Innlegg

Dette trengs IMS til

Lag og foreninger i Indremisjonssamskipnaden (IMS) har svart på hva de ønsker av kretsen sin. Ikke overraskende står talerhjelp og ledertrening høyest på listen, mens ønsket om konfirmantundervisning varsler et nytt tiltak fra kretsens side.

– I lovene står det at IMS er en sammenslutning av lag, foreninger og kontakter. Da er det viktig å vite hva lagene faktisk ønsker å bruke oss til, spesielt med tanke på fremtiden. Derfor ønsket vi en undersøkelse for å finne mer ut det. Vi skal jo utvikle oss og være aktuelle for de vi skal tjene, sier daglig leder Marit Hårklau Ådnanes til sambåndet.no.

Resultatene av undersøkelsen det er snakk om, ble lagt frem på IMS’ årsmøte. Undersøkelsen ble sendt ut til alle ledere i IMS-lagene, samt kontaktpersoner. Svarprosenten var lavere for de som mottok undersøkelsen pr post (mest småforeninger og kontakter), enn de som mottok pr mail. For de som mottok pr mail, var svarprosenten på 60 prosent.

Godt fornøyd
– Det er vi godt fornøyd med, sier Ådnanes.

Totalt har IMS 167 lag, foreninger og kontakter, og 71 svarte, men noen er leder i flere lag. Også ansatte, frivillige og styremedlemmer mottok undersøkelsen, med tilpassete spørsmål med tanke på hva de trodde lag og foreninger trenger IMS til i fremtiden. I undersøkelsen spør IMS lederne hva de ønsker at kretsen skal hjelpe lokallaget/-foreningen med i fremtiden (5-10 års perspektiv), sterke og svake sider ved IMS i dag, spørsmål om IMS er livskraftig, og hva lederne tenker om lokalt arbeid for at det skal være livskraftig.

– Vi har fått flere positive tilbakemeldinger lokalt på at vi går i gang med en slik undersøkelse. Dette er bevisstgjørende også for lokallaget/-lederen, og det viser at vi tar dem på alvor og ønsker å være der for dem, sier Ådnanes.

– Jeg synes det er svært positivt at organisasjonen vår ønsker å kartlegge hvor vi står og hvor vi ønsker å komme, sier Jostein Hallaråker som har vært delaktig i prosessen da undersøkelsen ble laget.

Konfirmantundervisning
Undersøkelsen viser at 90 prosent ønsker at IMS skal tilby ulik former for ledertrening. Nær 90 prosent ønsker talerhjelp, 88 prosent ønsker at IMS skal tilby leir og andre arrangement, 83 prosent ønsker at IMS skal være støtte og ressurs for hovedleder, 76 prosent ønsker at IMS skal hjelpe til med å utruste mennesker lokalt til frivillig tjeneste, 75 prosent ønsker at IMS skal inspirere styret til strategisk tenkning omkring arbeidet, og 41 prosent ønsker at IMS skal tilby konfirmantundervisning.

– Pr i dag har vi ikke tilbud om konfirmantundervisning. Tallet er derfor høyt. Vi har fått flere spørsmål om å gå i gang med konfirmantundervisning, og vi har alt luftet saken i styret, opplyser Ådnanes.

Hallaråker er av dem som ønsker at IMS blant annet skal legge til rette for konfirmasjonsundervisning.

– Ellers synes jeg at IMS skal være koordinatoren i det lokale arbeidet og støtte bedehusforsamlingene med både åndelige og praktiske ressurser. Så håper jeg IMS kan jobbe aktivt for at forsamlingene, der det er naturlig og praktisk mulig, samarbeider mer om møter, aksjoner, arbeidere og så videre. Jeg ønsker også at IMS bygges opp til å ta vare på de som etter hvert ønsker å være en del av ImF Trossamfunn, sier Hallaråker.

Som forventet
For Ådnanes er en del av resultatet fra undersøkelsen som ventet.

