Innlegg

OVER ALL FORVENTNING: Stian Talset, Torill Bjelland og Anette Sætrang ser fram til å skulle dykka djupt i heile Bibelen dette skuleåret på Gå ut-senterets nye linje Berre Bibel. FOTO: Gå ut-senteret

– Ikkje berre bibelnerdar på Bare Bibel

Studentane som skal gå gjennom heile Bibelen på eitt år på Gå ut-senteret, blir drive av høg motivasjon, men ikkje alle er bibelnerdar, fortel dei.

Torill Bjelland (22), Stian Talset (19) og Anette Sætrang (21) er tre av totalt 15 studentar som har starta på linja Bare Bibel på Gå ut-senteret (GUS) i haust. Dei skal bruka dette skuleåret på å studera alle Bibelens 66 bøker frå perm til perm. Bildøy bibelskole startar ei liknande linje hausten 2021. 

– Eg har ikkje lese heile Bibelen frå før, og eg trur det blir fint å skulla gå gjennom alle bøkene. Eg ser at eg kjem til å få mykje ut av dette året, seier Bjelland som er frå Lye på Jæren.

Ho trur eit slikt studium kan passa for dei fleste og ikkje berre for bibelnerdar.

– Eg er ikkje bibelnerd og synest det passar godt for meg. Vi er ei brei gruppe både i alder og erfaring, og alle har noko å komma med.

Talset er ein av dei som har lese heile Bibelen før han byrja på Bare Bibel-linja og trur det vil bli veldig bra å gå djupare inn i den og studera detaljar.

– Studentane på denne linja er veldig motiverte for faget. Det er sikkert ikkje ei linje for alle, men når ein er motivert, går det greitt å komma seg gjennom.

Han fortel at på Bare Bibel-linja går dei djupare inn i historisk kontekst og får setja seg betre inn i dei ulike versa som aukar forståinga av Bibelen.

– Over all forventning

Dei tre studentane skryter av undervisninga og fortel at skuleåret så langt har vore over all forventning.

– Det er stor openheit for samtalar og diskusjon. Sjølv om eg føler eg har lite kunnskap om Bibelen frå før, føler eg det er rom for meiningane mine. Det er veldig god undervisning, seier Sætrang.

Ho fortel at ho vart kristen på vidaregåande.

– Eg hadde ikkje lese mykje i Bibelen frå før. Det blir veldig oppstykka når du får informasjonen frå mange ulike kanalar. Då er det veldig fint og lærerikt å få kunnskap om Bibelen gjennom ein konsekvent gjennomgang. Her får eg ikkje berre vers eller utdrag, men ei heil bok om gongen som gir ein god samanheng, seier 21-åringen frå Hamar.

Vil bruka kunnskapen i jobb

– Eg har lyst til å byggja livet mitt på Bibelen og la den vera ei rettleiing for livet her og no og framtida. Eg trur Bibelen sit på mange sanningar om kven Gud er, og det vil eg skal få prega måten eg er på og vala mine, seier Bjelland.

Bjelland håper bibelkunnskapen kan påverka det personlege livet hennar, men ho trur òg at ho vil dra nytte av kunnskapen i karrieren ho planlegg som sjukepleiar.

– Ein stor grunn til at eg valde Bare Bibel, er at eg skjønte eg kunne ha behov for dette i yrkeslivet òg. Det er viktig for meg å kunna møta menneske med den kjærleiken Gud gir oss. Eg trur absolutt dette kan vera nyttig både for meg som sjukepleiar og i andre yrke, seier studenten som alt har tatt to av åra på sjukepleiarstudiet.

Også Stian Talset, som har erfaring som ungdomsleiar i Norkirken i Molde, trur han kan få god bruk for bibelkunnskapen i yrkeslivet sitt då han ønskjer å satsa på misjon.

– Eg synest det er bra å kunna gå djupare inn i kva Bibelen faktisk seier. Det kan vera vanskeleg å setja seg ned på eigenhand og skjønna alt sjølv, seier han.

Trong fødsel

BIBELNERD: Linjeleiar Lars Olav Gjøra er sjølverklært bibelnerd, men vil ikkje at Bare Bibel skal vera berre for bibelnerdar. FOTO: Stian Talset

Bare Bibel er den nyaste av tre linjer på bibelskulen som er eigd av Normisjon.

