vekt på at elevene skal få et relevant utbytte av utviklingsåret hos oss, og vi gleder oss stort over økningen i søkermassen, sier Gunnar Birkeland.

Rektor Jan Inge Wiig Andersen ved Nordhordland folkehøgskule er også fornøyd. Totalt har 560 søkt om elevplass.

– Vi hadde full skole, med 170 elever, allerede i slutten av mars og opererer med ventelister. Tendensen er svært stor søknad på reiselinjene og på idrett/friluftsliv/helse, opplyser Wiig Andersen.

Ved Borgund folkehøgskole kan rektor Sven Wågen Sæther melde om litt under 300 søkere per 1. mai, som er litt færre enn på samme tid i fjor. 86 har takket ja til skoleplass, også det noe tilbake i forhold til for et år siden.

– Men vi regner fortsatt med 110 elever og full skole i august. Når det gjelder søkningen, ligger vi vel på samme nedgang som gjennomsnittet for folkehøgskolene tilsier. Men når vi sammenligner med vår målsetting, er vi ikke fornøyd. Vi ønsker oss full skole innen påske hvert år, sier Wågen Sæther.

Rektoren legger til at et år med nedgang inspirerer til tiltak for høyere søkertall neste år.

– De siste tre årene har vært gode for folkehøgskolene, Borgund inkludert. Det har vært lett å fylle skolen. Vi må leve med at dette vil variere noe, sier Sven Wågen Sæther.

Rektor Helge Ludviksen ved Øytun folkehøgskole melder om totalt 205 søkere til skoleåret 2013/14, noe som er en nedgang på 6 prosent sammenlignet med inneværende år.  97 elever har tatt imot skoleplass.

– Vi blir færre enn det antallet som begynte høsten 2012, men er likevel fornøyd, sier Ludviksen.

LES OGSÅ Få førstevalgssøkere til kristne høgskoler 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danielsen Frekhaug godkjent i direktoratet

Danielsen Ungdomsskole Frekhaug er godkjent i Utdanningsdirektoratet. Dermed er prosjektet i boks, og Danielsen-stiftelsen er godt i gang med å finne en rektor til den nye skolen.

Den lokale interessegruppen sendte nylig ut et skriv som bekrefter dette. Skolen er godkjent fra skoleåret 2012-13. Skolen starter opp i modulbygg i tilknytning til Frekhaug Bedehus august 2012. Senere vil det komme et nytt skolebygg på marken nedenfor Frekhaug bedehus.

LES MER: Planlegger fjerde ungdomsskole

Skolen melder på sine egne hjemmesider at de har godt over hundre søkere til skolen de neste årene, og at det er et godt tips å være tidlig ute med søknaden om du vil ha skoleplass til høsten.

Planlegger fjerde ungdomsskole

Danielsen går for ny ungdomsskole på Frekhaug. Planen er oppstart allerede høsten 2012.

– Med den gruppen av interessenter og det drivet som er der ute, tror jeg vi er klar til høsten, bekrefter Bernhard Belt, administrasjonsleder i Egil Danielsen Stiftelse.

Nylig arrangerte skolens prosjektgruppe et infomøte på Frekhaug Bedehus, og bortimot 60 interesserte møtte opp.

– Prosjektgruppen har et veldig bra og tett samarbeid med bedehuset, og også en avtale i forhold til leie av lokaler. Dette gjør ting lettere i forhold til oppstart, forteller Belt.

Avtalen er at Danielsen skal leie bedehuset og disponere dette i ukene. Dette skal bygges ut i løpet av vinteren, med tanke på skolebruk. I tillegg blir det satt opp tre moduler med klasserom. På sine egne hjemmesider opplyser Danielsen at målet er å ha et helt nytt skolebygg på plass fra høsten 2014. Dette skal ha plass til tre klasser, i tillegg til lærere og administrasjon.

– Det å få en privatskole med kristne grunnverdier, som et alternativ til den offentlige skolen, og som kan drive kristendomsundervisning på en litt annen måte, synes vi er positivt og ønskelig, sier Ronald Øyen, leder for den lokale prosjektgruppen.

Per 22. september hadde Danielsen Ungdomsskole Frekhaug 13 oppmeldte interessenter til åttende klasse. Normalt opererer stiftelsen med rundt 20 elever som tilstrekkelig grunnlag for oppstart.

Kongens sølv til Danielsen

Nærmere hundre mennesker til stede for å hylle den tidligere rektoren.

Lars Johan Danielsen fikk onsdag 27. april tildelt H.M. Kongens fortjenestemedalje i sølv. Overrekkelsen skjedde på Danielsen videregående skole i Bergen, hvor Danielsen var tilsatt som rektor fram til sommeren 2010, da han gikk over i pensjonistenes rekker.

Tildelingen skjer for Danielsens rolle innen kristent arbeid, både innenlands og utenlands. I begrunnelsen heter det at Lars Johan Danielsen er «en av de største friskolepersonlighetene i norsk historie», med livslang læring og tilegning av stadig ny kunnskap. Han gikk tidlig inn lederoppgaver, og har vist uvanlig stor vilje til å ta ansvar med stor integritet.

Ny Danielsen-skole snart klar på Osterøy

Foreldregruppe ønsker kristen ungdomsskole på Osterøy sammen med Danielsen-skolene. Målet er skolestart høsten 2011.