– Det var nok ventet at lederne fortsatt ønsker at IMS skal tilby talerhjelp, arrangere leirer og tilby ledertrening. Dette er de tre hovedtingene vi i dag tilbyr, og det er gjerne naturlig at de ikke vil at vi skal ta vekk dette «godet». Det er også ventet at mange kjenner til visjonen vår, den står i alle nummer av Venen og blir terpet på rundt om. Mange har den også som sin visjon lokalt, sier hun.

Positivt overrasket
– Hva overrasket dere?

– Jeg er positivt overrasket over at så pass mange mener vi vinner nye for Jesus gjennom arbeidet. Dette er jo det store målet, så jeg var spent på dette spørsmålet. Jeg er usikker på hva folk sikter til når de svarer – om de tenker på arbeidet lokalt, gjennom leirarbeidet eller hva.

En annen ting som overrasker den daglige lederen, er svarene på spørsmål om nytenkning og utvikling.

– Jeg hadde håpet at flere enn 27 prosent er helt enig i at vi er nytenkende og utviklende i arbeidet. Slår vi sammen «helt enige» med «litt enige», er summen vel 65 prosent, og da kommer det seg, og ingen er helt uenig. Det er en utfordring med den strukturen IMS/ImF har, med at vi er bygd nedenfra og opp. Ofte poengterer vi at lagene er selvstyrte, men mange ønsker mer hjelp lokalt, for eksempel at vi skal være en god støtte i vanskelige åndelige spørsmål, påpeker Ådnanes.

Relevans
Undersøkelsen forsøker også å kartlegge hvor relevant og aktuell foreninger og lag synes IMS er.

– Jeg tror det er svært viktig at forsamlingene står sammen i en større sammenheng og ikke står alene som selvstendige menigheter. Det å stå i en større sammenheng er viktig innenfor mange plan og sikrer trygge rammer og åpenhet. Nettopp derfor vil IMS være viktigere enn noen gang tidligere sett i lys av de utfordringer som stadig kommer, sier Hallaråker.

p-ingebrigt-sørfonn-foto-kjetil-fyllingen

Ingebrigt S. Sørfonn Foto: ImF Media arkiv

Nyttig redskap
Formann Ingebrigt S. Sørfonn i IMS er ikke særlig overrasket over funnene i undersøkelsen.

– I hovedsak stadfester undersøkelsen, på en god måte, at den kursen IMS har lagt seg på, er i samsvar med lokalforeningene sine ønsker. Videre er det inspirerende at lokalforeningene i så sterk grad er opptatt av at indremisjonsbevegelsen skal være tidsaktuell og livsnær også i framtiden. Her tenker jeg særlig på det som undersøkelsen viser om behovet for støtte og hjelp til forsamlingsbygging og utvikling av gode åndelige fellesskap, sier Sørfonn.

– Hva vil undersøkelsen bety for styret i IMS?

– For IMS-styret vil resultatet av undersøkelsen være et godt og nyttig redskap i arbeidet med å videreutvikle indremisjonsarbeidet på en måte som både kan tjene til nytte for folket vårt og som kan være til ære for Jesu navn.

Strategigruppe
Daglig leder Marit Ådnanes sier noe av det samme.

– Den er et viktig grunnlag i fortsettelsen av arbeidet vårt. Jeg har allerede i flere sammenhenger vist til undersøkelsen, blant annet under saker vi har hatt oppe i styret.

– Hva slags omprioriteringer vil lagene at IMS skal gjøre?

– Undersøkelsen, spørsmål i forkant og samtale under årsmøtet viser blant annet at det er et ønske at IMS går i gang med konfirmantarbeid, mer som et samlet tilbud for lokale foreninger enn at vi lokalt skal drive dette på det enkelte bedehus, svarer Ådnanes.

– Hva skjer videre?

– Vi har oppnevnt en strategigruppe som starter over ferien. Undersøkelsen blir viktig inn mot denne gruppen og ellers i tenkning omkring arbeidet. Denne strategigruppen skal lage ny tiltaksplan for de neste to årene, samt rullere strategiplanen, sier daglig leder Marit Ådnanes i IMS.

