Innlegg

GENERALSEKRETÆRER: Erik Furnes (bildet) i ImF og Øyvind Åsland i NLM står sammen om en uttalelse når det gjelder forholdet til Kristen Idrettskontakt (Krik).

Bryter ikke med Krik, men relasjonen er svekket

Krik har lagt seg på en linje som vil svekke organisasjonens evne til å gi tydelig og god veiledning i sentrale temaer, mener ImF og NLM.

Generalsekretærene Erik Furnes i ImF og Øyvind Åsland i Norsk luthersk misjonssamband (NLM) kommer med denne uttalelsen i forbindelse med ekteskapsvedtaket i Kristen idrettskontakt (Krik):

«Etter at styre og ledelse i Krik har vært i en prosess med endring av sine retningslinjer og verdidokument i spørsmål om samlivsetikk, har våre organisasjoner hatt behov for visse avklaringer på vegne av våre skoler som har samarbeidsavtale med Krik.

Tydelighet

For det første vil vi poengtere at ingen er tjent med at vi som kristne blir utydelig i vår veiledning om slike tema. Vi skal vise respekt for menneskers syn og valg, og vi må jobbe mye med hvordan vi underviser og kommuniserer, men samtidig må vi være forpliktet på å veilede i samsvar med Bibelen som Guds ord. Det nye testamentet er etter vårt syn svært tydelig om at det livslange og monogame ekteskapet mellom mann og kvinne er eneste ramme for seksuelt samliv (se f.eks. Matteus 19). Barn, unge og voksne skal kunne forvente like tydelig veiledning når de hører undervisning i våre sammenhenger

Forpliktelse

Etter å ha ventet på Krik sine avklaringer de siste månedene, ser vi ikke noen forbedringer i forhold til det som ble kritisert før og etter generalforsamlingen i fjor høst: Krik har en formulering om at en «løfter opp ekteskapet mellom mann og kvinne som Guds gode ordning for samlivet», og det er jo bra, men vi ser ikke det ligger tydelig forpliktelse i det. Denne manglende forpliktelse forplanter seg så i konsekvenser for ledere og ansatte. Vårt totale inntrykk er at Krik har lagt seg på en linje som vil svekke organisasjonens evne til å gi tydelig og god veiledning i tema som er helt sentrale når en skal snakke sant om synd og nåde.

Krik har lagt seg på en linje som vil svekke organisasjonens evne til å gi tydelig og god veiledning i tema som er helt sentrale når en skal snakke sant om synd og nåde

Lojalitet

Så har generalsekretæren uttrykt at flere av våre skoler har ansettelsespraksis som er ganske lik den som Krik nå legger opp til. Vi vil likevel hevde at uttrykt lojalitet (ikke nødvendigvis enighet) til et tydelig verdigrunnlag er et vesentlig bedre styringsverktøy enn det KRIK nå legger opp til.

Svekket

Samarbeidet som eksisterer mellom noen av våre skoler og Krik, er ikke særlig forpliktende for noen av partene og blir ytterligere svekket med denne utviklingen. At vi slik driver fra hverandre er det siste vi trenger i en tid der vi bør stå sammen i kampen for at barn, unge og voksne skal stå imot det enorme presset om å praktisere en tro som bryter med Gud gode vilje.»

FORVENTNINGER: - Vi vil ikke ha ansatte som bevisst forsøker å motarbeide vårt formål og visjon, sier generalsekretær Silje Kvamme Bjørndal i Kristen idrettskontakt (Krik). FOTO: KPK

Krik vil stille samlivskrav til ansatte

Kristen idrettskontakt (Krik) vil rette forventninger til noen ansatte med tanke på samlivsform. Hvilke stillinger det gjelder, er ennå ikke utfyllende avklart.

Det opplyser generalsekretær Silje Kvamme Bjørndal til sambåndet.no 27. mai. Bakgrunnen er vedtak fra møte i landsstyret 25. mai. 

– Vi må se på stillingens formål, sier Bjørndal. 

