Tag Archive for: NLM Trossamfunn

TRUSSAMFUNN: Generalforsamlinga røystar i saka om fullmakt til å slå saman ImF Trossamfunn med andre. FOTO: PETTER OLSEN

Gav fullmakt til samanslåing av trussamfunn

GF ImF-styret fekk fullmakt frå generalforsamlinga til å slå ImF Trossamfunn saman med andre trussamfunn. Eit stort mindretal ville berre slå saman med NLM sitt trussamfunn.

BILDØY: 23. oktober gjekk både sambåndet.no og utsyn.no ut med nyheita om at hovudstyra i ImF og NLM begge hadde gjort vedtak om å utgreia og vurdera samanslåing av trussamfunna. Begge styra meinte at generalforsamlinga (GF) måtte spørjast om løyve til dette. 

– Så lenge vårt misjonsfolk ønskjer at ImF skal oppretthaldast som eigen organisasjon, vil vi fremje ei best mogleg samarbeidsånd med søsken i andre organisasjonar og kyrkjesamfunn som står saman med oss i misjonsoppdraget og kampen for klassisk kristen lære, peikar ImF-styret på i saksutgreiinga til GF. I framlegget til vedtak bad ImF-styret om fullmakt til å slå saman trussamfunnet «med andre trussamfunn på evangelisk-luthersk grunn».

For vidt

To av utsendingane frå Bergens Indremisjon meinte denne formuleringa var i breiaste laget.

– Eg trudde det var snakk om samanslåing med NLM Trossamfunn. Med omgrepet «evangelisk-luthersk» kan fem-seks ulike trussamfunn vera aktuelle. Er det klokt å ha det så breitt? Det bør då i alle fall stå ei setning om at styret må koma tilbake til neste GF med eit forslag om samanslåing, sa Skrunes.

Generalsekretær Erik Furnes fekk ordet til forklaring. Han peika på at styret hadde vurdert Skrunes sitt poeng:

– Det er ikkje noko anna på bordet enn NLM, og me inviterte NLM til å vera med i vårt trussamfunn alt i 2015, sa Furnes.

Han viste til at synodeleiar Jarle Skullerud i Frikyrka i 2017 tok til orde for ei brei luthersk frikyrkje.

– ImF-styret trur ikkje dette er så sannsynleg, men me har for sikkerhets skuld bede om ei vidare fullmakt for å sleppa å gå tilbake til GF. ImF og NLM er misjonsorganisasjoner som har eit trossamfunn. Skulle det bli snakk om eit større kyrkjesamfunn, er det noko anna og må fremjast for GF, forsikra Furnes.

Avgrensa

Jan Fosse frå Bergens Indremisjon slo seg ikkje til ro med dette. Han la fram forslag om å avgrensa fullmakta til samanslåing med NLM Trossamfunn.

– Det handlar om teologiske skildnadar og ulikt kyrkjesyn, sa Fosse.

Andreas Bjørntvedt frå Fredheim Arena var derimot positiv til breidda i framlegget frå ImF-styret:

– Nokre av oss står nærare Normisjon enn NLM, sa Bjørntvedt.

103 mot 50

Torgeir Skrunes støtta også framlegget frå ImF-styret, men frå ein litt annan vinkel:

– Eg ser for meg at trussamfunnet skal veksa og organisasjonane i dagens form avta, sa han. I første omgang gjeld det samanslåing med NLM Trossamfunn, sa Skrunes. 

Roald Evensen ville derimot ikkje ha samanslåing i det heile.

– Eg ser ikkje visjonen og skjønar ikkje at vi skal bruke tid og krefter på det, sa han.

Roald Evensen ville ikkje setja fram noko skriftleg forslag, og dermed vart framlegget frå ImF-styret sett opp mot framlegget frå Jan Fosse. ImF-styret fekk då 103 røyster for sitt forslag, medan 50 røysta for Fosse sitt avgrensande framlegg.

VEDTATT: På generalforsamlingen i Molde i 2009 ble det med overveldende flertall vedtatt å opprette ImF Trossamfunn. FOTO: EGILL J. DANIELSEN/ImF MEDIA ARKIV

Kan bli felles trossamfunn

Både ImF-styret og hovedstyret i NLM har nå gjort vedtak som peker i retning av sammenslåing av organisasjonenes respektive trossamfunn.

