Innlegg

JAKTSJEF: Styreleder Edvard Thormodsæter leder arbeidet med å finne ny rektor. Foto: Appex

Rektorjakten på Bildøy har startet

De leter etter en mann, men ingen supermann. Han skal være en skoleleder, men trenger ikke være tidligere skolemann. Og så må han trives med ungdommen.

Styret har ikke sittet stille i båten etter at Gunnar Ferstad ga styret beskjed om at han ønsket å gi seg som rektor. Det ble tidlig satt ned en arbeidsgruppe med tre av styremedlemmene: Edvard  Thormodsæter (leder), Gøril Hillesland og Kenneth Foss. I tillegg ble generalsekretær i ImF, Erik Furnes, koblet på.

– Formelt er det skolestyret som ansetter, men rektorstillingen er en viktig stilling for hele ImF. Derfor har vi koblet oss tett på eieren vår helt fra starten, sier Thormodsæter.

Ekstern hjelp
Foreløpig har jobben handlet om å kartlegge hva slags leder skolen nå trenger.

– I forkant av forrige styremøte utarbeidet vi en systematisk jobbanalyse for å lage et utkast til profil på hva slags rektor vi nå ønsker oss, sier han.

Det ble også bestemt at de skulle søke ekstern og profesjonell hjelp på deler av prosessen. Firmaet som ble valgt, var Human, der Thormodsæter arbeider i «det sivile».

– Jeg var ikke til stede da denne avgjørelsen ble tatt. Den lå helt og fullt i hendene på de øvrige styremedlemmene. Min jobb som styreleder gjør jeg på frivillig basis som privatperson. Når valget nå er tatt av andre, er det mitt ansvar å håndtere en mulig dobbeltrolle på en god og gjennomsiktig måte. Hjelpen vi henter, handler mest om å benytte rekrutteringsverktøy som firmaet har uavhengig av meg, bistand i vurdering av kandidater, og at Human jobber med å kontakte aktuelle kandidater direkte, sier Edvard Thormodsæter.

En leder
Dermed er jakten allerede godt i gang for å finne rett person til en spennende lederjobb. For når Bildøy-styret sammen med Human nå jakter ny rektor, er de tydelige på det er en leder de ser
etter.

– Ja, det er første punkt. Vi ønsker oss en leder, med alt det innebærer. En klok person som er flink med mennesker. I hverdagen skal han jobbe med ungdom, men han skal også forholde seg til en voksen stab og til en bredt sammensatt gruppe Bildøy-venner. Dermed må han kunne kommunisere bredt, sier styrelederen.

– Rektor har også personalansvar så han må kunne lede personalgruppen og utvikle denne. Dermed er det relasjonelle viktig. I tillegg må han være opptatt av utvikling, for Bildøy skal være i
en stadig utvikling og vekst. Dermed må han kunne være god på prosesser, vite når ting skal startes og hva som skal til for å endre noe. Det kan også kreve noen upopulære beslutninger noen ganger.

Skoleleder
Direkte skolekompetanse er derimot ikke et krav de setter, selv om det er ønskelig.

– Den formelle skolekompetansen kan vi sikre oss gjennom andre, men han må selvsagt ha sans for skoledrift og skal ha det helthetlige perspektivet på å lede skolen. Så selv om han ikke trenger
formell skolekompetanse, blir han skoleleder – en bibelskoleleder. I dette ligger det også at han skal være den åndelige lederen for skolen, både når det gjelder skolens profil, men ikke minst i oppfølgingen av studentene.

– Han skal ha ansvaret for å våke over det åndelige livet på skolen. Det innebærer for eksempel at han skal se til at unge mennesker som er ivrige, engasjerte og dedikerte, får en sunn og sann disippeltrening og at ingen utnyttes eller går på akkord med egne grenser, sier Edvard Thormodsæter.

En mann
At styrelederen sier «han», er ikke bare språklig. Det handler om at ImF ser på rektorstillingen som en stilling med såkalt «hyrde- og læreansvar» og dermed forbeholdt menn.