Linja fekk ein trong fødsel etter at Utdanningsdirektoratet først avslo søknaden til skulen våren 2019 mellom anna grunngitt i at han ikkje var tilstrekkeleg yrkesretta. Dette førte til klaga og endeleg godkjenning frå Kunnskapsdepartementet i desember same år.

– Det at oppstarten for linja vart forseinka med eit år gjorde at vi fekk lagt inn fleire konkrete formidlingsøvingar, og opplegget fekk meir tid til å mognast, fortel linjeleiar Lars Olav Gjøra.

Han skryter av studentar som er motiverte sjølv om korona har gjort studieturen til Israel høgst usikker.

– Han var eigentleg planlagt i haust. No håper vi at vi kan få til ein tur seinare på vårparten i staden, men vi veit ikkje om det vil gå, seier Gjøra

Startar med Jesus

Til no har studentane ved Bare Bibel komme gjennom omtrent halvparten av Det Nye Testamentet.

– Er det nokre delar av Bibelen de trur blir meir utfordrande å gå gjennom?

– Kanskje Mosebøkene. Dei er litt utfordrande, fordi det er vanskeleg å sjå og skjønna alt. Det kan vera tunge bøker å lesa. Men måten vi går gjennom Bibelen på, gjer at desse bøkene blir opna meir opp, seier Talset.

Bjelland meiner det er bra å få Bibelen i sin heilskap.

– Det Gamle Testamentet kan vera utfordrande, men vi er heldige som har Det Nye Testamentet å sjå det i samanheng med, seier ho.

At Det Gamle Testamentet kan opnast opp ved å lesa det i lys av Det Nye Testamentet, er eit bevisst val frå skulens side.

– Vi startar med Jesus. Det er lettare å starta i NT enn i Første Mosebok. Då får studentane fleire tolkingsnøklar når dei skal byrja på det tyngre stoffet i GT, og det blir lettare å sjå Jesus der, seier Gjøra. KPK

GODKJENNING: Bibelskolerektor Gunnar Ferstad gleder seg over at læreplaner for tre nye linjer på Bibelskolen nå er godkjent av Utdanningsdirektoratet. FOTO: ImF MEDIA ARKIV

Ja til nye bibelskole-linjer

Bildøy bibelskole har fått godkjent søknad om tre nye linjer og endringer i læreplaner for eksisterende linjer.

Brevet fra Utdanningsdirektoratet (Udir) var helt uten merknader og ble mottatt med stor glede av Bibelskolen rett før jul.

– Vi hadde forventet at det kunne komme noen spørsmål om ting vi måtte justere, slik det skjedde i forrige runde for to år siden. Desto mer gledelig er det at det ikke kom noen merknader. Det tyder på at det er gjort en god jobb med søknaden fra vår side. Så har vi da også ganske fersk erfaring, sier rektor Gunnar Ferstad til Sambåndet.

Nye linjer

Dagens Disippellinje skal legges ned, og skolen oppretter de nye tilbudene Bibellinje, Vekstlinje og Internasjonal linje, hver med 15 elever. Bibelskolen har også fått godkjent endringer, hovedsakelig språklige, i læreplanene for Krik (Kristen idrettskontakt) og Musikk. Dagens Krik-linje skifter navn til Idrettslinje og er godkjent for 30 studenter. Musikklinjen skal ha inntil 20 studenter.

Skolen fortsetter ellers med Bibel og praktisk tjeneste (T2), som er et tilbud om år nummer to. Denne linjen er godkjent for inntil 25 studenter.

Krik

Rektor bekrefter at Krik-navnet altså forsvinner fra den nye læreplanen og erstattes av Idrettslinje.

– Det er bevisst, og det er ikke det eneste eksempelet. Vi har lagt vekt på å «vaske» de nye læreplanene fra ulike ting som binder oss, som for eksempel hvilke land vi skal reise til. Dermed slipper vi å søke ny godkjenning selv om vi endrer på det, sier Ferstad.

Ferstad påpeker at fjerningen av Krik-navnet ikke er direkte knyttet til spørsmålet om hvorvidt skolen skal bryte samarbeidet med Krik med bakgrunn i ekteskapsvedtaket til Krik. Beslutningen i den saken er ennå ikke tatt. 

– Navneendringen på idrettslinja ble likevel aktualisert av denne saken, sier Ferstad.

