Innlegg

LYNGDAL: Det kan nå komme krav om å dele inn campingplasser som Lyngdal bibelcamp, i atskilte områder. FOTO: PETTER OLSEN

Vil stykke opp campingplasser

I en ny høring foreslår Kommunal- og moderniseringsdepartementet å dele opp campingplasser i parseller med branngater imellom.

Med utgangspunkt i at ImF eier Lyngdal bibelcamp (LBC), har Sambåndet fulgt den mangeårige saken om avstandskrav på campingplasser. Våren 2019 ble det sendt på høring et forslag som innebar en sikkerhetsavstand mellom campingenheter på fire meter, én meter mer enn det som lenge har vært praksis.

Lave bygg

Mange campingvogner har i dag såkalte isolerte fortelt eller «spikertelt». Disse kommer inn under reglene i plan- og bygningsloven om lave bygg, som det helt siden 1960-tallet har vært krav om en minimumsavstand på åtte meter imellom. Unntaket er dersom det er iverksatt tiltak for å hindre brann. Høsten 2013 valgte eksempelvis Brannvesenet Sør IKS å sette dette på spissen, noe som førte til en saksbehandling i departementer og direktorater som altså ennå ikke er avsluttet. Våren 2019 leverte LBC sammen med 20 andre campingplasser høringssvar der de blant annet påpekte at en påtvungen flytting av veier, vann, strøm og avløp ville kunne få «uoverkommelige» økonomiske konsekvenser.

Høringsnotatet inneholdt også andre ting som vakte reaksjoner, deriblant et forslag til maksimal høyde på en campingenhet på 3,5 meter. Fagfolk innen campingbransjen mente at måten høyden skulle regnes ut på (fra laveste punkt mot bakken til høyeste punkt på f.eks. campingvogna), ville gjøre det umulig å oppfylle kravet. I juni 2019 besluttet Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) å utsette innføringen av nytt regelverk på ubestemt tid i påvente av ytterligere utredning.

Ny høring

4.november 2020 ble så altså nytt høringsnotat sendt ut, hvor det står at dette er «en oppfølging» av høringen fra året før. KMD foreslår å innføre en hjemmel i plan- og bygningsloven til å vedta en forskrift om inndeling av campingplasser i parseller eller avgrensede arealer med et gitt antall campingenheter eller vognplasser. Området mellom to parseller skal utgjøre en branngate, og her kan det ikke plasseres biler eller andre ting som kan hindre brannvesenet i å ta seg fram. Hensikten er å hindre at en brann i én parsell sprer seg til andre deler av campingplassen.

I februar 2019 kunne Sambåndet bringe nyheten om at Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, underlagt Justisdepartementet, fortsatt ønsket å beholde kravet om åtte meters avstand mellom «spikertelt», mens Direktoratet for byggkvalitet, underlagt KMD, ville gå for fire meter. Etter at høringsnotatet i 2019 ble sendt ut, har en rekke dokumenter i saken blitt unntatt offentlighet. I det nye høringsnotatet skriver KMD at begge de to direktoratene «har påpekt at forskriftsfesting av parsellkrav på campingplasser er en forutsetning for å lempe dagens avstandskrav på åtte meter mellom lave byggverk som spikertelt, villavogner og lignende, til fire meter».

Krav

Sambåndet har fått innsyn i et brev fra KMD til Direktoratet for byggkvalitet (DIBK) datert 30. november 2020, der DIBK får i oppdrag å utrede «hvilke krav til parsellinndeling og etablering av branngater som skal stilles i forskriften». Det gjelder blant annet størrelsen på parsellene og avstanden mellom dem. Disse kravene skal «virke sammen med avstandskravene på fire meter» som var på høring i 2019. Veiledningen til Byggteknisk forskrift (Tek17) anbefaler i dag parseller med et grunnareal på 1200 kvadratmeter og en avstand på minimum åtte meter imellom, men KMD understreker at DIBK ikke uten videre kan legge dette til grunn for arbeidet.