Ekteskap

Landsstyret i Krik (Kristen idrettskontakt) har i flere møter arbeidet med å revidere verdidokumentet til Krik for at dette skal være i tråd med vedtaket i spilleregel-saken i august 2019. Landsstyrets vedtak da ble bekreftet av landsmøtet i november 2019.

Det innledende vedtaket fra landsstyret er altså fra 26. august i fjor og lyder slik:

Landsstyret i Krik har etter grundig vurdering av referansegruppens anbefalinger og administrasjonens forslag til forvaltning konkludert med at Krik skal løfte opp ekteskapet mellom mann og kvinne som Guds gode ordning for samlivet.

Med én dissens vedtok styret også dette tillegget:

Samtidig respekterer vi at våre ledere kan ha et annet syn og praksis enn Krik i dette spørsmålet. Samlivsform skal derfor ikke være avgjørende for hvorvidt man kan være frivillig leder på Krik-leir.

Ansatte

Dette tillegget – eller unntaket – om frivillige åpnet for spørsmål om hvorvidt ansatte i Krik kan være samboere eller samlevende homofile.

– Det korte svaret på det spørsmålet er «ja», for eksempel der en bestemt fagkompetanse er viktig, sier Bjørndal til sambåndet.no 27. mai.

Generalsekretæren konkretiserer ved å nevne instruktører med lav stillingsprosent. Hun mener det er bedre å ha en fagkompetent kristen person som er glad i Krik, men som er blitt samboer, i en slik stilling, enn en person som ikke er kristen. 

– Her har landsstyret sagt at vi skal vurdere dette helhetlig, sier Bjørndal. 

Verdidokument

Skoler eid av ImF, NLM og Normisjon, har samarbeidsavtaler med Krik. Organisasjonene ba om avklaringer på hva vedtaket fra 26. august i fjor innebar. Svaret fra Krik var at disse avklaringene skulle komme gjennom arbeidet med et revidert verdidokument. Det skulle først skje i forbindelse med et styremøte i Krik i desember i fjor, men det ble så utsatt til februar i år. Det aktuelle styremøtet ble holdt mandag 3. februar 2020.

– I dette styremøtet ble det ikke vedtatt noe om krav til ansatte, sa generalsekretær Silje Kvamme Bjørndal til sambåndet.no 7. februar.

I det oppdaterte verdidokumentet til Krik står det følgende under overskriften «Forventninger til våre ledere»:

  • Ansatte i Krik «skal jobbe for organisasjonens visjon og formål og være lojale til Kriks verdier også utenom Krik-sammenhenger».
  • Om forkynnere står det at de «forventes å kjenne til og være lojale til Kriks verdier i Krik-sammenhenger og undervise i tråd med Kriks verdigrunnlag.
  • Frivillige ledere «forventes å kjenne til og respektere Kriks verdier, opptre samlende og fokusere på Kriks visjon og formål i Krik-sammenhenger».

Dette vedtaket har så administrasjonen i Krik jobbet videre med fram mot nytt styremøte 25. mai. Overfor sambåndet.no 7. februar sa generalsekretæren seg enig i at det i disse formuleringene er bakt inn en differensiering mellom frivillige og ansatte.

– Forventninger handler om livsstil og holdning, om å bygge gode arenaer for målgruppen vår, om en helhetlig lojalitet. Det handler også om livet med Gud. Samlivsform og samlivssyn er én av ganske mange ting i en slik vurdering, sa Bjørndal 7. februar.

Nytt vedtak

Det nye vedtaket fra landsstyret, datert 25. mai, lyder slik:

«Landsstyret drøftet forholdet mellom Kriks verdidokument og forventninger til ansatte (…). Landsstyrets anbefaling til administrasjonen er at verdidokumentet alltid blir vektlagt i sin helhet når noen skal ansettes i Krik, og særlig til stillinger som innehar lære- og undervisningsansvar.»

Overfor sambåndet.no 27. mai påpeker generalsekretæren at Krik vil knytte forventningene til stillingens form og innhold, og at dette ligner mye på hvordan andre kristne organisasjoner tenker. 

