Innlegg

I CANADA: Asia Bibi har kommet seg tryggt ut av Pakistan og til Canada hvor hun har fått asyl. FOTO: Åpne Dører

Asia Bibi ute av Pakistan

Den frikjente kristne kvinna er endeleg i fridom i Canada etter ti år i fengsel og ni år med dødsdom for blasfemi i heimlandet.

Det er Asia Bibis advokat Saif ul-Mulook som stadfestar overfor CNN at ho har kome seg til Canada der barna hennar har venta på henne.

Den kristne tobarnsmora vart skulda for blasfemi i 2009 og dømt til dødsstraff året etter. I oktober i fjor vart kvinna frikjent av pakistansk høgsterett, noko som førte til kraftige opptøyar i Pakistan. Ekstremistane trua både Asia Bibi og høgsterettsdommarane som frikjente henne, på livet.

Etter frikjenninga har Bibi levd under vern på fleire hemmelege adresser i Pakistan før ho no har kome seg ut av landet.

Også pakistanske tenestemenn stadfestar at Asia Bibi har forlate Pakistan.

– Asia Bibi har forlate landet. Ho er ein fri person og reiste etter eigen vilje, seier ei kjelde i Utanriksdepartementet til den pakistanske nettavisa dawn.com.

Glede og lette

Generalsekretær Ed Brown i Stefanusalliansen seier at dette er utruleg gode nyheiter.

– Asia Bibi har sete ti år i fengsel og ni år med ein dødsdom hengande over seg. Vi er utruleg glade for at ho no er ute av Pakistan. Det er også ei lette, seier Brown i ein artikkel på heimesidene til organisasjonen.

Stefanusalliansen har arbeida saman med personar og organisasjonar i Pakistan som har hjelpt Asia Bibi i fleire år.

– Saka har opptatt oss så lenge. Vi er glad for at Pakistans høgsterett stod opp for viktige rettsprinsipp og frifant henne, trass i hardt press. Vi er også glad for at Pakistans styresmakter har tatt vare på sikkerheita hennar i landet og no late henne dra, seier Brown.

Fryktar represaliar mot kristne

Generalsekretæren håper nyheita om utreisa ikkje skaper nye opptøyar.

– Det er for tidleg å seia kva konsekvensane blir for pakistanske kristne. Vi får håpa at stemninga har roa seg, og at Bibis utreise ikkje fører til represaliar mot kristne, seier Ed Brown.

Bibis advokat Saif ul-Mulook meiner protestane og dødstruslane etter Bibis frifinning ikkje er representativt for haldninga til fleirtalet av Pakistans befolkning, men har utspringet sitt i ei lita gruppe ekstremistar.

– Dei er små, men svært høglydte og valdelege. Dei kallar seg muslimar, men eg vil ikkje seia at dei er det, sa han til Kristeleg Pressekontor då han gjesta Noreg i februar. KPK

Risikerer livet for blasfemi-anklaga kristne

Saif ul-Malook er muslimen som var advokat for kristne Asia Bibi i blasfemisaka mot ho. Medan Bibi endeleg er fri, lever ul-Malook med drapstruslar hengjande over seg.

Bibi er den kristne kvinna som har sete over ni år i fengsel med ein dødsdom hengjande over seg. I oktober vart ho frifunne for blasfemitiltalen, og i januar avviste Pakistans øvste domstol eit krav om å gjera om frifinninga.

– No er det ingen som kan nekta for frifinninga hennar. Det er fastslått i den pakistanske grunnlova, fortel Saif ul-Malook til Kristelig Pressekontor.

Han førde saka for Asia Bibi i høgsterett og vart saman med dommarane truga på livet av ekstremistar etter frifinninga.

No er han i Noreg, saman med Stefanusalliansens støttepartnar Sajid Christopher Paul frå Human Friends Organization, for å diskutera ekstremisme og trusfridom i Pakistan. Tysdag deltok dei i eit panel under Human internasjonale dokumentarfilmfestival i Oslo.

Held fram kampen

Sjølv om ul-Malook forlét Pakistan i frykt for sitt eige liv, er han ikkje ferdig med å forsvara minoritetar mot misbruk av blasfemiparagrafen i landet. Medan KPK intervjuar han, vert vi avbrote av ein telefon frå familien til ei anna kristen kvinne som er dømt til døden for blasfemi i heimlandet.

– Eg kjem til å dra tilbake til Pakistan for å forsvara ho i ankesaka, og eg er sikker på at vi kan vinna den òg, seier advokaten.

Han fryktar for sin eigen tryggleik, men meiner det er betre å drepast enn å la vera å gjera det rette.

– Vi skal alle døy ein gong. Dersom ekstremistane drep meg, vil eg hugsast som ein modig mann. Anten eg døyr eller overlever, vil innsatsen min kunna føra til endringar i Pakistan og gjera noko med misbruket av blasfemiparagrafen, seier ul-Malook.

