Tag Archive for: danielsen intensivgymnas

BERGEN: Danielsen videregående skole og Danielsen intensivgymnas ligger i samme veikryss i Bergen sentrum. FOTO: SAMBÅNDET ARKIV

To skoler får felles ledelse

Danielsen videregående skole og Danielsen intensivgymnas i Bergen sentrum skal ha et tettere samarbeid framover for å utnytte ressursene bedre.

– Vi har hatt nedgang i elevtall på begge skolene de siste årene og er nødt til å tenke på hvordan pengene best mulig skal komme elevene til gode, sier daglig leder Asle Ystebø i Egill Danielsen Stiftelse (EDS) til Sambåndet. 

Skolene ligger i samme veikryss i Nygaten i Bergen sentrum, atskilt av et gangfelt, noe EDS nå i større grad ønsker å utnytte. 

– Fra neste skoleår vil vi samlokalisere lærerne og dermed få et større fagmiljø og økt kollegasamarbeid. Vi vil også lage en felles ledergruppe med felles rektor og se bruken av ressursene mer under ett. Dette er både for å effektivisere driften nå og rigge oss for vekst og utvikling fremover, utdyper Ystebø.  

Mange bygg

EDS-lederen understreker at de forholder seg nøye til at ressursene skal følge elevene. 

– Til sammen har vi mange bygg i Bergen sentrum, og vi tror dette vil hjelpe oss til en best mulig ressursbruk med tanke på lederressurser, bygninger og mulige fellesfunksjoner. Vi vil drive mest mulig effektivt i ledelse og administrasjon for å kunne prioritere tilbudet til elevene, sier Ystebø. 

EDS vil beholde begge byggene. – Det er for tidlig å si om det blir ledig kapasitet totalt sett. Ved å kunne se helhetlig på byggene har vi mulighet for å forvalte dem til elevens beste, sier Ystebø. 

Søkere

Våren 2023 var det uvanlig lave søkertall til Danielsen videregående skole (VGS), og det satte i gang en prosess. 

– Vi har jobbet med ulike løsninger siden da. Danielsen-skolene har over 700 godkjente studieplasser på videregående i Bergen sentrum, og vi tror et tettere samarbeid mellom de to skolene kan hjelpe oss til å legge en langsiktig strategi for et godt elevtilbud for fleste mulig, framholder Ystebø.  

INTENSIVGYMNAS: Det blir totalt sett færre ledere når to Danielsen-skoler i Bergen sentrum skal samarbeide. FOTO: Danielsen Skoler

Færre ledere

Samarbeidstiltaket er vokst fram på bakgrunn av analyser gjort i dialog mellom skolene og skolestyret. – Rektorenes stemmer har vært vesentlig for at det er denne samarbeidsmodellen vi nå går for. Alle detaljene i prosessen er ikke ferdig, sier Ystebø. 

Den daglige lederen er likevel klar på at det blir færre ansatte i den samlede ledergruppen enn det er i dagens to. – Vi har vært tydelige på at vi må drive effektivt i ledelsen. Det er for tidlig å si omfanget av eventuell nedbemanning i skolene totalt sett, det vil blant annet lærerbehovet avgjøre. Samarbeidet gjør at vi kan se mulighetene bedre og dermed rigge oss for framtidig vekst, sier Ystebø. 

– Kjempejobb

Mens søkertallet til intensivgymnaset ikke blir klart før nærmere skolestart til høsten, er det klart at Danielsen VGS har betydelig flere søkere til VG1 for skoleåret 2024/25 enn for inneværende skoleår. 

– Det er gjort en kjempejobb med å utvikle det pedagogiske tilbudet, framholder daglig leder Asle Ystebø i Egill Danielsen Stiftelse.

Artikkelen ble først publisert i Sambåndet nr. 03/24, som kom ut 13. mars.

Påpeker ulik behandling

Danielsen Intensivgymnas opplever seg forskjellsbehandlet av skattemyndighetene i saken om momskompensasjon for voksne elever.

– Skatt vest har varslet at de vil åpne en ny sak mot oss. Det er ikke skjedd med de private internatskolene, sier rektor Asle Ystebø til Sambåndet.

