Innlegg

DRIFTSTILSKUDD: Skal Stavanger kommune, bildet viser rådhuset, granske hjerter og nyrer hos det frivillige organisasjonslivet? Flere politikere mener det kan være aktuelt. FOTO: PETTER OLSEN

Sp mot Sp om trosfrihet

ANALYSE Det er stor forskjell på Senterpartiets lokallag i Klepp og Stavanger, og Høyre overrasker med å ville gradere skattebetaleres meninger.

Utvalg for kultur, idrett og samfunnskontakt (Ukis) i Stavanger kommune behandlet onsdag 17. mars sak om retningslinjer for det kommunale driftstilskuddet for barne- og ungdomsarbeid. Bakgrunnen er omtalt i denne bloggposten på imf.no. Flertallet i utvalget, bestående av Ap, Rødt, H og Frp, ba 11. november i fjor kommunaldirektøren vurdere «hvorvidt det er mulig å nekte utbetaling av støtte» til Norsk luthersk misjonssamband. NLM ble tildelt 26.870 kroner i driftstilskudd i 2020. 

Usaklig

5. mars var kommunaldirektøren klar med sitt svar. Det var – til tross for innskutte bisetninger – også ganske så klart: «Kommunedirektørens vurdering er at det, gitt tilskuddsordningens retningslinjer, vil være i strid med styrende forvaltningsmessige prinsipper, herunder saklighetskrav samt krav til likebehandling, å avslå tilskudd til NLM med grunnlag i organisasjonens vedtekter og/eller praksis overfor egne medlemmer.» Sagt på en litt annen måte mener kommunaldirektøren at det ville være lovløs og usaklig forskjellsbehandling å nekte NLM tilskudd.

Sagt på en litt annen måte mener kommunaldirektøren at det ville være lovløs og usaklig forskjellsbehandling å nekte NLM tilskudd

Det utvalgets flertall hadde hengt seg opp i, var oppslag i Vårt Land om at NLM har en åpning for, i siste instans, å ekskludere medlemmer som aktivt og bevisst motarbeider organisasjonens formål. Som jeg påpekte i bloggposten, har også eksempelvis Ap en slik paragraf.

Om ettermiddagen 17. mars behandlet Ukis utredningen på et offentlig tilgjengelig Teams-møte. Det ble et snaut kvarters ganske interessant diskusjon.

Alle de fem representantene som hadde ordet, var enig i at kommunaldirektørens utredning var god, og at det – i alle fall i denne omgang – ikke var ressurser til å gå videre med saken. Men det var fortsatt uenighet om realitetene i saken.

Vi må passe oss som politikere at vi ikke tenker at ‘nei, jeg mener ikke det samme, og derfor kan jeg ikke bidra til dette’ (Anne Kristin Vik Bruns)

KrF: mangfold

– Dette handler om at vi har et mangfold i kommunen. Et mangfold i tilbud fra frivillige lag og organisasjoner og et mangfold av folk som er med og betaler skatt for at barn og unge skal bidra og være med. Da må vi passe oss som politikere at vi ikke tenker at «nei, jeg mener ikke det samme, og derfor kan jeg ikke bidra til dette», sa Anne Kristin Vik Bruns (KrF).

Bruns omtalte dette som en viktig sak for KrF og henvendte seg direkte til byens innbyggere: – Jeg ønsker å takke alle som hver eneste dag, hver eneste uke gjør frivillig arbeid. De gjør det fordi de mener det er viktig med forebyggende arbeid og å være til stede for barn og unge i denne byen. Dere gjør en kjempejobb, og jeg håper dere hører oss. Jeg håper dere hører hyllesten, sa Bruns.

Høyre: vurdere organisasjoner

I bloggposten (lenke ovenfor), som også sto på trykk i Stavanger Aftenblad og Vårt Land, kritiserte jeg at Stavanger kommune holder seg med verdier som politikerne mener seg berettiget til å gradere innbyggerne opp imot. Høyres Hard Olav Bastiansen har tydeligvis ingen skrupler med tanke på dette, og det er overraskende – i alle for meg:

Da vil jeg tro at halvparten hadde røket ut (Hard Olav Bastiansen)

– Det er en interessant diskusjon, men den hadde blitt ganske stor – hvis en skulle laget retningslinjer som gjorde at en kunne sittet og vurdert alle organisasjoner og sagt hvem som får og hvem som ikke får penger. Da vil jeg tro at halvparten hadde røket ut, fordi en alltid ville ha funnet noen som hadde ting som en ikke var helt enig i. Jeg skulle gjerne hatt den diskusjonen, men jeg tror det er umulig, sa Bastiansen. 

