Innlegg

NRI fortsetter som egen krets

– Jeg er skuffet over årsmøtets og foreningenes manglende vilje til å forplikte seg til å løfte inntektene og slik holde oppe virksomheten i kretsen, sier kretsleder Arild Ove Halås.

Det ekstraordinære kretsårsmøtet i Nordmøre og Romsdal indremisjon vedtok lørdag at kretsen skal opprettholdes – uten at det kom forpliktende løfter fra lokalforeningene om tilstrekkelig økning av de årlige inntektene. Det ble derimot vedtatt at alle kretsens lokalforeninger skal gå i gang med en ekstraordinær pengeinnsamling for å avhjelpe kretsens prekære likvide situasjon.

– Hvordan de enkelte foreninger velger å gjøre dette er selvsagt opp til hver enkelt, men vi håper og forventer at alle blir med og følger opp årsmøtets vedtak, som også pålegger oss som enkeltpersoner å bidra ekstra, skriver kretsleder Arild Ove Halås i et referat fra årmøtet.

Kretsledelsen håper flere vil benytte anledningen til å øke sin faste givertjeneste eller inngå avtale om fast givertjeneste med skattefradrag. Muligheten til å gi gaver (med skattefradrag) via mobiltelefonen skal også gjøre det lettere å gi en ekstra gave.

– 13 personer forpliktet seg til å gi 5000 ekstra – til sammen 65.000 kroner – til kretsen nå. Vi håper flere vil henge seg på, skriver Halås og oppfordrer til å kontakte kretskontoret om man vil bli med.

Pr. 16. oktober har NRI ca. 337 000,- på konto.

– Regninger og lønn som forfaller frem til 15. desember, er pr. dato på ca. 700 000,-.  Selv om det vil komme inn både høstoffer og faste inntekter fremover, trenger vi et løft i inntektene de neste ukene, framholder Arild Ove Halås.

I en sms-utveksling med sambåndet.no klarer ikke kretslederen å legge skjul på at han er skuffet over resultatet av det ekstraordinære kretsårsmøtet.

Kretsen i hendene på lokalforeningene

Lokalforeninger og bedehus må betale inn langt mer enn i dag dersom Nordmøre og Romsdal Indremisjon skal bestå som egen krets.

Det går tydelig fram av sakspapirene til det ekstraordinære kretsårsmøtet i Nordmøre og Romsdal Indremisjon (NRI) i Molde lørdag 18. oktober.

– Inntektene må opp, fastslår kretsleder Arild Ove Halås i referatet fra møtet i kretsstyret 24. september.

– Ikke uenige

Kretsstyret ønsker primært at årsmøtet samler seg om en løsning som sikrer at NRI kan drives videre som egen krets, med en bemanning som gjør dette mulig.

– Selv om mediene har gjort fusjon med Sunnmøre Indremisjon til en stor sak, er det ikke dette vi ønsker søkelyset på nå. Men hvis vi ikke klarer å løfte inntektene, blir fusjon noe vi må ta stilling til, skriver Halås.

p-karl-a-austnes-ejdArild Ove Halås har selv flere ganger gitt offentlig uttrykk for at hans personlige mening er at de to kretsene bør slå seg sammen. Også kretsleder Karl Arne Austnes (bildet) i Sunnmøre Indremisjon har, på spørsmål fra sambåndet.no, stilt seg positiv til dette.

Les også: Vurderer fusjon

– Dette har jeg sagt i forståelse med kretsstyret, og det er ingen uenighet mellom meg og styret, men vi ser at det er motstand mot sammenslåing blant misjonsfolket både hos oss og på Sunnmøre. Det tar kretsstyret på alvor og ringer nå rundt til foreningene, sier Halås til sambåndet.no.

– Være eller ikke være på lørdag

Kretsstyret jobber parallelt med en kortsiktig «kriseinnsamling» for å klare forplitelsene framover vinteren, og en langsiktig økning av inntektene for å sikre videre drift.

– Styret vil foreslå at det etableres en lokal givertjeneste for lokalforeningene «for å hjelpe disse (med) å øke sine innbetalinger til kretsen». Bedehus som har mye penger i banken, vil også bli utfordret til å gi en krisegave til NRI, går det fram av referat fra kretsstyremøtet.

Kretsleder Arild Ove Halås er overfor sambåndet.no klar på at utfallet av lørdagens møte er et være eller ikke være for kretsen:

– Kretsstyret og jeg er enig om at de faste inntektene må opp med minimum 300.000 kroner i året, og på møtet lørdag må det komme på bordet forpliktelser som sikrer dette for i alle fall en femårsperiode. Viss ikke foreningene og fotfolket er klar for det, ønsker kretsstyret å søke sammenslåing med Sunnmøre. Det er ikke lenger nok med fromme ord og visjoner, understreker Halås.

