Tag Archive for: etikk

Vil utruste til å ta egne valg

Et nytt undervisningsopplegg om menneskeverd kan fort dukke opp på en leir nær deg.

Etter to års arbeid er «Menneskeverd & Etikk» klar til å tas i bruk av alle som ønsker å undervise unge mennesker om spørsmål omkring menneskeverd og etikk.

«Nå har vi nådd en milepæl! Endelig er «Menneskeverd & Etikk» helt ferdig. Av alt vi har laget, er filmen om fosterets utvikling – «Livets første øyeblikk», et høydepunkt (se videoen i vinduet til høyre). Den er vi ekstra stolte av. Filmen viser på en god måte hvor fascinerende menneskelivet er allerede fra befruktningsøyeblikket», skriver Helene Pederstad, prosjektleder for undervisningsopplegget «Menneskeverd & Etikk», i en pressemelding.

Målet med undervisningsopplegget som livsvernorganisasjonen Menneskeverd lanserer, er at ungdom skal få reflektere og drøfte etiske spørsmål omkring menneskeverd og likeverd, og å skape en fascinasjon for menneskets utvikling fra livets begynnelse. En målsetting er at ungdommene kan få et styrket selvbilde ved å utruste dem med kunnskap, ferdigheter og mot til å ta egne valg.

Grundig arbeid
− Inntrykket er at det virker som et grundig og kvalitetssikret arbeid, sier ungdomskonsulent Solveig Hosøy i ImF-Ung.

p-torstein-fosse-foto-imfung− Førsteinntrykket er at det er et veldig gjennomtenkt og bra opplegg. Og det er utfordrende på en fin måte. Ungdommene blir utfordret til å tenke gjennom spørsmålene selv. Det legger opp til at ungdommene skal reflektere selv. Samtidig kommer det klart frem hva Menneskeverd mener, sier ungdomsleder Torstein Fosse (bildet) i Bergens Indremisjon.

Indremisjonsforbundet er en av Menneskeverds medlemsorganisasjoner, og sambåndet.no har fått de to ungdomsarbeiderne i ImF til å vurdere det nye undervisningsopplegget.

Relevant tema
Hosøy Solveig  fotoIV− Det er et kjemperelevant tema. Opplegget er nøye, grundig og pedagogisk bra lagt opp, og det passer for ungdom. Det er positivt at det er tilgjengelig for alle. De signalene Menneskeverd sender, er at de ønsker at skolene skal bruke det, fortsetter Hosøy (bildet).

Både Hosøy og Fosse kan tenke seg å bruke «Menneskeverd & Etikk».

− Vi har ofte temasamlinger på leirer. Der kan vi absolutt bruke det. Det er også fint å få besøk av Menneskeverd på ungdomsklubben, i konfirmantundervisningen og i klasserommet, sier Hosøy.

− Som en del konfirmantundervisningen eller et seminar, tror jeg det kunne fungert veldig godt, mener Fosse.

Selektiv bruk av Bibelen

Det er store kontrastar i norsk kristenliv. I forrige veke var det felles rektormøte for ImF, NLM og Normisjon, og Hans Johan Sagrusten frå Det Norske Bibelselskap hadde foredrag for oss om korleis vi kan sjå på dei fire evangelia i Bibelen.

Både når vi tenkjer på dei mange detaljerte augevitne-skildringane, og alle dei bevarte overleveringane vi har av dei nytestamentlege tekstane, skal vi ha tillit til at Bibelen er det den utgjer seg for å vere: Guds inspirerte ord. Både ateistar og bibelkritisk teologi går i felles sak for å bryte ned denne tilliten til Bibelen. Derfor er det så viktig at vi set oss inn i dei historiske fakta, og reflekterer over Skrifta sitt sjølvvitnemål, slik at vår kurs vert stødig i møte med alt som vil gjere oss usikre.

Same veke la samlivsutvalet i Den Norske Kyrkja fram si innstilling etter over tre års arbeid. Eit knapt fleirtal på fem meiner at kyrkja ikkje skal opne for at sambuarar skal kunne tilsettast i kyrkjelege, vigsla stillingar. Det er grunn til ei viss glede over eit slikt signal, sjølv om synspunktet berre har ei stemmes overvekt. Når det gjeld spørsmål om menneske som lever i homoseksuelle forhold kan ha vigsla stillingar, eller om kyrkja skal legge til rette for forbønsliturgi for likekjønna ekteskap, fell dessverre innstillinga ned på feil side. Det siste står ikkje utvalet samla om, men skriftlege uttaler frå nokre i mindretalet ber heller ikkje bod om forplikting overfor dei aktuelle bibeltekstane. Utvalet siterer mange bibelord, men i staden for at skriftord skal tolke skriftord, vert bibelorda tømt for innhald og gjort uforpliktande for oss som lever i dag. Dette er svært alvorleg, for vi snakkar ikkje om adiafora (mellomting), men om forhold som Bibelen utvetydig omtalar som synd og brot med Guds vilje. Derfor er rettleiing i strid med Bibelen ei ukjærleg handling og eit svik mot menneska, for ein velsignar det Gud aldri har velsigna.

Vi finn ingen grunn til å bruke dette utvalet si innstilling som rettleiing i samlivsetikk, og heldigvis er det alternativ. Vi vil heller anbefale boka «Samlivsetikk og kristen tro», som er ei felleskristen utgreiing som kom ut i 2011, og som mellom anna ImF var oppdragsgjevar for. Her har fleire lutherske organisasjonar og frikyrkjer gått saman for å utarbeide eit grunnlagsdokument med aktuell og bibelsk basert rettleiing i ulike samlivsetiske spørsmål. Boka er ikkje lenger i sal, men kan no lastast gratis ned frå mellom anna våre nettsider (imf.no/ressurser).

Det er all grunn til å ha tillit til Bibelen, og då meiner vi heile Bibelen, ikkje berre den delen som talar om Guds kjærleik og nåde. Selektiv bruk av Skrifta er ei tapslinje.

Ressurshefte på nett

Boken "Samlivsetikk og kristen tro" kan nå lastes ned gratis.

Boken Samlivsetikk og kristen tro er en felleskristen utredning som kom ut i 2011. Flere lutherske organisasjoner og frikirker gikk våren i forkant sammen om å nedsette et utvalg som skulle utarbeide et grunnlagsdokument med aktuell og bibelsk basert veiledning i samlivsetiske spørsmål.

Resultatet ble denne boken presentert som «En aktuell gjennomgang av samlivsspørsmål som berører oss alle. Hvordan bør vi forholde oss til Bibelens tekster i ulike samlivsspørsmål?» 

Oppdragsgiverne var Normisjon, Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag, Den Norske Israelsmisjon, Norsk Luthersk Misjonssamband, Indremisjonsforbundet, Norsk Søndagsskoleforbund, Den Evangelisk Lutherske Frikirke og Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn.

– Denne boken er resultatet av utvalgets arbeid. Her drøftes en mengde aktuelle spørsmål på en direkte måte. Boken ønsker å gi konkret veiledning – i dialog med vår tids utfordringer og i lydhørhet overfor Bibelens tekster, skriver de i omtalen

Boken er ikke lenger i salg, men nå kan den lastes gratis ned fra blant annet imf.no