Advokaten vart òg truga då han var påtalemyndighetens aktor i saka mot Mumtaz Qadri, livvakta som drap Punjab-guvernøren Salman Taseer etter at han kritiserte misbruket av blasfemiloven. Qadri fekk dødsstraff og er i ettertid vorte hylla som ein martyr av ekstremistar i Pakistan.

Mobben trugar lokal justis

Advokaten fortel at så godt som hundre prosent av dei som vert skulda for blasfemi i Pakistan, endar opp med å kjennast skuldige i første rettsinstans.

– Når nokon skuldar andre for blasfemi, har dei gjerne med seg ein mobb på tusen mann. Lokalt politi og rettsvesen vågar då som regel ikkje å gjera noko anna enn å fengsla og dømma personen. Det er på dette nivået vi må styrkja innsatsen dersom vi skal verta kvitt misbruket av blasfemiloven, seier ul-Malook og peikar på at rundt 80 prosent av dei som vert skulda for blasfemi, sjølv er muslimar.

– Dei får ikkje den same internasjonale merksemda som nokon av sakene mot kristne får, legg han til.

Sjølv meiner ul-Malook at muslimar som han sjølv, burde få meir heider internasjonalt.

– Ikkje for min eigen del, men for å hjelpa offera og skapa endring. Dersom andre advokatar såg at eg hausta stor heider for innsatsen min, ville fleire våga å stå opp for dei svakaste og slik skapa ei endring i samfunnet, seier han.

– Liten, høglydt og valdeleg gruppe

Han meiner protestane og trugslane etter Bibis frifinning ikkje er representativt for haldninga til fleirtalet av Pakistans folkesetnad, men har utspringet sitt i ei lita gruppe ekstremistar.

– Dei er små, men svært høglydte og valdelege. Dei kallar seg muslimar, men eg vil ikkje seia at dei er det. Det står jo i Koranen at dersom du drep ein uskyldig person, drep du heile menneskeslekta, seier han.

Advokaten meiner han som muslim har ei plikt til å jobba for menneske frå den kristne minoriteten.

– I Koranen står det tydeleg at vi skal ta vare på dei svakaste og mest utsette i samfunnet, seier han. KPK

FRIKJEND: Etter 8 år i fengsel er kristne Asia Bibi frikjend for blasfemiskuldingane og vert sett fri. Foto: Åpne Dører

Asia Bibi frikjend, skal ut av Pakistan

Fembarnsmora Asia Bibi, som var dømd for blasfemi i Pakistan, har fått dødsdomen oppheva, og planar er lagt for eit trygt liv utanfor heimlandet.

Samstundes som frigjevinga skaper glede, er det stor uro for valdelege reaksjonar mot kristne og andre religiøse minoritetar i Pakistan. Det er alt demonstrasjonar i fleire byar i landet.

Frikjend

Pakistansk høgsterett starta handsaminga av Bibi si ankesak i byrjinga av oktober. Over tre veker seinare er det klart at ho er sett fri.

Den norske organisasjonen Stefanusalliansen melder at pakistansk høgsterett frikjende Asia Bibi onsdag morgon pakistansk tid. Dei byggjer på det den pakistanske avisa dawn.com skriv, men også andre kjelder organisasjonen har i landet. Med dette er anken frå 2015 over dødsdomen mot Asia Bibi, godteken.

Asia Bibi har allereie snakka med pressa om det som har skjedd. Ifylgje telegrambyrået AFP er ho svært glad for resultatet.

– Eg kan ikkje tru det eg høyrer. Kan eg sleppe ut no? Vil dei verkeleg sleppe meg ut? Eg veit ikkje kva eg skal seie. Eg er berre så glad.

Skjerpa tryggleik

Opphevinga av domane i lågare rettsinstansar gjer at Bibi no slepp ut etter åtte år under vanskelege tilhøve i fengsel. Desse åra har mellom anna gått sterkt ut over helsa hennar.

Paradoksalt nok er situasjonen likevel at ho er meir utrygg utanfor fengselsmurane, for i det pakistanske samfunnet er det mange som er ute etter å ta saka i eigne hender og som vil drepe både henne og familien hennar.

Bibi-saka er inga småsak i det pakistanske samfunnet. Då det vart kjent tysdag kveld at høgsterett ville kome med si avgjerd onsdag, vart det sett inn strenge tryggingstiltak i hovudstaden Islamabad. Tryggleiken kring sentrale institusjonar, mellom dei høgsterettsbygninga, vart sterkt skjerpa.

Stefanusalliansen melder at det ekstreme islamske partiet Tehreek-i-Labbaik Pakistan 13. oktober kom med trugsmål om å paralysere landet dersom Asia Bibi var frikjend. Dei har óg truga dommarane i saka på livet.

På grunn av situasjonen i landet har Asia Bibis familie vore ute av Pakistan ei god stund. Det er grunn til å tru at mannen hennar, dei fem borna og mora endeleg får treffe kvarandre ein stad utanfor Pakistan om kort tid. Det blir no jobba med å få henne ut av landet.

Sjå video frå Christians in Pakistan

– Sanninga sigra

Asia Bibi vart skulda for blasfemi etter ein diskusjon med nokre muslimske kvinner om eit glas vatn ved ein vasspost. Etter å ha blitt klaga for blasfemi vart ho i 2010 dømd til døden.