– Vi ser etter en som er et naturlig medlem av ImF sitt lære- og tilsynsråd. Selv om vi ikke søker en åndshøvding, er det en åndelig kapasitet vi ser etter.

Det er likevel ikke en «åndelig supermann» Edvard Thormodsæter leter etter.

– Det er en lederstilling, og det forventes av toppledere at de kan ha bred forståelse for virksomheten de leder, selv om de ikke har dybdekompetanse på alle fagområder. Derfor vil fort lederstillinger få litt preg av supermannsøknad. Vi har forsøkt å spisse dette mot ledererfaring som det viktigste, sier han.

Attraktiv
– Dette er en spennende stilling å hente folk til. Skolen er i vekst, nye læreplaner er på plass, og vi venter godkjenning på nye linjer. Situasjonen er positiv, vi har en flott stab og et offensivt styre.

– Å lede Bildøy er et kjempeprivilegium. Tenk å ha ansvar for å lede en skole full av motiverte og dedikerte ungdommer til det som kan være et av de viktigste årene i livet deres. Jeg vil tro at det er mange ledere som fristes av dette, og vi skal finne den beste, sier en entusiastisk styreleder, Edvard Thormodsæter.

Søknadsfrist for stillingen er 17. november og styrelederen håper å ha en ny person på plass i løpet av første halvår 2020.

Se søknadsvideo (ekstern lenke)

Kretser mangler leder – lufter regiontanke

Fire kretser i Indremisjonsforbundet (ImF) leter etter ny leder. En løsning kan være sammenslåing av kretser til regioner, sier formann i ImF-styret, Odd Asbjørn Nybø.

I Finnmark Indremisjon sluttet Bjørn Kjartan Solheimslid som daglig leder den 31. mars. Der har de funnet en midlertidig ordning.

− Fra 1. april blir jeg midlertidig daglig leder. Vi arbeider med å omorganisere innholdet i stillingen, sier Paul Tore Garvo til sambåndet.no.

Prøveordning

Han er for tiden daglig leder ved Vestre Jakobselv Camping og Misjonssenter hvor også kretskontoret ligger.

− Egentlig er det en full stilling, men fra 1. april blir jeg 50 prosent daglig leder for senteret og 50 prosent daglig leder for Finnmark Indremisjon. Vi vil prøve det ut og se hvordan det fungerer. Vi kommer ikke til å utlyse stillingen før til høsten, forteller Garvo.

Midlertidig løsning

Også Sogn og Fjordane Indremisjon står uten leder. Der har kretsrådgiver Trond Johansen sagt opp stillingen. Han har hatt permisjon siden november i fjor og sluttet offisielt i løpet av mars.

− Formelt sett er det kretsstyret som har ansvaret for kretskontoret. Nå blir kontoret opprettholdt ved at jeg som styreleder tar de praktiske administrative oppgavene, sier Kai Lille-Homb.

På sist kretsstyremøte ble det vedtatt at styret jobber videre med saken.

− Vi har ikke funnet noen løsning ennå. Vi har hatt utlysning, men det førte ikke til noe. Det var tre søkere, men ingen som var i nærheten av å ha de kvalifikasjonene vi er ute etter. Nå jobber vi med nettverket, sier Kai Lille-Homb.

Lyser ut

I ImF Sør jakter de også ny kretsleder. Der sluttet Ommund Tveit ved årsskiftet. Tidligere styreleder John Fidjeland gikk inn som kretsleder i 20 prosent stilling fra 1. januar 2017, mens varamann til kretsstyret, Ragnar Ringvoll, er blitt ny styreleder fram til kretsårsmøtet 29. april.

− Vi har jobber med stillingsinnholdet og har nå lyst ut stillingen i samråd og forståelse med ImF sentralt, sier Ringvoll.

