Innlegg

Grunnsteinen lagt ned

Mange var møtt fram då grunnsteinen for Straume forum blei støypt ned søndag.

Det er Brattholmen Indremisjon som står bak forsamlingshuset som er i ferd med å reisa seg på Straume. Søndag etter møtetid inviterte formann Kenneth Foss til grunnsteinsnedleggjing. Det var indremisjonsmannen Oddmund Tveranger som fekk æra av å leggja grunnsteinsskrinet ned i hola. Han har vore tilsett både i administrasjonen i Indremisjonsforbundet (ImF) og på Bildøy bibelskule.

Sambåndet.no har det frå gode kjelder at det låg eit strøkent eksemplar av Sambåndet nr. 10 for 2014 i skrinet. På to av sidene i dette nummeret gjer generalsekretæør Erik Furnes og administrasjonsleiar Anja U. Heggen i ImF greie for dei misjonsstrategiske grunnane for at ImF-administrasjonen skal flytta frå Søre Bildøy og inn i Straume forum.

Atle Våge, grunnstein, Straume forum. Foto: Anne May Snekkevik

Styreformann i Straume Forum, Atle Våge, ved grunnsteinen i nybygget. Foto: Anne May Snekkevik

Brattholmen Indremisjon har vakse ut av Brattholmen bedehus og har alt i fleire månadar hatt søndagsmøta i bibelskulehallen. Det var etter møte i fullsett hall søndag at ein stor flokk samlast til ein enkel seremoni og bedehuskaffi under tak i kjellaren i nybygget. Medan altså Oddmund Tveranger la ned grunnsteinen, stod ein korrekt antrukken (bortsett frå hjelmen) byggegeneral Atle Våge for støypinga. Fleire born, som representantar for den oppveksande slekta, fekk leggja på ei skei med mørtel kvar.

Straume forum opplyser på sin Facebook-profil at arbeidet med taktekking startar denne veka, og at ein i neste veke reknar med å starta dugnadsarbeid.

Sambåndet på papir og nett har følgd den omfattande prosessen med Straume forum. Sjå mellom anna lenkene til denne artikkelen.

Straume Forum i rute

Så langt går byggingen av Straume Forum etter planen.

Nybygget Straume Forum på Sotra som skal romme det nye bedehuset til Brattholmen Indremisjon og hovedkontoret til Indremisjonsforbundet, holder på å ta form.

− Vi er i gang med betong- og stålarbeidet og er omtrent halvferdig med denne fasen. Vi regner med å være ferdig med den til sommeren. Da starter trearbeidet, vegg og tak innvendig og utvendig. Det skal være ferdig til sommeren 2016. Det er planen, sier leder i styret for Straume Forum, Atle Våge.

− Hvordan ligger dere an?

− Vi er i rute i dag. Der er ingen forsinkelser. Hva som vil skje fremover, vet vi selvfølgelig ikke, men det går veldig greit nå, sier Våge.

For den neste fasen med trearbeid, er det ikke klart hvem som får anbudet.

− Vi er i dialog med to selskaper, men vi har ikke gjort vårt endelige valg. Vi skal bestemme oss i april. Så blir det oppstart til sommeren, forteller Atle Våge.

Vasker vekk kostnader

Frivillige vasker brakkene til arbeidsfolkene og gjør dermed Straume Forum 150 000 kroner rimeligere.

Leder i styret for Straume Forum, Atle Våge, synes ikke det er så stor sak at deler av arbeidet med det nye bedehuset på Straume på Sotra vest for Bergen blir gjort på dugnad.

− Det er en eldgammel idé og helt vanlig. Ved bygging av de fleste bedehus gjorde man det slik, sier Våge.

Et lite bidrag
Siden januar har en dugnadsgjeng på cirka 44 stykker fra Brattholmen bedehus gått turnus for å vaske brakkene til arbeidsfolkene to ganger i uken. Ingvild Vikingsen Skogestad er en av dem som går turnus. Hun synes heller ikke det er så mye å lage styr om at hun vasker på dugnad. Sambåndet.no treffer henne i brakkene mens hun holder på å vaske.

− Man må bidra med det man kan. Det er ikke store arbeidsinnsatsen, sier hun mens hun svinger moppen.

Det er hennes første vasketurnus, og hun er usikker på hvor mange flere ganger det blir. I alle fall blir det lenge til neste gang. Brakkene er ikke store, så det er et begrenset areal som skal vaskes. På mindre enn en time er Skogestad ferdig.

Overkommelig jobb
− Når vi er såpass mange, blir det ikke mange ganger på hver enkelt, og det blir en forholdsvis overkommelig jobb. Det er en ordning som går av seg selv. Vi har opprettet en dugnadsgruppe på Facebook hvor det ligger en liste hvor folk kan sjekke når de står oppført, sier Atle Våge.