KATEDRAL: Stavanger domkirke fra 1125 er byens katedral og ligger midt i byen. Rett rundt domkirken ligger også Bispekapellet fra 1200-tallet og de rekonstruerte grunnmurene til 1200-tallets Mariakirken. FOTO: WIKIMEDIA COMMONS

Sp: forutsigbarhet

Bjarne Kvadsheim (Sp) er nestleder i utvalget. Sp stemte, sammen med KrF og Stian Tjensvold (FNB – Folkeaksjonen Nei til mer bompenger) imot forslaget fra møtet i november 2020. Kvadsheim minnet om at han i forrige møte hadde sagt at «vi kan ikke gi støtte til lag og organisasjoner ut fra om vi synes de er OK og at de tilfredsstiller vårt verdisyn». Det kunne heller ikke være slik, mente Kvadsheim, at skiftende styresett skal si at «dette er innenfor, og det er utenfor».

– Høyre var dessverre på den andre siden i forrige møte og sa at de ikke ville gi NLM støtte, påpekte Kvadsheim.

Til tross for at H-representant Bastiansen i innlegget før ikke hadde sagt noe fra eller til om Høyres holdning til NLM, mente Kvadsheim nå å «kjenne igjen det verdikonservative Høyre som jeg trodde vi kunne stole på i denne type saker».

Sp: Klepp-saken

Så trakk Bjarne Kvadsheim en talende parallell: – Jeg har jo sett, dessverre, at dette brer om seg, også på Jæren. I Klepp kommune vil de ikke gi støtte til organisasjoner som ikke representerer de verdiene som utvalget mener er de rette for sin kommune.

I Klepp er det som kjent Kvadsheims partifelle, Arild Børge Skjæveland, som har stilt seg i spissen for å ville nekte kristne lag og foreninger kommunal støtte dersom de legger til grunn et klassisk kristent ekteskapssyn. Bjarne Kvadsheim hadde lite til overs for dette:

– Det er ikke slik vi kan opptre. Det er klart at dersom det er organisasjoner som strider mot norsk lov, skal vi ikke gi dem støtte. Men det skal være rom, og vi skal være romslige når vi ser på det frivillige livet og ikke gå og si at «de verdiene mener vi er rett, og det mener vi er feil».

Det er ikke slik vi kan opptre (Bjarne Kvadsheim)

På samme måte som Anne Kristine Vik Bruns (KrF) minnet Kvadsheim om at det her er snakk om skattebetalere. – Da må de også kunne forvente at vi igjen er med og setter pris på det arbeidet. Så så lenge de holder seg innenfor norsk lov, mener i alle fall Sp at det er svært viktig at den type organisasjoner (les: NLM) skal være berettiget å få driftstilskudd, sa Bjarne Kvadsheim. 

Ap: menneskerettigheter

Utvalgsleder og forslagsstiller fra sist møte, Dag Mossige (Ap), var uberørt av Kvadsheims argumentasjonen. Og i likhet med Høyres Bastiansen var han åpen for en framtidig gjennomgang av søkernes hjerter og nyrer.  

– Det handler ikke bare om våre verdier, det handler om grunnleggende menneskerettigheter, sa Mossige.  

Utvalgslederen trakk også fram at kommunaldirektøren faktisk også hadde foreslått noen endringer i behandlingen av søknader om tilskudd. Søknaden må inneholde «en tydelig beskrivelse av hvordan aktivitetene skal gjennomføres», og søkerne må beskrive «hvordan aktiveten er tilrettelagt/utformet i tråd med ordningens formål».

Ap: NLM

Mossige kom også med en hilsen til Norsk luthersk misjonssamband. Saken var egentlig ikke rettet mot NLM, mente han, men organisasjonen ble trukket fram fordi det hadde vært en mediesak om kirketukt overfor medlemmer i NLM.

Mossiges framstilling bærer preg av å være tendensiøs

– NLM har en lite ærefull historie på dette feltet. I Stavanger i 2006 ville eksempelvis organisasjonen nekte samboende, muslimer og homofile å jobbe i organisasjonens offentlig finansierte barnehage. Det mente diskrimineringsombudet var klart diskriminerende og lovstridig. Så det er ikke slik at vi ikke har tydelig maktmidler til å sette bak det vi velger å gi tilskudd til, sa Mossige.

Ser vi på det likestillings- og diskrimineringsombudet selv skriver om denne saken, bærer Mossiges framstilling preg av å være tendensiøs. Men utvalgslederen bygde videre på den:

– For Ap handler dette om menneskeverdighet. Hvis organisasjoner som mottar offentlig støtte til barne- og ungdomsarbeid, kaster ut ansatte eller egne medlemmer på slike grunnlag, er jeg glad for at det var et bredt politisk flertall i Stavanger som var beredt til å agere på det, erklærte Mossige.