Bibellinje

Rektor bekrefter at det var knyttet størst spenning til den nye Bibellinjen. Bakgrunnen er at Normisjons bibelskole i Trondheim, Gå ut-senteret (GUS), først fikk avslag på søknad om godkjenning av en lignende linje – Bare bibel. Udir mente at linjen ikke var yrkesrettet nok. Også GUS fikk imidlertid gode nyheter før jul i form av at Kunnskapsdepartementet tok skolens klage til følge.

– Men det innledende avslaget til GUS påvirket egentlig ikke vår søknad, sier Ferstad.

Yrkesrettet

I brevet til Bildøy bibelskole viser Udir til at «skolens tilbud skal i tråd med voksenopplæringslovens formålsparagraf være yrkesrettet og egnet til å møte behovene i samfunns- og arbeidsliv». Udir trekker fram at Bibellinjen og Vekstlinjen har fellesfaget «Tro og tjeneste» (150 timer) med ti timers utplassering. I læreplanen heter det at «studentene fokuserer på forkynnelse, gjennomføring av kristne møter, samhandling i kristen tjeneste av ulike slag og deltakelse i diakonalt arbeid».

I tillegg har begge linjene et eget praksisrettet fag. Bibellinjen har faget «Bibelen og den kristne troen (55 timer inkludert 10 timer utplassering), der studentene skal lege gruppestudier og formidle bibeltekster. Vekstlinjen har faget «Kristen vekst» (130 timer inkludert ti timers utplassering). Også her skal studentene lede gruppestudier og holde andakt.

Internasjonal linje har hele 235 timer utplassering inkludert ti timer i fellesfaget «Tro og tjeneste». Utplasseringen er lagt til utlandet i en periode på 14 uker med diakonalt arbeid og trosformidling. Udir bekrefter at «det gir yrkesrettet kompetanse i tverrkulturell kristen tjeneste».

– Både de nye og de eksisterende linjene oppfyller kravene i lov og forskrift. Skolens verdigrunnlag kommer fram i læreplanene, og opplæringen fremmer den enkeltes utvikling og er tilstrekkelig yrkesrettet og egnet til å møte behovene i samfunns- og arbeidsliv, oppsummerer Udir.

Fra 2021

Rektor Gunnar Ferstad opplyser at Bildøy bibelskole nå har tre å på seg til å sette i gang de nye linjene.

– Det vil ikke skje før høsten 2021. 120 stk. har søkt til skoleåret 2020/21 med grunnlag i de eksisterende læreplanene, og vi må nå bruke tiden fram til august/september for å være klar med markedsføring av de nye linjene for søkere til skoleåret 2021/22, sier Gunnar Ferstad.

Les også (publisert 15.01.20): Norge og Vesten må legge press på Pakistan (om forfølgelse av kristne)

LETTET: Rektor Ørjan Tinnen ved den Normisjons eide bibelskolen Gå Ut Senteret i Trondheim er både glad og lettet for at Kunnskapsdepartementet har godkjent linja "Bare Bibel". ARKIVFOTO: Ingunn Marie Ruud, KPK

Får likevel undervise i «Bare bibel»

Gå Ut Senteret fikk julegaven på forskudd i år da Kunnskapsdepartementet godkjente bibelkunnskapslinja Bare Bibel som ble avvist av Utdanningsdirektoratet i vår.

Onsdag 18. desember kom avgjørelsen Gå ut-senteret (Gus) og rektor Ørjan Tinnen har ventet på siden april.

Den gang fikk Gå ut-senteret avslag på sin søknad til Utdanningsdirektoratet (Udir) om den planlagte bibelkunnskapslinja Bare bibel. Avslaget ble opprettholdt etter klage fra skolen som tok saken videre til Kunnskapsdepartementet. De har nå behandlet anken og har godkjent linja.

– Vi er veldig glad etter dette som har vært en kjempelang prosess, sier en lettet rektor til Kristelig Pressekontor.

– Vi ønsker å utruste unge mennesker med bibelkunnskap og til å formidle Bibelens budskap. Studentene på Bare bibel skal få full gjennomgang av hele Bibelen i løpet av skoleåret. Det er en avgjørende oppgave i vår tid å formidle innholdet i troen på en måte som gjør at nye generasjoner forstår hva den går ut på, sier Tinnen.

Starter inntak

Bare bibel skal være et svar på behovet for økt kjennskap til bibelen, hvor elevene skal bruke skoleåret på å gå gjennom alle Bibelens bøker fra perm til perm. Linjen hadde alt 17 søkere i april i år og skulle etter planen startet høsten 2019. Men med tidsrammen for klagebehandlingen ble dette umulig. Nå kan Gus endelig ønske potensielle studenter velkommen til å søke.