Facebook er en tidsriktig kommunikasjonskanal også når man skal gjøre dugnad for et nytt bedehus.

Når betongarbeidet er ferdig til sommeren, vil det bli startet en dugnadsgruppe for deler av byggearbeidet, nemlig gjenbruksbutikken og ungdomsavdelingen.

Sparer penger
− For to deler av bygget vil vi ha dugnad. Det gjelder gjenbruksbutikken og barne- og ungdomsavdelingen. Vi vil gjøre en avtale om å gjøre det vi kan og har lov til å gjøre selv, forteller Våge.

Så langt er det folk fra Brattholmen bedehus som tar vaskingen av arbeidsbrakkene på dugnad. Men Våge tar gjerne imot dugnadshjelp fra folk utenfor ImF.

−Gjør dere dette bare for å spare penger, eller er det også andre grunner?

− Vi gjør dette for å spare penger og for å gjøre det så billig som mulig. Vi regner at vi sparer 150.000 kroner på at vaskejobben gjøres av frivillige. En annen side ved dugnadsarbeid er å skape samhold og eierskap. Det er også en viktig begrunnelse, sier Atle Våge.

Ryddig kjøps-debatt

Men administrasjonen i Fjell kommune måtte tåle kritikk for dårlig kommunikasjon med både kommunestyre og naboer.

Fjell kommune sine planer for ImF-bygget er å etablere seks boliger for mennesker som sliter med rus- og psykiatri. I tillegg ønsker de to korttidsplasser, dagsenter og kontorfløy. Planene har møtt motstand i nabolaget og Bildøy Bibelskole, som er eid av ImF, er en av flere som har sendt bekymringsmelding til kommunen.

Da saken var oppe til behandling i kommunestyret i vår, ble den utsatt. Begrunnelsen var manglende alternativ og for mange ubesvarte spørsmål. Det var derfor på forhånd knyttet seg stor spenning til debatten og utfallet av denne under torsdagens kommunestyre.

Høyre med nøkkelen.
Det var på forhånd ventet at Arbeiderpartiet, som er det nest største partiet med 10 representanter, ville stemme for å kjøpe bygget. De ville få følge av 3 av 4 i KrF og Sv sin ene representant og noen enkeltstemmer i tillegg. Sotralista (6) og Frp (7) var derimot ventet å stemme mot (med unntak av noen enkeltrepresentanter). Spenningen handlet derfor mest om hva ordførerpartiet Høyre, med sine 13 representanter, hadde landet på. Det var også dette partiet som sto bak forslaget om utsettelse på møtet i juni.

Da gruppeleder Tom Georg Indrevik tok ordet, var det derimot fort klart hvilken vei vinden blåste i saken. Han presenterte et justert forslag som blant annet innebar å fjerne kjøpesummen fra vedtaket og legge fullmakten for å gjennomføre kjøpet til rådmannen, ikke til formannskapet.

Kritikk av prosess
Indrevik rettet også kraftig skyts mot prosessen og informasjonsflyten i saken.

– Vi skal ha respekt for de svake gruppene som trenger hjelp, men vi skal også ha respekt for de øvrige innbyggerne i kommunen. Der må vi ta selvkritikk helt fra starten. Det er ikke ofte vi gruppeledere kalles inn til gruppemøte i hui og hast en mandag slik det skjedde i denne saken, sa han.

– Derfor synes jeg pausen kommunestyret vedtok i vår var helt nødvendig og helt på sin plass. I etterkant vil vi blir målt i hvordan vi kommuniserer med de involverte og hvilken dialog vi har med innbyggerne på Søre Bildøy. For det er ikke til å stikke under en stol at uvitenhet skaper frykt så jeg forventer, og tror også at vi får, god kommunikasjon og jevnlige dialogmøter framover, poengterte Indrevik.

Hvem er nabolaget?
Essensen i vårens og sommerens debatt har handlet om hvorvidt et byggefelt er beste stedet å legge ROP-boligene som nå planlegges. Flere av kveldens debattanter mente det var en avsporing å la hensynet til naboer telle mer enn denne gruppens store behov for hjelp gjennom egen bolig. De pekte på at den såkalte Nimbus-problem, Not in my backyard – ikke i min bakgård, alltid vil være en utfordring i slike prosjekter.

– Derfor må vi spørre, hva er spesielt med Søre-Bildøy? Noen steinkast unna ligger noen kommunale boliger med noe av samme problematikken. Noen hundre meter andre vegen er det en bibelskole med hundre ungdommer som helst skal frelse verden og ikke alltid har like gode grenser for hvordan de gjør dette. Den situasjonen er det viktig at vi tar inn over oss, sa KrF-representant Johnn Hardang.