I høringsnotatet står det at forskriftsbestemmelsene «vil gjelde for nye tiltak». DIBK skal også utrede konsekvensene av forslaget om parsellinndeling for alle berørte parter, særlig for næringslivet. Som Sambåndet har skrevet, fikk KMD i 2019 påpakning fra Regelrådet om at spørsmålet om tilbakevirkende kraft ikke var vurdert i høringsnotatet. Dette pålegges DIBK nå også å drøfte. Fristen er 2. april i år.

Svært få campingplasser har denne gang valgt å sende inn høringssvar, og det har heller ikke Lyngdal bibelcamp gjort.

SIKKERHET: Hva med avstandskrav på bobilparkeringer, stellplasser og rasteplasser, spør blant andre Lyngdal bobilcamp. Bildet er fra en bobilparkering i Vestfold, der det akkurat denne dagen var god plass mellom bilene. ILLUSTRASJONSFOTO: PETTER OLSEN

Advarer om «hull» i camping-regler

Representanten for 21 campingplasser på Agder og i Telemark spør hvorfor det ikke er snakk om brannsikkerhetskrav på bobilparkeringer, stellplasser og rasteplasser.

Høringsfristen for regjeringens forslag til utvidet sikkerhetsavstand på campingplasser gikk ut 3. mai. Lyngdal bibelcamp (LBC), som eies av Indremisjonsforbundet, har levert høringssvar sammen med 20 andre campingplasser på Agder og i Telemark.

Bobilparkering

Driftsleder Thomas Knutsen ved LBC og hans kolleger tar opp en problemstilling som ikke er omtalt i høringsnotatet. De spør seg hva en «campingplass» egentlig er og viser til at det i dag eksempelvis kan være «stellplass», «bobilparkering» og rasteplass. Disse tilbyr en enklere og billigere form for overnatting, ofte uten sanitæranlegg.

– Vegvesenet bygger rasteplasser som er veldig flotte og innbyr til overnatting. Spørsmålet er da om Vegvesenet kan gjøres ansvarlig for brannsikkerheten på disse plassene når de legger til rette for å campe der. Hvilket regelverk sorterer en bobilparkering under? Vil en campingplass som omregulerer deler av sitt område til bobilparkering eller parkeringsplass, med ett ha et område uten regelverk, spør de 21 campingplassene.

Hull i reglene

Konkret viser de til at Dyreparken i Kristiansand har en parkeringsplass merket for bobiler. Her kan bobilen plasserer for natten, og man sover i bilen.

– Denne plassen har ingen form for slukkemidler eller branninstruks, påpeker Knutsen og hans kolleger.

Representantene for de 21 campingplassene mener det er «av største viktighet at det ikke oppstår ‘hull’ i lovverket, og at lovverket ikke skal virke konkurransevridende». De mener begrepet «campingplass» må defineres mer utvidende enn det myndighetene har lagt opp til.

– Gjestenes sikkerhet er vel like viktig uavhengig av hvor de camper, spør de retorisk.

Tilbakevirkende

Som ventet har det ellers blitt et hovedpoeng for høringsinstansene at høringsnotatet fra 15. mars ikke sier noe om hvorvidt forslaget om å utvide sikkerhetsavstanden fra tre til fire meter, skal gis tilbakevirkende kraft. Sambåndet tok opp denne problemstillingen allerede i septembernummeret i fjor.

Regelrådet, som skal påse at næringslivet ikke påføres unødvendige byrder gjennom endret eller nytt regelverk, kritiserer nå regjeringen for ikke å ha sagt noe om dette i høringsnotatet.

sambåndet.no 22. mars brakte vi nyheten om at forslaget om utvidet avstand ikke ville få tilbakevirkende kraft for spikertelt med tre meters avstand «som har tillatelse fra kommunen». NHO Reiseliv viser i sin høringsuttalelse til at også statssekretær Thorleif Vikre (Frp) i Kommunal- og moderniseringsdepartementet brukte denne formuleringen på campingkonferansen 19. mars. Høringsnotatet refererer til at byggteknisk forskrift i dag angir en minsteavstand på tre meter.

– Slik vi tolker dette, betyr det at campingenheter er lovlige i dag når de er satt opp innenfor tremeterskravet, og at enhetene – i lys av Vikres uttalelser – fortsatt vil være det etter at den nye forskriften trer i kraft, skriver NHO Reiseliv.

