Tag Archive for: Til Helhet

Også Frikirken ute av Til helhet

Inntil nylig sto Til helhet oppført med sju medlemmer. Nå er det fem igjen.

Sambåndet har i flere uker hatt informasjon om at det var bevegelse i medlemsmassen til kontaktforumet Til helhet. 25. november brakte vi på sambåndet.no nyheten om at Pinsebevegelsen ikke lenger var å betrakte som medlem.

Ifølge leder for Lederrådet, Sigmund T. Kristoffersen, var Pinsebevegelsens oppføring på medlemslista resultat av en misforståsele som gikk helt tilbake til 2012. At de i november 2019 ba seg strøket av lista, var ifølge Kristoffersen begrunnet i «at Pinsebevegelsen har lagt seg på en linje der en ikke er med i så mange eksterne råd og utvalg og lignende».

Opprydning

20. november var Sambåndet også i kontakt med synodeformann i Frikirken, Jarle Skullerud. På SMS spurte vi om det var «noe nytt om Frikirkens tilknytning til Til helhet». Skullerud svarte blant annet slik: «Synodestyret har denne høsten jobbet med hele vår portefølje av medlemskap av nettverk og organisasjoner, med tanke på å effektivisere og forbedre samarbeidsformer i kirke-Norge». Denne prosessen skulle ifølge Skullerud konkluderes på møtet i desember i synodestyret, og noe mer ville han ikke si i forkant av møtet.

Dette møtet fant sted 5. og 6. desember. Da Sambåndet snakket med Skullerud på telefon mandag 9. desember, ville synodeformannen  fortsatt ikke bekrefte at Frikirken hadde meldt seg ut av Til helhet. Han viste til et referat fra møtet som skulle offentliggjøres i dag, onsdag 11. desember. I skrivende stund har dette fortsatt ikke skjedd, men Skullerud har likevel, overfor Vårt Land kl. 17.38, funnet å kunne bekrefte utmeldelsen.

Verken Pinsebevegelsen eller Frikirken har lagt vekt på at Til helhet av mange oppfattes som omstridt.

Meldt seg ut

I telefonsamtalen med Sambåndet mandag kommenterte Skullerud jobben som synodestyret har gjort med Frikirkens «portefølje av medlemskap» på denne måten: 

– Vi prøver å rydde i porteføljen av nettverk, og har gjort det over tid. Vi sitter nå igjen med noen få nasjonale og internasjonale nettverk.

Resultatet er at Frikirken, i løpet av de to siste årene, har meldt seg ut av om lag 15 ulike organisasjoner og nettverk.

Ikke nyttig

– Det har ikke vært så nyttig for oss å være med i disse, det har handlet mest om å stille på årsmøter og betale kontingent. Det har vært manglende engasjement og kapasitet fra vår side.

Synodestyret har nå laget noen retningslinjer for medlemskap.

– Vi har oppdaget at vi har vært medlem av organisasjoner som igjen er medlem av organisasjoner vi er medlem av. Frikirken ønsker fortsatt å være en betydelig aktør i økumenisk sammenheng, men ikke i form av medlemskap. I stedet vil vi ha mer samarbeid, sier synodeformann Jarle Skullerud i Frikirken.

I neste uke møtes nåværende og tidligere medlemmer av Til helhet for å diskutere hvordan det arbeidet som Til helhet driver, best kan ivaretas videre. De som fremdeles er medlemmer, er Indremisjonsforbundet, NLM, Normisjon, Ungdom i oppdrag og Laget. 

HOVEDKONTOR: Pinsebevegelsen Norge har hovedkontor i Pilestredet 27 i Oslo. FOTO: Wikimedia Commons

Færre på lista i Til helhet

Pinsebevegelsen er ikke lenger å finne i oversikten over organisasjoner og kirkesamfunn som er tilknyttet kontaktforumet Til helhet.

‘- Vi har aldri vært medlem av Til helhet, så det var en feil at Pinsebevegelsen sto der, sier leder for Pinsebevegelsens lederråd, Sigmund T. Kristoffersen, til sambåndet.no. 

Pinsebevegelsen har imidlertid inntil nylig vært oppført på nettstedet til Til helhet som en av sju organisasjoner og kirkesamfunn som er tilknyttet kontaktforumet. Så seint som 16. oktober opplyste eksempelvis Vårt Land at «Kontaktutvalget i Pinsebevegelsen» sto på lista. Nå er det seks navn igjen på lista som er å finne på nettstedet til Til helhet.  

Kontakt i 2008

Når Kristoffersen blar seg tilbake, ser han at Etisk råd hadde kontakt med Til helhet i 2008. Etisk råd har, ifølge Pinsebevegelsens nettsted, «det overordnede ansvaret for arbeidet med saker der forkynnere og andre ledere med virkefelt utover sin lokale menighet, er involvert i seksuelle overgrep, grenseoverskridende seksuell avferd eller annen moralsk og etisk svikt». 

