Innlegg

SØR: ImF-eide KVS-Lyngdal rammes hardt av tilskuddskuttet. FOTO: PETTER OLSEN

Betydelige tap for naturbruksskoler

STATSBUDSJETTET Misjonseide KVS-Bygland og KVS-Lyngdal vil tape henholdsvis 600.000 og 2 millioner kroner i statstilskudd for 2019.

‘- Dette er drastisk for oss, sier rektor Steffen Røykenes ved ImF-eide KVS-Bygland til sambåndet.no.

– Ganske dramatisk også for oss, samstemmer rektor Ståle Andersen ved KVS-Lyngdal. 

I Kunnskapsdepartementets (KD) budsjettforslag for 2019 kommer det fram at tilskuddssatsen for naturbruk vil bli redusert med ni prosent i 2019. KVS-Bygland får i dag om lag 170.000 kroner i statstilskudd per elev på naturbruk. Det utgjør 15 prosent av det de offentlige skolene får. Ganger vi dette med anslagsvis 40 naturbrukselever ved KVS-Bygland, betyr det rundt regnet 600.000 kroner for indremisjonseide KVS-Bygland. For KVS-Lyngdal utgjør kuttet i statstilskudd ca. 2 millioner kroner.

Laksekonsesjoner.

I budsjettforslaget oppgir KD to årsaker til tilskuddskuttet: Strukturendringer i den offentlige skolen, og at noen fylkeskommuner har økte inntekter fra laksekonsesjoner. Dette trekkes fra tilskuddsgrunnlaget.

– Når noen kan drive billigere, gir det utslag på tilskuddet, bekrefter Røykenes.

Varsler endring.

Også Kristne friskolers forbund (KFF) bruker uttrykk som «drastisk» om kuttet på ni prosent for 2019. KD bemerker at store endringer fra et år til et annet «kan vere utfordrande». Departementet vil «fram mot statsbudsjettet for 2020 vurdere om det kan gjerast endringar i tilskotsmodellen til frittståande vidaregåande skolar for å hindre så store utslag».

– Det er en god tanke, men det tjener oss uansett veldig dårlig for 2019, konstaterer Steffen Røykenes.

KVS-Bygland har et budsjett på ca. 15 millioner for 2019. 600.000 kroner utgjør fire prosent av dette.

– Jeg håper at KFF kan nå fram med en løsning for slike urimelige utslag allerede for 2019, sier Ståle Andersen. 

Bygland-rektor Steffen Røykenes har foreløpig ikke fått snakket med kolleger ved andre naturbruksskoler, men regner det som sikkert at det blir et tema på skolelederkonferansen på Gardermoen 22.-24. oktober.

Også om statsbudsjettet: Trolig sluttstrek for Ørskog folkehøgskole.

BYGLAND: Rektor Steffen Røykens (t.h.) kan glede seg over oppgang i antall elever på KVS-Bygland. På dette bildet fra 2017 er han sammen med inspektør Jon Gunnar Kjetså. FOTO: ImF MEDIA ARKIV

Oppgang for Bygland, nedgang for Bildøy

Ved skolestart i år har den ene av de to ImF-skolene som det knyttes størst spenning til, nedgang i antall elever, mens den andre har etterlengtet oppgang.

Totalt 66 studenter er fasit for Bildøy Bibelskole ved skolestart lørdag 18. august. Budsjettet for 2018 er lagt opp med 75 studenter totalt på året. Ettersom antallet våren 2018, altså forrige skoleår, var 83, er ikke gjennomsnittet på 74,5 så aller verst i forhold til budsjettet, påpeker rektor Gunnar Ferstad overfor sambåndet.no.

– Selv om vi ikke er helt fornøyd med tallene, vil jeg understreke at vi er 100 prosent fornøyd med de studentene vi har fått. Det er en kjempeflott gjeng som møtte fram forrige helg, og vi skal konsentrere oss om å gi dem et godt tilbud, sier Ferstad.

Budsjettkutt

Fordelingen skoleåret 2018/19 er 51 studenter på 1. året og 15 på 2. året (T2). Bibelskolerektoren lukker ikke øynene for at en nedgang fra totalt 83 studenter forrige skoleår til det som per i dag er 66, har økonomiske konsekvenser. Skolen får statsstøtte per student.   

– Det betyr at vi også vil få et relativt lavt antall for våren 2019, og vi justerer nå årsbudsjettet for 2018, sier Ferstad.

