Innlegg

ImF-drift i minus i 2020, men arv og salg gir pluss

Driften viser stort underskudd, men bedehussalg og arv berger ImF-økonomien i koronaåret.

  – Vi visste at vi ville få et underskudd på driften, men det har blitt større enn vi forventet, sier Erik Furnes, generalsekretær i ImF.  

Underskuddet har jobbet seg opp over flere år på grunn av større vekst i utgifter enn i inntekter. I tillegg er det gjort store investeringer, blant annet etableringen av Awana-arbeidet for barn og unge og oppstart av Sjøholt folkehøgskole. 

– Dette har kostet, og det visste vi det ville gjøre. Men begge deler handler om framtiden vår, derfor har vi valgt å bruke penger på å etablere dem, sier Furnes.  

Hvor stort driftsunderskuddet i 2020 blir, er fortsatt usikkert, men det vil trolig lande et sted mellom 3 og 4 millioner kroner. Usikkerheten skyldes enkelte uavklarte poster som størrelsen på momskompensasjon og respons på Sambåndet-kontingent som på grunn av omleggingsarbeidet ikke ble sendt ut før utgangen av november. 

Covid-effekt. 

At driftsunderskuddet blir større enn forventet, kan også dels tilskrives koronapandemien. Nedstenging av Norge gikk utover aktiviteten i barne- og ungdomsarbeidet på lokalplan som igjen førte til færre startede lag og lavere salg av materiell enn forventet.  

– Awana brukte tiden til å intensivere og forsere utviklings- og oversettelsesarbeid og måtte utsette inntektsskapende arbeid. Omstillingen som var planlagt i 2020, ble dermed utsatt, og spriket mellom utgifter og inntekter økte i stedet for å minke, sier Furnes 

Også gaveinntektene led noe.  

– Vi hadde planer om en offensiv som skulle gi oss en million ekstra i gaveinntekter. Da nedstengingen kom, valgte vi å sette den på pause for ikke å konkurrere med kretsene som også fikk behov for alternative inntekter.  

Arrangementsinntekten som ble mest berørt, var knyttet til finnmarksarbeidet.  

– Noen basarer og messer har blitt avlyst, og dermed har vi mistet gode foreningsgaver. 

Testamente. 

Når året til slutt likevel går ut i pluss, skyldes det tre arveoppgjør og et bedehussalg.  

– Det er ikke så ofte vi blir tilgodesett med arv. Derfor budsjetterer vi ikke med dette, med mindre beløpene er kjent. Dette året har vi fått tre gaver som til sammen gir oss 3,6 millioner. I tillegg får vi en million etter salget av Godvik bedehus, sier Furnes.  

ImF har et ønske om at ekstraordinære inntekter ikke føres rett inn i driftsresultatet, men at de brukes til nysatsinger og andre ekspansive tiltak. At de i år føres på drift, rører ikke ved dette prinsippet. 

– Vi visste om noe av denne arven da vi la budsjettet for 2020. Det gjorde at vi kunne fortsette veksten og utviklingen av Awana-arbeidet. Dermed går ikke arven med til å dekke ordinære minustall, men brukes til å dekke opp for investeringene i Awana, sier Erik Furnes 

De ekstraordinære inntektene har også gitt mulighet til å holde trykket oppe for Sjøholt folkehøgskole, som etter planen skal starte høsten 2021. 

– Støtten til oppstart som er gitt over statsbudsjettet, dekker bare en liten del av utgiftene. Nå har vi kunnet bruke penger vi egentlig ikke hadde, til å styrke arbeidet med etableringen av skolen. 

Rødt 2021. 

 Når Furnes og staben nå arbeider med budsjett for 2021, ser det enda rødere ut enn i år 

– Men vi har jobbet veldig grundig med budsjettet, så selv om tallene er dårligere, er de mer realistiske og kvalitetssikret, sier han.  

Tallene indikerer også et ønske for både ham og styret om å opprettholde de satsingsområder som eksisterer i dag.  

– Vi vil ikke redusere forkynnerstabenVi har også ønske om å opprettholde satsingen på Awana, og dette arbeidet skal nå over fra etablering til drift med mer balanse i økonomien. 

Målrettet. 

Den store jobben for 2021 blir dermed å øke inntektene. 

– Omleggingen for Sambåndet håper vi skal gi resultater. Slik det er nå, går bladet med for mye minus. Vi trenger også å få på plass mer målrettet innsamlingsarbeid og har startet en jobb som vi håper å se resultat av allerede i 2021, sier Erik Furnes.

Selv om generalsekretæren ser rødt, har han foreløpig ikke mistet nattesøvnen helt.  

 Men situasjonen vi er i, preger jo dagene. Heldigvis har vi et styre som viser forståelse og som ser at mye av underskuddet skyldes offensive investeringer for framtiden.  