– Men noe medlemskap i Til helhet var ikke formelt behandlet i Pinsebevegelsen. Da vi i 2012 mottok en anmodning fra Til helhet om å betale inn et beløp, ga vi tilbakemelding om at vi ikke var å betrakte som medlem, sier Kristoffersen.

Selvstyrt

LEDERRÅD: Sigumd T. Kristoffersen. FOTO: WIKIMEDIA COMMONS

Lederen for lederrådet forklarer at Pinsebevegelsen har lagt seg på en linje der en ikke er med i så mange eksterne råd og utvalg og lignende. Dette fordi de over 330 lokale kirkene over hele landet som bevegelsen består av, er selvstyrte kirkesamfunn, registrert eller uregistrert. De har selv ansvar for hele virksomheten sin.

– At Pinsebevegelsen nå ikke lenger står på lista over medlemmer i Til helhet, er ikke resultat av noen saksabehandling. Vi har bare bekreftet at vi ikke er medlemmer, framholder Kristoffersen.

– Har det vært oppfattet som en belastning at Pinsebevegelsen helt fram til nå har stått på lista over medlemmer, en liste som også er blitt gjengitt i ulike medier?

– Nei. Vi har ikke satt oss inn i eller engasjert oss i virksomheten til Til helhet, sier Sigmund T. Kristoffersen til sambåndet.no. 

Misjonskirken

Pinsebevegelsens begrunnelse minner om forklaringen Misjonskirken (tidl. Misjonsforbundet) ga i januar i år da de ba seg strøket fra medlemslista i Til helhet.

– Utmeldingen er et resultat av et vedtak fra 2016 i vårt hovedstyre som ikke var effektuert, sa generalsekretær Øyvind Haraldseid til sambåndet.no 29. januar

Haraldseid viste til at hovedstyret i Misjonskirken Norge i 2016 hadde en gjennomgang av hvilke organisasjoner kirkesamfunnet var medlem av. Det ble da fattet et vedtak som sier at «organisasjonsmedlemskap tegnes primært i økumeniske organisasjoner av nasjonalt eller internasjonalt omfang som er viktige for Misjonskirken Norges oppdrag».

– Vi mente at Til Helhet ikke hørte med under dette, men så ble altså vedtaket ikke effektuert, sier Haraldseid.

Generalsekretæren var åpen på at oppmerksomheten som ble reist knyttet til da nyutnevnt statsråd Kjell Ingolf Ropstads menighetstilknytning, lå bak at saken kom opp igjen.

«Homoterapi»

Pinsebevegelsen fikk oppmerksomhet i VGTV-serien «Homoterapi», som ble publisert 2. november i år. I episode 5 hevder programleder Morten Hegseth at et dokument om samlivsetikk utarbeidet av Teologisk refleksjonsgruppe i Pinsebevegelsen, «oppfordrer direkte til homoterapi». Hegseth trekker fram følgende setning fra s. 35 i dokumentet: «Vi har også sett at i mange tilfeller kan en homofil orientering endres ved terapi.» Av den versjonen av dokumentet som nå ligger ute på Pinsebevegelsens nettsted, opplyses det om en «forestående revisjon». I en merknad lagt inn av administrasjonsleder Jan Eilert Aakre 7. november i år, heter det blant annet:

«I ettertid ser vi at presentasjonsformen gjør det mulig å tillegge Pinsebevegelsen i Norge holdninger og praksis vi ikke har. Dokumentet vil bli gjenstand for en redaksjonell revisjon. (…) Dette arbeidet vil sluttføres så snart refleksjonsgruppen har anledning til å behandle det.

Pinsebevegelsen og Teologisk refleksjonsgruppe anser ikke bønn og forbønn for terapeutisk behandling. Leder av Pinsebevegelsens Lederråd, Sigmund Kristoffersen, har tidligere uttalt at vi tilbyr sjelesorg og forbønn for alle mennesker uansett hvilke behov man kommer med.

Han (Kristoffersen, red.anm.) kommenterer videre: ‘Når homofile forteller om vonde opplevelser knyttet til kristne sammenhenger må det tas på stort alvor. Vi er lei oss for at mennesker har hatt dårlige opplevelser i kristne sammenhenger som våre. Pinsebevegelsen i Norge består av 330 selvstendige kirker, det gjør at form og kvalitet på håndtering av mennesker vil variere. Det jeg kan si er dette: Pinsebevegelsen har, så langt jeg kjenner til, ikke noe arbeid, verken nasjonalt eller lokalt, som er fokusert spesielt mot mennesker med homofil legning, heller ikke reorientering.
Pinsebevegelsen i Norge har en klassisk kristen forståelse av ekteskapet som mellom mann og kvinne. Samtidig ønsker vi alle mennesker velkommen som en del av våre kirker og fellesskap. Det er viktig at alle da møtes med respekt og kjærlighet og kan følge Jesus ut fra egen overbevisning og integritet og ikke ut fra ytre press.'»