At ho no, etter ein svært lang prosess, endeleg er fri, kan ho nesten ikkje tru sjølv, og mellom dei mange som har kjempa for henne på ulike måtar, er det stor glede.

– Dette er godt nytt. Sanninga har sigra. Bøner er blitt høyrde, og eit mirakel har funne stad. Vi takkar Gud. Rettferda sigra, seier ein glad Sajid Christopher Paul som leier organisasjonen Human Friends Organization (HFO), Stefanusalliansen sin partnarorganisasjon i Pakistan.

Sajid seier seg uroleg for tryggleiken for pakistanske kristne. Ekstreme islamistiske parti har kravd at Asia Bibi må bli hengd og også truga støttespelarane hennar og dommarane i saka.

– Det trengst mykje forbønn for Asia Bibi og for tryggleiken kring dei kristne i Pakistan, seier Paul.

Også generalsekretær Ed Brown i Stefanusalliansen seier seg uroleg.

– Eg er glad for dommen og for at Asia Bibi no er sett fri. Samstundes er eg uroa over kva som kan skje i etterkant. Vi ser allereie at det er demonstrasjonar, og det er frykt for at dei skal utvikle seg slik at det blir retta vald mot kristne. Styresmaktene har også sendt ut meldingar om at religiøse minoritetar må bli beskytta, og kyrkjeleiarar er blitt oppmoda om å be sine tilhengjarar om å halde seg heime desse dagane, seier Brown til KPK. KPK

stein@kpk.no

STØTTESPILLER: Sajd Christopher Paul i Human Friends Organization (HFO) har vært en viktig støttespiller for Anjum Naz Sandhu som nå er frikjent for blasfemi i Pakistan. I høst var han i Norge for å fortelle om situasjonen for kristne i Pakistan. ARKIVFOTO: Stein Gudvangen, KPK

Frifinnelse for blasfemi gir håp for dødsdømt kristen

I Pakistan har Anjum Naz Sandhu (62) i to år hatt en dødsdom for blasfemi hengende over seg. Denne uken ble han frikjent i høyesterett.

Det er Stefanusalliansen som melder om de gode nyhetene gjennom sin samarbeidspartner i Pakistan Human Friends Organization (HFO).

– Dette er gledelig nytt. Vår advokat klarte å få ham fri. Jeg tror det gir håp også for Asia Bibi som har vært dødsdømt siden 2010, sier Sajid Christopher Paul i HFO.

Det var HFO som skaffet Sandhu advokat og betalte for den. Organisasjonen har også gitt humanitær hjelp til mannens familie.

– Vi er glad for at Sandhu er frikjent. Vi er takknemlige for innsatsen HFO gjør, arbeidet er viktig, men risikabelt. Denne saken viser at det nytter å stå opp for enkeltmennesker som er offer for blasfemilovgivningen i Pakistan, sier konstituert generalsekretær Hilde Skaar Vollebæk i Stefanusalliansen.

Søkte politihjelp – ble arrestert

Den kristne 62-åringen, som har æresdoktorgrad i kjemi og mastergrad i engelsk litteratur, oppsøkte selv politiet for to år siden for å søke vern mot utpressing han ble utsatt for. Ifølge The Friday Times ble to menn arrestert for utpressingen, men også Sandhu ble arrestert da de to mennene hevdet at han hadde gjort seg skyldig i blasfemi.

– Han har undervist i mer enn 30 år og mange fremtredende dommere, embetsmenn, hæroffiserer, leger og ingeniører har vært hans studenter, sa menneskerettighetsaktivisten Napoleon Qayyum til avisen i 2016.

– Han har ingen tilbøyelighet til å diskutere religion.

Ifølge The Friday Times prøvde også politiet å presse penger av Sandhu etter anklagene om blasfemi.

I tillegg til å bli dødsdømt for blasfemi ble Sandhu også dømt til å betale e stor bot.

Ikke trygt

Selv om Sandhu nå er frikjent og vil settes fri denne uka, er han ikke nødvendigvis trygg i Pakistan. Mennesker som blir frikjent for blasfemi, blir ofte truet på livet av ekstremister.

HFO skal skaffe ham og familien et sikkert hus der de kan bo.

– De må bo i et sikkert hus på hemmelig adresse de første månedene, så får vi se hvordan det går, sier Said Christopher Paul til Stefanusalliansen.

Håp for Asia Bibi

Det mest kjente offeret for Pakistans blasfemilovgivning er den kristne fembarnsmoren Asia Bibi, som har vært i fengsel siden 2009 og dødsdømt siden 2010.  

Også Bibi får støtte fra HFO og saken hennes er anket til høyesterett. Den høringen er blitt utsatt flere ganger, men Sajid Christopher Paul ser håp etter Sandhu sin frikjennelse denne uka.

– Denne frikjennelsen er viktig og gledelig, og jeg tror det er håp for Asia Bibi også, sier Sajid Christopher Paul. KPK