Av et brev fra Skatt vest framgår det at Danielsen Intensivgymnas må tilbakebetale moms for 1,7 millioner kroner for 2012-2014. I tillegg har Skatt vest varslet at den videregående skolen ikke får utbetalt ca. 1,8 millioner kroner i tilbakeholdt moms siden 2014.

Likviditetspress

I forbindelse med behandlingen av revidert nasjonalbudsjett i juni vedtok Stortinget at internatskoler og skoler som gir undervisning til voksne elever, ikke skulle bli skadelidende av skattemyndighetenes endrede praktisering av regelverket for momskompensasjon. Det skal komme en ordning der skolene kan søke om å få kompensert for det de eventuelt har måttet betale tilbake eller ikke har fått utbetalt.

– Den ordningen venter vi ennå på. I mellomtiden har vi et press på likviditeten vår på rundt 4 millioner kroner. Vi har tæret på reservene og har i tillegg måttet tatt opp et lån på de 1,7 millioner kronene, sier Ystebø.

Les også: Kamp og seier (leder)

Nytt vedtak

Det er varselet om at de 1,8 millioner kronene i forventet momsrefusjon som skatteetaten har tilbakeholdt, som rektoren reagerer mest på.

– Nå har altså Skatt vest varslet et vedtak om at vi ikke får disse pengene utbetalt. Det vil være et nytt vedtak, noe som ikke er varslet overfor internatskolene, sier Ystebø.

En skole som er sammenlignbar med Danielsen intensivgymnas, har fått innvilget momskompensasjon. Dermed forskjellsbehandles, ifølge rektor Asle Ystebø, Danielsen intensivgymnas både hva angår kravet om tilbakebetaling og den tilbakeholdte momsen.

– Skattemyndighetene reverserer med tanke på internatskolene, og det er bra, men tar ikke den prinsipielle konsekvensen av dette med inn i behandlingen av voksne elever som trenger en ny sjanse i skolen, mener Ystebø.

Hovedtyngden av elevene på Danielsen intensivgymnas er fra 19 år og oppover til 40-årene. I tillegg er det en del innvandrere som ikke har fått tatt utdanning i sine hjemland.

Bekrefter

Generalsekretær Jan Erik Sundby i Kristne friskolers forbund bekrefter overfor Sambåndet Ystebøs forståelse av at Danielsen Intensivgymnas forskjellsbehandles. Han peker også på et annet poeng som innebærer ulik behandling av skoler med voksne elever og internatskoler.

– Etter at Stortinget gjorde sitt vedtak i juni sendte Skattedirektoratet en melding til skattekontorene der det framgikk at internatskoler skulle få momskompensasjon. De har de ikke gjort med tanke på voksne elever, sier Sundby.

Det han imidlertid har lagt merke til i statsbudsjettet, er at tilskuddssatsene for voksne elever er blitt noe høyere – totalt en økning på 9 millioner kroner. Dermed virker det som om skattemyndighetene legger opp til to ulike løp, der internatskolene for momskompensasjon mens skoler med voksne elever i stedet får økt tilskudd.

– Det som er uheldig med det, er at tilskuddet bare gjelder for drift og ikke vil gi kompensasjon for investeringer, som for eksempel en utvidelse av skolen, sier Sundby.

Tar opp saken

Ifølge generalsekretæren har nesten alle internatskolene også en kvote for voksne elever.

– Det vil slå veldig urimelig ut dersom den enkelte skole har en høy andel voksne elever i et år der man ønsker å investere, sier Sundby.

Generalsekretæren i Kristne friskolers forbund vil nå sette seg enda grundigere inn i de nye signalene.

– Jeg vil ta saken opp med blant andre Hans Olav Syversen (KrF) i forbindelse med høringen , sier Jan Erik Sundby.

Frykter de voksne elevene mister tilbud

Eksistensen til den kristne skolen Danielsen Intensivgymnas i Bergen trues fordi skatteetaten mener skolens elever er i feil aldersgruppe.