Han forteller at det allerede på det ordinære kretsårsmøtet i juni i år var et par stykker som talte for å forsøke å få til en slik sammenslåing. Og denne høsten har de to kretsene en talerutveksling tilsvarende om lag 20 prosent stilling.

«Uansvarlig drift»

På styremøtet 24. september ble det konkludert med at det ikke er mulig med ytterligere kostnadskutt, og det er foreløpig heller ikke tema å kutte mer i bemanningen, som i dag er på 2,4 årsverk.

– Kontorfullmektig og forsamlingsleder Jan Inge Nasvik (bildet) blir pensjonist til sommeren, og vi må ha økonomi til å erstatte ham. Ellers blir det bare folk igjen til å flytte papirer, sier Halås.

Nasvik Jan Inge fotoEJD

Kretsen har hatt underskudd på misjonsdriften på mellom 139.000 (2011) og 857.000 (2010) for hvert av de fire siste årene. Likevel har årsmøtet hvert år godkjent regnskapet og gitt signal om at bemanning og drift ikke må reduseres. Store testamentariske gaver for noen år siden og salg av eiendom (Gartnerveien 3) har holdt det gående.

– Vi må likevel innrømme at dette har vært en uansvarlig drift, framholder Halås.

Underskudd

Nå er imidlertid bankkontoen bunnskrapt. Per 1. august i år har kretsen et underskudd på 420.000 kroner. 11. september, da Halås skrev saksutredningen til kretsårsmøtet, var situasjonen slik at kontoene til NRI og leistedet Frænabu ville måtte tømmes for å klare forpliktelsene fram til 15. oktober.

– Hvis ikke noe spesielt skjer på inntektssiden, vil vi ikke ha penger til lønn og regninger fremover vinteren, skrev altså Halås 11. september.

Drøye to uker senere, i referatet fra kretsstyremøtet, kan Halås konstatere at det blant annet er komment inn 100.000 kroner i krisegave fra Kristiansund Indremisjon til kretsen.

– Slike ting varmer og gir håp om en god vei videre, konstaterer han.

Det trengs likevel langt større – og årlige – beløp, og kretsstyret mener dette er et felles ansvar for hele kretsen.

To budsjettforslag

Til tross for signalene på kretsårsmøtene, har styret gradvis redusert bemanningen fra 4,0 årsverk (mars 2013) til 2,4 årsverk (nå) ved blant annet ikke å besette stillinger som ble ledige.

n-pengerKretsstyret legger fram to budsjettforslag for 2015 med tanke på bemanning. Forslag A har kretsleder i 100 prosent stilling (hvorav 30 prosent forkynner), en halv stilling på kontoret (fra sommeren 2015) og en stilling på 60 prosent i barne- og ungdomsarbeidet. Dette vil gi et underskudd på 287.000 kroner.

Forslag B er likt hva angår kretsleder angå, videre en halv stilling på kontoret i hele 2015 og til sammen inntil 110 prosent stillinger i barne- og ungdomsarbeidet (fra sommeren 2015). Det vil gi et underskudd på 187.000 kroner.

– Skal vi gå i balanse med dagens inntekter, må vi redusere bemanningen med en hel stilling i løpet av første halvår 2015, klargjør Halås.

Alternative veier framover

Styret skisserer fire mulige løsninger for veien videre:

1. Egen krets

Fortsette som som i dag, alternativt at bemanningen reduseres med en halv stilling fra sommeren 2015. De lokale indremisjonsforeningen må da øke inntektene med 200.000-300.000 per år, eller ca. 30 prosent, noe kretsstyret er usikker på om er realistisk.

Kretsstyret mener det ikke er mulig å redusere kostnadene mer enn det som er gjort, og styret tror heller ikke det er mye mer å hente i økte gaver fra enkeltpersoner direkte til kretsleddet. Dermed er det foreningsgavene som blir det avgjørende. Styret viser til at NRI har en fellesfunksjon, og at de ulike lag og foreninger  «sammen må bære ansvaret for kretsen». Imidlertid har disse gavene hatt en negativ utvikling, fra 774.000 i 2007 til 666.000 i 2013. Styret minner om at fortsatt drift med dagens bemanning og inntekter vil gi 287.000 kroner i underskudd neste år:

p-kollekt– Dette betyr i klartekst at foreningene våre – og eventuelt privatpersoner – må forplikte seg til å betale inn dette beløpet (287.000, red.anm.) i tillegg til det som i dag samles inn til kretsen gjennom lokale kollekter. Denne forpliktelsen må gjelde for flere år framover og utgjør en økning på ca 30 prosent, presiserer Halås i sakspapirene.

