Tag Archive for: nedbemanning

SLUTTAR: IT-leiar Øyvind Angelskår i ImF ser seg om etter ny jobb. Her under miniarbeidarmøtet hausten 2017. FOTO: Brit Rønningen

‘- Gjorde meg sjølv overflødig

IT-leiar Øyvind Angelskår sluttar i Indremisjonsforbundet som del av nedbemanninga i organisasjonen.

Som Sambåndet meldte 15. desember, har ImF-styret funne det naudsynt med reduksjon i arbeidsstokken på hovudkontoret på Straume grunna eit underskot på om lag 1 million kroner på budsjettet for 2018. I eit brev datert 6. desember til dei tilsette skriv generalsekretær Erik Furnes mellom anna at det «vil vere naturleg å fokusere på arbeidsoppgåver som er blitt overflødige etter omstilling som er gjort i administrasjonen». Konkret sikta han då særleg til overgong frå lokal dataserver til «skybaserte» dataløysingar.

-Litt humoristisk har eg sagt at mitt hovudmål som IT-leiar i ImF har vore å gjera meg sjølv overflødig, og det har eg no for så vidt lukkast med, seier Øyvind Angelskår til sambåndet.no.

Fornuftig

Angelskår, som starta på oppseiingstida 1. januar, meiner den overgangen som har skjedd på IT-sektoren i ImF, er fornuftig.

 – Å drifta nokre serverar som står på eit rom på Straume, er ikkje det mest optimale. I mars i fjor flytta vi det som framleis treng lokal server, til ein ekstern leverandør, og det andre flytta vi til Microsoft i skya, seier Angelskår og held fram:

– Eg har sett på dette som ein fornuftig ting å gjera reint IT-teknisk. Konsekvensen er at dei IT-faglege oppgåvene er forsvunne, og dette gjer det mogleg for meg å søkja arbeidsoppgåver andre stader som er meir interessante reint fagleg, seier Angelskår.

Spesielt

Den avtroppande IT-leiaren peikar likevel på at det er spesielt å slutta av slike grunnar.

– Og eg har trivest veldig godt med både arbeidsoppgåver, kollegaer, leiarar og samarbeidspartnarar. Så eg er for så vidt lei meg for å måtte slutta i så måte.  Men eg ser ikkje mørkt på det.

Øyvind Angelskår har arbeidd i ImF sidan hausten 2009 og jobba før det i Statens vegvesen. Han er no i full gong med å søkja andre jobbar.

Forutan nedbemanninga på IT har ein av journalistane i ImF Media, Vilhelm Viksøy, takka ja til å dela seg likt mellom ImF og P7 Kristen Riksradio i 2018. Dette er imidlertid berre ein permisjon i 50 prosent frå om lag 1. februar.  

«Tusen gir tusen»

I romjula gjekk ImF-forkynnar Roald Evensen gjennom sambåndet.no ut med ei oppmoding til misjonsfolket om å gi ein tusenlapp ekstra i gåve. Om tusen gjer det, vil budsjettunderskotet vera dekka inn. 

Generalsekretær i ImF, Erik Furnes, er positiv til aksjonen frå Evensen.

– Det kan bidra til at folk vaknar litt og forstår at dersom vi skal ha ein organisasjon, må den ha noko å leva av, seier han til Kristelig Pressekontor (KPK).

Denne aksjon vil likevel ikkje hindra nedbemanninga.

– Det er kjærkome, men vi har framleis eit budsjett med usikre inntektspostar, seier Furnes, som legg til at gåvene kan hindra ytterlegere nedbemanning i framtida.

Flautt 

Roald Evensen meiner at oppmodinga hans om at «tusen gir tusen», er lite pengar i den store samanhengen.

– Det er nesten flautt at vi er nøydt til å gå ut med ei slik oppmoding, seier Evensen til KPK.

Han trur ikkje det er evne det står på hos misjonsvenene, men heller lite gjennomtenkt pengeforvalting.

– Det er ikkje fattigdom som gjer at det går i minus for ImF, men det kan fort bli at ein konsentrerer seg om eiga forsamling og gløymer hvor viktig organisasjonen er, seier forkynnaren.