Fortsetter

Nordhordland Indremisjon er en annen krets som leter etter ny kretsleder. Siden 1. september i fjor har kretsen hatt midlertidig hjelp fra teolog og tidligere sjefredaktør i Dagen, Odd Sverre Hove, som har gått inn som konstituert kretsleder.

− Odd Sverre Hove fortsetter inntil videre, til vi har funnet en permanent løsning, sier styreleder Jostein Dale og legger til:

− Vi har kontaktet cirka tjue personer uten å ha fått noe positivt svar. Men vi har tro på at vi vil finne en løsning.

Kombinasjon

Odd Sverre Hove er konstituert kretsleder i Nordhordland Indremisjon. Foto: Steinar M. Heggen

Odd Sverre Hove har en teori om hvorfor det er vanskelig å rekruttere folk til kretslederstillingene.

− Ligger noe av problemet i at det er en stilling hvor en kombinerer administrative oppgaver og forkynneroppgaver, spør han og utdyper: − Det finnes noen som klarer den krevende administrative biten utmerket, og vi har de som er gode forkynnere. Men å finne noen som klarer begge deler like godt, er mer utfordrende. Selv skulle jeg gjerne blitt avlastet når jeg drukner i den administrative biten.

Rekruttering

Daglig leder Odd Arild Sævik i Human, konsulentselskapet som blant annet har vært engasjert i rekruttering av en rekke ledere til ImF og andre kristne organisasjoner, tror det er sammensatte årsaker til at det er vanskelig å rekruttere folk til kretslederstillingene i ImF.

− Generelt dreier det seg blant annet om utfordringen med å rekruttere yngre personer. Den yngre generasjonen har andre ønsker og behov når det gjelder å skille mellom arbeidstid og fritid. Der er mange typer antagelser om slike lederjobber i kristne organisasjoner, som at en må jobbe 24 timer i døgnet. Så spørs det om den typer stillinger har for stor bredde. Du skal ha ansvar for daglig drift, økonomi, administrative oppgaver og personalansvar. I tillegg skal du være en inspirator og visjonær og en god forkynner. Å finne en kandidat som både trives med, og er god på, alt dette, kan være vanskelig. 

− Hva kan kristne organisasjoner som ImF gjøre for å rekruttere folk til lederstillinger?

− Jeg tror på kort sikt at de må velge å se på hvordan man organiserer arbeidet – om det er andre måter å dele opp arbeidsoppgavene på. På lengre sikt må de tenke langsiktig, planlegge med tanke arvtakere til stillingene, satse på kompetanseheving og strategisk drive kompetanseutvikling for de som er aktuelle kandidater, sier Sævik.

ImF-styret

I Lov for Indremisjonsforbundet står det i Paragraf 3b, siste ledd: «Skal kretsene kalle en person til lederstilling eller sette i verk større økonomiske tiltak, skal en rådføre seg med ImF-styret.» Formann i ImF-styret, Odd Asbjørn Nybø, som har vært med i organisasjonens hovedstyre siden 2009, tolker paragrafen slik at ImF-styret blir informert når kretsene ansetter nye ledere.

− Jeg kan ikke huske at ImF-styret har kommet med forslag til navn eller vært inne i kretsenes rekrutteringsarbeid på annen måte, mens jeg har vært med. Men styret får en orientering fra kretsene når noe er på gang, og vi kan komme med en uttalelse i saken, sier Nybø.

Kall

− Dere har ikke fått noen henvendelse om hjelp fra kretsene som mangler ledere?

− Nei, men vi er informert om at det er en vanskelig situasjon når fire kretser strever med å rekruttere ny leder.

− Hvorfor mener du det er vanskelig å få tak i folk til disse stillingene?

− Det er en krevende jobb å være kretsleder. Man må ha et kall tror jeg, rett og slett. Og kanskje er vi ikke flinke nok til å rekruttere unge. Vi må også se etter unge folk, sier Nybø.

Sammenslåing

I likhet med Odd Sverre Hove tror Nybø at noe av problemet kan ligge i kombinasjonen av administrative oppgaver og forkynneroppgaver som ligger til kretslederstillingen.