Det innebærer at noen rehabiliteringsoppgaver knyttet til personalboliger settes på vent, og noen utstyrsinvesteringer utsettes. 

– Vi regner nå med et underskudd på budsjettet for 2018 på ca. 500.000 kroner, opplyser Gunnar Ferstad.

Variasjoner

Rektoren sier han ikke har noen god forklaring på nedgangen fra forrige skoleår til årets. Nedgangen er spredt over alle linjer. Bibelskolen har også satset ekstra på PR, ikke minst på ulike sosiale plattformer. Høsten 2017 møtte alle som hadde tatt imot plass, opp til skolestart, mens det i høst var én som ikke møtte fram.

– Forrige høst fikk vi også tre nye studenter etter skolestart, påpeker Ferstad.

Ser man antall studenter ved Bibelskolen over en femårsperiode, er ikke 66 det laveste.

– For fem år siden var vi på 63 studenter totalt. Det har variert mellom dette og 83, opplyser Gunnar Ferstad.

Glede på Bygland

Fra den videregående skolen KVS-Bygland i Setesdal kan rektor Steffen Røykenes glede seg over en betydelig oppgang sammenlignet med forrige skoleår.

– Vi har per i dag 61 elever, opp fra 44 forrige skoleår, sier Røykenes.

Veksten viser særlig igjen på VG3 naturbruk, som er startet opp med ti elever, VG2 hest og VG1 naturbruk. Mindre positivt er det på byggfag, selv om totalantallet på 26 er én høyere enn i fjor.

– Seks elever på VG2 bygg er historisk lavt, men 20 på VG1 bygg lover likevel godt for neste år, resonnerer Røykenes.

KVS-Bygland har budsjettert med 60 elever dette skoleåret. Da sambåndet.no før sommerferien sjekket hvor mange som hadde tatt imot plass, var tallet 65.

– Vi hadde 65 helt fram til skolestart 12. august, men så var det altså 60 som møtte fram. Så fikk vi én elev til etter skolestart, sier Røykenes.

Håp

Skolen har gjennomgått en vanskelig periode økonomisk siden 2012. Det kom så langt at egenkapitalem var tapt og bankkontoen tom.

– Om ikke eieren, Indremisjonsforbundet, hadde stilt opp som de gjorde i fjor, er det ikke sikkert det hadde vært drift i dag. Vi kom ut av 2017 med et lavere underskudd enn budsjettert, og vi håper å komme i mål med budsjettet for i år, sier Røykenes.  

Rektoren tror økt synlighet totalt sett, inkludert på digitale og sosiale medier, er en medvirkende årsak til oppgangen.

– Så hadde vi en flott elevgruppe i fjor som gjorde mye bra. Tidligere elever som snakker vel om oss, har vist seg å være svært viktig, sier Røykenes.

Den tørre sommeren har for øvrig også skapt utfordringer for KVS-Bygland.

– Vi har 26 hester vi skal ha fôr til, og dette året har vi måttet kjøpe alt. Det er litt ugunstig med tanke på regnskap og budsjett, men nå kan vi likevel se framover, understreker rektor Steffen Røykenes.

BERGEN: Danielsen videregående skole er i rute. FOTO: PETTER OLSEN

Stabile elevtall for ImF-skoler

Ledelsen ved de misjonseide videregående skolene er fornøyd med antall søkere som har sagt ja til elevplass til høsten.

Ved KVS-Bygland har 65 søkere har takket ja til elevplass og betalt innmeldingspenger. I år har skolen hatt 44 elever.

− Det er en fin økning, og det er veldig gledelig og positivt. Hvis vi klarer å holde det tallet til høsten, ser det bra ut, sier rektor Steffen Røykenes til sambåndet.no.

Han forklarer økningen med at de starter med vg3 Naturbruk.

− Vi har fått ni elever til den nye linjen. Det er egne elever som har gått to år hos oss, sier han.

Rektor Ståle Andersen ved KVS-Lyngdal melder om 320 søkere som har sagt ja til skoleplass. Skolen har hatt cirka 310 elever i år.

− Vi er godt fornøyd med det tallet. Det er helt som vi har budsjettert med, sier Andersen.

KVS-Lyngdal har søkt om utvidelse på studiespesialisering, men har fått avslag.

− Vi har klaget på avslaget og venter nå på svar på klagen, forteller Andersen.

Framnes kristne vidaregåande skule (KVGS) ser ut til å få omtrent samme antall elever til neste år som i år.

