Tag Archive for: Andreas Evensen

BYTTER LEDERJOBB: Andreas Evensen går fra ImF-Ung til Bildøy bibelskole. Bildet er tatt på ImFs lederkonferanse i 2021. FOTO: BRIT RØNNINGEN

Her er den nye Bildøy-rektoren

Andreas Evensen blir ny rektor for Bildøy bibelskole etter Gunnar Ferstad. Han starter i jobben seinest 1. august.

– Jeg skal få være med på å forvalte noe, men Bildøy bibelskole er ikke mitt prosjekt, men dypest sett Guds, sier Evensen til Sambåndet.

Andreas Evensen er daglig leder for ImF-Ung og assisterende generalsekretær i Indremisjonsforbundet (ImF). Evensen informerte styre og ansatte i ImF-Ung onsdag, mens personalet på Bibelskolen ble orientert kl. 11 i dag, torsdag.

Flere søkere

I desember i fjor informerte Gunnar Ferstad de bibelskoleansatte om at han ønsket å avslutte sin periode som rektor sommeren 2022. Han hadde varslet bibelskolestyret om dette allerede før sommerferien 2021. Stillingen ble lyst ut i januar i år, blant annet i Sambåndet.

– Det var fire registrerte søkere innen fristen 6. februar. I tillegg har styret vært i dialog med flere andre kandidater, sier styreleder Edvard Thormodsæter.

Teologi

«Høyere utdanning innen teologi og/eller ledelse» var en av de ønskede kvalifikasjonene som var nevnt i stillingsutlysningen.

– Andreas har mastergrad i teologi. Det var en styrke ved hans søknad, både med tanke på at det er en bibelskole det handler om, og det rent faglige, sier Thormodsæter.

Styret har ellers hatt en tanke om at det ville være fordelaktig at den nye rektoren  er tett på indremisjonssammenhengen. Som sønn av mangeårig forkynner Roald Evensen er den påtroppende rektoren både oppvokst i og kjent med både indremisjonen og misjonslandskapet for øvrig.

– Teologisk kjenner Andreas strukturen og det læremessige i ImF svært godt. Han sitter blant annet i lære- og tilsynsrådet i ImF, framholder Thormodsæter.

Utfyller

Styrelederen viser videre til at Evensen siden 2017 har ledet ImF-Ung, som driver arbeid for barn og unge, og at det er en kompetanse han vil kunne dra nytte av også på Bibelskolen. Det Andreas Evensen derimot mangler, er skoleleder-kompetanse.

– Men har vi studieleder Laila Eidsheim Flaa, med mye skoleledererfaring, som vil utfylle Andreas på dette området og være en viktig brikke videre, påpeker Thormodsæter.

Lederskap

Styret har lagt vekt på at Andreas Evensen har «rettet blikket mot lederskap», som styrelederen uttrykker det: – Andreas sier selv at han ikke er en person som tenkte at han skulle bli leder. Han har nok vært leder fordi han har erfart at han har noe å komme med, og det er en flott vei inn i lederskap, sier Thormodsæter.

Styrelederen beskriver Bildøy bibelskole som «et drivhus av påvirkning» overfor unge mennesker.

– Et sunt lederskap på en slik arena fordrer en leder med karakter og som tenker at lederrollen er hans ansvar. Andreas er lærevillig og ydmyk, og vi vurderer at han har karakter til å gå inn i dette. I ImF-Ung har han lagt vekt på lederskap og lederskapsutvikling, og det får han fortsette med på Bildøy.

ImF som eier

Et annet trekk styrelederen trekker fram, er Evensens erfaring fra sentraladministrasjonen i ImF. I egenskap av daglig leder i ImF-Ung er han medlem av ledergruppa i ImF sentralt.

– Det er mer å gå på i forholdet mellom Bibelskolen og ImF som eier, så som at skolen i enda større grad skal bidra til å utruste personer som kan komme tilbake til ImF-sammenhengen. Det vil Andreas utforske videre, sier Thormodsæter.

Utvikling

Bildøy bibelskole kan gå mot er rekordstort antall studenter til høsten og er i en god tilstand.