«Katastrofalt»

I Lyngdal er det i dag fem campingplasser, som alle har basert seg på en avstand mellom enhetene på tre meter.

– Dette har vært gjort i nært samarbeid med Lyngdal kommune, påpeker lyngdalsordfører Jan Kristensen i høringsbrevet fra kommunen.

Alle de 21 tidligere nevnte campingplassene på Agder og i Telemark har i dag en infrastruktur med utgangspunkt i tremetersgrensen. De karakteriserer det som «katastrofalt» dersom det nye kravet skal gjelde for eksisterende plasseringer.

– En økning i avstandskravet på 1 meter vil medføre at veier, vann, strøm og avløp må rives og bygges opp på nytt. Det vil medføre store, om ikke uoverkommelige, økonomiske konsekvenser for mange bedrifter, skriver representanter for de 21 campingplassene.

Høringssvarene går nå til behandling i regjeringen.

SPIKERTELT: Her kan man trygt si at campingvogna er "omsluttet" av et byggverk". ILLUSTRASJONSFOTO: Wikimedia Commons

Campingplasser kan slippe nytt avstandskrav

Allerede oppførte spikertelt kan bli stående med tre meters avstand dersom campingplassen kan vise til tillatelse fra kommunen.

«Ingen lov må gis tilbakevirkende kraft», står det i Grunnlovens paragraf 97. sambåndet.no kan i dag bekrefte at det – på bestemte vilkår – også gjelder for det nye avstandskravet på fire meter som ble sendt på høring sist fredag.

Underlig nok står det ingenting om dette i høringsnotatet. Gjennom å ha fått innsyn i en rekke saksdokumenter kunne Sambåndet imidlertid allerede i septembernummeret i fjor opplyse om at dette kunne bli utfallet.

Regjeringen ønsker at de nye reglene skal gjelde fra 1. juli. Da dette ble kjent, uttalte eksempelvis Jørn Anvik ved Stolpestad Camping i Larvik følgende til NRK: «Ingen har tid til å omgjøre plassen på den korte tiden». 

Avklaring

Spørsmålet er altså om de faktisk det, eller om de nye reglene «bare» skal gjelde for campingenheter som settes opp etter at nye regler er trådt i kraft. 

Da høringsnotatet viste seg ikke å si noe verken fra eller til om konsekvenser for allerede oppførte spikertelt, tok Sambåndet-redaksjonen direkte kontakt med avdelingsdirektøren i Direktoratet for byggkvalitet (DIBK), som har laget notatet,  Christine Molland Karlsen. Hun svarer først følgende:

– Regelverksendringen får ikke tilbakevirkende kraft. Det vil si at regelverksendringen ikke omfatter campingenheter som allerede er lovlig plassert på campingplasser når endringene trer i kraft. Derimot vil endringene få betydning for nye plasseringer og oppføringer av campingenheter, samt ved omstruktureringer og nyetableringer av campingplasser.

Dette svaret var på mange måter i tråd med det Sambåndet skrev i september i fjor. Svaret ga grunn til å spørre hva som menes med «lovlig plassert». Karlsen svarte følgende:

Tillatelse 

– Høringsforslaget vil ikke få betydning for spikertelt og villavogner med videre som har tillatelse fra kommunen. Endringsforslaget vil heller ikke få betydning for campingvogner/bobiler med tradisjonelt fortelt som i dag står plassert med 3,0 meters avstand. Dersom man av ulike årsaker flytter campingvognen/bobilen, vil man neste gang den skap plasseres, måtte oppfylle kravet til 4,0 meters avstand.

» … som har tillatelse fra kommunen» er altså nå nøkkelen for landets campingplasseiere. Har man søkt og fått tillatelse fra kommunen til å ha spikertelt med tre meters avstand på sin campingplass – og/eller dette er nedfelt i en reguleringsplan for campingplassen – er det altså slett ikke sikkert at man trenger å flytte eksisterende enheter og grave opp vann- og avløpsledninger, slik Jørn Anvik ved Stolpestad Camping så for seg.