«Styret vil be GF (generalforsamlingen, red.anm.) om fullmakt til å vurdere oppretting av felles trossamfunn med NLM», lyder vedtaket i sak 42/19 på møtet i ImF-styret 20. september.

17.–18. oktober kom så følgende vedtak i sak 84/19 i hovedstyret for NLM: «Hovedstyret ber om at det settes ned en felles arbeidsgruppe med ImF for å utrede konsekvensene av å slå sammen NLM Trossamfunn og ImF Trossamfunn».

Invitert

Vedtakene kommer ikke helt uventet. Før NLM opprettet sitt trossamfunn i 2015, var de invitert av ImF-styret til å vurdere et felles trossamfunn. Det kunne Sambåndet fortelle i oktobernummeret 2015.

– Hovedtankegangen bak innstillingen om å opprette vårt eget trossamfunn og ikke gå sammen med andre, var den tette linken trossamfunnet vil ha med vårt eget arbeid, forklarte daværende leder for NLM Norge, Øystein Engås.

Generalsekretær i ImF, Erik Furnes, var ærlig på at han skulle ønske at NLM hadde takket ja til invitasjonen:

– Et felles trossamfunn for hele bedehusbevegelsen ville vært en naturlig fellessak og ville gitt oss en langt større pondus, sa Furnes i artikkelen fra oktober 2015.

Lagt på is

Sambåndet vet at det i 2017 var samtaler mellom de to organisasjonene om å slå sammen trossamfunnene. Da ble imidlertid planene lagt på is fordi tidligere Normisjonsgeneral Rolf Kjøde lanserte en tanke om en ny og større luthersk frikirke, som også skulle inkludere bedehusorganisasjonene.

Det er i erkjennelsen av at det ikke har skjedd noe konkret med dette at generalsekretærene i ImF og NLM har hentet fram igjen tanken om et felles trossamfunn.

– Hensikten er å synliggjøre at vi står sammen i det forsamlingsbyggende arbeidet, sier Erik Furnes til Sambåndet.

Bred fullmakt

ImF har generalforsamling (GF) 8. og 9. november. Som det gikk fram av sakslista som ble trykket i Sambåndet 10/19, legger ImF-styret fram følgende forslag til vedtak på GF: «Generalforsamlinga gjev styret fullmakt til å slå ImF Trossamfunn saman med andre trussamfunn på evangelisk luthersk grunn dersom ein finn det tenleg. Ein føresetnad er at det framleis skal vere mogleg å kanalisere økonomiske midlar til det lokale arbeidet.»

– I og med at det er tre år mellom hvert GF, har ImF-styret valgt å be om fullmakt som er bredere enn bare NLM. Det kan jo skje en videre utvikling som gjør det aktuelt også å trekke inn andre på evangelisk luthersk grunn, utdyper Furnes overfor Sambåndet.

I saksutredningen til GF peker ImF-styret på trenden om at nye forsamlinger melder seg inn i minst én organisasjon i tillegg til ImF. I de fleste tilfeller gjelder det NLM, men i noen tilfeller handler det om Normisjon.

«Med den utviklinga vert det også meir naturleg å samle seg om felles trussamfunn», konstaterer ImF-styret i saksutredningen til GF.

Én organisasjon?

Ettersom vedtaket om å opprette ImF Trosamfunn i 2009 ble gjort av generalforsamlingen, finner ImF-styret det også naturlig å be GF om fullmakt til sammenslåing av trossamfunnene. utsyn.no melder onsdag at det også vil skje i NLM, da i 2021.

– Hva vil du si til dem som tenker at dette vil være første trinn i en prosess med å slå sammen ImF og NLM til én organisasjon?

– Det trenger det ikke å være, svarer generalsekretær Erik Furnes i ImF.

Tror flere nå bestemmer seg om kirkemedlemskap

NLM trossamfunn merket økt pågang etter liturgivedtaktet i dag, og også generalsekretær Erik Furnes i ImF regner med flere innmeldinger i ImF trossamfunn.

Med 83 mot 29 stemmer vedtok Kirkemøtet i formiddag vigselsliturgi for likekjønnede. I en pressemelding går det fram at flere av dem som stemte med flertallet, hadde som primærstandpunkt at kirkens ekteskapsliturgi ikke burde tilrettelegges for likekjønnet vigsel (se lenger ned).