– Beste alternativ
Likevel støttet han helhjertet opp om innstilingen for et kjøp.

– Takk til administrasjonen for den grundige jobben som er gjort i sommer. Nå vet vi mye mer og vi kan gjøre et trygt valg, sa Hardang, som uttrykte sin støtte på denne måten:

– Endelig. Endelig har vi en sak der vi kan gi et botilbud til denne gruppen som så sårt trenger hjelp.

Partikollega og varaordfører Odd Bjarne Skogestad støttet også forslaget om å kjøpe ImF-bygget, men pekte samtidig på utfordringene som venter i nabolaget

– Vi har som kommune og administrasjon en utfordring med å utvikle en god og grundig kommunikasjon med nærmiljøet på Bildøy. Det blir viktig at det blir gjort på en god og skikkelig måte. Vi står foran et tiltak som skaper usikkerhet og som vi ikke skal male rosenrødt. Alt vil ikke gå på skinner, vi skal være realistiske og ta utfordringene på alvor. Men gjør vi det og tar vi inn over oss opplegget som er skissert, så tror jeg dette vil være det beste tilbudet her i kommunen. Og det er absolutt på tide, sa Skogestad.

Følte seg mindreverdig
En av representantene som talte mot kjøp var Sotralistas Jan Utkilen,

– Vi er helt enige om behovet for slike boliger, men det er ikke det denne debatten handler om. Det vi skal ta stilling til i dag, er kjøpet av en eiendom, sa Utkilen, som gav uttrykk for at han følte seg stemplet som lite omsorgsfull og mindre anstendig når han ikke ønsket å kjøpe ImF-bygget.

Han leverte i stedet et forslag om å etablere boligene ved helsesenteret på Blombakkene, ett av de 4 andre alternativene som var utredet. Forslaget falt senere med 13 mot 29 stemmer.

– Ikke sak for oss
For ImF var det først i siste runde av forhandlingene i vår at det ble kjent hvilke planer kommunen har for ImF-bygget. At naboene har protestert, deriblant Bildøy Bibelskole, har likevel ikke påvirket salgsprosessen.

– Vi har stor respekt for at naboene, inkludert skolen vår, har betenkte tanker om kommunens planer for huset, men det må nesten kommunen svare for. Vårt utgangspunkt er at vi har forsøkt å selge bygget i lang tid for på den måten være med å realisere etableringen av Straume Forum, sier Heggen.

Også Atle Våge i Straume Forum og Brattholmen bedehus, er forsiktig med å mene noe om kommunens planer.

– Vår relasjon er til ImF som selger. Hvem de velger å selge til, er ikke en sak for oss, sier han.

Fjell kommune sier ja til kjøp

Men kommunen ønsker å prute på prisen.

Med 28 mot 14 stemmer vedtok kommunstyret i Fjell kommune at kommunen skal kjøpe ImFs adminstrasjonsbygg. Men det endelige forslaget hadde en noe annen formulering enn det opprinnelige forslaget fra administrasjonen.

Kjøpssummen på 18 millioner ble, etter forslag fra Høyre, fjernet fra selve vedtaket.

– Ja, vi har vedtatt kjøp, men vi har tatt vekk selve prisen på 18 millioner. Det betyr at vi ønsker å gå i dialog med selger om prisen, sier Tom Georg Indrevik, gruppeleder for Høyre.

Begrunnelsen er at et bygg som har lagt ute for salg i over et år, bør ha rom for prisdiskusjon.

– Vil det si at dere ikke kjøper uten en redusert pris?

– Vi forventer at prisen blir lavere enn det som er satt, men det skal vi ta i en dialog med selger.

Ikke fullmakt.
ImFs administrasjon kan derimot ikke love at kommunens ønske blir innfridd.

– De er fri til å ønske en forhandling om pris, men et nytt og lavere bud må opp i forbundsstyret, og da kan Fjell kommune risikere at vi ikke respekterer, sier administrasjonsleder Anja U. Heggen.

Hun får støtte fra generalsekretær Erik Furnes:

– Vår forpliktelse til å selge til kommunen opphører dersom de byr under 18 millioner. Derfor kan vi selge til annen byder ved lavere bud, sier Furnes.

Ordfører Eli Berland, også hun fra Høyre, understreker at vedtaket ikke forutsetter en prisreduksjon.

– Nei, men vi ønsker ikke å binde oss til prisen på 18 millioner. Det viktigste er uansett at vi har vedtatt å kjøpe, sier Berland.

