Innlegg

I august begynner Ole Andreas Wastvedt som kretsleder i ImF Midthordland Foto: Brit Rønningen

Søker tryggere havn

Ole Andreas Wastvedt forlater en organisasjon som sliter for å jobbe i en organisasjon som opplever vekst.

− Jeg har kall som predikant og forkynner. Jeg har tenkt at kretsleder kunne være en passende stilling for meg. Jeg gleder meg til samarbeid med leirstedet Fjell-ly og til å bli kjent med kretsen og misjonsfolket, sier den påtroppende kretslederen i ImF Midthordland til Sambåndet.

Wastvedt begynner i den nye jobben i august. Siden januar 2016 har han jobbet i Indre Sjømannsmisjon, og i august samme år ble han konstituert daglig leder i organisasjonen. Det er en organisasjon som sliter og som søker samarbeid eller sammenslåing med andre organisasjoner. Indremisjonsforbundet (ImF) er en av organisasjonene som har fått en slik henvendelse om samarbeid eller sammenslåing.

Fremmed farvann
− Det er store utfordringer i Indre Sjømannsmisjon og jeg har ikke maktet å snu den negative utviklingen, konstaterer Wastvedt og fortsetter:

− I Indre Sjømannsmisjon har jeg vært i fremmed farvann. Jeg er ikke fisker og ikke vokst opp langs kysten, men i Rakkestad i indre Østfold.

Som kretsleder i ImF Midthordland vil han kjenne seg på tryggere grunn.

− Kona har vokst opp med leirstedet Fjell-ly. Vi kan stå mer sammen når jeg begynner i ImF Midthordland. Wastvedt er utdannet bedriftsøkonom fra BI. Fra 2008 til 2016 jobbet han i P7, og før det har han vært områdearbeider i Finnmark for Norsk Luthersk Misjonssamband. Han har også gått på Bildøy Bibelskole og vært ettåring i Finnmark Indremisjon. I dag bor han, kona og deres tre barn bor på Vik i Øygarden, og familien går i Vik bedehus i Øygarden.

Kretsens rolle
− Hva vil du som kretsleder i ImF Midthordland? − Det viktigste er å forkynne og formidle Guds ord. Forsamlingsbygging og leirarbeidet på Fjell-ly er satsingsområder. Og kretsen må finne sin funksjon.

− Kan du si litt om det?

− Trenger vi kretsen, spør Wastvedt før han utdyper: − Kretsen kan komme inn når det gjelder tunge oppgaver som forsamlinger ikke har ressurser til. I tillegg driver kretsen leirarbeid. Kretskontoret kan være et ressurskontor for forsamlinger og foreninger. Det kan hjelpe forsamlingene med forkynnere og oppfølging av dåpsbarn og trosopplæring. Det kan være et støtteapparat rundt forsamlingene. Kretsen kan være bindeledd mellom forskjellig forsamlinger og koordinere samarbeid mellom forsamlingene.

Økonomi
− Hvilke muligheter ser du i ImF Midthordland?

− Kretsen har et velfungerende barne- og ungdomsarbeid. I Straume Forum er det en vekst.

− Hvilke utfordringer ser du i ImF Midthordland?

− Økonomi er alltid en utfordring. Vi kan ikke drive misjon uten penger. Bærekraftig økonomi er viktig. Det er blitt vanskeligere å få tak i frivillige. Å drive arbeid på frivillig basis blir mer krevende. Med vektlegging på forsamlingsbygging ser vi tendens til pastorisering av bedehusene. Det kan være bra, men det krever at vi har økonomi til å betale lønn. Det kan føre til at det blir mindre penger til ytremisjon. Men landet er kommet i en slik situasjon med avkristning og sekularisering at det er blitt en misjonsmark. Kanskje er det riktig å bruke mer ressurser på misjonsarbeid i Norge, sier Ole Andreas Wastvedt.

DRIFT: ImF ser det ikkje som realistisk å kunne halde opp drifta av til dømes fiskarheimar om ikkje Indre sjø maktar det sjølv. Historisk bilde av fiskarheimen Havly i Stamsund. Foto: Kristian Magnus Kanstad / Nordlandsmuseet/Wikimedia Commoms

Betinga svar frå ImF til Indre sjømannsmisjon

ImF er open for samtalar med Den indre sjømannsmisjon om fusjon eller samarbeid - på vilkår av at Indre sjø vil fornya visjonen for arbeidet.

Det går fram av eit brev signert styreformann og generalsekretær i Indremisjonsforbundet (ImF), høvesvis Odd Asbjørn Nybø og Erik Furnes. Ordlyden i brevet vart vedteke av ImF-styret i møte 4. mai.

Fusjon

I aprilnummeret av Sambåndet kunne ein lese at Den indre sjømannsmisjon (DISM), ved landsstyreleder Ingolf Solsvik, hadde vendt seg til ImF – og Norges samemisjon – med spørsmål om fusjon eller samarbeid. Bakgrunnen er driftsunderskot i rekneskap og budsjett. Alternativt ser landsstyret føre seg oppløysing eller ny driftsmodell.

ImF-styret handsama dette i maimøtet. I svarbrevet viser ImF-styret til at ingen av organisasjonane er uendra sidan førre fusjonsutspel frå DISM – i 2004. Den gongen var ImF positiv, medan styrande organ i DISM sa nei.