UTMELDING: Til venstre generalsekretær Øyvind Haraldseid i Misjonskirken Norge. Øverst til høyre statsråd og nestleder i KrF, Kjell Ingolf Ropstad. Nederst til høyre hovedpastor Erik Andreassen i Oslo Misjonskirke Betlehem. Foto: Misjonskirken Norge/KrF/Sigmund Clementz. Montasje: ImF Media

Ropstads kirkesamfunn melder seg ut av Til Helhet

Misjonskirken Norge, som Kjell Ingolf Ropstads menighet er tilknyttet, melder seg ut av nettverket Til helhet. Nettverket ønsker å bistå dem som selv opplever at de har en uønsket seksuell orientering.

‘- Utmeldingen er et resultat av et vedtak fra 2016 i vårt hovedstyre som ikke var effektuert. Jeg kan likevel forstå at timingen er uheldig, sier generalsekretær Øyvind Haraldseid i Misjonskirken Norge til sambåndet.no. 

Gjennomgang

Haraldseid viser til at hovedstyret i Misjonskirken Norge i 2016 hadde en gjennomgang av hvilke organisasjoner kirkesamfunnet var medlem av. Det ble da fattet et vedtak som sier at «organisasjonsmedlemskap tegnes primært i økumeniske organisasjoner av nasjonalt eller internasjonalt omfang som er viktige for Misjonskirken Norges oppdrag».

– Vi mente at Til Helhet ikke hørte med under dette, men så ble altså vedtaket ikke effektuert, sier Haraldseid.

Timing

Generalsekretæren er åpen på at det er oppmerksomheten som er blitt reist knyttet til nyutnevnt statsråd Kjell Ingolf Ropstads menighetstilknytning som ligger bak at saken er kommet opp igjen, og at vedtaket er effektuert med virkning fra i dag av.

– Kan du forstå at noen vil kunne oppfatte dette som feigt eller at Misjonskirken ikke våger å stå i en storm?

– Timingen er vanskelig. Hadde vi gjort dette for to år siden, hadde det ikke blitt noen sak. Likevel er det unaturlig å sette effektueringen av vedtaket ytterligere på vent, sier Haraldseid.

Til Helhet

26. januar skrev avisen Klassekampen at «trussamfunnet til statsråd Kjell Ingolf Ropstad (KrF) er medlem av eit forum som vil hjelpe menneske med ‘uønska seksuell orientering’». Nestlederen i KrF er medlem av Oslo Misjonskirke Betlehem, som igjen er tilknyttet Misjonskirken Norge. Oppslaget i Klassekampen førte til stor oppmerksomhet. Vårt Land har gjort oppmerksom på at statssekretær Julian Farner-Calvert (KrF) og politisk rådgjevar Elisabeth Løland (KrF) også har Oslo Misjonskirke Betlehem som sin menighet.  

I en pressemelding fra Misjonskirken Norge vises det til at «de siste dagers medieoppslag har satt fokus på Misjonskirken Norge og vår tilknytting til nettverket Til Helhet». Det presiseres at «på tross av at det kan oppfattes annerledes, skal denne utmeldelsen sees i sammenheng og som en konsekvens av et tidligere vedtak, og ikke som et resultat av de siste dagers medieoppmerksomhet».

Det vises videre til formuleringen i det nevnte vedtaket om hvilke organisasjoner kirkesamfunnet skal være medlem av. «Vår samtale i Misjonskirken Norge har derfor ikke handlet om Til Helhets arbeid. Utgangspunktet for vedtaket var prinsipielt. Det har vært vår intensjon å effektuere en utmeldelse av Til Helhet i lang tid, men så har ikke skjedd før nå», skriver generalsekretæren i pressemeldingen. 

I en artikkel som ble lagt ut på nettstedet til Misjonskirken Norge en stund etter at sambåndet.no publiserte nyheten om utmeldelsen, klargjør generalsekretær Øyvind Haraldseid likevel dette: «Misjonskirken Norge (har) verken en lære eller en praksis som innebærer at vi arbeider for å endre menneskers seksuelle orientering.» 

«Vanskelig»

Oslo Misjonskirke Betlehem publiserte et blogginnlegg etter oppslaget i Klassekampen. Her heter det at «Oslo misjonskirke Betlehem er en selvstendig, demokratisk forening, med sitt eget årsmøte som øverste organ. Menigheten har ingen tilknytning til nettverket Til Helhet. Oslo misjonskirke ønsker ikke å tilby homofile en hjelp for å endre deres legning.» Menigheten presiserer også at den ikke har vært en del av kirkesamfunnets avgjørelse om å være tilknyttet nettverket Til Helhet.

– Til Helhet har en måte å snakke og tenke om homofili på som jeg syns er vanskelig. Både homofile og heterofile har behov for veiledning, uttaler menighetens hovedpastor, Erik Andreassen, i blogginnlegget. 

Avisen Dagen meldte 26. januar om at Kjell Ingolf Ropstad selv «tar avstand fra arbeid med seksuell reorientering». På Facebook skrev statsråden følgende: «Jeg er barne- og familieminister for alle barn, uansett legning, og for alle familieformer. Folk må selv bestemme hvilke liv de ønsker å leve og med hvem».