Det blir altfor enkelt å si at dette handler om trosfrihet. Det handler om penger. (Dag Mossige)

Ap-representanten syntes «det blir altfor enkelt å si at dette handler om trosfrihet». I stedet handler det om penger, fastslo han. – Det handler om tilskudd. Organisasjonene står fritt til å tro hva de vil, men som kommune mener jeg vi har en plikt til å vurdere hvordan vi bruker offentlige penger, og jeg mener da at hvis disse pengene går til organisasjoner som diskriminerer eller bryter arbeidsmiljølov eller grunnleggende menneskerettigheter, så har vi en plikt til å agere og ikke bare la det passere. Det står jeg fullt ut ved, sa han.

Vågen i Stavanger. Foto: Odd Inge Worsøe/Wikimedia Commons

Runde 2

Hard Olav Bastiansen (H) mente debatten hadde tydeliggjort et behov for å se på retningslinjene med tanke på hvem som kan søke om driftstilskudd:

– Poenget vårt har vært at dersom det finnes en ordning der en ganske bredt gir tilskudd, så kan en vanskelig begynne å plukke ut enkelte og si at «dette var ikke helt slik som vi tenkte». Kanskje trenger vil egentlig den bredere og litt større saken og debatten om hva som er akseptabelt og ikke akseptabelt, sa Bastiansen.

NLM ble fremstilt i et veldig negativt lys. Det synes jeg ikke vi skal være bekjent av. (Anne Kristin Vik Bruns)

Anne Kristin Vik Bruns (KrF) responderte ved å bruke et sitat som – uriktig – er tillagt filosofen Voltaire: «Jeg er uenig i dine meninger, men jeg vil inntil døden forsvare din rett til å hevde dem.» Hun sluttet også opp om Bjarne Kvadsheims analyse om at skiftende politisk flertall i en by ikke kan avgjøre hvem som skal få tilskudd.

– Og selv om ikke dette handler om NLM, så ble NLM fremstilt i et veldig negativt lys. Det synes jeg ikke vi skal være bekjent av, fordi vi skal behandle våre skattebetalere og innbyggere på en riktig og respektfull måte.

Bruns oppfordret utvalgsmedlemmene til å oppsøke ulike arrangementer for å se hvordan arbeidet drives.

Innvandrer-organisasjoner

Bjarne Kvadsheim (Sp) erklærte seg «100 prosent enig i det som Bruns sier». – Jeg følte også at NLM ble uthengt i denne saken. Og vi skal ikke glemme at det ikke er veldig lenge siden de meningene NLM har, var veldig allmenngyldige i ganske mange organisasjoner. Heldigvis endrer tiden seg, og vi skal være med på å legge til rette for det mangfoldet, sa Kvadsheim – uten å presisere hva han mente med «heldigvis».

Vi vil fort møte oss selv i døren og måtte si at her er det mange som ikke kan få støtte (Bjarne Kvadsheim)

Sp-representanten, som fikk siste ord i debatten, gjentok advarselen sin fra forrige møte mot å «gå alle organisasjonene etter i sømmene». Han kom med en begrunnelse som trolig mange vil oppfatte som kontroversiell: – Da tenker jeg et vi skal få et veldig stort problem med ganske mange innvandrerorganisasjoner, som har helt andre regler både for hvem som kan få være medlemmer, hva som kan bli sagt og hvem som kan sitte i styrene. Så vi vil fort møte oss selv i døren og måtte si at her er det mange kanskje som ikke kan få støtte. Vi må heller være rause og romslige og legge til rette for at vi skal ha et stort og bredt frivillighetsarbeid i Stavanger kommune, sa nestlederen i utvalg for kultur, idrett og samfunnskontakt i Stavanger kommune. 

MENNESKERETTIGHETER: FN-konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter fra 1966/76 er knyttet opp mot Verdenserklæringen om menneskerettigheter fra 1948. På bildet ser vi Eleanor Roosevelt med dette dokumentet. FOTO: FDR Presidential Library & Museum/Wikimedia Commons  

Dag og natt om rettigheter

Om Arbeiderpartiet vil frata friskoler statsstøtte, må de vente til reiserestriksjonene er opphevet. For grunnlaget for støtten er fastlagt av FN i New York.

18. januar, på en felles styremøtedag for skolene i Egill Danielsen Stiftelse (EDS), fikk jeg en liten aha-opplevelse. Vi hadde den viktige artikkel 13-3 i FN-konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter foran oss, der vi satt korona-atskilt bak hver vår skjerm.