− Cirka 250 søkere har sagt ja til elevplass. I år har vi hatt 252 elever. Det er veldig stabilt, og vi er godt fornøyd med det. Vi har noen få ledige plasser på 1. klasse. Det er mindre kull, noe vi merker på ungdomsskolen, sier fungerende rektor Jostein Moldsvor ved Framnes kvgs.

På Danielsen vgs er det totalt 315 søkere som har sagt ja til elevplass. På 1. klasse er det en økning på 30 elever sammenlignet med i fjor.

‒ Det ser bra ut for oss, sier studieinspektør Dag Mathiassen.

Oppsigelser på KVS-Bygland

KVS-Bygland må kutte mellom fem og seks årsverk som følge av det uventet svake elev-opptaket for kommende skoleår.

I marsnummeret skrev Sambåndet om svært gode søkertall for den misjonseide videregående skolen i Setesdal. Over 140 søkere var en økning på om lag 30 prosent sammenlignet med inneværende skoleår, og antall første- og andreprioritetssøkere var også høyere enn tidligere. Det var derfor høyst uventet at opptaket skulle havne så lavt som 66 ja-svar.

Kutter.

Som sambåndet.no meldte 25. april, fører det til at skolen kutter satsingen på idrettsfag og heller ikke oppretter tredje året på naturbruk. Skolen vil høsten 2017 dermed være tilbake til et tilbud bestående av VG1 og VG2 byggfag og tilsvarende på naturbruk. De elevene som hadde takket ja til plass på idrettsfag og VG3 naturbruk, må dermed finne andre skoler, og elevtallet til høsten blir følgelig så lavt som 53. KVS-Bygland bistår de elevene som må finne andre skoler.

Det framgikk av nettartikkelen 25. april at de ansatte var varslet om fare for nedbemanning, og nå er konsekvensene klare:

– Vi har måttet si opp to personer i full stilling. I tillegg reduserer vi på bruk av timelærere, og noen som slutter til sommeren av naturlige årsaker, blir ikke erstattet, sier rektor Steffen Røykenes ved KVS-Bygland til Sambåndet.

Trykket stemning.

En gruppe bestående av ham selv, lederen for skolestyret og to tillitsvalgte jobbet med nedskjæringsplanen siste uka i april, og den ble vedtatt av skolestyret i et møte fredag 28. april. De ansatte ble informert samme dag.

– De ansattes rettigheter i forbindelse med oppsigelsene er ivaretatt. Slik vi ser det fra administrasjonens og skolestyrets side, blir det ikke flere oppsigelser, sier Steffen Røykenes.

Rektoren legger ikke skjul på at stemningen ved skolen har vært trykket den siste tiden.

– Det er en veldig kjedelig situasjon for dem som må gå, sier Røykenes.

Har tro på skolen.

Han har likevel ikke mistet motet med tanke på skoleåret 2017/18.

– Det blir full fres også fra høsten av. Vi skal lage en god skole som elevene har lyst til å komme til. Vi har fortsatt veldig god tro på at det skal være mulig å drive skole på Bygland, sier Røykenes.

Når Sambåndet snakker med ham, er han på vei tilbake fra Gardermoen etter å ha sendt elevflokken ut på skoletur. To klasser er i skrivende stund på vei til USA, tre til Spania og VG1 bygg til Latvia i forbindelse med misjonsprosjektet.

Klart for første russekull på Bygland

"De to beste årene av mitt liv", var karakteristikken en tidligere elev ga av sin tid på KVS-Bygland. For dem som starter på naturbruk til høsten, kan det bli de tre beste.

BYGLAND: Det var på en direktesending den ImF-eide skolen KVS-Bygland nylig hadde på Radio Evje at uttalelsen falt. Inspektør Jon Gunnar Kjetså trekker den med glede fram når Sambåndet spør hvorfor elever bør søke seg til nettopp denne skolen.

– Andre ting som ble sagt, var at «venner jeg har fått her, har jeg for livet». Elevene er våre beste ambassadører. Ungdommer trenger å bli sett, og det opplever jeg at de blir her, både av ansatte og medelever. Det blir et tettere miljø enn på en større skole, vanskeligere å bli usynlig, understreker Kjetså.

Spent på søkere

Det er spennende dager på den kristne videregående skolen i Bygland kommune nord i Setesdal. 1. mars er søknadsfristen for elever i videregående opplæring.

