Tag Archive for: Voss

SENTRUM: Voss herad får nå sin første kristne skole. Egill Danielsen Stiftelse er i dialog om et lokale i nærheten av Voss sentrum. FOTO: Sunny256/Wikimedia Commons

Klart for 9. Danielsen-skole

Egill Danielsen Stiftelse har fått godkjent søknad om å starte kristen ungdomsskole på Voss.

– Vi gleder oss til å starte kristen skole på Voss, sier daglig leder Asle Ystebø i Egill Danielsen Stiftelse (EDS) til Sambåndet.

I brevet som er datert 30. januar, skriver riktignok Utdanningsdirektoratet (Udir) at de «imøtekommer delvis søknaden fra Danielsen Ungdomsskole Voss AS». Fra og med skoleåret 2020/21 er skolen godkjent for inntil 90 elever på 8.–10. årstrinn. Som Sambåndet skrev i nr. 9/19, søkte skolen opprinnelig om godkjenning for inntil 180 elever.

– Dette er uproblematisk for oss, sier Ystebø.

Konsekvenser.
Udir viser til at de blant annet må vurdere hvilke konsekvenser godkjenningen vil få for den offentlige skolestrukturen. Voss herad (sammenslått med Granvin fra 1. januar) skrev i sin uttalelse til søknaden at 180 plasser utgjør 33 prosent av elevmassen. Det ville kunne føre til at Granvin barne- og ungdomsskole må legge ned ungdomsskoletilbudet sitt. Elever som fortsatt ønsker å benytte offentlig skoletilbud, vil dermed kunne få lengre reisevei.

– Friskolelovens forarbeider uttrykker klart at dette er en type konsekvens som ikke er ønskelig, og som vil være relevant for vurderingen av om godkjenningen skal gis eller ikke, påpeker Udir.

Må håndtere.
90 elevplasser tilsvarer 16,5 prosent av den totale elevmassen på ungdomstrinnene i kommunen. Også dette vil ifølge heradet få visse konsekvenser for det offentlige skoletilbudet, men det er altså først ved doblet antall elevplasser det vil få store konsekvenser.

– Så vidt direktoratet kan vurdere, vil tapet av 90 elever til en friskole være innenfor det en kommune på Voss herads størrelse skal kunne håndtere. En friskole med 180 elever vil imidlertid utgjøre negative konsekvenser for det offentlige skoletilbudet som tilsier at godkjenning ikke bør gis, skriver avdelingsdirektør Einar Simonsen Plahter i Udir.

30 elever per år.
Samtidig viser Udir til at Danielsen ungdomsskole Voss AS uansett ikke ser for seg å overstige 90 elever de første årene skolen er i drift. Ifølge søknaden er det meningen å «rekruttere 30 elever per trinn i årene 2020–2026».

– Vi anser det rimelig å gi en godkjenning for 90 elever. Vi mener at de strukturmessige endringene kommunen må gjøre som følge av dette, ikke er så omfattende at godkjenning ikke bør gis, konkluderer avdelingsdirektøren.

Lokale.

Før søknaden ble sendt hadde 40 familier med barn i grunnskolealder gitt uttrykk for at de ønsker at barna deres skal gå på en kristen friskole på Voss. Tre ulike kristne forsamlinger er representert. Skolen blir den niende i rekken av skoler i Egill Danielsen Stiftelse.

Daglig leder opplyser at EDS er i dialog med en aktør om leie av et tjenlig lokale i nærheten av Voss sentrum. Deler av dette lokalet står i dag tomt.

– Vi håper på avklaring innen kort tid, og det vil da også vise seg om det er gjennomførbart med oppstart høsten 2020 eller om vi må vente til neste høst, sier Asle Ystebø.

SENTRUM: Egill Danielsen Stiftelse har allerede vært og sett på mulige lokaler i Voss sentrum for en friskole. Bildet er fra 2008. FOTO: Sunny256/Wikimedia Commons

Danielsen vil starte skole på Voss

Forsamlingsleder Knut Kvamme i Voss Indremisjon konstaterer med glede at kommunen kan få sin første kristne friskole.

 ‒ Jeg har fått innspill fra foreldre som går på om vi ikke kan få i gang en kristen skole på Voss, sier Knut Kvamme til Sambåndet.

Disse innspillene førte til at han for et par år siden tok kontakt med Egill Danielsen Stiftelse (EDS) og hadde møte med dem sammen med en foreldregruppe som representerer tre ulike forsamlinger på Voss. Senere kom stiftelsen på besøk til Voss og sonderte terrenget.

Søknad

‒ Fra Danielsen var de positive, og vi har valgt en arbeidsgruppe som jobber for å at denne skolen skal bli en realitet sier Kvamme.

