Tag Archive for: Pride

TILSYN: Bjørn Erik Thon er likestillings- og diskrimineringsombod. Biletet er frå 2012. FOTO: Eirik Helland Urke/Flickr

Når Thon tonar flagg

KOMMENTAR Gjennom ei utsegn som grensar til reint tøv, set eit statleg ombod likhetsteikn mellom Pride-flagging og mangfald.

Som kjent har Ålesund kommune, gjennom eit administrativt vedtak, kunngjort for skulane at dei ikkje skal heisa Pride-flagget i juni. Den føreseielege og programmatiske diskusjonen dette førte med seg, resulterte i at saka no skal handsamast politisk.

23. mai gjekk likestillings- og diskrimineringsombodet inn i saka gjennom eit brev til Ålesund kommune. Meir om det seinare.

Motsetnad?

Til nrk.no 29. mai kommenterer ombodet sjølv, Bjørn Erik Thon, brevet på denne måten: «Vi stussar veldig over framgangsmåten til Ålesund kommune. Dei seier dei arbeider med mangfald heile året, men vil ikkje at skulane skal feire pride. Det ligg ein motsetnad i dette, og det er trist at Ålesund har gått denne vegen.»

Ei rimeleg tolking av utsegna er at likestillings- og diskrimineringsombodet i eigen person her trekkjer i tvil at Ålesund kommune oppfyller krava i likestillings- og diskrimineringslova (heretter nemnt som lova). Det gjer han utan noko som helst dokumentasjon.

Det er mangfaldet til Pride og foreininga Fri det er snakk om.

Mangfald?

Det Thon må meina, er at Pride i hovudsak handlar om mangfald. Men slik er det jo ikkje. For det første er det mangfaldet til Pride og foreininga Fri det er snakk om. Den delen av mangfaldet som held fast på at det berre er to kjønn, og at det av biologiske grunnar er umogleg å skifta kjønn, vert rekna utanom.

For det andre er det mogleg å seia noko om kva Pride-rørsla er mest oppteken av. Våren 2018 kom den kristne tenkjetanken Claphaminstituttet i Sverige med ein analyse av innhaldet i programmet for Stockholm Pride 2017. Eg omtalte denne i eit debattinnlegg i Bergens Tidende 21. juni 2019. Søk på ord som «menneskeverd» og «menneskerettar» gav ingen eller svært få treff. Ordet «norm» fekk derimot 38 treff og «sex» heile 64.

Variasjon?

Det seier noko om kva Pride-rørsla er mest oppteken av når det kjem til stykket. Det opplevde inntrykket er at den delen av mangfaldet i samfunnet som til dømes – men ikkje utelukkande! – konservative kristne representerer, helst må kallast for hatytringar.

Variasjonen ein finn i eit Pride-tog, er innafor eit ganske smalt og seksualisert område.

Ordboka definerer mangfald som «ei stor mengd av noko» og «noko som er  samansett av mange ulike delar; rik variasjon». Variasjonen ein finn i eit Pride-tog, er innafor eit ganske smalt og seksualisert område.

Pride- eller regnbogeflagget er då heller ikkje nøytralt. Det har ein så sentral person i LHBTI-rørsla som Gard Sandaker-Nielsen slått fast. Til Dagen 2. august 2017 uttalte han fylgjande: «Det er vanskelig, eller kanskje umulig, å komme utenom at regnbuen og -flagget i dag vil assosieres med homokamp og frigjøring.»

Krav 

Det nemnde brevet, som nok er forfatta av seniorrådgjevar Warvin Rasheed Ringkjøb, er langt meir sakssvarande enn sjefen sjølv si utsegn. Her vert det vist til at lova «pålegger offentlig sektor å jobbe aktivt, systematisk og målrettet med å fremme likestilling og hindre diskriminering», blant annet på grunnlagene «seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk». Offentlege styresamakter skal gjennomføra ein situasjonsanalyse for å identifisera utfordringar som publikum kan møta når dei er i kontakt med kommunen.

Kommunalsjefen har ikkje sagt at skulane ikkje skal markera Pride i det heile, slik Thon påstår.