Bare i distriktet til Brannvesenet Sør IKS, som indremisjonseide Lyngdal bibelcamp er en del av, ble det i 2013 registrert nesten 1000 faststående campingvogner fordelt på 17 campingplasser. Halvparten av disse hadde spikertelt eller Iso-camp.

Sambåndet får opplyst at man ved Lyngdal Bibelcamp nå går i gang med å undersøke hvilken kontakt man har hatt med Lyngdal kommune i forbindelse med sesongplassene på campingen. Også her står fastliggerne med tre meters avstand. 

AVSTAND: Regjeringen vil ha fire meters avstand mellom campingenhter med eller uten "spikertelt", mot dagens tre meter. FOTO: ImF Media arkiv

Vil ha fire meters avstand fra 1. juli

Regjeringen overkjører sikkerhetsinnvending og sender nå forslag om fire meters avstand mellom campingenheter ut på høring.

Mange campingplasser har operert med tre meters avstand mellom campingenhetene. Nå må dette økes til fire meter. Som Sambåndet meldte i februarnummeret, ville Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) ha hele åtte meters avstand mellom campingenheter som har såkalte «spikertelt». Dette har næringen selv ment ville bety slutten for svært mange campingplasser.

Felles avstandskrav

I høringsbrevet som ble lagt ut på nettsiden til Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) like før lunsjtid fredag, foreslås det i stedet et felles avstandskrav på fire meter, med eller uten «spikertelt». Som Sambåndet skrev i februarnummeret, mente DSB at dette ikke ville være tilrådelig. I høringsnotatet er det imidlertid KMD og deres underliggende organ, Direktoratet for byggkvalitet (DIBK), som får sin vilje gjennom.

Høringsfristen er satt til 3. mai, og regjeringen vil innføre de nye reglene allerede fra 1. juli i år. 

Bare for nye plasser?

Det er ett viktig moment som høringsnotatet, etter det sambåndet.no kan se, ikke avklarer, og det er hvorvidt de foreslåtte regelendringene vil bli gitt tilbakevirkende kraft – altså om de vil gjelde på eksisterende campingplasser som oppfyller dagens krav til tre meters avstand. I septembernummeret i fjor brakte Sambåndet nyheten om at det slett ikke var sikkert.  «Generelt slår nye byggeregler inn når det skjer et byggetiltak», sa fungerende avdelingsdirektør Frode Grindahl i DIBK.

Sambåndet.no forsøkte fredag å få svar på dette både hos KMD og DIBK, men vi ble bare henvist til høringsnotatet, som altså er taust om dette svært sentrale spørsmålet.

Avklaringer

Høringsnotatet avklarer ellers at en «campingenhet» skal omfatte «campingvogn, bobil, villavogn, husvogn, telt, fortelt, spikertelt, alle typer terrasser, levegger og andre byggverk». Dette er en utvidelse av begrepet sammenlignet med i dag, der verken spikertelt eller terrasser «flatt på mark» er omfattet.

DIBK presiserer at alle typer telt nå skal omfattes, enten det er laget i teltduk, aluminium, glassfiber, plast med mer. Både isolerte og uisolerte regnes med. Det skal etter forslaget heller ikke bety noe lenger hvorvidt teltet eller byggverket er enket å demontere eller flytte. Det skal heller ikke avgjørende om «innretningene» er midlertidige eller permanente.

Også alle typer terrasser og plattinger inngår som en del av campingenheten, uavhengig av areal og høyde over bakken. Det samme gjelder for rekkverk, levegger og lignende.

Areal og høyde

Forutsetningen for en minimumsavstand på fire meter i stedet for åtte, er at innretningene i en campingenhet ikke kan legge beslag på mer enn totalt 75 kvadratmeter. Det er også en forutsetning at campingenhetene «ikke på noe punkt» kan være høyere enn 3,5 meter. Dette skal måles som største høyde fra bakken, ikke fra gjennomsnittlig terrengnivå.

Beregningen av fire meters avstand mellom enheter skal ta utgangspunkt i «det aller ytterste punktet» på campingenheten. Eksempler er det ytterste punktet på en terrasse eller gassflasker montert på utsiden av en campingvogn eller bobil.