– Vi skal alltid legge til grunn at ansatte ønsker å fremme Kriks formål og visjon. I tillegg må de eksempelvis være engasjert i idrett. Det er mye som skal vektlegges, framholder Bjørndal og legger til:

– Vi vil ikke ha ansatte som bevisst forsøker å motarbeide vårt formål og visjon. Samliv vil komme opp som spørsmål.

Lære og undervisning

Landsstyret anbefaler altså at verdidokumentet i sin helhet i særlig grad skal vektlegges når det gjelder stillinger som «innehar lære- og undervisningsansvar».

– Samlivsforventninger må knyttes til stillinger der dette er avgjørende, og det må gå fram av utlysningsteksten slik lovverket krever, sier Bjørndal.

Det er her «lære- og undervisningsansvar» kommer inn.

– Administrasjonen må utøve skjønn og se på hvilke oppgaver som ligger i den enkelte stilling og stille krav med henblikk på det. En ansatt som skal være sikkerhetsansvarlig, for eksempel, er en annen type stilling, sier Bjørndal.

Foreløpig er det avklart at generalsekretæren er en stilling som innehar lære- og undervisningsansvar. Det er også den eneste stillingen i Krik der det er landsstyret som ansetter. Ifølge Bjørndal kan det også bli aktuelt å plassere prestestillingen på hovedkontoret og den som er ansvarlig for leirvirksomheten inn i denne kategorien.

– Vi skal ta en ny runde og se på dette, og vi har jo ikke en veldig stor stab. Det nye vedtaket fra landsstyret aktualiseres særlig når vi skal ansette nye, sier Bjørndal.

Møte med skolene

Generalsekretær Erik Furnes i ImF vil foreløpig ikke kommentere innholdet i det nye vedtaket fra Krik, men opplyser at han har invitert Bildøy bibelskole og Danielsen videregående skole til et møte for å diskutere veien videre. 

MOTSTAND: Livsløpsutvalet i Hemsedal kommune har gjort eit einstemmig vedtak der det står at «Vi stiller oss ikkje bak Høyfjellssenteret sitt syn på homofili og sambuarskap.» Foto: Stein Gudvangen, KPK.

Høgfjellssenter får støtte frå homofil SV-ar

Ein lokalpolitikar frå Høgre vil hindre pengestøtte til det kristne høgfjellssenteret som er konservativt i homofilisaka. Krik-striden splittar Hemsedal, der høgfjellssenteret òg får støtte.

Høgfjellssenteret på Lio i Hemsedal braut i haust med Kristen Idrettskontakt (Krik) som følgje av at Krik-styret sa ja til at heterofile sambuarar eller homofile som lever i parforhold, kan vere leiarar på leir. Brotet har skapt bylgjer i fjellbygda øvst i Buskerud.

«Samlivsform skal (…) ikke være avgjørende for hvorvidt man kan være frivillig leder på Krik-leir», heiter det i vedtaket frå landsstyret i Krik, eit vedtak som òg vart stadfesta av fleirtalet på generalforsamlinga i organisasjonen.

Dette fekk styret for driftsselskapet Krik Høyfjellssenter Hemsedal AS til å seie opp avtalen med Krik, og 24. oktober endra dei namnet på senteret frå Krik Høyfjellssenter til Hemsedal Høyfjellssenter.

Splittar bygda

I vekene etterpå er det kome mange og sterke reaksjonar på avgjerda til høgfjellssenteret, og Hemsedal er ei til dels sterkt splitta bygd.

30.oktober reagerte lokalpolitikaren Hege Austheim Jacobsen frå Høgre skarpt i eit innlegg på Facebook. Der tar ho til orde for å endre retningslinene til kommunen for kulturstøtte etter at ho vart kjend med den konservative lina til høgfjellssenteret i samlivsspørsmål.

«Er dette problematisk for Hemsedalssamfunnet? Jeg vil dessverre hevde at det kan være problematisk», skriv ho og peikar på at senteret er «en stor samfunnsaktør i bygda vår».