Innen søknadsfristen 1. februar 2019 sendte Kristen friskule Voss AS søknad til Utdanningsdirektoratet (Udir) om å få starte ungdomsskole høsten 2020 med godkjenning for 180 elever. Styreleder er Ingvar Torbjørn Vignes. Tre av de øvrige fire medlemmene av styret sitter også i styret for EDS. Det blir i så fall den niende Danielsen-skolen, og Udir er varslet om at navnet planlegges endret til Danielsen ungdomsskole Voss AS. Udir vil behandle søknaden innen 1. februar 2020.

Undersøkelse

– Arbeidsgruppen har gjennomført en undersøkelse i kommunen for å kartlegge interessen for en kristen skole. Undersøkelsen viste at interessen er til stede, fortsetter Kvamme.

Ifølge søknaden har 40 familier med barn i grunnskolealder gitt uttrykk for at de ønsker at barna skal gå på en kristen friskole på Voss. EDS viser også til estimater fra kommunen på opptil 20.000 nye innbyggere og 760 flere ungdomsskoleelever innen 2040.

‒ Vi har fått positive tilbakemeldinger og positiv omtale i lokale medier, sier Kvamme.

Kommunen negativ

Voss og Granvin kommuner slås sammen 1. januar 2020. Beregninger som leder for grunnskolene i Voss kommune, Kristin Takvam Rekve, har lagt fram, viser at en fullt utbygd friskole (planlagt 180 elever innen 2026) vil få ca. 33 prosent av ungdomsskoleelevene i den sammenslåtte kommunen. Det vil føre til betydelig redusert elevtall for Vossestrand barne- og ungdomsskole og særlig Granvin barne- og ungdomsskole, som kan miste ungdomstrinnet. Estimatene som EDS viser til, nevnes ikke i saksframlegget fra kommunen.

I utvalg for levekår 9. mai foreslo Voss Høyre å si ja til friskolen, men begrenset til 90 elever. Partiet viste til at Voss ungdomsskole ikke har kapasitet til flere enn dagens om lag 450 elever, og at kommuneplanen legger opp til bygging av nye boliger. Voss Høyre mente også at friskolen vil gi økte valgmuligheter og bidra til pedagogisk og organisatorisk nytenkning. Forslaget fikk tre stemmer og falt.

Grunnlag

Arne Mørkve er med i arbeidsgruppen for friskolen.

‒ Jeg ser behovet for et alternativ til den offentlige skolen. Det betyr ikke at jeg er misfornøyd med den offentlige skolen, men det har med det ideologiske grunnfjellet den bygger på. Den har et uttrykt sekulært grunnlag, og det er relativisme og humanisme som blir formidlet.

For barn som kommer fra kristne hjem, kan dette skape forvirring med tanke på identitet, sier han.

Bredde

‒ Vi har gått inn i dette fordi vi fant en bredt sammensatt foreldregruppe på Voss som var interessert. Vi synes foreldregruppen representerte en bredde av det kristne miljøet på Voss. Så er Voss en spennende kommune. Det finnes ingen kristne friskoler der. Vi har lyst til å være med å hjelpe foreldregruppen.

Slik forklarer daglig leder Asle Ystebø i EDS hvorfor de er gått inn i dette prosjektet.

Engasjement

‒ Når folk tar kontakt med dere for å få hjelp til å starte opp ny skole, hva er viktig for dere for at dere skal gå inn i et slikt prosjekt?

 ‒ Vi tar alltid slike henvendelser alvorlig, og så gjør vi våre vurderinger. Når vi etablerer skole, er det avgjørende at der er engasjerte foreldre fra ulike kristne miljøer som kan være med og jobbe på vårt verdigrunnlag. Vi er avhengig av samarbeid med foreldre, og det er veldig flotte folk vi samarbeider med på Voss, svarer Ystebø.

‒ Vi ønsker et bredt kontaktnett. Derfor er vi glade for å ha Danielsen med på laget, sier Knut Kvamme.

Positivt

Hvis EDS får positivt svar på søknaden, vil Voss få sin første kristne friskole.

‒ I første omgang vil det være snakk om å leie et eksisterende bygg, forteller Kvamme.

Ifølge søknaden har initiativtakerne allerede vært på befaring i «godt egnede lokaler» i sentrum.

‒ Hva vil det bety for Voss og Voss Indremisjon å få en kristen friskole?

 ‒ Jeg ser veldig positivt på at barn i kommunen får et alternativt skoletilbud, og jeg tror at det kan tilføre noe positivt i kommunen, sier Knut Kvamme.

‒ Jeg blir veldig glad hvis vi får et alternativ. Det er godt, for de trenger et nytt skolemiljø, og det er godt for bygda, sier Arne Mørkve.