– Men det betyr ikke at det ikke trengs å jobbe med utvikling også i fortsettelsen, så som struktur og planmessig strategi. Det handler om å løfte på hver stein for å se på hvordan skolen kan bli best mulig, sier Thormodsæter.

Styrelederen er også tydelig på at de nå får en småbarnsfar som rektor. – Det setter noen premisser for arbeidet. Som styre tenker vi langsiktig og på at Andreas skal kunne leve et godt liv både som far til fire gutter og som arbeidstaker.

Dialog

Rent praktisk betyr dette at Evensen, i den første fasen, ikke kommer til å reise så mye som Gunnar Ferstad har gjort. For øvrig er det klart at Ferstad ikke skal ha noe ansettelsesforhold til Bibelskolen det kommende skoleåret.

– Dette er i overenstemmelse med Gunnars eget ønske. Så ønsker styret å gå i dialog med Gunnar om eventuelle bidrag fra høsten 2023, sier Edvard Thormodsæter.

Edvard Thormodsæter er styreleder for Bildøy bibelskole og har ledet arbeidet med å rekruttere ny rektor. FOTO: APPEX

Ønsket

Andreas Evensen opplyser til Sambåndet at han ble oppfordret av bibelskolestyret til å søke jobben, og at han har vært i samtaler med styret.

– De hadde et ønske om meg som rektor, og det er godt å oppleve seg ønsket, sier Evensen.

Den påtroppende rektoren ser på jobben som en mulighet til å være på å bidra positivt inn i unge menneskers liv. – Bibelskolen er en viktig arena som får betydning for studentene for resten av livet.

Lederskap

Evensen har opplevd det slik at styret har sett etter en leder for skolen, mer enn en ren skolefaglig person. – Jeg har etter hvert en del erfaring med å lede ansatte og strategisk arbeid, og det vil jeg ta med meg inn i jobben som rektor.

Han viser til Rom 12,8, hvor det står at «den som er satt til å lede, skal gjøre det med iver».

– Jeg kan bidra på den læremessige biten og undervise litt selv, slik rektor alltid har gjort, men først og fremst skal jeg legge til rette for at andre kan gjøre jobben sin. Jeg har tro på et utrustende lederskap.

Evensen erkjenner at han en gang hadde en drøm om å bli bibellærer, men at det med lederskap etter hvert har vokst fram i ham.

– Det handler om nådegaveutrustning og altså «gjør det med iver». Så tror jeg også at den virkelige lederen for skolen dypest sett er Gud og ikke meg.

Ærefrykt

Evensen erkjenner likevel at det er med en viss ærefrykt han har sagt ja til stillingen. – Ikke på grunn av bildene på veggen av markante forgjengere, men overfor Gud. Jeg kan se tilbake på folk som har vært i stillingen, og jeg tror jeg kan lære mye av både dem og andre, men samtidig må jeg få være meg selv og stake ut en kurs for skolen sammen med medarbeiderne.

Evensen kan ikke si så mye om hvordan de ansatte vil merke forskjell på ham og Gunnar Ferstad.

– Men én ting er at vi er i ulike livssituasjoner. Jeg er småbarnsfar, og det vil ha noe å si for hvordan jeg fyller rollen. Prioriteringen er Gud, kona, barna og jobben – i den rekkefølgen, og gudsforholdet er ikke lik jobben. Kallet er å følge Jesus, understreker Andreas Evensen.

Organisasjon

Det er ikke avklart når han begynner i rektorstillingen. – Det kan bli aktuelt med en overgangsordning i juni, sier den påtroppende rektoren.

I tillegg til å slutte i jobben som daglig leder i ImF-Ung, vil han også gå ut av delstillingen som assisterende generalsekretær i ImF. En hovedoppgave i sistnevnte jobb har vært å være leder for den organisasjonsprosessen som ImF er inne i. Det er ikke avklart hva som nå skjer med ledelsen av dette arbeidet fram mot ekstraordinær generalforsamling i 2023.

ImF med veileder for smittevern

(Korona) Denne helgen kan bedehus og forsamlinger åpne for møter og gudstjenester for maks 50 personer. Fra 15. juni åpnes det for arrangement for opptil 200 personer.