Delvis ImF-eide Danielsen Intensivgymnas er ikke internatskole, men tilbyr utdanning til studiekompetanse for voksne elever som ikke har fått fullført videregående skole. Også her har skattemyndighetene sendt varsel om tilbakebetaling av momskompensasjon.

– For to år siden fikk vi et varsel fra Skatt Vest om krav om tilbakebetaling av momskompensasjon fra 2006 og frem til 2014. Dette utgjør rundt 5 millioner kroner + renter på rundt 1 million, forklarer rektor Asle Ystebø.

Han forteller at Skatt Vest i tillegg har holdt tilbake momsrefusjon for skolen siden 2014, noe som tilsvarer rundt 2 millioner kroner.

– Plutselig kommer det en ny lovforståelse der vi på veldig kort varsel blir avkrevd til sammen 8 millioner kroner. Dette utgjør en reel trussel for vår eksistens, sier rektoren.

Foreløpig er det ikke gjort noe endelig vedtak i Skatt Vest i denne saken.

Elever som faller gjennom

Flertallet av de rundt 400 elevene på Danielsen Intensivgymnas er personer som per i dag ikke har rett på plass i offentlig videregående skole.

– Det kan være klassisk drop-out, folk som ikke har fått kommet i gang eller folk som har gått yrkesfag uten å komme i mål, forteller Ystebø.

Skatt Vests begrunnelse for å kreve tilbake momskompensasjon skal være at videregående opplæring for voksne er pålagt fylket, men ikke knyttet til individuelle rettigheter for de voksne mellom 21 og 25 år.

– Dette er en gruppe som har falt mellom mange stoler i livet. Nå ser det ut som om de også kan falle mellom to stoler her og miste dette tilbudet, sier Ystebø.

Redusert statstilskudd

Ystebø er tydelig frustrert over at retten til momskompensasjon tolkes så ulikt.

– I samme periode som skatteetaten krever tilbakebetaling har både Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet utbetalt oss redusert statstilskudd fordi de mener vi har rett på momskompensasjon, forklarer han.

Statssekretær Birgitte Jordahl i Kunnskapsdepartementet sier at ansvaret for regelverket om momskompensasjon ligger under Finansdepartementet.

– Jeg kan ikke gå inn i hvordan dette regelverket skal tolkes. Jeg forstår det slik at Skatt Vests vedtak er basert på at de aktuelle elevene er voksne uten rett til opplæring, og at det dermed ikke er tale om en lovpålagt tjeneste, sier hun.

Ulik lovforståelse

Også Sivilombudsmannen har ifølge Ystebø vurdert i en lignende sak at skatteetatens lovforståelse ikke er riktig.

– På grunn av at Skatteetaten er uenig med Kunnskapsdepartementets vurdering, og stiller seg over Sivilombudsmannens vurderinger, risikerer vi å rammes vi av et grovt urimelig skattekrav, sier han.

Skattedirektoratet svarer svært generelt på KPKs henvendelse:

– Det er Skatteetatens oppgave å påse at regelverket blir fulgt i henhold til loven og at de som får utbetalt kompensasjon har rettmessig krav på dette. Kompensasjonsloven fastsetter i § 11 at den som uriktig har krevd og fått utbetalt kompensasjon av merverdiavgift, skal tilbakebetale det uriktig utbetalte beløp, sier seksjonssjef i rettsavdelingen til Skattedirektoratet, Lars Jone Skimmeland.

Ikke lov å spare

Rektoren forteller at Friskoleloven legger sterke begrensninger på hvor mye egenkapital skolen kan bygge opp.

– Vi er pålagt å bruke opp pengene vi får tildelt per elev mens eleven går på skolen. Vi har derfor ikke hatt mulighet til å bygge opp en økonomisk buffer som gjør det mulig å betale et slikt krav, sier han.

Skolen har vært i dialog med både Skatt Vest og politikere i Finansdepartement og utdanningskomiteen.

– Fra politikere har vi fått tilbakemelding på at dette kravet virker urimelig. Vi håper stortingspolitikerne kan finne en løsning som sikrer at vi kan fortsette med tilbudet vårt, sier Ystebø. KPK