Tag Archive for: ptro

RADIO: Ole Khristian Sameien er fungerende daglig leder for P7 Kristen riksradio, mens Anette Birgitte Lillebø Bøe er daglig leder og ansvarlig redaktør for Ptro. MONTASJE: SAMBÅNDET

P7 og Ptro kan bli slått sammen

I ekstraordinære årsmøter skal P7 Kristen riksradio og Ptro ta stilling til om de skal slå seg sammen til én organisasjon.

Publisert 24. august 2022 kl. 08.12. Oppdatert kl. 12.52. 

Det går fram av en pressemelding. Det har vært fusjonssamtaler mellom de to kristne radiokanalene siden høsten 2021. Siden kanalene allerede har til dels sammenfallende målgruppe og profil, har de to organisasjonene nå et ønske om å bli en felles organisasjon.

En eventuell sammenslåing vil bli avgjort på ekstraordinære årsmøter i organisasjonene 23. september 2022.

– Sterkere sammen

– Det er gjennomført en grundig prosess med mange møter og samtaler. Dette har resultert i utarbeidelse av en felles plattform for en mulig fusjon. Vi tror at vi kan stå sterkere sammen i en utfordrende medietid. Tanken er å ta med oss det beste fra begge organisasjonene og utvikle oss videre. Vi vil jo det samme – å spre Jesus enda lenger ut, sier de to daglige lederne, Anne Birgitte Lillebø Bøe og Ole Kristian Sameien.

Ptro og P7 er hver for seg store kristne radiokanaler med et stort nedslagsfelt. Til sammen når de over 100.000 unike radiolyttere hver måned, ifølge pressemeldingen.

Styreleder i P7, Anja Ulveseth Heggen, sier til sambåndet.no at et enstemmig P7-styre står bak ønsket om fusjon. På styremøtet mandag 22. august godkjente styret intensjonsavtalen og anbefalte årsmøtet å godkjenne utkast til fusjonsavtale.

Navn

Til egen kanal sier fungerende daglig leder Ole Kristian Sameien i P7 at radioen vil bli kjent som Ptro, mens organisasjonen vil hete Ptro Kristen riksradio. Dermed er elementer fra begge dagens navn med.

– Det har vært mange samtaler om det både i stab, styre og blant eierne, men ingen harde fronter. Vi er enige om at Ptro er et fint navn, og fra P7s side er det også en anerkjennelse av den merkevarebyggingen Ptro har gjennomført, sier styreleder Anja Ulveseth Heggen.

Plassering

En fusjonsgruppe med representanter fra begge kanalene, har jobbet med tanken om fusjon siden høsten 2021. Ett av emnene har naturlig nok vært lokalisering. P7 holder til på Straume i Vestland fylke, mens Ptro har hovedkontor i Sandnes i Rogaland og avdelingskontorer i Agder og Vestland fylker.

– Fusjonsgruppen har kommet med anbefalinger også om plassering, men jeg ønsker ikke å si noe om det nå, sier Heggen.

Når det gjelder ting som nedslagsfelt, konsesjoner og økonomi, sier styrelederen at de to kanalene er nokså jevnbyrdige, mens Ptro har flere ansatte enn P7. Dersom det blir gjort vedtak om fusjon på de ekstraordinære årsmøtene 23. september, skal det veges et interimstyre. Dette styret skal så arbeide videre med hvordan organisasjonen skal se ut, deriblant spørsmålet om daglig leder. P7 har i dag ikke noen fast ansatt daglig leder.

– Ingen vil miste stillingen sin som direkte resultat av en fusjon, sier Heggen.

STABEN: Medarbeiderne i P7, fra v. Ole Andreas Wastvedt, Kristoffer Hjortland, May-Britt Liljeroos-Lauvik og Ingvald André Kårbø (i permisjon). Ole Kristian Sameien var ikke til stede da bildet ble tatt i oktober i fjor. FOTO: SAMBÅNDET ARKIV

Nedslagsfelt

Ifølge pressemeldingen er det et mål med fusjonen å «spre Jesus enda lengre ut».