Onsdag 6. mai kom ImF med smittevernveileder i forbindelse med at kirker og bedehus åpnes for møter, gudstjenester og barne- og ungdomsarbeid denne helgen. Veilederen tar utgangspunkt i Norges Kristne Råds smittevernveileder. Det åpnes for samlinger for maks 50 personer i første omgang.

 Ledere
Vi vil gjøre det vi kan for at det skal la seg gjennomføre å samles. Den største utfordringen er om vi har nok antall ledere for barnesamlinger og hvilket ansvar de skal ha med tanke på smittevernreglene, sier generalsekretær Erik Furnes til sambåndet.no.

Daglig leder Andreas Evensen i ImF-Ung peker på den samme utfordringen med å starte opp barnearbeid igjen.

Det er lov å ha samlinger, men en må vurdere om man har nok ressurser og voksne som skal til. Vi må også dele lokalene inn i soner, sier Evensen.

Han fremholder at det er forskjell på barnearbeid og ungdomsarbeid.

Det er lettere å få til samlinger for ungdomsarbeidet. Vi er positive til at vi kan møtes, men en må være bevisst på om man har ressurser til det. Hvis ikke, må en vente med å starte. Det er helt legitimt å vente.

Usikker
– Hva gjør man hvis man er usikker på om man har nok ressurser til å gjennomføre en samling?

Man må først ha lest gjennom veiledningen før man begynne opp igjen. Hvis man er i tvil om man har nok folk og ressurser, kan man ta kontakt med ImF sentralt, kretsen eller bedehusstyret. Man kan også kontakte kommunelegen.

Leir
– I veilederen har dere med et punkt om leir for barn og unge. Hvordan ser du for deg muligheten til å arrangere leir?

Jeg tror ikke det er realistisk med leir ennå. Man må holde avstand også når man har aktiviteter, og man må unngå å ta på gjenstander eller flater. På leir er det gjerne unge ledere. Det spørs om det er trygt og ansvarlig at de får ansvar for at retningslinjene følges, sier Evensen.

Han føyer til at går an å arrangere bo-hjemme-leir der det ligger til rette for det.

– Vi har bedt kretsene ta kontakt med kommunelege eller tilsvarende slik at vedkommende kan uttale seg.

Ansvarlig
I veilederen presiseres det at den lokale møtearrangøren selv er ansvarlig for å vurdere om tilfredsstillende grunnleggende krav til smittevern er oppfylt før, under og i etterkant av et møte. De viktigste rådene i veilederen er:

    • syke personer skal ikke delta på møter eller arrangementer
    • god hygiene, god avstand og minst mulig kontakt mellom personer
    • minst mulig felles bruk og berøring av inventar og utstyr.

For barn og unge gjelder det at det er nok voksne til stede.

20 personer

Når det gjelder smågrupper som samles privat hjemme, anbefaler veilederen at man kan samles maks fem personer med minst én meters avstand. På regjeringens presskonferanse torsdag 7. mai er antall personer som kan samles hjemme, oppjustert til 20. I skrivende stund har ImF ikke fått oppdatert veilederen med tanke på smågrupper.

Bibelcampen
Etter 15. juni åpnes det opp for arrangementer for opptil 200 personer. Hvordan det blir med Lyngdal Bibelcamp i sommer, er fortsatt usikkert, men Furnes tror at Bibelcampen kan gjennomføres, i og med de nye lettelsene i koronatiltakene.

Vi må ha mange og store nok rom og kanskje finne alternative aktiviteter. Rent praktisk blir det avgrenset hvem som kan være med. Vi prøver å finne ut av hva som er lov og bra nok med tanke på smittevernreglene, sier Erik Furnes. Sambåndet kommer tilbake med mer om dette.

FØRSTE UKE: Andreas Evensen holder bibeltime om å følge etter Jesus. Foto: Brit Rønningen

− Disipler trenger Jesus og hverandre

På ImFs lederkonferanse i fjor var temaet "Følg meg!. Det er også tema for Andreas Evensens bibeltimer på Lyngdal Bibelcamp.

LYNGDAL: Tidligere har Andreas Evensen talt på Ungdomscampen og på kveldsmøter, men dette er første gang han har fått i oppdrag å ha bibeltimene i en av ukene på Lyngdal Bibelcamp. Han har valgt å ha «Følg meg» som tema for bibeltimene.