2. Egen krets – redusert bemanning  og drift

I dette alternativet reduseres lønnskostnadene år for år, tilpasset inntektene. Kretslederstillingen kan da ryke allerede fra sommeren 2015, og i løpet av få år vil det knapt være ansatte igjen.

3. Legge ned kretsen

I dette alternativet drives leirstedene videre som selvstendige enheter, og eierskap for skolene overføres til sentralleddet ImF. ImF får også arbeidsgiveransvaret for noen få områdearbeidere som lønnes med lokalt innsamlede gaver. Dette er ikke drøftet med ImF og er uønsket av kretsstyret.

4. Fusjon

Kretsstyret omtaler det som en «klok vei videre» å slå NRI sammen med Sunnmøre Indremisjon (SIM) og viser til tilsvarende proesesser i NLM og Normisjon. NRI-styret spår at også SIM vil møte økonomiske problemer om noen år.

– Det vil derfor være fremtidsrettet og klokt å fusjonere nå, heter det i sakspapirene til kretsårsmøtet 18. oktober.

Innstilling

Men kretsstyret innstiller likevel på at NRI videreføres, og at budsjettet for 2015 godkjennes med enten 2,4 årsverk som i dag, eller med 1,9 årsverk.

Så legger styret til i forslaget til vedak: – Dersom kretsøkonomien ikke viser en bedring fram mot sommeren, må kretsårsmøtet i juni 2015 ta stilling til alternative veier framover.

Halås Arild OvePå spørsmål om det har kommet mange reaksjoner på innholdet i sakspapirene, sier Halås (bildet) at han vet at særlig listen over hva de enkelte foreningene har gitt til kretsen, har skapt diskusjon, selv om ikke så mye når de ansatte på kretskontoret direkte:

– Men jeg tror vi har klart å vekke misjonsfolket, og målet på lørdag er å finne en mest mulig samlende vei framover, sier Arild Ove Halås til sambåndet.no.

Sambåndets oktobernummer har strukturen i ImF som tema. Normalt vil det være i postkassen 16. oktober.

Krets i krise – vurderer fusjon

Kretsleder Arild Ove Halås i NRI kaller inn til ekstraordinært kretsmøte. Mulig sammenslåing med Sunnmøre Indremisjon (SIM) er et av punktene på sakslisten. Kretsleder Karl Arne Austnes i SIM støtter en sammenslåing.

Den økonomiske situasjonen i Nordmøre og Romsdal Indremisjon (NRI) er så alvorlig at kretsen på det siste kretsstyremøtet 27. august vedtok å innkalle til ekstraordinært kretsmøte lørdag 18. oktober på Molde bedehus.

− Vi skulle ønske å ha fokus på hva vi skal gjøre for å vinne nye for Kristus, i stedet for hvor pengene skal komme fra. Vi må ha en dialog med foreningene. Skal de betale for talerhjelp, for eksempel? Som det er i dag, gjør de det ikke. Det er også et spørsmål om hvor mye vi kan kreve av lokalforeningene, sier kretsleder Arild Ove Halås til sambåndet.no.

Tidligere i sommer har han nevnt til sambåndet.no at de klarer lønnsutbetalingene i sommer, men at det var uvisst hvordan det blir til høsten.

Mangler penger til lønn.
− Hva skjer med lønnsutbetalingene nå?

− Vi må jo finne penger til å betale lønn. I dag er jeg ikke sikker på hvordan vi skal gjøre det, svarer Halås.

På kretsens hjemmeside skriver han at NRI pr 20. august har 38 000 kroner i banken og skal betale regninger de neste to ukene på vel 300 000 kroner.

Private givere.

Det finnes imidlertid lyspunkter i situasjonen.

− Der er en veldig positiv oppgang i inntekter fra private givere, men gaveinntekter fra lokale foreninger svikter. Nå har vi redusert bemanningen, men resultatet fra det har ikke begynt å virke ennå, forteller Halås.

Sammenslåing?
På det ekstraordinære kretsmøtet vil man drøfte ulike tiltak for å bedre økonomien. Et eget punkt på møtet vil være om en mulig sammenslåing med Sunnmøre Indremisjon (SIM) kan være et slikt tiltak. For mens det er krise i NRI, ser økonomien i nabokretsen SIM bedre ut.