Vidare skriv ho: «Kan vi være sikre på at ikke sårbare mennesker møter diskriminerende holdninger på en god eller dårlig dag?» «I bygda vår er det åpne homofile og kanskje noen som fremdeles er i skapet. Jeg kan ikke forestille meg hvordan det oppleves å bli rangert.»

Austheim Jacobsen fekk 31. oktober igjennom eit vedtak retta mot senteret: «Hovudutval for Livsløp vil gjennom vår handtering av saker og våre beslutningar ha stort fokus på å forhindre mobbing og utestenging og fremme likestilling, likeverd og mangfold. Vi stiller oss ikkje bak Høyfjellssenteret sitt syn på homofili og sambuarskap.»

Det er også vedteke at regelverket for kulturtilskot skal reviderast. Høgre sitt forslag er: «Det kan gjevast støtte til lag og organisasjonar og private initiativ som er aktive, har eit ideelt formål og som etter beste evne følger intensjonen i lov om likestilling og forbud mot diskriminering.»

Om forslaget skriv Austheim Jacobsen: «Da sender vi ut et tydelig signal om at det ikke er greit å diskriminere mennesker som følge av seksuell legning og samlivsform.

Anspent

FORFYLGJING: – Eg trur dei som har eit konservativt bibelsyn, vil møte vanskar framover. Forfylgjing er eit hardt ord, men eg vil seie at vi har møtt ei mild form for forfylging her, seier styreleiar Øystein Husby i KRIK Høyfjellssenter Hemsedal. Foto: Privat.

Øystein Husby er fungerande styreleiar for driftsselskapet bak høgfjellsenteret. Stemninga dei siste vekene mellom dei 2.457 innbyggjarane i bygda kallar han anspent.

– Eg er ikkje på sosiale medier, men eg har forstått at det er anspent der òg. I nokre samanhengar kjenner ein at det er ein elefant i rommet. Eg merker at det pregar samfunnet her, seier han til Kristelig Pressekontor.

11.november deltok Husby på Hemsedal Dialogforum som er oppretta på grunn av striden rundt høgfjellssenteret, dei harde debattaka i lokalavisa Hallingdølen og på sosiale medier.

Tori Snerte, SV-politikar og ein av initiativtakarane, seier ifylgje Hallingdølen at det er viktig å møtast andlet til andlet. Husby seier til KPK at han opplevde møtet som positivt.

– Det er sjølvsagt folk som ikkje forstår oss eller som er usamde, og ein merker jo at dette er ein snakkis rundt om på bygda. Folk kjem likevel i liten grad og pratar med meg direkte. Dei som har gjort det, kan eg telje på éi hand, seier styreleiar Husby.

Han synest saka har fått eit svært stort omfang. Han har etter 12 år i Hemsedal ikkje opplevd noko liknande, og han vonar bygda snart vender attende til ein slags normaltilstand.

– Vi har involvert oss mykje i bygdesamfunnet, og det blir utfordrande for einskilde når dei oppdagar kva vi står for. Men saka gjeld jo dei interne prosessane våre rundt utvelging av leiarar til bibelskulane våre. Det betyr ikkje at vi rangerer menneske eller seier at nokon ikkje er velkomne. Dette handlar berre om kriterier for å velje ut leiarar. Likevel blir det framstilt som om vi har stengt døra for nokon, og dermed kallar dei oss intolerante og diskriminerande.

– Trugar trusfridomen

– Kva tenkjar du om at ein lokal Høgre-politikar slår føre å stramme inn reglane for kommunal kulturstønad i kjølvatnet av denne saka?

– At dei ikkje vil gi oss kulturstønad er heilt greitt. Vi har vel heller aldri motteke kulturpengar så vidt eg veit. Verre er det viss kommunen vil gå inn og legge føringar på kva ei kristen verksemd skal meine. Då går det på trusfridomen laus, seier Husby.

