Innlegg

Ny adresse: Straume Forum

Eit samrøysta Forbundsstyre ber administrasjonen arbeide vidare med å realisere flytteplanar til Straume Forum.

Helgas Forbundsstyre var altså ikkje i tvil. Adresse for ImF bør i framtida vera Straume Forum – ikkje Søre Bildøy

BAKGRUNN: Vurderer flytting

– På grunnlag av dokument utarbeidd av administrasjonen og innspel frå krinsleiarar og Bibelskule-styret, ønskjer ImF-styret å avhende noverande administrasjonsbygg for deretter å investere midlane frå dette i nye kontorlokale i det planlagde Straume Forum. Dette vil gje ImF gode lokale i eit kommunikasjonsmessig knutepunkt. Samstundes trur vi realiseringa av Straume Forum vil vere ei rett og naudsynt satsing for indremisjonsarbeidet i administrasjonens nærområde, og ImF vil med dette forsterke relasjonane til misjonsfolket

Av dei fem krinsleiarane som hadde kome med innspel var fire tydelege på flytting til Straume som det beste alternativet.

Bibelskulen.
Ein av innvendingane mot flytting til Straume har vore frykta for svekka band til Bibelskulen på Bildøy. Det har difor vore drøfta om det kunne vera eit like tenleg alternativ å byggje nytt administrasjonsbygg saman med Bibelskulen på deira område.

Dei planane vart ikkje vurdert som reelle per i dag.

Bibelskulen sitt styre har heller ingen innvending mot flyttevedtak dersom det samstundes vert arbeidd aktivt med å styrke banda mellom ImF som eigar og Bibelskulen.

Arbeida for betre band.
– Styret for Bibelskulen har forståelse for at ImF-styret ser behov for å flytte administrasjonen til meir tjenlige lokaler. Et viktig moment ved flytting, må være at ny lokalisering ikke fører til svekket kontakt mellom administrasjon og skole. Men styret kan ikke se at en samlokalisering mellom skolen og administrasjonen, eller at administrasjonen blir i sitt nåværende bygg, er en forutsetning for at kontakten blir ivaretatt og helst styrket, og at man har fokus på godt samvirke på naturlige punkt, heiter det i vedtak frå Bibelskulen sitt styre.

At flytting ikkje inneber ei svekking av samarbeidet, vert også understreka i Forbundsstyret sitt vedtak.

– Bibelskulen og ImF-administrasjonen treng kvarandre som aldri før, og ImF er bevisst på at ein skal stille opp for skulen både med tanke på anlegget, personale og studentar.

Ikkje endeleg.
Dermed er eit første steg tatt mot nye lokale for ImF sjølv om endeleg vedtak ikkje er fatta:

– Styret er klar over at det er tunge avklaringar som må til framover for at flytting til Straume Forum skal verte ein realitet. Styret bed administrasjonen så raskt som mogleg å legge fram tilstrekkeleg økonomisk grunnlagsmateriale før endeleg vedtak om avhending og kjøp.

Ikkje samanslåing.
For Straume forum sin del er vedtaket gull verdt. Dei får nå eit tydeleg ImF-stempel på sitt nye bygg, noko som vil styrka prosjektet både lokalt og i arbeidet med finansieringa. Styret er glade for at dei på denne måten kan bidra, sjølv om dette ikkje inneber at administrasjon og forsamling vert eitt.

– Styret er takksam for visjonen om at Straume Forum skal ha tydeleg ImF-identitet, og samstundes vil vi understreke at ImF-administrasjonen og forsamlinga i Straume Forum må stå heilt fritt til kvarandre.

– Jeg tror på Jesus

Stor stemning og fullt hus i Foldnes kirke da lokale barnekor inviterte til gopselfest med Jarle Waldemar.

– Helt topp. Enkelt og greit, sier Ann-Magreth Hamre, en av de lokale barnekorlederne når hun blir bedt om å oppsummere dagen.

Sammen med en rekke andre ledere har hun stått på i lang tid for å få dagen i havn. Slitsomt, men moro, skal man tro reaksjonene.