Brannsikkerhet

DIBK vedgår i høringsnotatet at en avstand på åtte meter, slik DSB ville ha, vil kunne gi om lag seks minutter lengre antenningstid og rømningstid enn en avstand på fire meter. Samtidig viser de til at heller ikke åtte meter vi være tilstrekkelig ved ugunstig vindretning. En økning av avstanden fra tre til fire meter vil gi en til to minutter økt rømningstid.    

Det hører med til historien at kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland og samfunssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde ga intervju om saken til NRK før pressemelding og høringsbrev var gjort offentlig tilgjengelig.     

SIKKERHET: To departementer strides nå om det er nok med fire meters avstand mellom "spikertelt". FOTO: ImF Media arkiv

Slutt-strid om fire eller åtte meters avstand

To direktorater står mot hverandre i føljetongen om hvilke avstandskrav som skal gjelde mellom særlig «spikertelt» på campingplasser.

Siden høsten 2013 har Sambåndet fulgt denne saken tett (se faktaboks) – naturlig nok med bakgrunn i at ImF er eier av Lyngdal bibelcamp (LBC). Etter et branntilsyn 10. september 2013 ble det konstatert at «campingplassen oppfyller ikke krav til avstand mellom camping-/boenheter». Brannvesenet forholdt seg da til at «spikertelt» (byggverk forbundet med campingvogner eller bobiler og som har preg av å være permanent plassert) kom inn under det generelle kravet i plan- og bygningsloven om minimum åtte meters avstand mellom «lave byggverk». LBC og de fleste andre campingplasser har forholdt seg til tre meter. En rekke andre campingplasser fikk samme påpekning.

Fra tre til fire meter
Etter ramaskrik fra bransjen (eksempelvis mente Norsk bobil og caravan club at det økonomiske grunnlaget for campingplasseierne ville forsvinne) valgte myndighetene ikke å sette makt bak dette. I stedet begynte de å se nærmere på regelverket. Sist Sambåndet omtalte dette arbeidet, var i nr. 9/18. Da lå det an til at et høringsforslag om å øke avstandskravet fra dagens tre meter til fire – inkludert mellom spikertelt – ville bli sendt ut i løpet av høsten 2018. Så har ikke skjedd, og redaksjonen har i mellomtiden fortsatt å be om innsyn i sakens dokumenter.

I et brev fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) datert 28.06.18 kommer det som trolig er årsaken til utsettelsen, fram: DSB, underlagt Justis- og beredskapsdepartementet (JD), er uenig med Direktoratet for byggkvalitet (DIBK), underlagt Kommunal og moderniseringsdepartementet (KMD). Det er sistnevnte som styrer saken.

DIBK og KMD ønsker en forenkling ved å innføre et generelt avstandskrav på fire meter både mellom enkeltstående campingvogner og mellom lave byggverk, altså «spikerteltene» som mange vogneiere har utvidet campingarealet sitt med. 

«Ikke tilrådelig»
DSB viser til at mange campingplasser i dag praktiserer en avstand på tre meter mellom campingenhetene «uavhengig om det er campingenhet med fortelt/terrasse eller campingenheter som er omhyllet med byggverk («spikertelt», ISO-camp m.v.).» Ved å øke avstanden til fire meter «vil man kunne argumentere for» at det i praksis vil føre til økt sikkerhetsnivå på nyetablerte campingplasser. Men så kommer det: «DSB setter spørsmålstegn ved hvor klokt det vil være å endre reglene for å få dem i tråd med praksis dersom praksisen ikke er tilrådelig».

Med andre ord opprettholder DSB Brannvesenets syn på at «spikertelt» er lave byggverk som det skal være åtte meter imellom. Fire meter er etter direktoratets syn bare greit mellom campingenheter uten «spikertelt».

– Å akseptere et lavere sikkerhetsnivå på campingplasser kan ikke anbefales, avslutter direktør Cecilie Daa og fungerende seksjonssjef Hans Kristian Madsen brevet.