− Det ser lovende ut. Regnskapet for første halvår viser 70 000 i overskudd. Jeg er rimelig fornøyd. Det er ikke noen prekær sitasjon akkurat nå, forteller kretsleder Karl Arne Austnes i SIM.

− Hva tenker du om sammenslåing med NRI?

− Personlig støtter jeg Arild Ove Halås’ tanker om sammenslåing. Men det er viktig med motivasjonen bak en slik strukturendring. Vi må gjøre det fordi vi tror det er bedre for vårt administrative arbeid, at det utløser mer forkynnelse og ressurser til barne- og ungdomsarbeid, og ikke på grunn av økonomi, fordi vi må. Misjonsfolket må ønske det, og det gjør det ikke per i dag, sier Austnes.

Han nevner flere grunner til at misjonsfolket ikke ønsker slik sammenslåing.

Regionalisering
− En grunn er forhold til avstand. Man er redd for at med større kretser, vil det bli større avstand mellom lokalforeninger og kretsadministrasjonen. Så frykter man at det vil føre til færre møter, mindre forkynnelse, mindre støtte, og at det vil svekke barne- og ungdomsarbeidet.

En slik regionalisering kan imidlertid ha positive konsekvenser, tror Austnes.

− Det kan gi mer effektiv administrasjon, som igjen vil ha positive ringvirkninger som at vi kan plassere områdearbeidere som er nær det lokale barne- og ungdomsarbeidet og de lokale forsamlingene. Det er behov for fornyelse i arbeidet vårt. Vi må tenke nytt i forsamlingsarbeidet og familiearbeidet vårt. Nå når vi mest de over 50 år. Vi må også nå de under 50 år. Vi bruker arbeidsmetoder som er tilpasset andre tider, sier han.

Kretsens funksjon
Halås har tidligere overfor sambåndet.no gitt uttrykk for at han støtter en sammenslåing. I en leder skriver han at «kretsen» ikke er noe mål i seg selv, men at det er den lokale misjonsdriften som er hovedsaken.

− Hva tenker du en krets skal være?

− En krets er det som binder sammen lokale lagsenheter. For at en krets skal fungere, må den kunne tilby talerhjelp, veiledning og lagsbesøk. Vi må kunne bistå foreningene. Hvis en krets ikke klarer det, har den ingen funksjon, sier Halås.

Det ekstraordinære kretsmøtet vil vise om NRI har nærmet seg det punktet hvor den kanskje ikke lenger har en funksjon som krets.

Usikker høst for Nordmøre og Romsdal

Trang økonomi er ikke noe nytt i Nordmøre og Romsdal Indremisjon. Men nå er kassa tom, og veien videre er usikker.

− I flere år har vi slitt med nedgang i inntekter. Vi kan ikke si at folk gir mindre, men det er lavere aktivitet. Det fører til at vi har færre og færre foreninger, noe som igjen gjør at vi får inn mindre penger, sier kretsleder Arild Ove Halås i Nordmøre og Romsdal Indremisjon (NRI) for å forklare den økonomiske situasjonen til NRI. Ved utgangen av april hadde kretsen et driftsunderskudd på kr 464 000 og har derfor vært avhengig av gode kollekter på kretsmøtet for å kunne betale ut feriepenger og lønn i juni til de ansatte.

I lederartikkelen i kretsbladet Indremisjonsnytt i juni slår Halås alarm om den økonomiske situasjonen i kretsen. Kassa er tom, skrev han.

Utfordrende til høsten.
− Hva skjer med lønnsutbetalingene i sommer?

− Vi klarer oss i juni, juli, august, men utfordringen blir hva vi skal gjøre til høsten. Da vil både kontoen og kassekreditten vår være oppbrukt.

Ved starten av 2013 hadde NRI 6 ansatte fordelt på 4 årsverk. I dag har NRI 5 ansatte fordelt på 2,9 årsverk. Med de ansatte på leirstedene, har kretsen 7 ansatte fordelt på 5,1 årsverk. Situasjonen i dag er at NRI ikke har råd til mer enn to årsverk hvis den skal drive i balanse.

Veien videre.
− Hva skjer videre, blir det nedleggelse eller sammenslåing med nabokretsene?

− På årsmøtet var folk veldig samstemte. Tiden er ikke inne for sammenslåing. Det er heller ikke snakk om å legge ned kretsen. Vi ser at folk er villige til å gi ekstra når kretsen er i en vanskelig situasjon, sier Halås som understreker at det er de lokale lagene og foreningene som avgjøre veien videre for NRI.