Følg meg
− Jeg synes det er et spennende tema, og det er noe jeg har tenkt på lenge; hva er det Jesus kaller oss til, og hva kjennetegner Jesu fellesskap med disiplene, sier Evensen til sambåndet.no.

− Jesu kall er: Følg meg! og det å gå ut å gjøre disipler. Han knytter disiplene tettere til seg.

Det viktigste er å holde frem korset Jesus kom for å dø på. Vi trenger Jesus. Vi trenger også hverandre, og Jesus sendte disiplene ut to og to, starter han bibeltimen med den første torsdagen i juli.

Judas
Som en advarsel kommer han med tre eksempler fra Bibelen på hva som skjedde når noen av disiplene var alene mens de andre var samlet om Jesus.

− Hva ville skjedd hvis Judas ikke hadde gått alene når han forrådte Jesus? I Joh 12 står det at Judas hadde problemer med penger. Han var en tyv. Men når vi har det vanskelig, skulle vi hjelpe hverandre med etterfølgelsen og søke til det kristne fellesskapet. Tenk om noen hadde sagt til Judas: «Vi vet at du har et problem, men hvorfor går du ikke til Jesus?» Hva hadde skjedd da?

Evensen viser til Jak 1,14-15 som beskriver hvordan fristelsen til å synde begynner med begjæret, og som så får utvikle seg slik at en synder.

− Å gi etter for fristelsen til å synde kan være mer forlokkende enn å gå til korset. Vi tror vi må fikse livet før vi kan være kristne, men det er godt å være ærlig med livet for en gangs skyld overfor noen man har tillit til. Vi kan hjelpe hverandre til å følge Jesus og være noe for hverandre.

Thomas
Den neste disippelen som Evensen trekker frem, er Thomas.

− Og hva hadde skjedd med Thomas om han ikke hadde vært alene når de andre disiplene var samlet og Jesus viste seg for dem? Han tvilte på Jesus og ville ha gode grunner for å tro og kunne ikke bare forholde seg til det de andre fortalte. Og det er viktig at troen blir bygd på gode grunner. Det er ikke sant fordi vi tror det, men vi tror det fordi det er sant, sier Evensen.

Han spør igjen hva som hadde skjedd om Thomas hadde vært på det første møtet da Jesus viste seg for disiplene.

− Hadde han trodd? Thomas er heldig, for han får se Jesus. Det er mye som kunne vært annerledes i våre fellesskap, men det er der vi kan få hjelp til å følge Jesus. I Apg 2 står det om de første kristne at de brukte å være der når kristne samles. De holdt seg ikke borte.

Peter
Det siste eksemplet Evensen nevner, er Peter.

− Peter fornektet Jesus tre ganger, men han var alene da. Før det hadde han lovet at han uansett ikke ville svikte Jesus. Løsningen for Peter er å komme til Jesus og bli gjenopprettet som disippel. Jesus spurte Peter tre ganger: «Elsker du meg?» Peter får det grunnleggende kallet Følg meg, sier Andreas Evensen.

ImF-Ung søker administrasjonsleder

Daglig leder Andreas Evensen i ImF-Ung ønsker å overlate deler av administrasjonsarbeidet i jobben til en ny medarbeider.

Styret i ImF-Ung har vedtatt å ansette en administrasjonsleder i 50% stilling. Det kan være mulig å øke stillingsprosenten dersom den rette personen dukker opp.

‒ Landsstyret ønsker at jeg skal være et ansikt utad og en plogspiss for arbeidet, og da er det behov for en person som kan lede den administrative biten og avlaste meg, sier Andreas Evensen.

Lede
‒ Hva slags person ser dere etter?

‒ Vi ser etter en som har erfaring fra barne- og ungdomsarbeid og som har tro på det vi holder på med og som kan utvikle organisasjonen innen administrasjon og ledelse. Vedkommende bør også ha relevant utdanning og erfaring og kunne lede både seg selv og andre, svarer Evensen.