Svarer ikke
17. desember i fjor uttalte statssekretær Lars Jacob Hiim i KMD til Sambåndet at «departementet jobber nå med høringsutkastet og flere viktige avklaringer». Hiim nevner spesifikt «Justisdepartementet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap». Det er all grunn til å tro at det handler om problemstillingene i brevet som er omtalt ovenfor. Når Sambåndet på nytt tar kontakt med Hiim, via kommunikasjonsenheten i departementet, unnlater han imidlertid å svare på spørsmål om dette. Han svarer heller ikke på om regelendringene vil få virkning for årets campingsesong.

– Saken har høy prioritet. Vi håper at høringen kan gå ut i løpet av første kvartal, sier Lars Jacob Hiim. 

LYNGDAL: Campingvogner med «spikertelt» på Lyngdal Bibelcamp er plassert med tre meter mellom. FOTO: BRIT RØNNINGEN

Avstandskravene skjerpes

I løpet av høsten vil et krav om utvidet avstand mellom campingenheter bli sendt på høring. Det er likevel ikke sikkert at kravet blir gjort gjeldende for vogner som oppfyller dagens krav på tre meter.

I en bakgrunnsartikkel 17. juli i fjor vurderte Sambåndet det slik at det ville komme krav om at avstanden mellom «spikerteltene» på campingplasser økes fra dagens tre meter til minimum fire meter. Bakgrunnen var en rapport som viste at dette ville gi en til to minutter lengre tid til å rømme fra en brann i en nabovogn.

Høring.

Nye dokumenter som Sambåndet har fått innsyn i, viser at Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) nå går inn for at det skal være fire meter mellom campingenheter.

–  Vi forventer at Direktoratet for byggkvalitet (DIBK) får sendt saken på alminnelig høring høsten 2018, med ikraftsetting av reviderte avstandsregler i 2019, heter det i et brev KMD har sendt ut.

Campingvognene med spikertelt som står fast på ImF-eide Lyngdal Bibelcamp (LBC), er plassert utfra et krav på tre meter. En nå stadig mer sannsynlig endring til fire meter vil altså i utgangspunktet måtte føre til endringer, som flytting av vogner med tilhørende spikertelt.

Bare for nye?

I en analyse som DIBK har bestilt fra Oslo Economics, står det imidlertid at regelendringen ikke skal gis tilbakevirkende kraft. Det er i så fall bare ved større ombygginger av en campingplass, eller for nye leietakere av en campingtomt, at firemetersregelen skal praktiseres.

Dette er en ny opplysning i en sak som har pågått i fem år. Av firmaet bak analysen får Sambåndet opplyst at dette framgår av det forslaget fra DIBK som Oslo Economics ble bedt om å analysere. Fungerende avdelingsdirektør Frode Grindahl i DIBK sier at det kommer an på hvordan reglene blir utformet.

– Generelt slår nye byggeregler inn når det skjer et byggetiltak, forklarer Grøndahl.

Saksbehandleren i overordnede KMD sier imidlertid at det ennå ikke er avgjort hvorvidt regelendringen vil få tilbakevirkende kraft. Fastliggere på LBC og andre campingplasser må derfor fremdeles leve i spenning om hvorvidt eksisterende vogner må flyttes eller ikke.

30 år.

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at det i 2016 fantes 27.737 sesongplasser i Norge. Dersom alle disse skulle tilpasse seg nye avstandskrav i løpet av ett år, ville det ifølge Oslo Economics koste mellom 27 og 67 millioner kroner.

– Representanter for bransjen forventer en omstillingstid på omtrent 30 år før regelverket fullt ut er implementert på alle campingplasser i Norge, heter det i analysen.

Få branner.

Firmaet viser også til at av de totalt sett få brannene på campingplasser, er det svært få tilfeller der det har vært spredning. I disse tilfellene har brannen kun spredt seg til én eller to andre enheter, og ingen menneskeliv er gått tapt.

På Sokn nord for Stavanger omkom tre personer i en brann i en campingvogn natt til 14. april i år. Dette var etter at Oslo Economics leverte sin analyse. Det ble først meldt at brannen hadde spredt seg til flere vogner, men dette ble senere moderert til at det først og fremst var snakk om én vogn.