Det som smerter mest med dårlig økonomi, er at muligheter blir stående på vent. 

– Det dukker stadig opp både behov og muligheter. Når økonomien er stram, og som nå negativ, gir det ikke stort nok rom for å gjøre de satsinger som vi ser som nødvendige og mulige, sier Erik Furnes. 

I en episode av ImF-podcasten Lydbåndet kan du høre mer om ImF-økonomien.

God sommerlikviditet i ImF

Selv om kretsene i Indremisjonsforbundet opplever å ha mindre inntekter om sommeren, så er det ingen krise denne sommeren.

I fjor sommer var det kritisk for Nordmøre og Romsdal Indremisjon. Det var usikkert om de hadde midler å betale de løpende utgiftene. Kretsleder Arild Ove Halås opplyser til sambåndet.no at de har klart å snu den negative utviklingen, slik at den økonomiske situasjonen i sommer ser annerledes ut.

− Økonomien er alminnelig god. Likviditeten er grei. Etter en tøff periode har vi fått økonomien på plass igjen. Vi tok noen skippertak i høst og håper at det varer. Nå vet vi at vi har penger til å betale lønninger og andre utgifter, forteller Halås.

Mindre inntekter
En ringerunde til de forskjellige kretsene viser at det ikke bare er Nordmøre og Romsdal Indremisjon som har en alminnelig god økonomi i sommer.

− Vi har ikke oversikt ennå over likviditeten i sommer. Men vi har ikke problemer med å betale regningene. Vi har penger til å betale lønningene, sier kontorsekretær Guri Bjørnevik i Inderemisjonssamskipnaden.

Omtrent samme situasjon er det i ImF Sør.

− Likviditeten er god. Vi har litt underskudd. Det er alltid litt mindre inntekter om sommeren, så blir det mer utover høsten. Det er ingen problem med å betale løpende regninger, sier kretsleder Ommund Tveit i ImF Sør.

Ikke krise
− Sommeren er alltid spennende likviditetsmessig. Alt ser OK ut i juli, men det spørs om vi må ta av fondsmidler i august for å betale ut lønn med mer. Det står igjen å se, forteller kretsleder Asle Hetlebakke i Nordhordland Indremisjon.

ImF Rogaland har et driftsunderskudd på cirka 500 000 kroner, men har likevel såpass god likviditet at de klarer å komme seg gjennom sommeren.

− Det er nok likt for oss som i andre kretser i ImF. Økonomien er tøffere om sommeren. Det er ikke krise, men vi merker at det er mindre inntekter, mens utgiftene er de samme. Lønnsutgiftene løper som vanlig. Det er en utfordrende situasjon med likviditeten, forteller administrasjonsleder Terje Slettebø i ImF Rogaland.

Sunn økonomi
Finnmarks kretsleder Paul Tore Garvo opplever at økonomien er jevn gjennom hele året i Finnmark Indremisjon.

− Hovedaktiviteten vår om sommeren er Landssommerstevne og utleie av Ungdomssenteret Vestre Jakobselv. De av kretsens arbeidere som ikke er på ferie, bidrar til driften av senteret om sommeren, forklarer Garvo.

Kretsleder Johan Halsne i Sunnmøre Indremisjon beskriver kretsens økonomi i sommer slik: − Jeg kan bare gå ut fra tallene frem til 30.5.2015. Så langt ser det ut som vi har rimelig sunn økonomi. Nå er det slik at det første halvåret bruker utgiftene å være større enn i det siste halvåret.

Fast givertjeneste
Fast givertjeneste og det som kommer inn i desember er viktig for kretsenes økonomi og drift om sommeren.

− Fast givertjeneste hjelper mye om sommeren, da det er svært lite av foreningsinntekter på grunn av at det stort sett ikke er møter da, forteller Hetlebakke.

− Erfaringsmessig er det lite inntekter om sommeren og mer om høsten. Desember er helt avgjørende for inntektssiden, sier Slettebø.

Usikker høst for Nordmøre og Romsdal

Trang økonomi er ikke noe nytt i Nordmøre og Romsdal Indremisjon. Men nå er kassa tom, og veien videre er usikker.

− I flere år har vi slitt med nedgang i inntekter. Vi kan ikke si at folk gir mindre, men det er lavere aktivitet. Det fører til at vi har færre og færre foreninger, noe som igjen gjør at vi får inn mindre penger, sier kretsleder Arild Ove Halås i Nordmøre og Romsdal Indremisjon (NRI) for å forklare den økonomiske situasjonen til NRI. Ved utgangen av april hadde kretsen et driftsunderskudd på kr 464 000 og har derfor vært avhengig av gode kollekter på kretsmøtet for å kunne betale ut feriepenger og lønn i juni til de ansatte.

I lederartikkelen i kretsbladet Indremisjonsnytt i juni sl