Ansvarsområde
Ifølge stillingsannonsen som ligger på www.imf-ung.no/, vil ansvarsområdet og arbeidsoppgaver i den nye stillingen være å bistå daglig leder i å lede og følge opp staben og styret, økonomiarbeid i samarbeid med Knif regnskap, ansvar for å følge opp støtteordninger og frifondsmidler, planleggingsarbeid og administrasjon.

‒ Innholdet i stillingen kan formes etter hvem som er aktuelle kandidater, sier Evensen.

Søknadsfristen er 1. desember, og ansettelse blir tidligst 1. januar.

Andreas Evensen er personlig på seminaret om følelser. Alle foto: Brit Rønningen

Om å ikke føle noen ting

Følelsene er verdifulle, men det er ikke de som bestemmer hvem og hvordan Gud er, er hovedbudskapet på et seminar om følelser på Ung Landsmøte (UL).

GJESDAL: Det handler om følelser når daglig leder i ImF-Ung, Andreas Evensen, skal ha seminar med tittel «Hjelp, jeg føler ingen ting!?» på årets UL, ungdomsfestivalen til NLM Ung og ImF-Ung. Stedet er sirkusteltet i Kongeparken på Ålgård. Mange ungdommer er interessert i seminaret og har samlet seg i teltet.

Forbeder
Før seminaret begynner, blir det opplyst om at det etterpå er mulighet for forbønn. En av forbederne er Janet Seierstad som er flerkulturell konsulent i NLM.

‒ Vi opplever at mange kommer til forbønn. Jeg er også med som smågruppeleder. Da får vi bli kjent med flere og gi en mulighet til å slippe maskene, sier Seierstad.

Personlig
Evensen begynner seminaret med å være personlig. Han forteller om alt det gode som skjedde i livet frem mot sommeren 2006. Han var glad for å være kristen og kjente Guds nærvær. Så brakk han foten og ble mye alene før UL det året, og han kan fortelle at det var en tung tid etterpå.

‒ Himmelen var lukket. Bibelen og bønnen var lukket. Jeg var på jakt etter å få tilbake følelsen fra UL 2006 på Askøy. Hva skulle jeg gjøre for å få tilbake følelsen av tro og følelsen fra opplevelser, sang og møter, skildrer Evensen.

Følelser
Han fremholder at det er viktig å reflektere over hvordan man uttrykker sine følelser og hva man har lært som barn av foreldre og andre voksne.

‒ Hva slags følelser var det lov til å uttrykke? Var det noen som ikke var lov å uttrykke? Eller var det ingen begrensning, spør Evensen og fortsetter:

‒ Vi har det med å sammenligne oss med hverandre. Jeg er sånn, de er sånn. Noe er galt med meg fordi jeg ikke er som de andre, og noe er galt med meg siden jeg ikke føler sånn og sånn. Det kan gi følelser av skyld og skam. Og jeg tror at jeg er alene og at ingen andre har det som jeg. Men hvis jeg forteller det til andre, vil jeg oppdage at det ikke bare er jeg som har det slik. Vi går med masker og dekker oss til. Vi prøver å være som de andre.

Guds prosjekt
Evensen henviser til 1 Tess 5,23: «Må han selv, fredens Gud, hellige dere helt igjennom, og må deres ånd, sjel og legeme bevares fullkomne, ulastelige ved vår Herre Jesu Kristi komme!»

‒ Vi er legeme, sjel og ånd. De påvirker hverandre. Om jeg tar vare på kroppen eller ikke, påvirker sjelen og ånden. Hvordan du tenker om det åndelige livet, påvirker kroppen. Tingene henger sammen. Anerkjenn at vi er forskjellige. Følelsene kommer og går, og de påvirker oss. Se på følelsene som verdifulle. Hva gjør vi når de gode følelsene er borte? Vi prøver gjerne å komme opp til Gud. Men sannheten er at han kommer ned til oss, og det er hans prosjekt å frelse oss. Det viktigste er det som Gud tenker om oss. Det er ikke noe jeg avgjør, sier Evensen.

Kan vite
Igjen henviser han til bibelvers, denne gangen fra 1. Joh 5,10-13 hvor det står at de som tror på Guds Sønn, har evig liv.