– Det ser OK ut med antall søkere fram til nå (15. februar, red.anm.), men vi kunne godt hatt enda flere søkere, sier Kjetså.

Tredjeår

Nytt for skoleåret 2017/18 er oppstart av tredje år på naturbruk.

– Vi har godt med søkere til første år naturbruk, ikke så mange på andre året, og så har vi også søkere til det nye tredjeåret, sier Kjetså.

Dette skoleåret har KVS-Bygland 61 elever, men må helst opp i ca. 80 til neste skoleår.

– Det største utslaget på naturbruk ser vi kanskje først om to år, sier Kjetså.

Internat

Rektor Steffen Røykenes opplyser at skolen har budsjettert med 83 elever og et overskudd på 700.000 kroner. Snittkarakter ved inntak ligger på om lag 4.

KVS-Bygland er eid av Indremisjonsforbundet og er godkjent for 125 elever. Det er 24 ansatte i totalt ca. 15 årsverk. Skolen har internatplass til 85, men kommer det flere, er det ikke verre enn at skolen leier inn en brakkerigg.

– Det blir i så fall et positivt problem, sier Kjetså.

Besøkshelg

LEDELSE: Jon Gunnar Kjetså (t.v.) er inspektør, og Steffen Røykenes er rektor på KVS-Bygland. Foto: Petter Olsen

Elevrådet tok initiativet til en besøkshelg siste helgen i januar. Ca. 20 stk. kom, og noen overnattet fra fredag til søndag. Da var det litt undervisning på lørdag formiddag, litt sosialt på ettermiddagen og kveldsmat og møte på kvelden. Elever var med på opplegget, forteller Kjetså.

– Det var første gang skolen arrangerte en slik besøkshelg, og noen av dem som deltok, har også sendt inn søknad, sier Kjetså.

Blant de beste i landet

Våren 2016 ble rapporten «Skolekvalitet i videregående opplæring» offentliggjort. Basert på sju ulike indikatorer som sier noe om elevenes gjennomføring og faglige resultater, får skolene en karakter på mellom 1 og 6. KVS-Bygland plasserte seg helt øverst blant de 20 målte skolene i Agder-fylkene med karakteren 4,4. Det holdt til 22. plass blant totalt 359 skoler som var med i undersøkelsen.

– Vi har vært for dårlige til å framheve denne undersøkelsen. Måten den er utarbeidet på, er veldig god, framholder Røykenes.

Det er Senter for Økonomisk forskning (Søf) i Trondheim som står bak undersøkelsen, og den er gjennomført på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.

– Vi har skaffet oss en oversikt over hvordan de ulike skolene klarer å bidra til hver enkelt elevs utvikling, korrigert for utgangspunktet til eleven og andre faktorer som påvirker læring, uttalte kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen til Adresseavisen i april i fjor.

Hest

HEST: Hedda Fjelberg Hordvik har søkt seg inn på det nye tilbudet om VG3 Naturbruk på KVS-Bygland. Foto: Petter Olsen

Hedda Fjelberg Hordvik (17) fra Bergen er elev på VG2 Naturbruk, med fordypning hest og hovslager. Hun har søkt på nyopprettede VG3 Naturbruk og blir dermed etter alt å dømme del av det første russekullet på KVS-Bygland.

– For meg betyr det at jeg kan fortsette her og slipper å bytte skole, sier Hordvik.

Mens det ennå var usikkert om skolen fikk godkjenning for VG3, vurderte hun å søke et annet sted.

– Men nå tenker jeg at jeg egentlig har det jeg trenger her på Bygland, bortsett fra en ridehall, da, sier Hordvik med et lite smil til inspektør Jon Gunnar Kjetså.  

Bedre enn ventet

Fra ryggen på den lærereide ridehesten Bertha røper Hedda Fjelberg Hordvik at hun også vurderte å begynne på en av de andre ImF-eide skolene på Agder, KVS-Lyngdal.

– Men så mente mamma at vi også skulle stikke innom her. Her var det mye bedre enn jeg hadde ventet, og jeg trives godt, selv om jeg er et stykke hjemmefra, sier 17-åringen, som også har sin egen hest, Nikki, oppstallet på skolen.

– Jeg vil anbefale KVS-Bygland fordi den ikke er altfor stor. Vi får god oppfølging, og jeg kan fordype meg i det jeg ønsker. Og så blir vi sett og lagt merke til, sier Hedda Fjelberg Hordvik.  