– Nå starter vi med inntak for neste skoleår. Vi har alt hatt materialet klart lenge, så allerede i dag kan studenter søke om plass, sier Tinnen.

Han mener Bare bibel har fått modnet seg, og at mange har visst om det og vist interesse.

– Jeg tror både tidligere søkere og nye studenter kan være aktuelle for dette studiet neste år. Her må både vi og andre som er glade i Bibelen, gjøre en jobb for å gjøre studiet kjent. Vi håper vi får en god gjeng til oppstart neste høst.

Yrkesrettet

Det opprinnelige avslaget var begrunnet med at tilbudet ikke var tilstrekkelig yrkesrettet. Da søknaden om det nye tilbudet ble avslått, reagerte flere på nyheten om bibelskolen som ikke fikk undervise i hele Bibelen.

– Det er et overtramp som ikke viser forståelse og respekt for kirken og organisasjonene sin egenart, uttalte stortingsrepresentant Hans Fredrik Grøvan (KrF) til avisen Dagen i juni. Vårt Land svarte med å skrive på lederplass at Kunnskapsdepartementet burde si ja.

– Behandlingen søknaden fikk i Utdanningsdirektoratet, synes vi var vanskelig å forstå, og vi er veldig glade for at Kunnskapsdepartementet har sett annerledes på saken, sier Tinnen.

Også i kirke og organisasjonsliv fikk skolen støtte for det nye tilbudet, deriblant hos Nidaros biskop, Herborg Finnset, Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag, Wycliffe Norge og Acta – barn og unge i Normisjon. Disse fire skrev hvert sitt brev om behovet for økt bibelkompetanse, som ble vedlagt klagen.

– Vi hadde helt konkrete uttalelser fra arbeidsgivere som gikk god for at kurset ville være yrkesforberedende og relevant for arbeidslivet. Det er viktig for oss å ikke bare være et sted for å tilegne seg kunnskap, men at kunnskapen også skal kunne anvendes i praksis. Vi har vist at det er et behov, sier Tinnen. KPK

FRUSTRERT: Rektor ved Normisjon-skulen Gå Ut Senteret, Ørjan Tinnen, meiner Utdanningsdirektoratet ikkje forstår kor stort behovet for bibelkunnskap er i kristne yrker. FOTO: Gå Ut Senteret

Mener bibel-linje ikke er yrkesrettet nok

SAKEN ER OPPDATERT Utdanningsdirektoratet setter en stopper for ny bibelkunnskapslinje på bibelskole eid av Normisjon. Bildøy bibelskole har søkt om å få starte en tilsvarende linje.

Gå ut-senterets planlagte bibelskoletilbud «Bare bibel», med studier av alle Bibelens bøker, fikk i april avslag fra Utdanningsdirektoratet. Avslaget ble opprettholdt etter klage fra skolen, som nå tar saken videre til Kunnskapsdepartementet.

– Vi ønsker å utruste unge mennesker med bibelkunnskap og til å formidle Bibelens budskap. Læreplanen for Bare bibel skal gi studentene full gjennomgang av hele Bibelen i løpet av skoleåret, forteller rektor Ørjan Tinnen i en pressemelding.

«Bare bibel» var ment å være et svar på behovet for økt kjennskap til Bibelen, hvor elevene ville bruke skoleåret på å gå gjennom alle Bibelens bøker fra perm til perm. Linjen hadde 17 søkere og skulle etter planen starte til høsten. Men med tidsrammen for klagebehandlingen blir dette umulig selv om skolen skulle få medhold hos Kunnskapsdepartementet.

– Manglende innsikt

Rektoren på Normisjon-skolen forteller at avslaget er begrunnet med at tilbudet ikke er tilstrekkelig yrkesrettet. Han mener myndighetene har manglende innsikt i utfordringene som kirker og organisasjoner står ovenfor.

– At Utdanningsdirektoratet ikke ser behovet for økt bibelkunnskap i en sektor av norsk arbeidsliv med flere tusen ansatte og enda flere frivillige, er bare beklagelig. Det er allment kjent i kirken og i kristent organisasjonsliv at svekket bibelkunnskap blant arbeidssøkende er et reelt problem, sier Tinnen.