– Det betyr også at vi ønsker å nå ut i deler av landet der vi hver for oss i dag ikke har konsesjon. Et nytt styre må lage en strategiplan der dette blir ett av punktene, utdyper Heggen.

Økonomi har ikke vært noen sentral faktor i arbeidet med en mulig sammenslåing.

– Vi er motivert av muligheten for å nå lenger ut, og flere ansatte vil gjørE en ny radiokanal mer robust. Da kan vi sende programmer der vi ikke sender i dag, sier styreleder Erik Waaler i Ptro til Kristelig Pressekontor.

Han opplyser at en sammenslåing vil berøre de nåværende kanalenes lisenser. og at det der kan ligge økonomiske gevinster.

Program

Det nye styret må også fastsette programtilbud. – Det som er klart, er at innholdet skal være gjenkjennbart for begge kanalenes lyttere og inneholde DNA fra begge. Målet er at de som i dag er glad i Ptro og P7 hver for seg, skal bli enda gladere for et sammenslått tilbud, sier Heggen i P7.

Mens Ptro eies av Misjonssambandet, har P7 medlemsorganisasjoner og ikke eiere i vanlig forstand.

– Det ligger i premissene at eierforhold skal videreføres 50–50, uten at jeg kan si mer om det nå. Det skal være en reell fusjon der ingen av partene får en opplevelse av at de blir overtatt av den andre, understreker Anja Ulveseth Heggen.

Tidligere publisert denne uka (lenkene åpner seg i eget vindu):

23. august: Raknestunet feiret og innviet.

23. august: Päivi Räsänen må vente ett år på ankesaken.

22. august: Sjøholt doblet elev-tallet (også tall for andre skoler).

22. august: Mener kommuner kutter til friskoler i strid med veiledning.

 

AUKE: Redaksjonen i den kristne radiokanalen pTro har dobla antalet lyttarar på ni månader. FOTO: Ptro

Framgang for kristenradio

Medan andre lokalradioar mistar lyttarar, har den kristne radiokanalen Ptro dobla lyttartala sine.

Nye tal frå ei nasjonal lyttarundersøking viser at den kristne lokalradioen Ptro har auka frå 33 000 til 42 000 månadlege lyttarar i løpet av tre månader. På ni månader dobla kanalen talet på lyttarar.

– Vi formidlar Jesus og kvardagsglede og er veldig glade for at så mange nye lyttarar blir med i Ptro-familien, seier redaktør Anne Birgitte L. Bøe i ei pressemelding.

Vil bli landsdekkande

Frå april til og med juni har den evangeliske radiokanalen hatt ein auke på 27,3 prosent månadlege lyttarar. Dette viser tal frå Kantar TNS som utfører landsdekkande målingar på vegner av Norsk lokalradioforbund. I tillegg kjem lyttarar frå dei nye regionane der kanalen har fått konsesjon til å starta sending i løpet av 2019.

– Ønsket vårt er at Ptro skal bli ein riksdekkande kanal som fyllar kvardagen med positivt påfyll for både tru og liv, kvardag som søndag, uttaler Bøe.

Ho meiner Ptro er ein viktig kanal.

– Radiobølgjene når alle, og Ptro er ein møteplass der menneske finn Jesus. Eg ønsker at kanalen skal opplevast verdifull for dei som allereie trur på Jesus – og for lyttarar som står litt på utsida av trua, men er nysgjerrige på Gud, seier Bøe.

Nedgang for norske lokalradioar

Undersøkinga viser at norske lokalradioar til saman har 570 000 daglege lyttarar ved utgangen av juni. Det er nedgang frå 13,6 prosent til 12,4 prosent samanlikna med tal frå fjerde kvartal i 2018 opplyser Ptro

– Overgangen frå FM-nettet til Dab er ei viktig årsak til at lokalradioar har mista mange lyttarar i løpet av det siste året. Ein del lyttarar finn ikkje igjen lokalradiokanalane sine på Dab, og nokon vel rikskanalar som er lettare å finna i kanaloversikta. Dette er ei utfordring for lokalradioane, fortel Ptro-redaktøren.