Et mindretallsforslag om å ikke vedta noen ny liturgi falt med 34 av 112 stemmer.

På Kirkemøtet i fjor ble det som kjent vedtatt med 88 av 115 stemmer at det skulle utarbeides ny vigselsliturgi for likekjønnede par i tillegg til den fra 2003. 

Ned fra gjerdet

I Indremisjonsforbundet (ImF) antar man at de som har sittet på gjerdet, nå tar en avgjørelse om medlemskap.

– Vi vet at en del har sagt de vil avvente det endelige resultatet før de tar en endelig avgjørelse i medlemskapsspørsmålet. En del har nok ventet med å ta valget, så jeg tror vi vil se en viss utvikling på innmeldingene hos oss og i andre trossamfunn, sier generalsekretær i ImF, Erik Furnes.

– Samtidig tror jeg at denne saken har gått i en viss retning så lenge at de fleste som ser at de må ta en konsekvens av denne saken i sitt medlemskapsspørsmål, har gjort det allerede, fortsetter han.

Ikke nytt råd

ImF ga ut et dokument med tre råd om situasjonen i Den norske kirke i mars i fjor.

– Det er såpass tydelig at vi kommer ikke til å komme med noe mer konkret råd nå, sier Furnes.

Han har likevel merket pågang.

– Jeg fikk senest i dag en telefon fra en kretsleder som sier at de lokalt etterspør enda mer konkrete ting. Vi har gitt råd som vi mener er tydelige, men vi ser også at lokale fellesskap trenger mer konkret veiledning ut fra sin lokale situasjon, sier Furnes.

Merkbart

Mandag ettermiddag kan administrasjonskonsulent i NLM Trossamfunn, Fanney Ingadóttir, melde at det har mer pågang enn til vanlig,

– Folk ringer og spør om innmeldingsskjema og ønsker mer informasjon om trossamfunnet til NLM, sier hun.

Ingadóttir vet ikke om det forventes økt innmelding til NLM trossamfunn etter vigselsvedtaket i Kirkemøtet.

– Vi tar imot de henvendelsene som kommer, og prøver å svare og informere på en god måte uten å oppfordre til utmelding eller innmelding. Vi prøver å være nøytrale, sier hun.

– Svært alvorlig

Kåre Johan Lid, leder for NLM Norge, mener vedtaket til Kirkemøtet er svært alvorlig

– Vedtaket er som forventet, men det er svært alvorlig at det nå er innført en ny og bibelstridig lære om ekteskapet. Dette vil gjøre det vanskeligere mange steder å fortsette samarbeidet med Den norske kirke, sier han til Utsyn.

NLM vedtok å opprette eget trossamfunn sommeren 2015, før det ble klart at Åpen folkekirke ville få flertall på kirkemøtet.

– I NLM ønsker vi å være frimodige på vårt ståsted og bygge et arbeid enten selvstendig eller sammen med andre som deler vårt ståsted. Men jeg vil samtidig understreke at vi vil støtte opp om alle de i Den norske kirke som står på den bibelske forståelsen av ekteskapet, sier Lid.

Benestad meldte seg ut

MELDTE SEG UT: Øivind Benestad meldte seg ut samme minutt som vigselsliturgien ble vedtatt. Her informerer han Kirkemøtet om sin beslutning. Foto: Skjermdump fra kirken.no

Øivind Benestad var tidlig ute med å melde seg ut av Den norske kirke da vedtaket var et faktum. Benestad, som har vært en av de mest profilerte motstanderne av ny vigselsliturgi, meldte seg ut i samme minutt som vedtaket gikk gjennom i Kirkemøtet.

– At jeg nå forlater kirken er en konsekvens av at den nye læren bryter fundamentalt med Guds ord om at ekteskapet er Guds ordning. Etter vedtaket er det klart for meg at min tid nå er over, sa Benestad til Kirkemøtet.

Benestad var kirkemøtedelegat for Agder og Telemark bispedømme, og hans plass står nå ledig. Benestad har ikke foreløpig sagt noe om hvilket trossamfunn han vil gå over til.

– Personlig ønsker jeg for øvrig å bli værende i det lutherske kirkelandskapet, skriver han på sin Facebook-profil.