– Vi har veldig stor tro på at dette skal gå i orden, sier Jostein Fossmark, leder i foreldregruppen bak initiativet.
Han er ikke i tvil om at en kristen ungdomsskole vil være levedyktig på Osterøy, en øykommune øst for Bergen med 7400 innbyggere og én felles ungdomsskole fra før. Kontaktnettet til foreldregruppa er stort, interessentene er mange og per i dag har de 160 aktuelle elevnavn i alderen 0-14 år på listene sine. Men i følge Fossmark er dette bare en liten del av potensialet.
– Vi vet om flere som er interessert, men en del sitter på gjerdet og avventer til de vet noe mer konkret om hvor skolen ender opp og hva tilbudet faktisk blir.

Danielsen på lag
Går alt etter planen, er skolen i gang med både 8.- og 9.-klasse fra kommende høst med 20 elever på hvert av trinnene.
Med seg på skolebenken har de fått Danielsen-konsernet som fra før driver ungdomsskole i Bergen sentrum og på Sotra, vest for Bergen. Dette var et naturlig valg for foreldregruppen.
– Vi kjenner godt til det Danielsen står for og de har erfaringen vi trenger. Flere av elevene som er aktuelle hos oss, står også på venteliste til ungdomsskolen i byen allerede.

– Ikke opplagt
Men for Danielsen-skolene var det ikke like opplagt å tenke ny ungdomsskole lokalisert til Osterøy.
– Nei, ikke i utgangspunktet og det hadde mest med størrelsen på kommunen å gjøre. Derfor kom heller ikke ideen fra oss, men fra foreldrene. Men da initiativet kom med en slik tyngde som det gjorde, så vi at dette var et spennende prosjekt, sier Bernhard Belt, administrasjonsleder i Egill Danielsen Stiftelse. Nå er han derimot relativ trygg på prosjektet.
– Ja, ut i fra de forhåndsmeldingene vi har fått, tror vi dette skal bli bra. Ellers hadde vi ikke gått i gang med prosessen.

Lokalskole
Skolen er planlagt til bygda Valestrand vest på øya, 12 minutters kjøring fra den eksisterende ungdomsskolen. Elevgrunnlaget vil de hente fra hele Osterøy, men også fra Arna og Åsane på fastlandet. I følge Fossmark har de også svært mange interesserte fra ikke-kristne hjem i kommunen. Skolen har dermed potensial til å bli en nærmiljøskole.
– Det tar vi i tilfelle med oss på kjøpet for alle er velkommen til å være elev ved skolen. Men målet for oss er å bygge en alternativ skole på en kristen basis, sier Belt.
Skolesøknaden er nå til behandling i Utdanningsdirektoratet og svar er ventet innen kort tid. Håpet er at dette skal gå i orden, særlig fordi kommunen ikke har gjort innvendinger mot planene.
– I utgangspunktet ønsker kommunen én felles ungdomsskole for hele kommunen, men når loven er som den er og en foreldregruppe kommer med dette initiativet, ser ikke jeg at vi har noen grunn til å sette oss imot dette, sier ordfører Kari Aakre (Ap).

BildoyNyheter 1 from Bildoy.tv on Vimeo.

duoen Garness

Tiårsfest med gratiskonsert

Danielsen Ungdomsskule Sotra fyller ti år. Fredag 17. september feiret de seg selv med gratiskonsert i aulaen.

– Dette er først og fremt for at jubileet skal være kjekt for elevene. Vi ønsker å gi en god opplevelse til de som er elever her, sier rektor Martin Ruud.

Skal vi tro elevene, har han truffet godt med planen.
– Ja, dette er jo digg, sier Hattun Rune Bø i 10 B. Sammen med Marius Hjortland har han inntatt plassen bak ved miksepulten for å lære noen lyd-triks.

– Er det konserten som er gøy eller det å slippe vanlig undervisning?
– Begge deler, gliser guttene, som er godt fornøyd med å være elever ved Danielsen på Sotra.
– Folk er mer disiplinert her enn i den offentlige skolen, og så er det et annet miljø, sier unge Bø, som ikke er i tvil om hvor han trives best.
– Det er helt klart her.

Vokser
Også rektor Ruud er fornøyd med tingenes tilstand for jubilanten.
– Vi er veldig oppegående og vi vokser fortsatt. Det må vi ta som et godt tegn. Jeg tror vi har et godt konsept som vi greier å fornye hele vegen, sier Ruud.

Skolen har nå nærmere 300 elever fordelt på 250 på ungdomstrinnet og 45 på barnetrinnet. Den største utfordringen framover er den fysiske plassen.
– Ja, skal vi vokse enda mer, må vi bygge nytt. Det er en utfordring i seg selv, sier Ruud.

Bred markering
Alle tidligere elever og ansatte var invitert til bursdagskonserten, der brorparten av publikum var årets elever. Artistene de fikk høre var Rudi fra Bergen, som snart er klar med sin første plate. I tillegg opptrådte duoen Garness, bestående av tvillingsøstrene Ingelin Reigstad Norheim og Hildegunn Garnes Reigstad.

Jubileet ble også markert med en mer formell tilstelning kvelden i forvegen og med et jubileumsskrift som kommer i løpet av høsten.