Tag Archive for: Ingebrigt S. Sørfonn

Må ha nytt vedtak om hall

Bygging av idrettshall ved Framnes kristne vidaregåande skule (KVGS) må opp på nytt under helgas årsmøte i Ims, Indremisjonssamskipnaden. Vedtaket frå 2013 var kanskje ikkje juridisk haldbart.

– Det ligg inga kritikk av det tidlegare styret i dette, understrekar noverande styreleiar Ingebrigt S. Sørfonn i Indremisjonssamskipnaden (IMS) ovanfor Sambåndet. For to år sidan vedtok årsmøtet i IMS å byggja idrettshall i ei utfylling i Vikøyevja.

Opsjonsavtale.
Av omsyn til momsrefusjon skulle skulen byggja sjølv. Det er selskapet Framnes Eigedom som eig eigedomen og bygningsmassen på Framnes. Eigar av dette selskapet er IMS, og IMS skulle stå for ein vesentleg del av finansieringa. Føresetnaden var ein opsjonsavtale som gjorde det mogleg at hallen med tomt kunne tilbakeskøytast til IMS etter ti år, til ein kjøpesum som tilsvara verdien av restlånet på det tidspunktet.

– I ettertid har juridiske vurderingar stilt store spørsmål ved om dette er lovleg. Skal hallen med tomt tilbakeførast til IMS, må det truleg skje til marknadspris. Dette gjer at ein del av grunnlaget for årsmøtevedtaket i 2013 er borte. Saka må difor leggjast fram for årsmøtet til IMS på ny, skriv IMSstyret i si innstilling til årsmøtet som vert avvikla denne helga (ekstern lenke).

Edmund Thormodsæter var leiar for IMS-styret i 2013 og sit framleis i styret.

– Me henta inn faglege råd då som tilsa at det kunne gjerast slik. Me kom ikkje med eit framlegg til vedtak til årsmøtet som me ikkje trudde var lovleg, seier han til Sambåndet.

Nytt vedtak.
Ingebrigt S. Sørfonn stadfestar dette. Bakgrunnen for at saka kjem opp på nytt, er at revisor – for litt mindre enn eit år sidan, stilte spørsmål ved om ei mogleg tilbakeføring til IMS kunne gjerast slik styret hadde fått råd om før årsmøtet i 2013.

– Då rådførte me oss på nytt med juridisk ekspertise og fekk eit litt anna svar. Difor bestemte me oss for å leggja saka fram på ny. Og i staden for å visa til 2013-vedtaket og endra på det, legg me alle premissane inn i det nye framlegget til vedtak. Då er det lettare å forhalda seg til det, seier Sørfonn.

Styreleiaren seier han ikkje har nokon grunn til å tru at årsmøtet no skulle seia nei til å byggja hallen.

35 millionar.
Omregulering av det aktuelle området på Vikøyevja til skuleformål, vart godkjent på forsommaren i 2013. Det vart oppretta ein plankomité, og det meste av planarbeidet – inkludert berekningar, konstruksjonar og teikningar – er gjort på dugnad. Styret for Framnes KVGS meiner fleire millionar kroner er spart på planlegging. Skulen ynskjer seg ein hall med utvendige mål på om lag 70 x 37 meter. Skulestyret estimerer kostnadane til 35 millionar kroner ekskludert moms. Skulen kan stilla med 7 millionar i eigenkapital, og banklånet blir dermed 28 millionar kroner.

– Styret for Framnes vurderer det slik at skulen har økonomi til å byggja hallen, med eigen fotballhall, heiter det i eit notat frå styret som ligg ved årsmøtesaka. Klatrevegg er òg med i planane.

Fleire klasserom.
Då Framnes KVGS utvida fagtilbodet med eiga idrettslinje i 1997, auka elevtalet frå om lag 130 til 270 elevar. Internatkapasiteten måtte byggjast ut, og tanken om ein idrettshall kom opp. I strategiplanen for skulen for 2012 til 22 er det eit mål å få reist en slik hall. Skulen har i dag for små og for få undervisningsrom, og med ein idrettshall på plass kan ein byggja dagens gymsal om til fleire store klasserom. IMS-styret gjer framlegg om at det skal finansierast med pengar som er sett av på Framnes Eigedom.