Generasjonsskilje

Både Furnes og Evensen trur at givarmønsteret har endra seg med nye generasjonar.

– Jeg trur delar av den nye generasjonen ikkje forstår kor betydeleg og viktig nettverket i ImF er, seier Evensen til KPK.

– Den nye generasjonen har nok ikkje den same tanke for organisasjonen som tidligare og er meir opptatt av eiga forsamling og krets, seier Furnes.

Generalsekretæren seier at heile den strukturelle organiseringa av ImF må opp til vurdering.

– Landskapet skiftar, og vi får fleire forsamlingar, som vi òg har oppfordra til. Samtidig ser vi at når det blir utvida med eigne stabar lokalt, utfordrar det organisasjonen sentralt. Vi må gjera oss fortente til støtte frå lokalt hald og tilby det dei treng frå sentralt hald, seier Erik Furnes.

Auke i skattefrådrag

ImF sentralt har 483 faste givarar gjennom ordninga med skattefrådrag for gåver til frivillige organisasjonar. Til saman gir disse 1,9 millioner kroner eller i gjennomsnitt 3800 kroner i året.

– Jeg er ikkje sikker på om misjonsfolket følgjer med på ordninga med skattefrådrag og den auken som har vore, seier Evensen.

For inntektsåret 2018 er maksimal sum ein kan få skattefradrag for, 40.000 kroner.

Glad, ikke svidd

– Givarteneste er så positivt formulert i Guds ord, seier Evensen ivrig.

Han strekar likevel under at han som forkynnar er forsiktig med å fortelja folk kor mykje dei skal gi.

– Noen ber jo folk om å «gi så det svir», men eg har ingenting med å fortelja folk kor mykje dei skal gi. Det står ingenting i Bibelen om at Gud velsignar ein svidd givar, men at han elskar ein glad givar, sier Evensen og legg til:

– Vi har mykje å vera takknemlige for.

FJELL: Hovudkontoret til Indremisjonsforbundet heldt til i 4. etasje i Straume forum. FOTO: ImF MEDIA

Varslar oppseiing i ImF sentralt

ImF-styret meiner underskot i budsjettet for 2018 gjer det naudsynt med nedbemanning på hovudkontoret på Straume.

6. desember vart det sendt ut eit alvorsamt brev frå generalsekretær Erik Furnes i Indremisjonsforbundet (ImF) til alle tilsette i sentralorganisasjonen. Overskrifta var «Varsel om bemanningsreduksjon». Brevet vart først lese opp for dei tilsette som var til stades, i etterkant av lunsjpausen 6. desember.

Pressa økonomi

I brevet viser Furnes til vedtak i ImF-styret 25. november i år der det mellom anna står slik: «Både ImF sentralt og dei fleste av våre krinsar opplever ein meir pressa økonomisk situasjon. Nokre krinsar ser det som naudsynt å redusere bemanninga for å få budsjettet til å gå i hop, og ImF-styret seier altså no at same tiltak er naudsynt for sentralleddet. Ein arv på slutten av 2017 vil hjelpe oss til å kome økonomisk på pluss-sida for 2017, men vi er nødt til å planlegge med driftsutgifter tilpassa våre ordinære driftsinntekter.»

-Bakgrunnen for vedtaket var eit budsjettforslag for 2018 frå administrasjonen som viste eit førebels underskot på ca. 700.000 kroner for 2018. Etter ein ny gjennomgang av dei ulike postane i budsjettet har vi ikkje klart å redusere underskotet, og vi unngår derfor ikkje nedbemanning, seier generalsekretær Erik Furnes til sambåndet.no.

Usikre inntekter

I styrevedtaket frå 25. november heiter det vidare: «Med tanke på den inntektssituasjonen som styret ser for seg med ny økonomiordning, samt usikre inntektskjelder i Awana-budsjettet, ber styret administrasjonen kome tilbake med eit totalbudsjett i tilnærma balanse. Reduksjon i bemanning vil her vere eit nødvendig tiltak. Styret vil gjere endeleg budsjettvedtak i neste møte.»