I sin klage på avslaget har skolen lagt ved tre stillingsutlysninger fra Finnmark Indremisjon fra april i år. Det gjelder barne- og ungdomsarbeider (50 prosent), barne- og ungdomsarbeider/forkynner (50 prosent) og daglig leder ved Repparfjord camping- og misjonssenter (50 prosent).

– Disse viser at gjennomført bibelskole er ønskelig ved ansettelse, påpeker rektor Ørjan Tinnen. 

Bildøy bibelskole 

Som Sambåndet meldte i februarnummeret, har ImF-eide Bildøy bibelskole søkt om tre nye linjer, deriblant en som har fått stikkordet Fordypning og som kan sammenlignes med avslag-rammede Bare bibel. Overfor sambåndet.no kommenterer rektor Gunnar Ferstad ved Bildøy bibelskole avslaget til Gå ut-senteret slik:

– Jeg er ikke kjent med innholdet i søknaden til Gå ut-senteret, men vil stille meg spørrende til at en avviser en søknad med begrunnelse i at det ikke oppfyller krav om yrkesretting og samfunns- og arbeidslivsnytte. Behovet for grundig bibelkjennskap og innsikt i skillelinjer mellom kristen tro og andre religioner vil representere en svært nyttig kompetanse i det mangfoldet vi har i livssyns- og trosretninger i dag. Min overbevisning er at den aktuelle bibellinja på Gå ut-senteret og andre bibelskoler med lignende linjer, gir arbeidsmarkedet og samfunnet generelt bedre fagfolk innen spesielle sektorer som skole, misjon, bistand og helse, men også i en rekke andre sektorer.

En innstramming i godkjenning av bibelskoler fra 2011 gjør at nye tilbud blant annet må møte behov i arbeidslivet og være yrkesrettet for å bli godkjent. Andre bibelskoler tilbyr skoledager med idrett, musikk, gaming og dans som linjefag.

– Å studere hele kristendommens trosgrunnlag og få trening i å formidle bibelkunnskap er et av de mest yrkesrettede studietilbudene i hele bibelskole-Norge. Bibelen har formet store deler av vårt samfunn, og mange i vårt land arbeider profesjonelt med å formidle dens budskap i en ny tid, sier Tinnen.

Savner praktiske kompetansemål

Kristelig Pressekontor har fått tilgang til svarene fra Utdanningsdirektoratet hvor de blant annet skriver:

«I lys av skolens formål og profil, må skolen på Bare bibel-linjen ha flere kompetansemål for hva studentene skal kunne utrette i praksis. Kompetansemålene er i all hovedsak kunnskapsorienterte mål der studentene skal tilegne seg, gjøre rede for og reflektere over bibelkunnskap.»

I brevet påpekes det at i lys av mengden kunnskapsorienterte kompetansemål, er de praktisk orienterte målene knyttet til formidling svært begrensende i antall på linjen «Bare bibel».

Rektor Tinnen reagerer på dette.

­– Selvsagt må et slikt tilbud inneholde mange kunnskapsmål. Hvis jobben din er å formidle bibelkunnskap, er det faktisk veldig yrkesrettet å tilegne seg bibelkunnskap. Det er ikke sant at å tilegne seg kunnskap ikke er relevant for arbeidslivet. Dessuten er hensikten vår for hele linjen at bibelkunnskapen skal formidles videre. Derfor handler ett av de fem fagene om formidlingspraksis, sier han til KPK.

Støtte fra biskop og organisasjoner

Da skolen klagde på avslaget, fikk de støtte fra flere kristne organisasjoner som skrev hvert sitt brev om behovet for økt bibelkompetanse i samfunnet og arbeidslivet. Blant støttespillerne var Nidaros biskop, Herborg Finnset.

– Kunnskap om Bibelen og bibelfortellingene er avtagende. Det ser vi i samfunnet så vel som i kirken. Også blant ansatte og ledere i kirken kan vi se en mangel på god bibelkunnskap, skriver biskopen i sitt brev til utdanningsmyndighetene.

Også spesialistorganisasjonen for bibeloversettelse, Wycliffe, ønsker det nye tilbudet velkommen.

– Enkelte internasjonale universiteter som tilbyr gradsstudium i lingvistikk og eksegese – studietilbud som har vært benyttet av mange av våre utsendinger – krever bibelskole eller lignende for å komme inn på formelt kompetansegivende studier, skriver Agnes Lid til direktoratet. Hun er daglig leder i Wycliffe Norge og styreleder i den verdensvide Wycliffe-alliansen.