Viktig skritt videre.
Forutsatt at man kommer til enighet om pris, betyr kommunestyrets vedtak at ImF har finaniseringen på plass til å kjøpe andre etasje i nye Straume Forum. Dermed kan det nye bedehuset til Brattholmen indremisjon bli en realitet.

Alte Våge, styreformann i Brattholmen bedehus, er også lettet og glad for vedtaket torsdagens vedtak.

– Nå kan vi gå videre med anbud for betong-arbeid og vi vil dermed være et langt steg nærmere et nytt bedehus. Hvor raskt framdriften blir er derimot vanskelig å si akkurat nå, sier Våge.

Dagens vedtak om kjøp innebærer heller ikke at ImF må flytte ut på dagen.

– Vi har allerede hatt en dialog med kommunen om dette og er trygg på at vi skal få til en smidig overgang for alle parter inntil nye lokaler i Straume Forum står klart, sier Anja U. Heggen.

 

Vokser ut av huset

SERIE, DEL 4: Det spirer og gror på Sotra. Brattholmen bedehus begynner å bli for lite, og fra i høst vil man ha søndagsmøtene på Bibelskolen.

Fra i høst vil Brattholmen indremisjon ha alle søndagsmøtene på Bibelskolen på Bildøy. Lokalene i Brattholmen bedehus er sprengt.

Serie på sambåndet.no om bedehusforsamlinger i utvikling.

− Vi har gjort flere ting. For det første har vi lagt alle møtene på søndag til klokken 11 på formiddagen. Da kan barnefamiliene komme. På kveldsmøtene er det vanskeligere for barnefamilier å komme. Folk kommer fra områdene rundt. Ellers har vi lagt vinn på å ha søndagsskole, som det første vi fikk opp å gå. Det er en nødvendighet. Så er forkynnelsen og god sang viktig. Slik forklarer Atle Våge, formann i styret for Brattholmen bedehus, den veksten som har skjedd på bedehuset.

Søndagsmøter.
For to-tre år siden begynte bedehuset på Sotra med søndagsmøte på Bibelskolen en søndag i måneden. Siden da har det vært en opptrapping av aktivitet og medlemmer. Foruten søndagsskole er der også to barnekor. Nå har Brattholmen bedehus søndagsmøte klokken 11 hver søndag, og to søndager i måneden er møtene på Bibelskolen.

Fra høsten av vil alle søndagsmøtene være på Bibelskolen.

Kvalitet på møtene.
− Det kommer cirka 30 stykker på kveldsmøter, mens det på formiddagsmøtene kommer 150-200 stykker. Og det er cirka 50 flere som kommer, når vi har møtene på Bibelskolen. Kapasiteten på Brattholmen bedehus er 120, inkludert en sofagruppe, forteller Våge.

− Så dere har jobbet bevisst med å rekruttere flere?

− Vi er en aktiv gjeng som har vært opptatt av at vi skal bli flere. Vi legger vekt på at det skal være kvalitet på møtene, sier Atle Våge.

Tidligere publisert i denne serien:

01.09.: Samles for å samarbeide

02.09.: Tre bedehus går sammen

03.09.: Sørlandsbedehus planlegger utvidelse

Dette var fjerde og siste sak i denne serien. Men har du tips om andre forsamlinger som gjør noe lignende, tar vi gjerne imot!

 

 

Salget på vent

OPPDATERT: Fjell kommune er ikke klar til å kjøpe, men sier heller ikke nei. I torsdagens kommunestyre ble vedtak i saken utsatt til høsten.

Forslaget om utsettelse ble fremmet av Høyre og ble vedtatt med 28 mot 17 stemmer. Dermed ble selve spørsmålet om kjøp ikke realitetsbehandlet og ImF må fortsatt leve i uvisshet om det blir salg av administrasjonsbygget til kommunen.

Saken overlates nå til Komité for drift og fram til neste behandling er administrasjonen bedt om å gjøre en grundigere vurdering knyttet til spørsmålet om byggets egnethet, og ikke minst om plasseringen det best egnede stedet for kommunens behov for boliger til Rop-pasienter.

Kommunens ønske om å kjøpe administrasjonsbygget og bygge det om til boliger for mennesker som sliter med rus og psykiatri, har skapt sterke reaksjoner i lokalmiljøet. Saken har også blitt behørig dekket i lokalavisen Vestnytt og fått «spalte- og lydplass» hos NRK Hordaland.