Med «ny økonomiordning» siktar ImF-styret til at det på Rådsmøtet 9. mai i år vart sett ned ei arbeidsgruppe med dette mandatet: «Gå igjennom alle sider ved forholdet mellom kretsene/lokalforeningene og ImF sentralt for slik å finne et best mulig grunnlag for organisasjonens økonomi.» Gruppa har ikkje lagt fram noko innstilling enno.

Når det gjeld det ImF-styret seier om budsjettet for trusopplæringsopplegget Awana, er det søkt om støtte på til saman 1,2 millionar kroner frå ulikt hald. Dette er lagt inn i budsjettet, men ein veit enno ikkje om desse pengane kjem. Arven på 1,4 millionar kroner som styret viser til og som Sambåndet fortel om i desembernummeret, skal brukast i Awana-satsinga. Men om det blir nei på søknadane om økonomisk støtte, vil arven altså på det næraste gå med til å dekka det budsjett»holet» som vil oppstå.

-Andre misjonsorganisasjonar budsjetterer med testamentariske gåver. ImF har fleire av dei siste åra òg fått arv tilsvarande fleire millionar kroner, men budsjetterer ikkje med det. Kva er grunnen til det?  

– Det er rett at ImF fekk ei testamentarisk gåve på 1,6 millionar i 2013 og delte ein arv på fire millionar likt med Bibelskulen i 2014. Men samanlikna med til dømes NLM og Normisjon er det sjeldnare at ImF får testamentariske gåver. Difor meiner me det ikkje er forsvarleg å budsjettera med det, svarar Furnes.    

Samd

Generalsekretæren har starta prosessen med å setja i verk vedtaket frå ImF-styret. 5. desember var tillitsvald for dei tilsette i ImF sentralt, Øyvind Angelskår, kalla inn til drøftingsmøte i tråd med Arbeidsmiljølova. Utgangspunktet for møtet var moglege innsparingar i administrasjonen.

-Eg og tillitsvald er samd om at det ikkje er naturleg å redusere på dei strategiske satsingsområda som er meisla ut, og det er heller ikkje særleg å spare på driftssida. Derfor må innsparingar skje ved kostnadsreduksjon i personalet, seier Furnes.

Dei tilsette fekk frist til 14. desember med å koma med synspunkt og spørsmål til generalsekretær og/eller tillitsvald. Prosessen vidare er at Erik Furnes skal setja opp det lova kallar ein «overtallighetsplan». Så vert det nytt drøftingsmøte med tillitsvald.

Oppgåver

-Eg har gått gjennom budsjettet og ikkje funne rom for innsparingar ut over satsingsområda Awana og fellesskapsplanting. Det er korkje ønskjeleg eller mogleg å kutte på det, seier lokaltillitsvald Øyvind Angelskår til sambåndet.no.

I brevet til dei tilsette frå generalsekretæren står det at «vanlege prinsipp å vurdere i ein nedbemanningsfase er ei samla vurdering av ansiennitet, kompetanse og sosiale omsyn. Eg vil også føye til at det vil vere naturleg å fokusere på arbeidsoppgåver som er blitt overflødige etter omstilling som er gjort i administrasjonen». Med det siste tenkjer generalsekretæren særleg på overgong frå lokal dataserver til «skybaserte» dataløysingar.

-Når det no ser ut til at det er på bemanning me må redusera, ser eg òg at det er nokre arbeidsoppgåver som har falt bort. Då er det nokre reglar som skal leggjast til grunn, og eg kjem til å sjå til at desse blir følgde, seier Øyvind Angelskår.

Spent

Den tillitsvalde meiner ImF-leiinga no må konkretisera kva for oppgåver som er falt bort, og så laga ein bemanningsplan som viser kven som skal løysa dei oppgåvene som står att.  

-Korleis opplever du stemninga på huset etter at brevet vart sendt ut?

-Ein merkar at folk er spent, og eg har fått spørsmål om kort fort ting vil skje, seier Øyvind Angelskår.

Smertefullt

I vedtaket frå 25. november gir ImF-styret uttrykk for at det er tungt å måtte gå til nedbemanning. Generalsekretær Erik Furnes sluttar seg til:

«Nedbemanning er ein smertefull prosess å gå inn i for eit arbeidsfellesskap der vi står nær kvarandre, og aller mest for den som vert direkte berørt.»