– Et år med Bare bibel ville kunne fylle det behovet, og på den måten kunne være et ledd i yrkesforberedelse for bibeloversettere. Vi har hittil ikke sett et lignende studietilbud her i Norge og vil ønske dette velkommen, avslutter hun.

Gå ut-senterets rektor er tydelig frustrert over avslaget.

– Skolen er godkjent som bibelskole nettopp for å gi opplæring i Bibelen. Absolutt alle vi snakker med, ser behovet for dette tilbudet. Alle bortsett fra Utdanningsdirektoratet, sier Ørjan Tinnen. KPK

BIBELNERD: – Solid kjennskap til heile Bibelen er mangelvare i dag, seier bibelskulelærar ved Gå ut senteret, Lars Olav Gjøra, som har hovudansvaret for å utvikla det nye tilbodet ved skulen. FOTO: Gå ut senteret

Skal gjera djupdykk i heile Bibelen

Gå ut-senteret startar ei ny bibelskulelinje kalla «Bare bibel» med grundig undervising i alle 66 bøker i Bibelen.

Normisjon sin bibel- og misjonsskule, Gå ut-senteret i Trondheim, ventar berre på godkjenning frå Utdanningsdirektoratet før dei kan starta den nye bibelskulelinja hausten 2019.

– Solid kjennskap til heile Bibelen er mangelvare i dag. Sjølv etter fullført teologistudium har ein berre fått godt kjennskap til utvalde bøker i Bibelen, og vidare fordjuping i andre delar av Bibelen må skje på eige initiativ, seier lærar ved Gå ut-senteret, Lars Olav Gjøra i ei pressemelding.

Gjøra har sjølv to mastergradar i Bibelen, éin i Det gamle og éin i Det nye testamentet. No har han hovudansvaret for å utvikla det nye tilbodet ved skulen.

– «Bare bibel» skal møta behovet for ei unik og grundig opplæring i alle bøkene til Bibelen. I tillegg skal skulen utfordra og utrusta menneske til teneste innan formidling av bibelkunnskap, fortel Gjøra.

Bibelskulelæraren står òg bak nettstaden bibelnerden.no og har tidlegare jobba som lagsarbeidar og bibelkonsulent i Noregs Kristelege Student- og Skuleungdomslag (Laget).

Berre bibel

Rektor ved Gå ut-senteret, Ørjan Tinnen, er oppteken av at det nye tilbodet skal vera hundre prosent bibelfokusert.

– Dei fleste bibelskuletilbod vert marknadsført med vekt på linjeprofilen til tilbodet, t.d. musikk, idrett, kyrkjelyd eller misjon. Men det er nesten ingen som tilbyr berre bibel! Difor startar vi linja «Bare bibel», med full gjennomgang av alle bøkene til Bibelen, seier han.

Han forklarer at den nye bibellinja naturleg går inn i skulen sin misjonale profil.

– Vi er oppteken av at dei gode nyhenda om Jesus skal gå vidare. Difor vil studentane òg få trening i å formidla bibelkunnskap for ulike målgrupper gjennom praksis i kyrkjelydar og fellesskap, på bibelkveldar og i skulekvardagen. Kristen-Norge har behov for å konstant arbeida med evangelieformidling i tida vår, seier Tinnen.

Anvendt kunnskap

Gjennom året skal studentane på «Bare bibel» få undervising i alle Bibelen sine 66 bøker. Når det ikkje er undervising, vert det tid til å lesa Bibelen og studera tekstane på eiga hand eller i gruppe. Studiet inneber òg ein studietur til Israel, Hellas eller Tyrkia.

Etter fullført skuleår skal studentane ifølgje GUS kjenna både dei lange linjene gjennom Bibelen og ha kunnskap om innhald og kontekst for kvar enkelt bok.

– Det er viktig for oss at dette ikkje berre vert ein stad for å tileigna seg kunnskap, men at bibelkunnskapen òg kan nyttast i livet og tenesta til den enkelte student, seier Tinnen.

– Gå ut-senteret skal vera ein stad for praktisk læring og utrustning til teneste.

Læreplanen for det nye tilbodet vart send til Utdanningsdirektoratet før påske i år. No ventar skulen på klarsignal og svar på søknaden, som vert gjeve innan 1. april neste år. Dersom søknaden går gjennom, vil studentane på bibellinja kunna få full studiestøtte frå Lånekassa for å studera Bibelen frå perm til perm. KPK