− Kretsene kan vurdere stillingsinstruksene for lederstillingene og kanskje dele det opp i flere stillinger. Men det er økonomisk utfordrende å dele opp i flere stillinger, sier Nybø og legger til:

− Utfordringen i disse fire kretsene kan være et signal til ImF-styret om at det bør arbeides for sammenslåing av kretser til regioner på samme måten som NLM har gjort på en vellykket måte.

Har prøvd

Tidligere kretsleder i Nordhordland Indremisjon, Asle Hetlebakke, er usikker på om løsningen ligger i sammenslåing til regioner.

− I vårt distrikt har vi prøvd det. Vi har flere ganger hatt forslag om å slå sammen Nordhordland Indremisjon, ImF Midthordland og Bergens Indremisjon, men det har stoppet opp. Mange synes det blir for stort, og i Bergens Indremisjon er tanken blant flere at det er en forsamling. Forslagene kom aldri så langt som til kretsenes årsmøter, men det har vært oppe på kretsstyremøtene. Det er kretsene selv som må ta initiativ til sammenslåing, det kan ikke ImF sentralt gjøre, sier Hetlebakke.

Men Asle Hetlebakke utelukker ikke at det kan bli sammenslåing en gang i fremtiden.

− Om det er lettere å rekruttere regionleder enn kretsleder, vil vise seg, men det vil antagelig bli flere ansatte på et regionkontor som kan avlaste en regionleder.

Human lederjakt

Kristne organisasjoner bruker i økende grad rekrutteringsbyråer når de skal ansette.

Indremisjonssamskipnaden (IMS) har i lengre tid visst at daglig leder Sigrun Thormodsæter på Brandøy leirsted skulle slutte.

− En egen gruppe jobbet i over et år med å finne ny daglig leder, men lyktes ikke. I slutten av oktober tok vi kontakt med rekrutteringsbyrået Human og overlot rekrutteringsarbeidet til dem, fortalte daglig leder Marit Ådnanes i IMS til Sambåndets januarnummer.

Lørdag 28. mars ble også stillingen som daglig leder ved IMS-eide Helgatun fjellpensjonat i Myrkdalen lyst ledig via Human, i annonser i de riksdekkende avisene Dagen og Vårt Land. Også da det skulle ansettes ny økonomileder i Indremisjonsforbundet (ImF), ble rekrutteringsbyrå trukket inn etter lengre tid med egen leting.

Ressurskrevende.
Human lyste ut stillingen på Brandøy i Grannar, Dagen og Sunnhordland. Normal prosedyre er at Human behandler søknader som er kommet inn, før de kommer med en tilrådning til IMS-styret som så skal ansette.

− Hva synes du om å overlate rekrutteringsarbeidet til Human?

− Jeg synes det er kjempebra. Jeg er så glad for at de har tatt over det arbeidet. Det er dette som er deres felt. Det er veldig ressurskrevende å rekruttere, sier Ådnanes til Sambåndet i januar.

IMS har brukt Human en gang før, og det var da de ansatte Ådnanes som daglig leder. Ifølge CEO Ørjan Hummelsund i Human har byrået flere kristne organisasjoner på kundelisten. Bare i desember i fjor jobbet de for Åpne Dører, Norsk Søndagsskoleforbund, Norges kristelige student- og skoleungdomslag og Kirkens SOS.

En investering.
− Det er flere grunner til at det blir mer bruk av rekrutteringsbyrå. Det blir mer og mer forståelse av at det å ansette noen, er en investering. Hvis man skal investere i en maskin til for eksempel 100 000 kroner, gjør man grundige forundersøkelser og får inn flere anbud. I det en skal ansette et menneske, er det snakk om en investering som er utrolig mye større. En feilinvestering kan koste mange millioner kroner. Å ansette en feil leder kan være ødeleggende for miljøet og medarbeiderne. Derfor trenger man en kvalitetssikring og risikovurdering, sier Hummelsund.