Må ha nytt vedtak om hall

Bygging av idrettshall ved Framnes kristne vidaregåande skule (KVGS) må opp på nytt under helgas årsmøte i Ims, Indremisjonssamskipnaden. Vedtaket frå 2013 var kanskje ikkje juridisk haldbart.

– Det ligg inga kritikk av det tidlegare styret i dette, understrekar noverande styreleiar Ingebrigt S. Sørfonn i Indremisjonssamskipnaden (IMS) ovanfor Sambåndet. For to år sidan vedtok årsmøtet i IMS å byggja idrettshall i ei utfylling i Vikøyevja.

Opsjonsavtale.
Av omsyn til momsrefusjon skulle skulen byggja sjølv. Det er selskapet Framnes Eigedom som eig eigedomen og bygningsmassen på Framnes. Eigar av dette selskapet er IMS, og IMS skulle stå for ein vesentleg del av finansieringa. Føresetnaden var ein opsjonsavtale som gjorde det mogleg at hallen med tomt kunne tilbakeskøytast til IMS etter ti år, til ein kjøpesum som tilsvara verdien av restlånet på det tidspunktet.

– I ettertid har juridiske vurderingar stilt store spørsmål ved om dette er lovleg. Skal hallen med tomt tilbakeførast til IMS, må det truleg skje til marknadspris. Dette gjer at ein del av grunnlaget for årsmøtevedtaket i 2013 er borte. Saka må difor leggjast fram for årsmøtet til IMS på ny, skriv IMSstyret i si innstilling til årsmøtet som vert avvikla denne helga (ekstern lenke).

Edmund Thormodsæter var leiar for IMS-styret i 2013 og sit framleis i styret.

– Me henta inn faglege råd då som tilsa at det kunne gjerast slik. Me kom ikkje med eit framlegg til vedtak til årsmøtet som me ikkje trudde var lovleg, seier han til Sambåndet.

Nytt vedtak.
Ingebrigt S. Sørfonn stadfestar dette. Bakgrunnen for at saka kjem opp på nytt, er at revisor – for litt mindre enn eit år sidan, stilte spørsmål ved om ei mogleg tilbakeføring til IMS kunne gjerast slik styret hadde fått råd om før årsmøtet i 2013.

– Då rådførte me oss på nytt med juridisk ekspertise og fekk eit litt anna svar. Difor bestemte me oss for å leggja saka fram på ny. Og i staden for å visa til 2013-vedtaket og endra på det, legg me alle premissane inn i det nye framlegget til vedtak. Då er det lettare å forhalda seg til det, seier Sørfonn.

Styreleiaren seier han ikkje har nokon grunn til å tru at årsmøtet no skulle seia nei til å byggja hallen.

35 millionar.
Omregulering av det aktuelle området på Vikøyevja til skuleformål, vart godkjent på forsommaren i 2013. Det vart oppretta ein plankomité, og det meste av planarbeidet – inkludert berekningar, konstruksjonar og teikningar – er gjort på dugnad. Styret for Framnes KVGS meiner fleire millionar kroner er spart på planlegging. Skulen ynskjer seg ein hall med utvendige mål på om lag 70 x 37 meter. Skulestyret estimerer kostnadane til 35 millionar kroner ekskludert moms. Skulen kan stilla med 7 millionar i eigenkapital, og banklånet blir dermed 28 millionar kroner.

– Styret for Framnes vurderer det slik at skulen har økonomi til å byggja hallen, med eigen fotballhall, heiter det i eit notat frå styret som ligg ved årsmøtesaka. Klatrevegg er òg med i planane.

Fleire klasserom.
Då Framnes KVGS utvida fagtilbodet med eiga idrettslinje i 1997, auka elevtalet frå om lag 130 til 270 elevar. Internatkapasiteten måtte byggjast ut, og tanken om ein idrettshall kom opp. I strategiplanen for skulen for 2012 til 22 er det eit mål å få reist en slik hall. Skulen har i dag for små og for få undervisningsrom, og med ein idrettshall på plass kan ein byggja dagens gymsal om til fleire store klasserom. IMS-styret gjer framlegg om at det skal finansierast med pengar som er sett av på Framnes Eigedom.