Han er redd det som no har hendt i vesle Hemsedal, er eit førevarsel om kva som vil skje fleire stader i landet.

– Eg trur dei som har eit konservativt bibelsyn, vil møte vanskar framover. Forfylgjing er eit hardt ord, men eg vil seie at vi har møtt ei mild form for forfylgjing her. Det har vore ein augeopnar, seier Husby.

Religionsnøytralt

Som eit svar på strida i og rundt Krik dei siste vekene, har to personar i Hemsedal starta ein alternativ aktivitet som dei kallar Rik – Religionsnøytral idrettskontakt. «Bli med på aktivitetane våre, uansett religiøs bakgrunn, kjønn, seksualitet, samlivsform etc.», står det på Riks Facebook-side.

– Tanken bak Rik er berre at alle skal kjenne seg velkomne, skriv David Underland, den eine initiativtakaren, i ei melding til Kristelig Pressekontor.

«Flott tiltak fritt for indoktrinering, segregering og diskriminering», skriv ein som stør verksemda på Facebook-sida deira.

Tatt i forsvar

Men dei som soknar til høgfjellssenteret, møter ikkje berre motbør, heller ikkje frå alle som er usamde med dei i sak. På dialogmøtet reiste SV-politikaren Arnt Skansen seg og forsvarte dei. Han er sjølv ope homofil og var kritisk til mediedekninga av Krik-saka.

– Eg synest at miljøet i Lio (knytta til høgfjellssenteret, red.anm.) fortener honnør for å stå for noko. Dei står opp for meininga si, sjølv om eg i sak er djupt usamd i dei synspunkta dei har, sa han ifølge Hallingdølen. KPK

Redigert for sambåndet.no av Petter Olsen

DIFFERENSIERING: - Me må til dømes få klarhet i om Krik vil skilja mellom ulike typar leiarar, seier generalsekretær Erik Furnes i ImF. FOTO: ImF MEDIA

Uroa over Krik, men ventar med konklusjon

Me må snakka saman og få meir informasjon før me kan konkludera om kva følgjer vedtaket i Krik får, seier generalsekretær Erik Furnes i ImF.

‘- Signala uroar oss, men me kjem ikkje til å foregripa nokon konklusjon før me har sett oss ned og snakka saman om kva som ligg i vedtaket, seier Erik Furnes til sambåndet.no.

Som meldt tysdag har landsstyret i Kristen idrettskontakt (Krik) gjort vedtak i saka om kva syn organisasjonen skal ha på ekteskapet. I vedtaket heiter det at Krik skal «løfte opp ekteskapet mellom mann og kvinne som Guds gode ordning for samlivet. Med ein dissens uttaler styret òg dette: Samtidig respekterer vi at våre ledere kan ha et annet syn og praksis enn Krik i dette spørsmålet. Samlivsform skal derfor ikke være avgjørende for hvorvidt man kan være frivillig leder på Krik-leir.

Skilje

– Me må gå inn i kva Krik meiner, om det til dømes ligg noko differensiering i desse formuleringane, seier Furnes.

Med det meiner generalsekretæren om kor vidt opninga for ikkje å stilla krav til samlivsform blant leiarar, gjeld absoultt alle utan avgrensing knytta til formidling. Med andre ord korleis Krik definerer det å vera leiar, og om dei vil skilja mellom desse. 

– For fleire av skulanen våre er det to og i einskilde høve også tre organisasjonar som er eigarar, og difor vil eg ikkje gå ut og meine noko på vegner av alle før me får samsnakkast, seier Furnes.

– Og dei skulane ImF eig åleine?

– Eg må snakka med rektorane som det gjeld, om det. Vi kjem til å ta den tida vi treng. Det er ikkje nokon grunn til å forhasta seg og seia noko ein kanskje angrar på etterpå. Vi vil forbehalda oss retten til å bruke den naudsynte tid på saka.

Tilsette

– Vil de òg ta kontakt med Krik?

Ja, det er naturleg, for å få ei klargjering.

