Sambåndet

Lørdag 11. juli 2020
RSS

Fullverdig einsleg liv

Guds skapartanke er at seksuelt samliv er knytt til ekteskapet mellom ei kvinne og ein mann. Vedtak i Den norske kyrkja endrar ikkje på dette, skriv Sambåndet på leiarplass.

Skrevet av Sambåndet LEDER den 28. november 2017.

I januar i år skreiv Sambåndet om kjønnsidentitet. Det vi ikkje skreiv noko om, var korleis det ein definerer seg som med tanke på kjønn, kjem til uttrykk i form av seksualitet. Grunnen var ei erkjenning av at dette ville krevja ei tilsvarande grundig utgreiing.

4. oktober skulle det ha vore eit seminar på Ørsta bedehus på Sunnmøre der førstelektor Bjørn Helge Sandvei ved MF var invitert for å snakka om «samkjønna samliv sett i lys av historia, kulturen og Bibelen». Målgruppa var leiarar og andre interesserte i forsamlingene i Ørsta og Volda, og intensjonen var å skaffa seg meir kunnskap om homofili. Då dette vart kjent via sosiale medium, skapte det sterk motstand. Reaksjonane førte til at seminaret vart avlyst.

Therese Utgård i Open folkekyrkje, Møre var ei av dei som reagerte. Utgård har mellom anna uttalt at «få, om noen, har ytret at skeive bør leve i sølibat». Det er dette valet Bjørn Helge Sandvei har tatt. Han ser på seg sjølv som homofil, men som kristen og ut frå Bibelen, er han imot likekjønna ekteskap og meiner det er rett for han å leva einsleg.

Sandvei står ikke åleine i synet om at menneske som identifiserer seg som homofile, til liks med heterofile einslege må leva utan seksuelt samliv

Reaksjonane på det planlagde seminaret i Ørsta har aktualisert temaet homofili, og Sambåndet tar i novembernummeret opp tråden frå januar. Me kan forsikra Therese Utgård og Open folkekyrkje om at Sandvei ikkje står åleine i synet om at menneske som identifiserer seg som homofile, til liks med heterofile einslege må leva utan seksuelt samliv. Sandvei har store deler av den kristne lekmannsrørsla med seg i dette. Frå Sambåndet vil vi understreke Guds skapartanke om at seksuelt samliv er knytt til ekteskapet mellom ei kvinne og ein mann. Vedtak i Den norske kyrkja endrar ikkje på dette.

Dei homofile sin interesseorganisasjon har endra kommunikasjonen sin

På temasidene i bladet spør vi mellom anna kva homofili er, og «født slik» eller «blitt slik» kjem naturleg inn. Inga forsking slår fast «fødd slik», og dei homofile sin interesseorganisasjon har endra kommunikasjonen sin om dette. Slik vi ser det, er det rett og godt å tilby samtaler og hjelp til menneske som sjølv opplever at dei har uønska homofile kjensler. Det må vera lov å «koma ut av skapet» som heterofil.

Det ein må halda fast ved, er at alle menneske er skapte i Guds bilete og har same menneskeverd. Å leva ut homofile kjensler seksuelt er ifølgje Bibelen ei synd på line med andre synder, og synd må ein kristen ta eit oppgjer med.

1 kommentar »

 • 1

  Ingmar Hognestad

  07.01.2019, kl. 18:18

  Jeg er helt enig i at kristne som er homofile, gjør helt rett i å leve i seksuelt avhold.

  Men jeg vil gjerne komme med en liten nyanse når det gjelder uttrykket «født slik eller blitt slik». Jeg henviser da til Rom kap. 1 fra vers 18 til 26. Her syner Paulus hvordan det naturlige menneske er fra syndefallets dag, og fra vers 26 og ut kapittelet ramser han opp alle de synder som ligger latent (skjult) i den menneskelige natur fra syndefallets dag, inkludert homofili.

  Min påstand er derfor at alle mennesker er født slik (men ikke skapt slik). Og da kan vi spørre?. Hvorfor blir de slik. Og da kan vi undres på hvorfor blir ikke alle homofile, mordere, gudshatere, voldsmenn, storskrytere – for å nevne noen av de synder som Paulus ramser opp i slutten av kap. 8.

  Svaret på det tror jeg er at de synder mennesker begår, er påvirket av både indre og ytre sosiale forhold. Når det gjelder homofili, så tror jeg at seksuelle opplevelser i tidlig barndom kan dra i den retning. Og når det gjelder sosiale forhold i dag, der homofili blir allminnndeligjort i undervisning i barnehager, skoler, og gjennom lovverket, så vil det føre til at den latente homofili som er i alle mennesker fra fødselen av, kommer til syne.

  Med andre ord: Stadig flere kommer ut av skapet, for der er vi alle.

  o

  Svar

Skriv en kommentar

Årets nyhet på Lyngdal Bibelcamp er appen Meet316, og den gir litt ekstraarbeid og nye muligheter.

I år har Solveig Hosøy og Lyngdal Bibelcamp 30-årsjubileum, og det feirer hun med å være leirsjef.

Den 22. juni var det byggestart for Helgatunlia-prosjektet. For tiden er det hektisk aktivitet for å få de første leilighetene klar til påske 2021.

Då han byrja i ImF i 2008, ante neppe Erik Furnes at det skulle koma så direkte til nytte i jobben som indremisjonsleiar at han er utdanna dataingeniør.

Då nauda var størst, var hjelpa nærast for Indremisjonsforbundet. Med ein datakyndig generalsekretær kan dei lose folk trygt inn i og ut av møte på bibelcampen i Lyngdal.

Copyright © Sambåndet 2020