Utfallet av kvelden ble dermed også i tråd med det Sambåndet presenterte tidligere i uken, der Arbeiderpartiet var partiet som førte an i ønsket om kjøp:

– Arbeiderpartiet har vært samstemt hele tiden. Vi går for å kjøpe bygget og realisere planene kommunen har for dette, sier Marianne Bjorøy, gruppeleder for Arbeiderpartiet i Fjell kommune før torsdagens kommunestyremøte.

Planene handler om å gjøre ImFs administrasjonsbygg om til boliger for mennesker som sliter med tung rus og psykiatri, den såkalte ROP-gruppa. Planene har skapt reaksjoner og utrygghet i nærmiljøet, noe som også framgår av kommentarene til tidligere publisert sak på sambåndet.no

Bibelskolen skeptisk
Også Bildøy Bibelskole, som ligger trehundre meter fra det aktuelle bygget, er blant de som har meldt sin uro.

«Vi er urolige for planer om at Kommunen vil bruke bygget til leiligheter for ROP-brukere. På Bibelskolen har vi ca 80 studenter hvert år. Det er av avgjørende betydning for oss at de opplever nærmiljøet trygt. Det er viktig for de som unge mennesker, og det er viktig for skolens rykte. I dag har vi veldig godt rykte i forhold til en flott beliggenhet i rolige omgivelser», skriver rektor Aud Karin K. Ringvoll i et brev til Fjell kommune på oppdrag fra styret.

Forstår reaksjoner
Marianne Bjorøy har ingen problemer med å forstå reaksjonene. Det blir likevel underordnet.

– Denne gruppen har sine pasientrettigheter som oss andre. Et fast ankerfeste betyr mye for en slik gruppe, derfor må vi gjøre hva vi kan for å skaffe dem et sted å bo og gi dem den hjelp de trenger. Dette er mennesker som selv ønsker et sted å bo og hvis vi som politikere ikke vil se dem, hvem skal gjøre det da, spør hun.

Avgjøres torsdag
Saken ble tirsdag 3. juni behandlet i Komite for finans og forvaltning. Der ble resultatet 9-2 mot kjøp. Dette var like mye av taktiske årsaker, ifølge komiteleder Tore Lønøy, for hadde komiteen vedtatt utsettelse, ville ikke saken blitt fremmet for kommunestyret.

Nå skjer det i full tyngde torsdag kl 1300. Der får Arbeiderpartiet følge av SV sin representant og 3 av KrFs medlemmer kommer også til å stemme for kjøp. De øvrige partiene, som vil være i flertall, ønsker utsettelse eller ingen kjøp.

p-TomGeorgIndrevik

Tom Georg Indervik. Foto: Kelly services

Vil ha svar
– Dette er en vanskelig og viktig sak, og jeg reagerer litt på at debatten dels har handlet om hensynet til alle andre og ikke til de som trenger disse boligene, sier Tom Georg Indervik, gruppeleder i Høyre, det største partiet i Fjell kommune.

Når han nå ønsker utsettelse, er det ikke for å skrinlegge prosjektet, men fordi partiet ønsker flere svar før de bestemmer seg.

– Vi må være trygg på at det som etableres er i ordnede former og få opp alle aspektene, enten det blir boliger her eller andre steder. Så må vi sikre oss at informasjonen skal være best mulig. Det er viktig for lokalsamfunnet, men ikke minst for de som skal flytte inn her. Et raskt politisk vedtak kan ødelegge dette, sier han.

– Kan vente
Også Frp vil ha saken utsatt, men det er av økonomiske årsaker.

– Vi har tommelen opp for prosjektet og vil få til denne typen boliger raskest mulig. Men kommunen er inne i en fase der vi selger bygg og vi vil se på muligheten for å kunne bruke egne bygg eller tomter for å bygge nytt fra bunnen av. Vi er derfor ikke klar for å kjøpe nå, sier Benjamin Nyborg, gruppeleder hos Frp.

Skulle saken i kommunestyret ende med utsettelse, har ImF lovet å vente med salg.

– Vi har fått en formell henvendelse fra Atle Justad i Fjell kommune om muligheten for dem til å ha huset på hånd til september. Det har vi sagt ja til. En utsettelse til høsten vil derfor ikke være kritisk for salgsprosessen, sier Erik Furnes, daglig leder i Indremisjonsforbundet.

Nei til kjøp av ImF-bygget

Eit klart fleirtal i komite for finans og forvaltning i Fjell kommune sa i kveld nei til forslaget frå rådmannen om å kjøpa administrasjonsbygget til ImF på Bildøy.

Saka går likevel vidare til kommunestyret den 19. juni, seier komiteleiar Tore Lønøy (Uavhengig) til sambåndet.no.

Ni av 11 representantar i komiteen gjekk imot innstillinga frå rådmannen om å kjøpa bygget og 2,5 mål omliggange tomt. Den tiltenkte bruken var bustadar for personar som slit med tung rus og psykiatri, den såkalla ROP-gruppa.