Her står det slik: «Konvensjonspartene forplikter seg til å respektere foreldres og, når det er aktuelt, formynderes frihet til å velge andre skoler for sine barn enn dem som er opprettet av offentlige myndigheter, forutsatt at førstnevnte oppfyller eventuelle minstekrav til undervisningsstandard fastsatt eller godkjent av den enkelte stat, og til å sikre sine barn en religiøs og moralsk undervisning som er i samsvar med deres egen overbevisning.»

Én utrolig lang og snirklete setning, men – altså – med et helt avgjørende innhold for retten til å ha friskoler.

Respektere og sikre

I bakhodet hadde jeg det som var kommet fram i Vårt Land tre dager tidligere. Stavanger Ap, frontet av gruppeleder Dag Mossige, har fremmet forslag til partiets nasjonale partiprogram for 2021–2025 om at «Arbeiderpartiet ønsker å gå bort fra statlig finansiering av religiøse friskoler». I forslaget står det videre at «… Arbeiderpartiet respekterer skolens juridiske rett til etablering, men fellesskapet har slikt vi ser det, på ingen måte plikt til å finansiere skoler av denne karakter».

Innebærer ikke ordet «sikre» også en økonomisk forpliktelse?

Det var da det slo meg hva det faktisk står i den nevnte artikkelen i FN-konvensjonen, og som blir mye klarere dersom vi et øyeblikk ser bort fra alle bisetningene: «Konvensjonspartene forplikter seg til å respektere foreldres (…) frihet til å velge andre skoler for sine barn enn dem som er opprettet av offentlige myndigheter (…) og til å sikre sine barn en religiøs og moralsk undervisning som er i samsvar med sin egen overbevisning». Altså Norge, som er en av «konvensjonspartene», «forplikter seg» til to ting: 1. Respektere foreldres valg av andre skoler enn de offentlige. 2. Sikre at foreldre kan gjøre et slikt valg på vegen av sine barn.

Innebærer ikke ordet «sikre» også en økonomisk forpliktelse, tenkte jeg, der jeg satt og forsøkte å følge med på styremøtet. Jo, skal vi tro Hans Morten Haugen, dr. juris og professor ved Vid vitenskapelige høgskole, er det nettopp slik det må forstås. I et debattinnlegg i Dagen 29. januar slår Haugen fast at forslaget fra Stavanger Ap «strider mot menneskerettighetene». Professoren siterer den samme FN-konvensjonen og opplyser at den, i henhold til menneskerettighetsloven, skal gå foran norsk lov dersom det er motstrid.

Krav

Ifølge Haugen er det mulig å fravike bestemmelser i konvensjonen, men da må begrensningen oppfylle samtlige av disse kravene: 1. Følge av lov, 2. Kan bare skje om det er forenlig med rettighetenes natur og 3. Begrensningen må utelukkende ha det formål å fremme den almene velstand i et demokratisk samfunn.

Her må nok Stavanger Ap – og/eller moderpartiet – ta en tenkepause

I Stavanger Aps forslag står det videre: «Skulle det finnes lovmessige hindringer for en slik gjennomføring (å ta bort finansieringen, min anm.), vil Arbeiderpartiet jobbe for å endre lovverket med mål om at offentlig støtte til religiøse friskoler bortfaller, og eller begrenses i størst mulig grad.» Her synes det som om Mossige & Co – bevisst eller ubevisst – forsøker å ta høyde for punkt 1, men i så fall – hva så med punkt 2 og 3 som også må oppfylles? Her må nok Stavanger Ap – og/eller moderpartiet – ta en tenkepause.

Selvmotsigende

Skulle forslaget fra Stavanger Ap på et eller annet vis vinne fram og bli norsk lov, vil friskolene miste retten de i dag har til å få dekket 85 prosent av driftsutgiftene med hver enkelt elev. Dersom friskolene i det hele tatt da skal greie å drive videre, finnes det to muligheter: 1. at skoleeierne, for eksempel ImF og NLM, skyter inn penger til driften – i tillegg til nødvendige investeringer – for å dekke opp for den tapte statsstøtten. Da må gaveinntektene kraftig opp. 2. At friskolene fortsetter som et tilbud kun for foreldre som har råd til å betale langt mer i skolepenger enn i dag. Forslaget fra Stavanger Ap og likesinnede vil da altså direkte føre til en deling i samfunnet basert på inntekt. Det er vel ikke akkurat i tråd med sosialdemokratiske idealer. Og det er altså heller ikke i tråd med menneskerettighetene.

Når det gjelder denne delen av rettighetene, synes motstriden å være like stor som natt og … Dag

Sosialdemokrater pleier ellers å heise fanen for menneskerettighetene høyt, men når det gjelder denne delen av rettighetene, synes motstriden å være like stor som natt og … Dag.