Den hurtigvoksende medieaktøren vart oppretta i 2018 gjennom ei samanslåing av Radio Gnisten i Bergen, Radio Sørvest i Stavanger og Gimlekollen Radio i Kristiansand. KPK

TRU PÅ RADIO: Anne Birgitte Lillebø Bøe har trua på at kristen radio kan treffa menneske som ikkje kjenner Jesus frå før. Nyleg tok ho over som dagleg leiar og ansvarlig redaktør i pTro. FOTO: pTro

Ny leiar i pTro radio

Anne Birgitte Lillebø Bøe (46) tok 1. mars over som dagleg leiar og ansvarleg redaktør i den kristne lokalradioen pTro i Hordaland, Rogaland og Agder.

Anne Birgitte Lillebø Bøe har jobba som journalist i ptro, tidlegare Radio Sørvest, i underkant av eitt år. No tek ho over som dagleg leiar for ein kristen radiokanal som etter fusjon med fleire systerradioar dekker Hordaland, Rogaland og Agder, under namnet pTro, melder kanalen i ei pressemelding.

Det var styret i pTro som utfordra Anne Birgitte til å søkja leiarstillinga då det vart klårt at tidlegare dagleg leiar Ivar Eiken skulle gå over i ein forkynnarstilling i eigarorganisasjonen til pTro, Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM).

– Eg vart litt sjokkert då eg fekk spørsmålet. Det var ein prosess i tanke- og bønneliv, fortel Lillebø Bøe i pressemeldinga.

Gjennom bibelvers ho fekk, andakter ho høyrde og mykje heiing frå sidelinja gjennom folk ho nemnde det for, fann ho likevel roa og trua til å seia ja.

– No kan eg nesten våga å tenkja at det var Guds plan, seier ho.

Ivrar for radiomisjon

Gjennom ei samanslåing av Radio Gnisten i Bergen, Radio Sørvest i Stavanger og Gimlekollen Radio i Kristiansand vart pTro oppretta i fjor. Med åtte tilsette og over 14 000 vekentlege lyttarar er pTro ein relativt sett stor radio i kristen samanheng. Hovudvekta er på intervju, forkynning og variert, kristen musikk.

– Eg ivrar for radiomisjon og synest dette er veldig meiningsfylt og gjevande å vera med på. Som leiar trur eg at eg har evne til å inspirera og engasjera. Og så får eg læra mykje etter kvart. Eg har gode medarbeidarar å spørja, seier den nye radioleiaren.

Bratt læringskurve

For Lillebø Bøe, som kjem frå læraryrket, har læringskurva vore bratt.

– Akkurat det med å formidla har eg drive med før, så snakking på lufta var greitt. Men det tekniske har teke lite tid. I starten følte eg at eg måtte byrja læringsprosessen på nytt etter kvar helg. Men det har kome seg!

Som nybegynnar i faget oppdaga ho òg at radio kan ta tid.

– Eg var forundra over kor lang tid det tek å redigera eit innslag. Eg trur ikkje folk anar kor mykje arbeid som ligg bak eit intervju!

Tilbakemeldingar Lillebø Bøe har fått, viser at menneske som av ulike grunner ikkje ynskjer å gå på bedehuset eller i forsamling, likevel gjerne lyttar til kristen radio. Ho trur òg at radio kan treffa menneske som ikkje kjenner trua frå før.

– pTro er òg for dei som ikkje kjenner Jesus, men som kanskje lyttar i bilen, til dømes. Eg vert heilt rørt berre av å tenkja på det medan eg står i studio. Det er ei utfordring for oss. KPK