Les meir om innstillinga frå rådmannen her

– Etter ei innleiing frå sakshandsamaren og ein lang diskusjon i komiteen, stemte fleirtalet på ni medlemmer mot kjøp, medan mindretalet på to ville utsetje saka og få inn fleire opplysningar, seier Lønøy like etter at møtet er ferdig.

– Prisen for høg

Ifølgje komiteleiaren, som sjølv var ein del av fleirtalet, var det to hovudgrunnar til nei-vedtaket:

– Fleirtalet meinte at prisen på 18 millionar er for høg, og at plasseringa ikkje er ideel.

Komiteen var einig i intensjonen i innstillinga om å skaffa bustadar til dei aktuelle brukarane, men meinte at saka var for dårleg opplyst:

– Komiteen sakna ein uttale frå politiet og ein heilskapleg plan for området der konsekvensane for nærmiljøet vart utgreia. Det mangla òg alternative plasseringar for slike bustadar, utdjupar Lønøy.

Dei to medlemmene som ikkje ville seina nei no, men i staden utsetja saka, representer Sotralista og KrF.

– Er det grunn til å tru at kommunestyret vil koma til eit anna resultat når stemmetalet var så klart i komiteen?

– Rådmannen ville arbeida vidare med saka fram mot den 19. juni, så det er det jo ikkje så godt å seia, men som du peikar på, var det eit klart nei-fleirtal i komiteen, seier Tore Lønøy.

Overraska

Generalsekretær Erik Furnes i Indremisjonsforbundet viser også til handsaminga i kommunestyret.

– Siste ord er ikkje sagt i saka, men det var overraskande at fleritalet mot kjøp var såpass klart. Realismen i eit sal til kommunen er nok no liten, seier Furnes til sambåndet.no.

Straume forum held seg til ImF

Bakgrunnen for at administrasjonsbygget til ImF ligg ute for sal, er ønskjet om å flytta inn i Straume forum og dermed bidra til at dette forsamlingslokalet blir realisert. Atle Våge seier, på vegner av Straume forum, at han tek resultatet i komite for finans og forvaltning til orientering:

– Det vi no veit, er at komitefleirtalet går imot at kommunen skal kjøpa. Men det er enno 14 dagar igjen til kommunestyremøtet, og Fjell kommune har krav på seg frå Fylkesmannen i høve til denne gruppa av brukarar. Det skal likvel noko til at kommunestyrefleirtalet vil gå inn for kjøp, seier Våge til sambåndet.no.

Sjølv hadde han rekna med at komiteen ville velja å utsetja saka.

– Men sjølv om Fjell kommune skulle vera uaktuell som kjøpar av bygget etter 19. juni, er ikkje ImF ute. Bygget ligg enno for sal på den opne marknaden, og no har det i alle høve fått god PR, peikar Atle Våge på.

Han seier at det er uaktuelt for Straume forum å driva lobbyverksemd overfor politikarane:

– Vi har vårt tilhøve til ImF og vil ikkje bli kopla til bruken av bygget etter eit eventuelt sal.

Eit steg nærmare sal

Fjell kommune ønskjer å kjøpa, men saka skal innom to politiske organ før alt er avgjort. Bustadar knytt til rus og psykiatri, ROP, vert den nye bruken.

Til ein pris på 18 millionar innstiller rådmannen i Fjell kommune på kjøp av ImFs administrasjonsbygg på Bildøy. Då får han tilslaget på bygget, samt 2,5 mål omliggande tomt.

– Me er nøgde med denne prisen og meiner det vil vera nok til å forsvara flytting, seier administrasjonsleiar Anja U. Heggen i Indremisjonsforbundet (ImF).

Bedehushjelp.
Det var hausten 2012 at ImF fekk invitasjon frå Straume forum om å kjøpa seg inn i andre etasje på det nye bedehuset som vert planlagt for Brattholmen indremisjon. Forbundsstyret sa ja dersom dette kunne løysast utan at det gav meirkostnad økonomisk.

Dersom salet no vert ein realitet, kan ImF realisera planane om å flytta administrasjonen til Straume forum.

– For oss inneber eit sal for ImF eit klarsignal til å gå i gang med bygging av Straume forum. Me er klar til å lysa ut anbod på betongarbeidet så fort dette er politisk vedtatt, seier styreleiar i Brattholmen Bedehus, Atle Våge.

Omstridd bruk.
Men sjølv om rådmannen innstiller på kjøp, er saka langt frå avgjort. Saka skal fyrst handsamast i Komité for finans og forvaltning 3. juni. Går den igjennom her, ventar Kommunestyret 19. juni.