Jakt

ØSTENFOR: Lars Olsson fra Asker er jaktinteressert og ser fram til å gå tredje år naturbruk på KVS-Bygland. Foto: Petter Olsen

Lars Olsson fra Asker går Naturbruk VG2, med fordypning jakt og fiske, og er blant dem som setter pris på skolens 42.000 mål med jaktterreng. Han har en bror som også har gått på Bygland, og som ble overbevist på en villmarksmesse om at skolen i Setesdal var det beste for ham.

 – Jeg vil fortsette på KVS-Bygland også det tredje året. Jeg tror det blir enda bedre enn det andre, sier Olsson med et smil.

Idrett

Høsten 2016 startet de første elevene på idrettsfag på KVS-Bygland. Simon Zariff fra Ålesund og Marita Vik fra Birkeland (bildet øverst) er kommet godt over halvveis på VG1. De er seks elever i klassen og forteller om et godt samhold elevene imellom.

– Når vi har idrett som fag, er det mye samarbeid, og vi lærer hverandre å kjenne på en god måte, sier de to.

16-åringene trives godt med å bo på internat og beskriver det som en ny start.

– Det er annerledes enn å bo hjemme, man har større mulighet til å være blant folk, sier Zariff og Vik.

Skolen leier timer i treningsrommet til den offentlige idrettshallen som ligger «vegg i vegg». Både Marita Vik og Simon Zariff bruker mye av fritiden til trening.

Overlevelse

Marita Vik og Simon Zariff går idrettsfag på KVS-Bygland. Foto: Petter Olsen

De bekrefter begge at de har søkt VG2 på Bygland.

– Jeg vurderte også andre skoler, men jeg kom til at det hadde vært kjedelig å bytte, sier Marita Vik.

Simon Zariff har jegersertifikat og benytter seg også av de mange tusen målene med jaktterreng.

– Her lærer vi å ta vare på oss selv, sier han – og innrømmer med et smil at det nærmest blir litt overlevelseserfaring sammenlignet med bylivet i Ålesund.

KVS-Bygland får tredje år på naturbruk

KVS-Bygland merker at det er økt interesse for naturbruk. Rektor Steffen Røykenes forventer økt søkning til skolen.

KVS-Bygland tilbyr naturbruk som en av sine studieretninger. I januar i år fikk skolen godkjenning for tredje år på naturbruk og starter opp med tredjeåret til høsten. Sambåndet.no meldte 15. oktober 2015 at den misjonseide skolen arbeidet med søknad om å få tredje år. 

Landbruksfag populært

Ifølge en NTB-sak som Vårt Land brakte 17. august 2016, har interessen for landbruksfag økt i videregående utdanning. Skoleåret 2016/17 var det 15 prosent flere søkere til programfag naturbruk i de fylkeskommunale skolene enn skoleåret før. Dette viser også igjen når det gjelder høyere utdanning. For skoleåret 2016/17 var det 20 prosent flere med landbruksfag som sitt førstevalg enn det var i 2015, viser tall fra Samordna opptak. Tallene viser også at skogfag er det mest ettertraktede landbruksrelaterte skolefaget.

Økt interesse
− Vi merker økt interesse for naturbruk. For vår del er det viktig at elevene kan ta tre år og få studiekompetanse, sier rektor Steffen Røykenes ved KVS-Bygland til sambåndet.no.

− Jeg har ikke noen konkrete tall, men vi regner med en økning i søkningen til høsten, siden elevene nå kan gå tre år på naturbruk. Jeg tror vi blir mer attraktive. Nå vil søkertallene frem mot søknadsfristen 1. mars vise hvordan det blir, fortsetter Røykenes.

Grønn tankegang
− Hvorfor tror du det er økt interesse for naturbruk?

− Det har kanskje med den grønne tankegangen som det er mye snakk om. Det er mye snakk om muligheten i en utdanning innen naturbruk.

− Hvordan vil dere utvikle det tredje året på naturbruk?

Detaljplanlegging er vi så vidt begynt med. Hovedmålet for oss er å øke elevmassen på naturbruk. Et av fagene på tredje året vil være naturforvaltning. Vi ønsker å fremme det vi er gode på, jakt og friluftsliv. Det vil bli sentralt, sier Steffen Røykenes.

Gode tilbakemeldinger til KVS-Bygland

Staben ved KVS-Bygland har fått gode tilbakemeldinger for måten de tok vare på elevene etter knivstikkingen før jul.