Ombudet ber om at kommunen «oversender informasjon om hvordan kommunen har jobbet med situasjonsanalysen for skolevesenet i Ålesund kommune». Kommunalsjef for oppvekst, Hildegunn Pedersen har sagt at «skolene jobber med mangfold og inkludering gjennom hele året, og man kan markere Pride på andre måter». Ho har altså ikkje sagt at skulane ikkje skal markera Pride i det heile, slik ombod Bjørn Erik Thon faktisk påstår.

Tiltak

I brevet viser ombodet til denne utsegna frå kommunalsjefen og ber i tillegg om «informasjon om hvilke tiltak som er satt inn for å motarbeide barrierene som kan hindre inkludering av LHBTI-personer i Ålesunds skolevesen». Ålesund har fått frist til 6. juni med å svara. Dette er same dato som kommunestyret skal handsama «flagg-nekten».

Spørsmålet mitt er kor mange andre kommunar som har fått slike krav retta til seg i desse dagar.

Krava til kommunen er heima i lova, så det er greit nok. Men eg er kritisk til at også brevet tek utgangspunkt i saka om ikkje å flagga på skulane. Spørsmålet mitt er kor mange andre kommunar som har fått slike krav retta til seg i desse dagar, særskilt kor mange av dei som ikkje har markert seg med noko som kan tolkast som anna enn ei ukritisk hylling av Pride.

Kan du tona flagg om det óg, Bjørn Erik Thon?

SUNNMØRE: Biletet av Ålesund by er tatt frå Aksla i 2019. FOTO: Diego Delso, delso.photo, License CC-BY-SA/Wikimedia Commons

Pride-flagging i Ålesund til politisk handsaming

Formannskap og kommunestyre skal avgjera om det skal flaggast med regnboge-flagg ved skulane i Ålesund kommune.

Det fekk stor merksemd då kommunedirektøren i Ålesund kommune i midten av mai sende melding til alle skulane i kommunen om at det ikkje skal flaggast med Pride-flagg ved skulane i år. I meldinga sto det slik: «Skolene skal være for alle elever, og det blir arbeidet med inkludering og mangfold hver dag gjennom året. Kommunedirektøren har etter ønske fra flere, bestemt at det ikke flagges ved skolene i Ålesund under Pride i år. Det vil flagges på rådhuset og i sentrum. Ordfører er orientert om avgjørelsen.»

Diskusjon

I diskusjonen som fylgte, kom det innspel frå Høgre, Ålesundlista og Arbeiderpartiet om politisk behandling av spørsmålet. Saka kjem no på bordet til politikarane. Formannskapet handsamar saka 4. juni og innstiller til kommunestyret, som tek endeleg avgjerd 6. juni.

I sakspapira til formannskapet skriv kommunedirektør Jon Steven Hasseldal at det er ordføraren som har bestemt at saka skal «løftast til politisk behandling». Vidare står det: «Ordførar har også bedt kommunedirektøren om at det blir utarbeida eit flaggreglement for kommunen, og kommunestyrevedtaket 6. juni vil gjelde fram til ein får vedtatt eit eige flaggreglement.»

Ordføraren, Håkon Lykkebø Strand (Frp), har sagt til Sunnmørsposten at han er einig i vurderinga til kommunedirektøren om ikkje å flagga på skulane.

Støttar Pride

I saka til formannskapet peikar kommunedirektøren på at bakgrunnen for den administrative avgjerda er at kommunen har mangla felles retningsliner for flagging, og at det var eit ønske om ei felles avgjerd for skulane.

«Ålesund kommune støttar markeringa av Pride, og kommunen skal som planlagt flagge ved Joachim H. Rønnebergs plass, Kiperviktorget og Hellebroa», understrekar kommunedirektøren.

Kan bli opp til kvar einskild skule

Saka blir lagt fram med alternative forslag til vedtak. Anten kan politikarane vedta at skulane ikkje skal flagga, eller at det er opp til den einskilde skulen å avgjera.

Sak om eit flaggreglement vil kome til hausten.

Krev forklaring

29. mai skreiv nrk.no at likestillings- og diskrimineringsombodet har sendt brev til Ålesund kommune med krav om kommunen forklarar korleis dei arbeider for likestilling. Dette kjem sambåndet.no tilbake til.