– Krik brukar uttrykket «frivillig leder på Krik-leir» i vedtaket, men opplever du likevel at dei definerer leiaromgrepet vidare enn det?

– Det blir spekulasjonar frå mi side. Men eg har lagt merke til den formuleringa. Då kan ein tenkje at i alle fall alle som er tilsette, er forplikta på formuleringa i spelereglane om ekteskapet.

Furnes peikar på at det kan gjerast vurderingar av heilskapen i om ein leiar er eigna.

Løfte opp

– Vedtaket seier at Krik skal «løfte opp ekteskapet mellom mann og kvinne som Guds gode ordning for samlivet». Samstundes aksepterer ein homofilt samlevande i ei leiarrolle. Korleis kan Krik i praksis løfte fram ekteskapet med dette vedtaket?

– Det må skje ved konkret undervisning, der ein naturleg nok i møte med ungdommar kjem inn på etiske spørsmål av ulik art. Det kan også vera samlingar av typen «grill ein kristen» eller Q and A (spørsmål og svar). Me veit frå eigne samanhengar at samlivsspørsmål veldig fort kjem opp når ungdommar spør kristne leiarar. Då står ein ved eit veikryss når det gjeld kva ein skal svarea. Både den som er ein bevisst kristen og foreldre som sender barna sine på leirar, bør ha ein trygghet med tanke på kva som blir formidla av verdier. Det er heilt opplagt, seier generalsekretær Erik Furnes i ImF.

ILLUSTRASJONSBILDE: Skjermbilde fra krik.no. Personene på bildet er ikke knyttet til behandlingen av den konkrete saken.

Krik godtar samlevende homofile leirledere

Landsstyret i Kristen indrettskontakt (Krik) mener ekteskapet er mellom mann og kvinne, men sier ja til at samlevende homofile kan være frivillige ledere på Krik-leir.

Landsstyret i Krik behandlet saken i går, mandag 26. august, men resultatet ble først kjent i dag. Vedtaket lyder slik:

Landsstyret i Krik har etter grundig vurdering av referansegruppens anbefalinger og administrasjonens forslag til forvaltning konkludert med at Krik skal løfte opp ekteskapet mellom mann og kvinne som Guds gode ordning for samlivet.

Et nær samlet styre, med én dissens, har også fattet følgende vedtak:

Samtidig respekterer vi at våre ledere kan ha et annet syn og praksis enn Krik i dette spørsmålet. Samlivsform skal derfor ikke være avgjørende for hvorvidt man kan være frivillig leder på Krik-leir.

– Ikke en menighet

– Krik er verken en menighet eller et meningsfellesskap, men en kristen grasrotbevegelse på over 15 000 medlemmer som samles rundt idrett og Jesus. Vi skal fortsatt være en tverrkirkelig organisasjon med lav terskel, hvor alle er velkommen og får komme som de er. Lokallagene er fortsatt selvstendige enheter som står fritt til å vedta sine egne vedtekter og eventuelle spilleregler for ledere, heter det i en uttalelse fra styreleder Erlend Haus og generalsekretær Silje Kvamme Bjørndal etter styremøtet.

Ifølge uttalelsen samler Krik ca. 8000 deltakere og ledere «til idrett, fellesskap og Jesus».

– Krik har enormt dedikerte og dyktige frivillige ledere, som gjør det mulig å skape disse møteplassene gjennom hele året. Våre frivillige bidrar i alle ledd og med alle slags oppgaver, og hver enkelt er like viktige og avgjørende for at vi skal kunne gi ungdommer Krik-minner for livet.

– Tydelig signal

Sambåndet vet at blant andre ImF har vært i kontakt med Krik angående ekteskapsspørsmålet. Til Vårt Land i går, 26. august, sier generalsekretær Erik Furnes dette:

– Vi har gitt et rimelig tydelig signal om at det vil være svært problematisk for videre samarbeid hvis Krik går i samme liberale retning som Den norske kirke har gjort.