Undervisningen ved den indremisjonseide videregående skolen KVS-Bygland startet opp igjen tirsdag 3. januar etter juleferie. Som kjent ble det en dramatisk avslutning på første halvdel av skoleåret. På skolens internat om morgenen 12. desember ble en 17-årig jente stukket med kniv av en jevnaldrende gutt. Begge var elever ved skolen. Samme formiddag ble det opplyst at jenta ikke ble livstruende skadet. 

Fortsatt fengslet

Gutten erkjente ugjerningen og ble dagen etter varetektsfengslet, siktet for drapsforsøk. Sjef for felles kriminalenhet i Agder politidistrikt, Terje Kaddeberg Skaar, opplyser til sambåndet.no at siktelsen er uendret, og at vareteksfengslingen foreløpig er forlenget fram til 10. januar.

– Det er sannsynlig at den vil bli forlenget ytterligere, sier Skaar.

Tilbake på skolen

Rektor Steffen Røykenes opplyser at jenta som ble skadet, er på plass igjen på skolen ved oppstart etter ferien.

– Hun ble utskrevet fra sykehuset fredag 16. desember. Jeg fikk da opplyst at hun ikke ville få varige fysiske mén, sier Røykenes.

Gode ord

Rektoren kan fortelle at skolen har fått gode tilbakemeldinger på hvordan staben taklet situasjonen i resten av den uka knivstikkingen skjedde, og i tiden fram mot feriestart 21. desember.

– Vi har fått sms-er og blomster fra foreldre. Foreldrene som har meldt tilbake, har gitt uttrykk for at de er glade for at vi tar godt vare på elevene, sier Røykenes.

Rektor bekrefter at skolen har en beredskapsplan som har vært til hjelp. I perioden fram mot ferien ble det satt inn ekstra folk fra staben på kveldstid.

– I tillegg kom forkynner Tor Ingvald Lauvrak den første helgen. Også en del ungdommer fra bedehusmiljøet i Byglandsfjord og Evje var her, forteller rektor.

Julefesten tirsdagen før avreise gikk som planlagt og ble godt mottatt av elevene.

– Innsatsen fra Bygland kommune var også veldig bra. Kriseteamet møtte fram på skolen bare et par timer etter at knvistikkingen hadde skjedd, og de snakket med elever og ansatte, sier rektor.

Kan bli utvist

Hva som skjer med skoleplassen til eleven som har erkjent knivstikkingen, er det opp til Aust-Agder fylkeskommunen å avgjøre. Det bekrefter utdanningssjef Bernt Skutlaberg i fylkeskommunen.

– Vanlig prosedyre i slike saker er at vi tar en samtale med den det gjelder og trolig også med rektor. Så må vi få allle aktuelle papirer i saken. Deretter er det fylkesrådmannen, ved meg som utdanningssjef, som tar beslutningen om hvorvidt en elev skal utvises fra skolen, sier Skutlaberg til sambåndet.no.

Den aktuelle eleven har anledning til å klage på et eventuelt utvisningsvedtak.  

Gode søkertall sikrer drift

Både KVS-Lyngdal og KVS-Bygland melder om gode tall for førsteprioritetssøkere til neste skoleår.

– Det er utrolig gledelig for både ansatte og elever at tallene har snudd etter noen magre år. Men det er ikke garantert at alle som har fått skoleplass, takker ja, sier inspektør Tor Inge Askeland ved KVS-Bygland til sambåndet.no.

Skolen har kapasitet til 125 elever og har sendt ut tilbud om skoleplass til 110 elever. Av disse var det 80-90 elever som hadde KVS-Bygland som førsteprioritet. Det er cirka 20 søkere til idrettsfag.

Ny rekord

– Hva betyr disse tallene for dere?

– Det betyr at vi kan drive videre. Hvis vi hadde fortsatt nedgangstrenden, hadde det vært vanskelig å fortsette driften.

På KVS-Lyngdal kan de også vise til gode søkertall.

– Vi har kapasitet til 330 elever, og det er cirka 490 elever som har søkt oss som førsteprioritet. Det er litt flere enn i fjor, som var rekord. Så vi har ny rekord i år. Vi er godt fornøyd, opplyser rektor Ståle Andersen.

God sirkel

 – Hvordan forklarer du tallene?

– Vi er i en god sirkel og har fått nye fasiliteter. Så jobber vi med rekrutteringen, svarer Andersen.