– Tar til etterretning

De som stemte sammen med flertallet selv om de framholder at de står for det bibelske synet på ekteskapet, støtter seg på følgende punkt i vedtaket:

«Et mindretall i Kirkemøtet ønsker ikke vigsel av likekjønnede par og forbønn for borgerlig inngått likekjønnet ekteskap fordi det strider mot deres forståelse av ekteskapet. Men siden vigsel av likekjønnede par og forbønn for borgerlig inngått likekjønnet ekteskap har flertall i Kirkemøtet, tar mindretallet bak dette omforente vedtaket til etterretning at Vigsel 2017 og Forbønn 2017 brukes ved slike vigsler og forbønnshandlinger. Ved vigsel av og ved forbønn for kvinne og mann vil dette mindretallet anbefale at en fortsatt bruker liturgien fra 2003, fordi denne tydelig formidler en forståelse av ekteskapet som en ordning for kvinne og mann.» KPK

(Redigert for sambåndet.no av Petter Olsen)

Les også leder i Sambåndet: Mann og kvinne.

Flere innmeldinger i trossamfunn

13 personer har meldt seg inn i ImF Trossamfunn siden 11. april da Kirkemøtet stemte over vigselssaken.

På NLMs generalforsamling i fjor sommer ble det vedtatt at det skal opprettes et trossamfunn i regi av NLM. Samme dag som Kirkemøtet vedtok vigselsliturgi for likekjønnede par, hadde nettsidene til NLMs trossamfunn 236 besøkende. Det er det høyeste tallet siden lanseringen av disse sidene, som vanligvis har opp mot 30 besøkende daglig, skriver Utsyn.no.

Også Indremisjonsforbundet har et eget trossamfunn, ImF Trossamfunn som ble opprettet i 2009. Siden 11. april, da Kirkemøtet stemte over vigselssaken, har det kommet inn 13 innmeldinger til ImF Trossamfunn. Per i dag har ImF Trossamfunn totalt 487 medlemmer.

Økende innmelding
– Sammenlignet med snittet av årlige innmeldingstall de siste årene, registrerer vi i alle fall en økende innmelding de siste månedene, og dette er naturlig med tanke på det som har skjedd i høstens Bispemøte. Så får de neste ukene vise om Kirkemøtets vedtak får merkbare utslag for vårt trossamfunn, men det er for tidlig å si noe bestemt om det, sier generalsekretær Erik Furnes i ImF.

– Hva betyr tallene for ImF og ImF Trossamfunn?

Jo høyere medlemstall ImF Trossamfunn får, jo mer vil mer vil det selvsagt bety som faktor i det totale kirkebildet, men det påvirker ikke det fokus og arbeid som ImF uansett skal ha som misjonsorganisasjon i sitt daglige arbeide, svarer Furnes.

– Vi fortsetter vårt arbeid for å engasjere alt vårt misjonsfolk til å vinne mennesker i Norge for Jesus Kristus, legger han til.

Ikke overrasket
NLM Norges administrasjon melder om flere henvendelser rundt det praktiske med å være medlem i trossamfunnet.

– Det er ikke overraskende at vedtaket i Kirkemøtet skaper interesse for trossamfunnet, sier styreleder Ole Kristian Sameien i NLM trossamfunn til Utsyn.

Onsdag 13. april var det kommet inn til sammen syv inneldinger etter Kirkemøtets vedtak to dager tidligere.

– Jeg blir ikke overrasket om flere velger å melde seg inn nå, sier Sameien.

– I samtaler med folk, har jeg hatt inntrykk av at en del har villet vente og se på utviklingen i Den norske kirke. Det har jeg stor forståelse for, og jeg tror det tar en stund før vi eventuelt kan se resultatene av mandagens vedtak i form av innmeldinger, sier han.

Rundt 250 medlemmer
Det er nemlig en prosess å melde seg ut av et trossamfunn og inn i et annet. Dokumentasjon på utmeldelse av et trossamfunn må foreligge før en kan melde seg inn i et nytt. Per i dag er det rundt 250 medlemmer i NLM trossamfunn.

– Styret har hatt en bevisst holdning om at folk ikke skal oppfatte profileringen av trossamfunnet som aggressiv. Misjonsfolket skal ha frihet i spørsmålet om trossamfunnstilhørighet. Vi skal ikke gjemme bort trossamfunnet heller, forklarer Sameien.

I disse dager sendes ut en informasjonsbrosjyre om NLM trossamfunn. KPK