En av mulighetene som følger av referansegruppens forslag (se nedenfor), er at Krik beholder et tradisjonelt syn på ekteskapet, uten at dette ekskluderer ledere med andre samlivsformer. Vedtaket som nå er fattet, er i tråd med dette. 

Furnes vil overfor Vårt Land 26. august ikke kategorisk avvise denne løsningen, men mener det kan være forskjell på hvilke lederoppgaver det dreier seg om.

– Toneangivende ledere som står for formidling og forkynnelse, må følge tydelige kriterier. Samtidig kjenner jeg ikke de lokale forholdene og pastorale hensynene i Krik. Det kan være en åpning for å ha ledere i andre funksjoner som ikke deler alle overbevisninger i organisasjonen, sier Furnes.

– Vi ønsker fortsatt et godt samarbeid med alle skoler der Krik har linje, og må selvsagt forholde oss til deres vurdering i etterkant, sier generalsekretær Silje Kvamme Bjørndal i Krik.

– Ingen endring

Saken startet 14. august i fjor ved at mangeårig Krik-medlem Bjørnar Vetrhus publiserte et innlegg på sin åpne Facebook-profil. Her hevdet han at ledelsen i organisasjonen, med daværende generalsekretær Erling Ekroll i spissen, i stillhet skulle ha endret spillereglene for Krik. Mens det tidligere het at «det er ekteskapet som er Guds gode ordning for samliv,» står det nå at «det er ekteskapet mellom mann og kvinne som er Guds gode ordning for ekteskapet». Vårt Land omtalte saken 15. august, som første avis.

Overfor Dagen 16. august avviste Ekroll at det har skjedd en endring i samlivsveiledningen i Krik etter 1981.

– Organisasjonen har aldri åpnet opp for at homofilt samlevende kan være ledere, understreket han.

Ekroll forklarte at formuleringen «mann og kvinne» var blitt fjernet fra spilleregelen før han ble ansatt som generalsekretær i 2015. Det ble gjort uten å konferere med styret. Etter at Kirkemøtet sa ja til vigsel av homofile i 2016, var det mange som lurte på hva Krik sto for i denne saken. I begynnelsen av 2017 ble formuleringen endret til slik den opprinnelig var. På generalforsamlingen i 2017 ble det stilt spørsmål ved dette, og ifølge Ekroll ble det også gjort rede for.

I et forsøk på å finne et syn som begge parter kan leve med, satte landsstyret ned en referansegruppe bestående av yngre og eldre medlemmer og med ulikt ståsted i ekteskapsspørsmålet. Den hadde sitt første møte i august 2018. 28. august 2018 trakk Erling Ekroll seg som generalsekretær. To Krik-medlemmer hadde da fremmet et forslag til generalforsamlingen 8. september om at samlivsform ikke skulle være begrensende for lederverv i organisasjonen. Etter at det ble kjent at Ekroll gikk av, trakk de dette forslaget. De viste også til referansegruppen som var nedsatt.

Bibelskoler

ImF-eide Bildøy bibelskole er en av flere som har egen Krik-linje. Rektor Gunnar Ferstad var til stede som observatør på generalforsamlingen 8. september i fjor. På spørsmål fra Dagen 8. september i fjor om hvilke konsekvenser det skulle få dersom Krik skulle endre spillereglene på punktet om ekteskap, svarte Ferstad følgende:

– Det vil få konsekvenser for oss. Denne saken er viktig for oss og Krik-linjen er viktig for oss. Vi må ta en intern runde på hvordan vi skal håndtere dette på en klok måte som vi kan stå for.

– Er du bekymret?

– Ja, jeg er bekymret. Dette kan fort bli et hus i strid med seg selv og det har Jesus sagt at ikke er lurt.

Også Bibelskolen Fjellhaug, som eies av NLM, har egen Krik-linje. På bedehuset der generalsekretær i NLM, Øyvind Åsland, gikk tidligere, hadde de lag som var dobbelt innmeldt i KRIK og i NLM.

– Det fins en god del samarbeid av denne typen rundt omkring, sa Åsland til Dagen 29. august i fjor.