Kva utfallet blir, er uvisst.

For kommunen sine planar for anlegget er ikkje kontor, dei ynskjer å byggja dette om til bustadar for personar som slit med tung rus og psykiatri, den såkalla ROP-gruppa.

– Me fylgjer nå opp handlingsplanen som vart vedteken i desember om bustad for vanskelegstilte. Den planen er det brei politisk semje om, seier spesialrådgjevar Atle Justad i Fjell kommune.

– Godt egna.
Ifølgje Nav er det til ei kvar tid kring 30 slike personar i Fjell kommune. Ti av dei treng heildøgnstilsyn i tillegg til bustad. Seks av desse er nå tenkt husa i eigne leilegheiter på Bildøy. I tillegg vil det bli to akutt-bustadar, personalbase for kommunens rusteam, fellesareal for bebuarane og kanskje også dagsenter.

– Desse lokala vil vera godt eigna til denne typen verksemd, og då særleg med tanke på utsikt og nærleik til natur og sjøen, seier Justad – som samstundes forstår reaksjonar frå velforeininga når dette er tenkt etablert i eit byggefelt.

Dei svake.
For ImF-administrasjonen har det fyrst i siste runde av forhandlingane vorte kjent kva kommunen ønskjer å bruka huset til. Det har difor ikkje vore ein faktor i salsprosessen.

– Det er flott at huset kan bli brukt til noko meiningsfullt av ein ny eigar. Å ta vare på nokre av dei svakaste blant oss, er i god indremisjonsånd, seier administrasjonsleiar Heggen.

Nå håpar både ho, kommuneadministrasjonen og eldsjelene bak Straume forum at salet skal gå i gjennom i kommunestyret 19. juni. Skulle det ikkje skje, er det likevel inga krise for bedehusplanane dersom vedtaket må venta til hausten.

Utsetjing?
– Me har tid til å venta litt, for det skjer ikkje noko i sommar uansett. Men dess lengre tid det går, dess knappare tid vert det for oss å rekkja betongarbeidet før vinteren kjem, seier Atle Våge i Straume forum.

– Skulle det derimot visa seg at det er politisk uaktuelt å etablera bustadane slik at heile kjøpet vert stansa, må me vurdera kva med då skal gjera. Men det er heilt klart at primærynskjet vårt er å få inn Indremisjonsforbundet som leigetakar i andre etasje, seier han.

Til orientering
Journalist Vilhelm Viksøy har bustadadresse på Bildøy. Han er òg medlem av hyrde- og lærerådet ved Brattholmen Bedehus. Saka er produsert i samråd med redaktøren for Sambåndet, i lys av dette.

 

2 millioner til Bibelskolen

Årsmøtet i Bergens Indremisjon har vedtatt å gi 2 millioner kroner i gave til generalvedlikeholdet av Bildøy bibelskole.

– Det banker et stort hjerte for bibelskolen hos forsamlingen i Betlehem, og vi ønsket å være med på å gi renoveringsprosjektet en god start, sier forsamlingsleder Gunnar Ferstad til Sambåndet.

Det var årsmøtet i Bergens Indremisjon (BI) 25. april som gjorde vedtak om å gi gaven, i tråd med forslag fra styret. BI har en viss fri egenkapital etter salg av et bygg i 2004, og de 2 millionene ble ifølge forsamlingslederen tatt av denne egenkapitalen.

– Vi bruker renteinntektene av kapitalen inn i driften, så nå blir det noe lavere renteinntekter. Men dette er et signal om av vi mener bibelskolen er ekstremt viktig, både for BI og for ImF som helhet, for å utruste unge mennesker, sier Ferstad.

– Varmt håndtrykk

Rektor Roald Kvam ved Bildøy bibelskole koster på seg et «halleluja!» i sin kommentar til gaven. – Dette er et varmt og godt håndtrykk fra en av skolens gode venner og samarbeidspartnere gjennom mange år, og vi er veldig takknemlig, utdyper han.

Bibelskolen skal som kjent renoveres for inntil 20 millioner kroner. I budsjettet ligger det inne innsamling av drøyt 4 millioner i gaver.

– Vi skal få mest mulig vedlikehold ut av gaven fra Bergens Indremisjon, og vi senker på ingen måte skuldrene og tenker at vi nå er kommet halvveis på de 4 millionene. Vi har en stor bygningsmasse som vi skal heve kvaliteten på, og det er jobben, understreker Kvam.

Nei til aksjekjøp

Styret i Bergens Indremisjon hadde også et forslag til årsmøtet om kjøp av aksjer i Straume Forum. Her kom det fram en del spørsmål som gjorde at styret valgte å trekke forslaget før det kom til avstemning.