– Den største opplevelsen for meg var å stå midt blant alle barna som synger ”Jeg tror på Jesus” for full hals. Da kom tårene i øynene, sier en av de andre lederne, Marianne Vassnes

Oppmøtet vakte også begeistring blant arrangørene. Nærmere 150 barn var med – først til øvelse og aktiviteter – deretter til konsert sammen med Jarle Waldemar, en av Norges mest kjente barneforkynnere.

– Det var jo kjåka fullt med barn, sier han begeistret.

For et oppmøte på 150 er godt i overkant av det som vanligvis stiller til slike arrangement.

– Det er første gang jeg er på Sotra og det har vært kjempegøy, sier Waldemar.

Hovedtyngden av barna som deltok hører til i de to barnekorene som er en del av det voksende arbeidet på Brattholmen bedehus.

Vurderer flytting

Straume Forum eller Bibelskolen kan bli ny adresse for ImF administrasjonen.

Den konkrete foranledningen for å vurdere flytting er Brattholmen Indremisjon sine planer om å bygge nytt bedehus, Straume Forum. Forsamlingen har den senere tid opplevd en sterk vekst, særlig fra unge familier. Dagens lokaler er blitt for små, og planene om et kombinert bedehus, kontorbygg og forretningslokale er i ferd med å bli realisert.

ImF-profil
ImF er nå invitert til å kjøpe seg inn i bygget. Dette vil bidra til å trygge egenkapitalen og øke den økonomiske troverdigheten i møte med bankene. Men det økonomiske aspektet er ikke det viktigste når Straume Forum inviterer.

– Vi har fått, og får, mange nye til forsamlingen. Dette er for en stor del familier med tilhørighet til ImF, men også fra andre forsamlinger, eller organisasjoner. En tydelig tilknytning til ImF vil være en verdifull forankring og signaliserer en retning. Dette er av stor verdi for oss. Vi kaller det «ImF-stempel» på taket. Det er viktig for oss å ha en tydelig tilhørighet til, og å profilere, egen organisasjon, sier Atle Våge, styreleder i Straume Forum.

LES OGSÅ: Bygger bedehus til 50 millioner

Realisere
Dersom ImF velger å flytte administrasjonen vil dette finansieres ved å selge dagens administrasjonsbygg. En foreløpig takst er hentet inn, men er ikke offentlig kjent. Det er likevel grunn til å tro at et salg vil gi nok midler til å realisere kjøpet.

– Det som talar for flytting til Straume er først og fremst åpningen for å realisere et nytt og større forsamlingsbygg midt i et område der det bor veldig mye folk og der det er potensial i eksisterende forsamling. Dessutan er det liten tvil om at den omfattande utbygginga av Straume som kystby framover vil gjere dette kommunikasjonsmessig til eit knutepunkt, sier generalsekretær Erik Furnes.

En flytting vil også gi nye, moderne lokaler, i motsetning til dagens lokaler fra 1989 som vil kreve vedlikeholdskostnad i tiden som kommer.

Bibelskolen
Det som taler mest i mot en flytting er større geografisk avsand til sin egen utdanningsinstitusjon, Bibelskolen på Bildøy. For selv om avstanden i dag ikke er mer enn 3-400 meter, kan den daglige distansen kjennes større. Derfor har flere stemmer lansert en alternativ tanke om å flytte administrasjonen ned til selve bibelskoleområdet og reise et nytt bygg her. Det vil kunne gi gevinster i form av større nærhet og bedre utnytting av ressurser, men vil også kreve en stram tanke for ikke å komme i konflikt med privatskoleloven.

LES OGSÅ: Bibelskole skal berges

Rask avklaring
Flytting til Bibelskolen vil være et stykke opp og fram i tid mens Straume Forum trenger en rask avklaring. Forbundsstyret ønsker derfor å lande denne saken allerede i november.

– Det er viktig for oss å ha en åpen prosess rundt dette og informere misjonsfolket før en beslutning blir tatt. Så dersom noen har sterke meninger om hva som vil gagne misjonen mest, må de gjerne kontakt med meg, styreformann eller andre i ledergruppen, sier Erik Furnes.