Tallene betyr at KVS-Lyngdal får fullt belegg til høsten. Ifølge Andersen er dette første året med fullt belegg på grunn av søkningen til Vg1 og Vg2 på studiespesialisering.

Høsten 2015 begynte KVS-Bygland med Vg1 Idrett. Tor Inge Askeland regner med at skolen vil få en makskapasitet på 165 elever når den får fullt utbygd tilbud på Idrett. ‘

Momskompensasjon

– Hvis dette fortsetter, må vi bygge et nytt internat. Det blir spennende med tanke på saken om momskompensasjonen, sier han.

For tiden har KVS-Bygland plass til 90 elever på internatet. Med en makskapasitet på 165 elever, anslår inspektøren at skolen vil ha behov for en internatkapasitet på rundt 140 elever.

– Vi har fått utsatt klagefrist på kravet om å tilbakebetale momskompensasjon. Nå håper vi at vedtaket blir omgjort, så vi kan beholde momskompensasjonen. Vi er avhengig av det for å drifte skolen videre, ellers blir det vanskelig, slår Tor Inge Askeland fast.

KVS-Bygland søker idrettselever

KVS-Bygland håper å kunne starte opp en ny idrettslinje til høsten. Godkjenningen er klar, det er antall elever det står på.

– Vi satser på oppstart til høsten. Jeg ser lyst på det og er veldig positiv til at vi kan få det til. Vi ligger bedre an med tanke på søkertall, og har flere søkere enn i fjor, sier markedsføringsansvarlig Jon Gunnar Kjetså til sambåndet.no.

Miljøarbeidere og elever
En annen grunn til at han er optimistisk med tanke på oppstart av den nye linjen, er skolens to miljøarbeidere og elevene.

– Våre to miljøarbeidere har gjort en kjempejobb med skolebesøk for å rekruttere elever, og elevene er gode ambassadører for skolen.

KVS-Bygland har tilbud om byggfag og naturfag og fikk godkjenning til å starte opp en ny idrettslinje høsten 2015. Men på grunn av få søkere er ikke skolen kommet i gang med den nye linjen.

Naturen – en nøkkel
– Vi er veldig god på byggfag og naturbruk. Naturen er nøkkelen – det vi finner igjen både i byggfag og naturbruk. Det som er unikt med KVS-Bygland, er at vi har 40 000 mål utmark som elevene kan disponere til jakt, fiske og friluftsliv. Det er en veldig viktig bit av skolen. Bruk av naturen i idrett vil være viktig på idrettslinjen når den starter opp. Vi vil vektlegge friluftsliv og uteaktiviteter, forteller Kjetså og kommer med et eksempel på hvor sentral naturen er for skolen:

– Skolen eier tre hytter. En gjeng elever som reiste på tur sist helg, overnattet i en av de tre hyttene fra søndag til mandag og kom tilbake til frokost før skolen begynte.

– Hvorfor vil dere starte idrettslinje?

– Det er fordi vi må tenke nytt for å utvikle skolen og tilbudet og for å få flere elever, sier Jon Gunnar Kjetså.

Bygger for misjonen

På KVS-Bygland får elevene på byggfag være med og bygge opp et kristent leirsted i Latvia.

– Prosjektet går ut å bygge opp et kristent leirsted i byen Daugavpils i Latvia (se kart). Det er en lokal menighet der nede som driver leirstedet Latgales Dzintars. De har en visjon om å hjelpe rusmisbrukere og deres familier. Det er et stort prosjekt, forteller husfar Espen Ripegutu på KVS-Bygland.

Godt arbeid
På leirstedet Latgales Dzintars får tidligere rusmisbrukere arbeid og soveplass, og hver sommer får barn fra alkoholiserte hjem noen avslappende uker på leir. Ifølge Ripegutu samlet Latgales Dzintars i fjor over tusen barn på leir.

– Der får de omsorg, trygghet, mat, og de får høre om Jesus. Menigheten der nede gjør et godt arbeid blant rusmisbrukere og deres familier.

Misjonsprosjekt
– Hvorfor har dere valgt å støtte dette prosjektet?

– Det var egentlig før min tid. Skolen lette etter et prosjekt den kunne støtte, og undersøkte forskjellig prosjekter. Det begynte med at Jan Helge Vigsnes som driver en stiftelse som støtter dette arbeidet, fikk pastoren, Nicolai, på besøk til Norge. Han kom til oss og fortalte om prosjektet. Etter det besøket fikk vi lyst til å støtte prosjektet, og vi begynte å snakke om vi kunne bidra. Hvert år har vi det som vårt misjonsprosjekt, sier Ripegutu.