‒ Jeg kan vite det uansett hva jeg føler. Følelsene kan ikke bestemme hvem Gud er og hvordan han er. Guds ord slår fast at den som har Sønnen, har livet. Tro er tillit. Det betyr å stole på Gud. Det er nok at jeg går til Gud med alt.

Har trekker Evensen en parallell til det å leve i mørket eller lyset som det står om i 1. Joh 1,6-7.

‒ De som lever i mørket, går ikke til Gud med alt, mens de som lever i lyset, kommer til Gud med sine synder. Jesu oppgave i dag er å tale vår sak for Gud.

Til slutt vil den daglige lederen i ImF-Ung advare mot å sette følelsene på en standard.

‒ De andre kan vise veldig glede, og så tror du kanskje at det er slik man uttrykker glede. Men det er flere måter å vise glede på. Gled deg på din måte, oppfordrer Andreas Evensen.

Klart for ungdommens festhelg

I helgen blir det for første gang Pit Stop i Straume Forum.

Pit Stop 2017 blir i nye lokaler og med en ny leder i ImF-Ung.

− Målet er å samle ungdom i Bergensområdet til god forkynnelse og undervisning, og at de kan bli kjent på tvers av de ulike sammenhengene de går i, slik at de kan bygge nettverk, sier leder Andreas Evensen i ImF-Ung.

Nytt bygg
− Hvordan er det som ny leder i ImF-Ung å være ansvarlig for Pit Stop i et nytt bygg?

− Det er flere lag og et par kretser som står bak dette, sammen med ImF-Ung. Vi håper det kan ha en effekt at det blir i et nytt bygg. Kanskje flere vil komme for å se hvordan det er der, sier Evensen.

Medarrangørene er ImF-Ung Midthordland, Nordhordland IM, UK, Tremor Xpand, Refuel Øygarden og  YA Bethlehem.

Program
− Hva kan du si om programmet?

− Det blir bibelundervisning og spennende seminarer. Forkynner Tor Ingvald Lauvrak skal tale. Så blir det ungdomsmøte med kafé og sosialt samvær på kveldene, og Krik-økt på Bildøy Bibelskole, forteller Evensen og tilføyer:

− Temaet for hele Pit Stop er «God nok?» Det er aktuelt for generasjon prestasjon hvor en må være best for å være god nok, og selv da kan en spørre seg om det er godt nok. Målet er at de kan kjenne at de er gode nok på grunn av det Jesus gjorde. De er gode nok i Kristus. Jesus har gjort jobben.

Påmelding
− Og hvor mange har meldt seg på?

− Det er ikke påmelding, men vi håper det kommer 150-200 ungdommer. På Facebook har rundt 100 sagt at de vil komme, og 142 har sagt at de er interessert, sier Andreas Evensen.

Pit Stop avsluttes på søndag med gudstjeneste sammen med ImF Straume.

Andreas Evensen ny leder av ImF-Ung

− Målet er at barn og unge skal komme til Jesus og bli værende hos Jesus, sier den nye daglige lederen for ImF-Ung.

− Jeg fikk spørsmål om jeg kunne tenke meg å bli leder i ImF-Ung, og jeg sa ja, for jeg tenker at min bakgrunn og erfaring fra ulike stillinger i ImF kan brukes der. Jeg gleder meg til å begynne, sier Evensen.

Han er for tiden barne- og ungdomsleder i ImF Midthordland og vil tiltre den nye stillingen 1. januar eller 1. februar 2017.

Den beste kandidaten
− Det var enighet i styret om å ansette Andreas. Han var den kandidaten styret mente var mest rett for jobben, sier styreleder Thor Einar Skregelid i ImF-Ung til sambåndet.no

− Hvorfor var han den beste kandidaten?

− Han er kjent fra vår sammenheng og har god faglig ballast. Blant annet har han utdanning i teologi og god erfaring som forkynner og ungdomsarbeider i ImF. Det blir en stor oppgave å ta over etter Kenneth Foss som har vært leder i 19 år. Andreas har veldig mange gode kvaliteter, og han vil gjøre en god jobb, svarer Skregelid.

Behov for endring
Evensen synes det er en utfordring at mange barn og unge slutter å gå i kristne sammenhenger når de blir voksne.