Endra situasjon

Av konkrete endringar peikar ImF-styret på «flytting av ressursar inn mot forsamlingane og deira tilsette og leiarar». Styret trur dette er ei rett satsing både ut frå kyrkjesituasjonen og fordi dei fleste unge ønskjer «eit helskapleg tilbod i si forsamling». ImF-styret er òg ærleg på at denne trenden utfordrar bedehusorganisasjonane, fordi «vi strevar med å vekke det same (engasjement) rundt våre mange fellestiltak og organisasjonsarbeidet».  For det andre nemner ImF-styret tung satsing på å fornya ressursane som er retta mot barne- og ungdomsarbeidet. For det tredje held styret fram den nye leiarkonferansen.  

ImF-styret viser òg til at mellom anna 24 skular, ti barnehagar og 14 leirstadar er ein del av ImF-familien. Men styret legg til at det er nettopp slike fellestiltak ein strevar mest med å gje tilstrekkeleg merksemd, oppfølging og økonmi.

Fornying 

Konklusjonen i brevet er slik:

«På bakgrunn av dette må vi vere ærlege og seie at det arbeidet som DISM har i dag, i stor grad er i same kategori som det arbeidet vi strevar med å halde oppe sjølve. Eit unntak er det nyare arbeidet mellom sjøfolk i norske hamner, men når ikkje DISM sjølve maktar å halde oppe drift av fiskarheimar, leirstad og Elieser-båten, ser vi inga realisme i at ImF skal klare det noko betre.

Vi er opne for samtale dersom DISM vil fornye visjonen i tråd med den tenkinga vi har gitt uttrykk for ovanfor, men vi maktar ikkje ta ansvar for å bevare det som vi opplever har hatt si tid.»

Landsmøtet i Den indre sjømannsmisjon får saka på bordet 22.-24. juni. 

BETELSKIPET: Landsstyret i Den indre sjømannsmisjon foreslår å beholde «Elieser 6» som en egen avdeling. FOTO: ImF MEDIA ARKIV

Indre Sjø spør om fusjon

Den indre sjømannsmisjon har igjen henvendt seg til ImF med spørsmål om fusjon eller samarbeid.

Bakgrunnen er økonomi. I organisasjonsbladet Trygg Havn påpeker landsstyret at Den indre sjømannsmisjon (DISM) de to siste årene har brukt 10,5 millioner kroner mer enn den har fått inn i inntekter. Landsstyret har vedtatt et budsjett med et underskudd på over 2,6 millioner kroner.

– Budsjettet er realistisk og viser den alvorlige økonomiske situasjonen vi befinner oss i, framholder landsstyret.

Tre forslag

Overfor landsmøtet 22.–24. juni fremmer landsstyret alternative forslag: 1. Oppløsning av DISM, 2. Inngå forhandlinger om fusjon, 3. Ny driftsmodell.

– Etter de signalene vi har fått fra misjonsfolket, er det ny driftsmodell som er mest ønskelig, sa landsstyreleder Ingolf Solsvik til Dagen 7. april.

Dette vil, slik flertallet i landsstyret legger det fram, blant annet innebære at dagens ti kretser reduseres til fem regioner som hver får en ansatt regionleder.

Flere aktuelle

Alternativet om å inngå forhandlinger om en fusjon bunner i et forslag fra Møre og Romsdal krets og Harry Wiig Andersen i forbindelse med Rådsmøtet 2018. Landsstyret skriver i innstillingen til landsmøtet at de ikke ønsker å begynne planarbeid med fusjon «før det foreligger et flertallsvedtak i Landsmøtet om at dette arbeidet skal påbegynnes». Landsstyret har imidlertid bedt administrasjonen ta kontakt med ImF og Norges Samemisjon «og eventuelt Norsk Luthersk Misjonssamband» for å sondere interessen for å inngå fusjonsforhandlinger. ImF mottok et brev om dette før påske.

Også i 2003/04 fikk ImF en slik henvendelse fra DISM. Den gang sa ImF seg positiv til å inngå forhandlinger. Forslag om fusjon ble imidlertid forkastet på landsmøtet til Indre sjø i 2005. Flere kretser i DISM fremmet på nytt forslag om fusjon på landsmøtet på Bildøy i august 2006, men det ble da forkastet av et flertall på 59 mot 47 stemmer.

Ulønnsom drift

Den indre sjømannsmisjon har god likviditet, men da grunnet salget i 2014 av Sjømannskirken i Oslo for over 56 millioner kroner. Gjeld på 14 millioner ble slettet, og ca. 20 millioner kroner er brukt på eiendomsinvesteringer. 

Det er altså driften av DISM som går med underskudd og som gjør at landsstyret finner det nødvendig å be landsmøtet velge mellom de tre nevnte forslagene. Betinget av vedtak på sommerens landsmøte spør landsstyreleder Ingolf Solsvik om det er vilje hos ImF til å drøfte  overtakelse av driften eventuelt inngå et samarbeid med DISM.

Drøfter

Ledergruppen i ImF hadde en innledende drøfting av saken i møte 10. april – uten at det ble trukket noen konklusjon. Generalsekretær Erik Furnes i ImF sier til Sambåndet at forespørselen vil bli behandlet seriøst, og at landsstyreformannen i DISM er orientert om at det innbefatter behandling i ImF-styret første helgen i mai.

Til avisen Dagen 19. april sa daglig leder Roald Gundersen i Samemisjonen at de ønsker et møte med DISM for å få flere opplysninger og se om det er noe å bygge videre på med tanke på en eventuell fusjon.