Hutdyper hvordan de konkret bidrar:

– Elevene på byggfag bygger hytter i moduler. Så langt har de bygd ti hytter på 18 m² og to hytter på 60 m². Elevene bygger hyttene i praksisen. Hyttene blir så demontert og fraktet til Latvia. Hver vår reiser vi dit med elevene på VG1 og setter opp hyttene.

Positivt for elevene
– Hvordan har prosjektet blitt mottatt av elevene?
– Det har vært veldig positivt for elevene når de har vært der nede. De brenner virkelig for prosjektet. To tidligere elever ga i fjor 10 000 kroner hver til prosjektet. I fjor besøkte vi en familie der ovnen hadde kollapset. Det var tolv barn i familien, og foreldrene var tidligere rusmisbrukere. Elevene var raske til å ville gjøre noe. Da vi kom hjem til Norge, arrangerte de misjonsløp for å samle inn penger til ny ovn, forteller Ripegutu.

Årets tur til Latvia for VG1-elevene går av stabelen den 2. mai. Personer fra indre Agder har vært med på å samle inn penger til materialene til hytta i år. I tillegg blir det basar på KVS-Bygland den 18. februar til inntekt for prosjektet.

Elevene gjør skolen kjent

KVS-Bygland bruker blant annet utdanningsmesser, skolebesøk og miljøarbeidere for å rekruttere elever.

− Vi bruker utdanningsmessene i Kristiansand og Stavanger. Der stiller vi med stand og elever. Elevene har en viktig rolle i innfallsvinkelen mot ungdommer. Det kommer elever fra 10. klasse og oppover på messene. Vi møter veldig mange ungdommer, forteller rådgiver Steffen Røykenes ved KVS-Bygland til sambåndet.no.

Ifølge rådgiveren er det cirka 7000 innom på utdanningsmessa i Kristiansand på de to dagene den avholdes i januar, og på messa i Stavanger er det cirka 9000 innom. Den 25.−26. november, samtidig med messa i Stavanger, vil Røykenes delta på messe i Knarvik i Nordhordland.

− Jeg er spent på den messen. Det er en yrkes- og utdanningsmesse der det er både bedrifter og skoler som utstillere, og besøkende kommer fra Åsane i sør til Gulen i nord, sier Røykenes.

For å bli kjent
− Hvorfor deltar dere på messer?

− Den største verdien for oss ligger i at vi gjør oss kjent blant ungdom. Vi er der først og fremst for å vise ansikt. Målet er å rekruttere elever og få så høy søkermasse som mulig. Jo større søkermasse, jo flere å velge mellom.

KVS Bygland trenger flere elever. I forbindelse med at skolen søker om Naturbruk tredje året har rektor Tor Inge Askeland tidligere opplyst til sambåndet.no at skolen for tiden har 46 elever, men trenger minst 60 elever for å gå i økonomisk balanse. Ifølge Røykenes er ikke utdanningsmesser det viktigste stedet for å rekruttere elever.

− Det er ikke der vi henter flest elever. Det er mer for å være til stede, enn å kapre elever. Hovedvekten av våre elever kaprer vi på andre måter, som skolebesøk, sommerstevner og via tidligere elever. Vi har også rekruttert elever på messer, men vi får flere søkere etter skolebesøk, forteller Røykenes.

Miljøarbeidere
Skolens miljøarbeidere er også viktige i rekrutteringsarbeidet.

− Vi bruker miljøarbeidere på messene. Hovedfunksjonen deres er på skolen, på fritiden. Elever som går og har gått hos oss, skal ha noe positivt å fortelle. Det er viktig at elevene får en positiv opplevelse, og at det er forskjellige aktiviteter på kveldstid, sier Røykenes.

− Hva er deres erfaring med miljøarbeider?

− Den er veldig bra. Vi er veldig heldig som har miljøarbeidere. De gjør en utrolig flott jobb. Vi har hatt perioder hvor vi var uten miljøarbeidere, og vi merker godt forskjellen når de ikke er der. Det er et aktivt miljø på skolen med mange aktiviteter, og det skjer ting hele tiden, for eksempel i gymsalen. Det er en økning i bibelgrupper og i deltakelse på tirsdagsmøtene, et frivillig møte på kvelden, forteller rådgiver Steffen Røykenes.