− Det er behov for endring. Vi må finne måter å jobbe på som gjør at vi klarer å bevare barn og unge, og vi må bygge forsamlinger som tar vare på barn og unge, sier han – nevner i samme slengen det nye trosopplæringsopplegget Awana som Indremisjonsforbundet har valgt å satse på.

En annen ting som den nye lederen i ImF-Ung er opptatt av, er hjemmets og familiens betydning i trosopplæringen.

− Som leder vil det også være viktig å følge opp de ansatte i kretsene, slik at de blir værende, legger Evensen til.

Fremtiden
Hva tenker du om fremtiden for ImF-Ung?

− ImF-Ung er en organisasjon, men viktigere enn organisasjonen er at vi gjør et arbeid som Gud vedkjenner seg, og at vi tar Guds ord på alvor. Så er det viktig at vi klarer å følge opp nye ledere, og at vi klarer å tenne folk for visjonen vår og det vi holder på med, sier Andreas Evensen.

Basar med godt resultat

Siste lørdag i januar inviterte Midthordland Indremisjon (MI) til dugnad for å få inn penger til barne- og ungdomsarbeidet. Resultatet ble 100 000 kroner.

− Det var et nytt prosjekt. På grunn av den økonomiske situasjonen så det skummelt ut i høst for barne- og ungdomsarbeidet. Det er ikke nok med det som kommer inn i kollekt. Vi tenkte at basar er en måte å få inn penger på. Vi ville fokusere på barne- og ungdomsarbeidet, forteller barne- og ungdomsleder Andreas Evensen i MI.

Lørdag 31. januar gikk basaren av stabelen i gymsalen på Danielsen barne- og ungdomsskole. Programmet besto av andakt, sang av barnekoret, åresalg og presentasjon av arbeidet.

God erfaring
− Det var en god erfaring. Vi fikk inn 100 000 kroner. Det kom inn mer penger og det kom flere folk enn ventet. Rundt 140 personer kom. Av disse var det 50 barn, sier Evensen.

Arbeidet med basaren begynte i fjor høst. Evensen innrømmer at det har vært mye jobb.

− Vi måtte skaffe gevinster fra bedrifter, og vi måtte skaffe sponsorer. Jeg er fornøyd med gevinstene, særlig en signert Brann-drakt. Vi har fått mye hjelp av tidligere barnearbeider Henny Kvilhøysvik, sier han.

Bedre kjent med arbeidet
− Vil dere gjenta suksessen?
− Vi må vurdere om vi vil gjenta det. Det kan godt hende. Folk syntes det var bra at vi laget en happening for å fokusere på arbeidet og hva vi gjør, svarer Evensen.

Pengene som er samlet inn, vil gå til å lønne to ansatte i barne- og ungdomsarbeidet.
− Tror du at dere har rekruttert flere på basaren?

− Det er vanskelig å si om vi har rekruttert flere. Men de som var med, ble bedre kjent med sammenhengen de står i,  og arbeidet som foregår. Og det er veldig positivt, sier Andreas Evensen.

barnelek

Samler leirlederne

I kveld samles leirlederne i Midthordland Indremisjon (MI) på Fjell-ly for å utvikle lederegenskapene.

− Vi tenker at det kan være kjekt å samle lederne før sesongen. Det er en samling med undervisning for leirledere. Det er en måte å bli kjent med hverandre på og sørge for at lederne får en god oppfølging, sier barne- og ungdomsleder Andreas Evensen i MI til sambåndet.no.

Les også: Slik var leir-sommeren i ImF

I Indremisjonssamskipnaden (IMS) følger de opp lederne på en annen måte.

− Hvert år inviterer vi til barne- og ungdomslederkonferanse en helg i januar. Det er seminarer, bibeltimer og en fest med middag for å sette pris på de frivillige. Den er vi veldig godt fornøyd med, forteller ungdomssekretær Linda Aase.

Ingen leirledersamling
Sunnmøre Indremisjon (SIM) har ikke samling for leirledere.

− Det kan hende det kommer. Vi har ikke konkrete planer om det, men det er på tankestadiet. Problemet er å samle lederne. Mange er ganske opptatte. Så sliter vi også med å få tak i ledere, forteller ungdomssekretær i SIM, Eivind Landro.