– Det var en del høyttenkning og innspill på årsmøtet om andre måte å støtte det nye forsamlingslokalet på enn gjennom kjøp av aksjer i et bygg, da mer som en gave, sier forsamlingsleder Gunnar Ferstad i BI.

Han tror styret vil komme tilbake til spørsmålet om hvordan forsamlingen i Bergen sentrum kan være med på å bidra til Straume Forum. 

 

 

Knapt flertall for aksjekjøp i Straume Forum

Ekstra årsmøte i Midthordland Indremisjon gikk med 27 mot 23 stemmer inn for kretsstyrets forslag om å kjøpe aksjer for 2 millioner kroner i Straume Forum.

Kretsstyret i Midthordland Indremisjon (MI) hadde kalt inn til ekstra årsmøte i forkant av kretsens samlingsfest i Nordre Haugland bedehus på ettermiddagen lørdag 19. januar.

Bakgrunnen var en henvendelse fra styret i Straume Forum AS, med en oppfordring til bruke 1/3 av inntektene fra salget av Misjonsheimen til kjøp av aksjer i Straume Forum, det nye bedehuset som er planlagt på lille Sotra.

Det var tydelig at saken engasjerte mange av misjonsfolket i kretsen, og hele 50 utsendinger møtte. (6 flere en siste ordinære årsmøte)

Kretsformann Johnn Hardang ble valgt til møteleder, og ingen hadde anmerkninger til spørsmålet om habilitet angående at Hardang også er nestformann i Straume Forum AS.

Kretsleder Hans Kåre Algrøy orienterte om hvordan salgssummen på 9 millioner kroner fra Misjonsheimen er disponert. Til nå er det betalt ned 1.35 mill. kroner på lån for Fjell-ly.

Algrøy sa at dersom en velger å betale ned all gjeld og i tillegg kjøpe aksjer for kr. 2 mill, så vil en sitte igjen med kr. 657.000.

Innstilling fra gruppe
Kretsstyret hadde nedsatt en gruppe bestående av kretsleder Hans Kåre Algrøy, nestformann Sigve Solheim og styremedlem Lars Ove Stenevik. På vegne av gruppen presenterte Stenevik innstillingen for årsmøtet. I konklusjonen fra gruppen står det: «Dette er et positivt prosjekt som kan bidra til et løft i det kristne arbeidet i et område og en region av kretsen som har en sterk befolkningsvekst. Det kan gi ringvirkninger for kretsarbeidet og for arbeidet på leirstedet vårt Fjell-ly. Kan vi bruke midler fra Misjonsheimen til å bidra med nye vekstprosjekter i kretsen, så vil det være fint. Gruppen gir sin innstilling til styret om at Midthordland Indremisjon kjøper aksjer i Straume Forum for kr.2,0 mill.»

Kretsstyret vedtok enstemmig å gi sin tilslutning til innstillingen fra  gruppen og fremmet følgende forslag til årsmøtevedtak:

  1. Ekstra årsmøte for Midthordland Indremisjon 19.01.2013 gir styret fullmakt til å kjøpe aksjer i Straume Forum for kr. 2,0 mill.
  2. Ekstra årsmøte gir styret fullmakt til å inngå aksjeavtale med Straume Forum.

Engasjert samtale
Mange tok ordet i samtalen på det ekstra årsmøtet. Noen var tydelig på at MI ikke har råd til å støtte Straume Forum med kr. 2 mill. fordi alle pengene trengs til å betale ned gjeld på Fjell-ly og å styrke kretsarbeidet.

Andre mente kretsen ikke har råd til å la være å bidra til å bygge Straume Forum fordi det vil rekruttere nye unge familier som vil være med på å bære arbeidet både i kretsen og på Fjell-ly i framtiden.

Kjell Arne Dyrøy fremmet et motforslag i årsmøtet som sa nei til å kjøpe aksjer i Straume Forum.
Arne Dåvøy fremmet et annet motforslag som sa ja til aksjekjøp for 2 mill, mot at årsmøtet vedtok å betale ned kr.2,5 mill av gjelden på Fjell-ly.

Knapt flertall
Møteleder gjorde det klart at årsmøtet skulle si ja eller nei til styrets forsalg om å kjøpe aksjer i Straume Forum. Det inkluderte derfor motforslaget fra Kjell Arne Dyrøy.

Stemmetallet viste 27 for kjøp av aksjer for kr. 2 mill i Straume Forum. 23 stemte nei.

På oppfordring trakk Arne Dåvøy sitt forslag, som oversendes til kretsstyret.