– Hvilke konsekvenser vil en endring i Kriks spilleregler få for det videre samarbeidet med NLM?

– Det blir umulig. Vi kan ikke ha en Krik-linje på Fjellhaug dersom organisasjonen åpner for at to av samme kjønn kan ha lederstillinger i organisasjonen. Det er de fakto kirkesplittende, slik jeg ser det. Det er utrolig viktig at unge mennesker får en sunn og sann veiledning i disse spørsmålene, sa Åsland til Dagen.

ImF

Også generalsekretær Erik Furnes i ImF var i samme artikkel intervjuet om saken. I likhet med Åsland i NLM ser Furnes på Krik som en viktig og positiv bevegelse. 

– Det som skjer nå vekker en sorg hos oss. Jeg registrerer at det blir tatt initiativ til forbønn for situasjonen i våre sammenhenger. Krik flettes inn i arbeidet vårt mange steder. Jeg kjenner på at det er veldig utfordrende, sier Furnes.

– Hva ber dere om i ImF?

– Vi ber om at Krik skal holde fast på en klassisk, kristen lære knyttet til ekteskap og samliv. Selv om vi vet at det i våre lag er ulike holdninger, er Bibelen veldig tydelig på krav til hvilken livsførsel ledere skal ha.

– Får det konsekvenser for samarbeidet om Krik går vekk fra det klassiske synet på ekteskapet?

– Det tror jeg, men jeg vil ikke foregripe situasjonen. Det kan ikke gå upåaktet hen.

Furnes trakk en parallell til samarbeidet  med Den norske kirke. Selv om det sentralt fattes et vedtak som ImF ikke kan stå inne for, så kan man ha lokalt samarbeid med folk man har tillit til.

Påvirket styrevalg

Selv om saken om spillereglene ikke ble behandlet på generalforsamlingen 8. september i fjor, skrev Vårt Land at striden viste seg i valget av nye medlemmer til sentralstyret i Krik. Fire plasser som fast styremedlem sto til valg, men det var kommet inn tre benkeforslag. En av de foreslåtte var Eivind Holmedahl Hermstad, som var en av forslagsstillerne til avstemningen om endring av spillereglene i Krik, og som altså står på den liberale siden i spilleregeldiskusjonen.

Hermstad ble ikke valgt inn i styret. Kilder Vårt Land hadde snakket med, mener dette tyder på at de med et klassisk syn på ekteskapet hadde flertall i salen.

10. september 2018 meldte Dagen at daværende KrF-rådgiver Emil André Erstad hadde valgt å trekke seg fra Krik-styret midtveis i valgperioden. Erstad forklarte dette med at det ble for krevende tidsmessig å kombinere dette tillitsvervet med jobben. 

Alternative forslag

I juni i år kom referansegruppen med et forslag til revidering av spillereglene for ledere. Ifølge et innlegg på krik.no har referansegruppen sett på hvordan Krik historisk har stått i samlivsspørsmålet. Gruppen vurderte det slik at Krik «har strammet inn sin praksis noe de siste årene». Ifølge innlegget var dette noe som administrasjonen i Krik «i økende grad har fått tilbakemeldinger om at oppleves som inkonsekvent for organisasjonens frivillige». 

Referansegruppa anbefaler at Krik «beholder et klassisk syn på ekteskapet, men finner en mer hensiktsmessig praksis». I  spørsmålet om hvordan Krik skal praktisere sitt ståsted i møte med ledere i KRIK, og samtidig ivareta sine verdier som tydelig og raus, peker gruppa på to alternative veier:

  • Alt. 1: Krik utformer en praksis basert på en forståelse av at lederes samlivssyn er så viktig at det er et inklusjons-/eksklusjons-kriterium for å være leder i Krik.
  • Alt. 2: Krik utformer en praksis basert på en forståelse av at det klassiske samlivssynet løftes opp, men at det ikke i seg selv er et eksklusjonskriterium for å være med som leder i Krik.

Les også: Bibelens «mann og kvinne» ER «hetero» (kommentar).