Fitjar: Med Marit og Irene i hundre

– Når Marit Stokken og Irene Krokeide Alnes har møteaksjon, er de helt til stede - ikke bare på møtene, men også mellom møtene, sier Ingebrigt S. Sørfonn.

På 1990-tallet var Ingebrigt S. Sørfonn mye sammen med Marit Stokken og Irene Krokeide Alnes. De hadde evangeliske aksjoner på Fitjar i 1993-94 og i 1996. Sørfonn var leder av Fitjar Indremisjon og leder for komiteen som jobbet med aksjonen.

− Det var to helt utrolige perioder. Det samlet masse folk. Veldig sterk vekkelsesånd. Folk ble kalt til møte med Gud. Det sterkeste var i 1993. Det var veldig mange nye som kom med og ble frelst, sier Sørfonn.

Ungdomsvekkelse
Han husker at det var mange ungdommer blant de som fikk møte Jesus til frelse.

− På den neste aksjonen kom det også veldig mange, men det var mer preget av fornyelse i flokken. Det satte dype spor i bygda. At nye kommer inn, er oppmuntrende for forsamlingen. For ungdomsarbeidet ble det en oppblomstring. Veldig mange ungdommer som søkte bedehuset, forteller han, før han blir mer konkret på hva dette har betydd for bygda:

− Resultatet av vekkelsen er unge som tar ansvar. Vi ser dem nå som voksne samfunnsborgere som tar ansvar i lagsarbeid og politikken. De fikk en ballast med videre i livet.

Les mer om vekkelse og fornyelse på Fitjar og Stord

Fantastisk opplevelse
− Hvordan var det å samarbeide med Marit og Irene?

− Samarbeidet med Marit og Irene var en fantastisk opplevelse. De går så hundre prosent opp i oppgaven. De lever med og er til stede på møtene. Mellom møtene tar de ansvar for enkeltmennesker. Ikke slik at de hviler og drar seg mellom møtene. De er hundre prosent på jobb.

Når Sørfonn går nærmer inn på hvordan Marit og Irene var hundre prosent på jobb også mellom møtene, kan det gjerne ta pusten fra noen hver.

− Det var bønnemøte klokken 19.00 om kvelden, hvor det kunne være opptil 40 mennesker. Så var det møte 19.30. I helgene var det helt fullt. Når møtene var slutt, var det innbydelse til forbønn og sjelesorg. I uken varte det kanskje til klokken 22.00 og vel så det. På lørdagskveldene var det mange ungdommer, og da kunne det vare til midnatt eller til klokken ett. Tidlig på dagen etter møtene var det mange som ville snakke med dem. De var i aktivitet hele dagen. Mens de holdt på med noe, kunne telefonen plutselig ringe og de hadde sjelesorg på telefonen.

Stort arbeidspress
De hadde et sånt arbeidspress at Sørfonn lurte på hvordan de fikk tid til å forberede møtene.

− Noen ganger sa jeg til dem: «Nå må dere passe på og ta vare på dere selv». Etter ti uker med møter må de være utladet.

Men Ingebrigt S. Sørfonn opplevde at rundt et måltid slappet Marit og Irene av og senket skuldrene.

− Da kunne latterkulene komme. De har masse humor, avslører han.

—– —– —– —- —- —-

Marit Stokken og Irene Krokeide Alnes runder i år 40 år som sangevangelister. Dette blir markert med en jubileumsturné 24. oktober til 2. november med tema ”gi til framtiden” der inntektene går til bibelskolen på Bildøy.
sambåndet.no følger turneen med en ny artikkel for hvert sted.
Sakene blir publisert kl. 06 den aktuelle dagen. Følg med!

p-marit-stokken-og-irene-krokeide-alnes-9