I stedet for leirleder-samling har SIM ungdomslederweekend.

− Det er en helg med undervisning med utgangspunkt i lagsledere som vi har hatt noen år. Der er det også med noen leirledere, sier Landro.

− Vi har ikke noe sånt, ikke foreløpig. Kanskje vi vil ha noe til neste år, sier Grete Marita Berland Heiseldal, leder i nri-ung. Før hadde imidlertid Nordmøre og Romsdal Indremisjon (NRI) kvelder en gang i året der lags- og leirledere satte hverandre stevne. Det ble det slutt med for to år siden.

− Det var først og fremst fordi det var vanskelig å samle folk, forteller Heiseldal.

I Nordhordland Indremisjon har de heller ikke noen samling for leirledere.

− Vi hadde en lederskole for noen år siden. Og vi kan godt tenke oss å få til noe for lederne mellom leirene. Men akkurat nå har vi ikke noen konkrete planer, sier ungdomskonsulent Sindre Kvalheim til sambåndet.no.

Bedre ledere
Leirlederkvelden i MI vil være på Fjell-ly. Kvelden er et tiblud og åpen for alle som har vært og skal være ledere på leir, og for dem som tenker på å bli leirledere. Det er åpent for deltakere fra 15 år og oppover.

− I kveld tar vi opp tema om gutt-jente og hvordan lederne skal forholde seg til det. Det blir også tid til samtale og bønn for hverandre og høstens leirer, forteller Evensen.

Han har jobbet som barne- og ungdomsleder i et år og kan ikke si om en slik samling for ledere er nytt.

− Vi hadde også en samling for ledere etter jul, sier Evensen.

I høst vil MI begynne med noe som i alle fall er nytt. De yngste lederne vil få oppfølging en til en av en voksen person.

− Hva er målet for samlingen?

− Målet er å hjelpe hverandre til å bli bedre ledere, svarer Evensen, som håper at det kommer cirka 20 stykker på samlingen.

Bibelskolestudenter feiret 17. mai på gresk

T2-studentene ved Bildøy bibelskole markerte grunnlovsjubileet i kortbukse og t-skjorte.

PATMOS: Norges grunnlovsdag feires mange steder i verden, på mange forskjellige måter. Noe ekstraordinært ble det i år, siden det er 200 år siden grunnloven ble ferdiggjort. Få kan skilte med å feire 17. mai mer annerledes enn andreårsstudentene ved Bildøy bibelskole, som ligger på Sotra utenfor Bergen.

LES OGSÅ: Bildøy søker ny bibellærer

T2-linja, som er en ledertreningslinje for studentene som vil gå ett år ekstra på Bildøy bibelskole, reiser hvert år til Patmos, en gresk øy utenfor Tyrkia, på studietur. I år landet denne turen på selveste 17. mai.  Noe som, hvis en skal tro studentene, ikke var et alt for stort tap.

På turen var det 22 sollystne nordmenn, som kunne veive med det norske flagget i solfylte, greske gater. De reisende kunne nyte sol og strandliv, kombinert med ”Ja, vi elsker” og norske flagg.

LES OGSÅ: Kjører gravemaskin på dugnad

For 17. mai-feiring ble det, med norske sanger og flagg. Lokalbefolkningen på Patmos fant det norske 17.mai-toget fascinerende og tok både bilder og film av de feirende nordmennene.

– Vi var fornøyd med grunnlovsfeiringen på en gresk øy, sier Knut Ivar Iversen, student ved bibelskolen.

LES OGSÅ: Bibelskolen snart ferdig renovert

Ellers brukte studentene fra bibelskolen tiden på å besøke hulen til Johannes, hvor endetiden ble proklamert til apostelen. Det ble også tid til kirkebesøk, omvisning i klosteret og mye, mye bading.

– Det var kjekt å kunne tilbringe en uke på Patmos. Det var også en opplevelse å feire 17. mai et annet sted enn i Norge, sier student Ellen Kristine Skregelid.

Vi gjør for ordens skyld oppmerksom på at journalisten som har skrevet denne artikkelen, selv var med på turen.