Fitjar: Med Marit og Irene i hundre

– Når Marit Stokken og Irene Krokeide Alnes har møteaksjon, er de helt til stede - ikke bare på møtene, men også mellom møtene, sier Ingebrigt S. Sørfonn.

På 1990-tallet var Ingebrigt S. Sørfonn mye sammen med Marit Stokken og Irene Krokeide Alnes. De hadde evangeliske aksjoner på Fitjar i 1993-94 og i 1996. Sørfonn var leder av Fitjar Indremisjon og leder for komiteen som jobbet med aksjonen.

− Det var to helt utrolige perioder. Det samlet masse folk. Veldig sterk vekkelsesånd. Folk ble kalt til møte med Gud. Det sterkeste var i 1993. Det var veldig mange nye som kom med og ble frelst, sier Sørfonn.

Ungdomsvekkelse
Han husker at det var mange ungdommer blant de som fikk møte Jesus til frelse.

− På den neste aksjonen kom det også veldig mange, men det var mer preget av fornyelse i flokken. Det satte dype spor i bygda. At nye kommer inn, er oppmuntrende for forsamlingen. For ungdomsarbeidet ble det en oppblomstring. Veldig mange ungdommer som søkte bedehuset, forteller han, før han blir mer konkret på hva dette har betydd for bygda:

− Resultatet av vekkelsen er unge som tar ansvar. Vi ser dem nå som voksne samfunnsborgere som tar ansvar i lagsarbeid og politikken. De fikk en ballast med videre i livet.

Les mer om vekkelse og fornyelse på Fitjar og Stord

Fantastisk opplevelse
− Hvordan var det å samarbeide med Marit og Irene?

− Samarbeidet med Marit og Irene var en fantastisk opplevelse. De går så hundre prosent opp i oppgaven. De lever med og er til stede på møtene. Mellom møtene tar de ansvar for enkeltmennesker. Ikke slik at de hviler og drar seg mellom møtene. De er hundre prosent på jobb.

Når Sørfonn går nærmer inn på hvordan Marit og Irene var hundre prosent på jobb også mellom møtene, kan det gjerne ta pusten fra noen hver.

− Det var bønnemøte klokken 19.00 om kvelden, hvor det kunne være opptil 40 mennesker. Så var det møte 19.30. I helgene var det helt fullt. Når møtene var slutt, var det innbydelse til forbønn og sjelesorg. I uken varte det kanskje til klokken 22.00 og vel så det. På lørdagskveldene var det mange ungdommer, og da kunne det vare til midnatt eller til klokken ett. Tidlig på dagen etter møtene var det mange som ville snakke med dem. De var i aktivitet hele dagen. Mens de holdt på med noe, kunne telefonen plutselig ringe og de hadde sjelesorg på telefonen.

Stort arbeidspress
De hadde et sånt arbeidspress at Sørfonn lurte på hvordan de fikk tid til å forberede møtene.

− Noen ganger sa jeg til dem: «Nå må dere passe på og ta vare på dere selv». Etter ti uker med møter må de være utladet.

Men Ingebrigt S. Sørfonn opplevde at rundt et måltid slappet Marit og Irene av og senket skuldrene.

− Da kunne latterkulene komme. De har masse humor, avslører han.

—– —– —– —- —- —-

Marit Stokken og Irene Krokeide Alnes runder i år 40 år som sangevangelister. Dette blir markert med en jubileumsturné 24. oktober til 2. november med tema ”gi til framtiden” der inntektene går til bibelskolen på Bildøy.
sambåndet.no følger turneen med en ny artikkel for hvert sted.
Sakene blir publisert kl. 06 den aktuelle dagen. Følg med!

p-marit-stokken-og-irene-krokeide-alnes-9