− Hvordan er det å jobbe for kristne organisasjoner?

− Rekrutteringsprosessen er ganske lik den vi har når vi jobber for næringslivet. Profesjonaliteten trekker vi med oss uansett om vi jobber for næringslivet eller kristne organisasjoner. Vi jobber med å vurdere på så objektive og gode kriterier som mulig. Det som er forskjellig, er at kristne organisasjoner til dels vektlegger andre ting. Det kan være åpenbare ting som forholdet til den aktuelle organisasjonen, kirketilhørighet og kall, svarer Hummelsund. I løpet av sine år i rekrutteringsbransjen har han ansatt hundrevis av medarbeidere og har også vært borti ansettelsesprosesser som ikke har vært like gode som ønskelige.

Annonser og kontakter
Normisjon brukte rekrutteringsbyrået Heitmann da de skulle ha ny generalsekretær i 2013. Ingvar Torsvik ble tilsatt, men måtte slutte før han skulle tiltre i januar 2013, etter at han sto frem i et intervju i Dagen. Begrunnelsen var ifølge landstyreformann Tormod Kleivens at Torsvik og Normisjon hadde ulikt syn på ledelse.

− Det var landsstyret som vedtok at Normisjon skulle bruke rekrutteringsbyrå. Det er den eneste gangen Normisjon har brukt rekrutteringsbyrå. Jeg var ikke med i prosessen, så jeg kan ikke si så mye om den. Det eneste jeg kan si, er at man kan ha gode erfarings- og møtepunkter med rekrutteringsbyrå, selv om utfallet ikke blir så heldig, sier administrasjonssjef Trond Pladsen i Normisjon.

− Så dere bruker nettverket deres når dere skal rekruttere?

− Vi bruker annonser og våre kontakter. Vi tar kontakt og utfordrer folk til å tenke på om de skal søke på den stillingen, svarer Pladsen.

Indre og ytre kall
I ImF Sør er de på jakt etter administrativ leder og kretsleder. Ommund Tveit er konstituert kretsleder frem til sommeren.

− Rekrutteringsbyrå er fremmed her nede. Det har ikke vært praksis og er ikke på agendaen. Vi ligger på en sånn linje at vi ikke ser behov for å bruke rekrutteringsbyrå. Ofte gjør vi det internt og bruker våre kontakter. Vi har et stort nettverk, sier daværende barne- og ungdomssekretær, nå forkynner, Åge Nygård i ImF Sør til Sambåndet januarutgave.

Han er opptatt av hvordan kristne organisasjoner rekrutterer folk.

− Jeg synes indre og ytre kall har vært altfor lite i søkelyset. Tidligere snakket man mer om det. Det begynte med at man hadde et indre kall som man fikk bekreftet ved at noen tok kontakt med deg. Nå handler det mer om utrustning og kvalifikasjoner. Det er kanskje en følge av at det er så vanskelig å få tak i folk. Vi skulle kanskje spørre: Hva med det indre kallet? Hva med det ytre kallet, mener han.

Ansvar
Hummelsund bekrefter at Human ofte ser etter noen andre egenskaper når de skal rekruttere en leder til en kristen organisasjon.

− Å være leder i en kristen organisasjon krever til dels noen andre typer ferdigheter. Av en leder i næringslivet kreves det blant annet gjerne høy grad av kommersialitet, av en kristne leder er det kanskje viktigere med empati og at en drives av det å hjelpe andre. Men lederskap i næringsliv og organisasjonsliv har også mye til felles. Like viktig er det å gjøre gode vurderinger av hvilken fase organisasjonen er i, og hvilken type leder trengs for «en tid som denne», sier han.

På spørsmål om hvor dyrt det er å bruke Human i forbindelse med stillingen på Brandøy, svarer daglig leder Marit Ådnanes i IMS følgende:

− Jeg vil ikke komme med noe tall. Det koster, men vi har fått en god pris.