Innlegg

Oppmuntrande økonomital

Eit krevjande år ligg an til å enda opp i balanse.

– Ikkje alle tal er heilt eksakte og klare, men foreløpig ser det ut til at 2011 vil gå i balanse. Det er svært gledeleg sidan budsjettet hadde lagt opp til eit underskot på over 600.000 kroner, seier økonomileiar Ingebrigt S. Sørfonn.

Smertefullt
Dermed ser det ut til at dei dramatiske grepa som vart tatt undervegs i 2011 har gitt resultat. Fleire stillingar vart i løpet av året fjerna, ei av dei gjennom oppseiing. Det har gitt dei nødvendige innsparingane, men no er det lite meir å henta.
– Det var smertefulle grep me måtte ta, særleg i forhold til nedbemanning. Det er lite kjekt når dette vert løysinga. Men no er me komne til ei smertegrense og vel så det. Det er ikkje mogleg å kutta ytterlegare ned på stab utan vesentleg reduksjon i tenestetilbodet frå ImF sentralt, seier Sørfonn.

Auka inntekt
I tillegg til effekten frå kostnadskutta opplever ImF ei gledeleg auke i gåveinngangen. Fast givarteneste har hatt ein vekst og ligg litt høgare enn budsjettet. Dei faste gåveaksjonane ligg derimot godt under budsjett, men også her har det vore ein vekst i slutten av året.– Dette er veldig oppmuntrande for oss og eit sterkt handslag frå misjonsfolket. Dei er no i ferd med å ta ansvar for økonomien og det er til stor inspirasjon for oss i arbeidet, seier Sørfonn.

Økonomileiaren er no spent på om den auka gåveinngangen vil bli verande inn i 2012.

– Eg håper at denne positive utviklinga vil halda fram og at det ikkje berre er ein forbigåande trend, seier ein optimistisk Sørfonn.

Balanse i 2012
Budsjettet for 2012 er gjort opp med balanse. Kostnadskuttet som vart gjennomført i fjor er den viktigaste årsaka til dette, for dei forventa gåveinntektene er også justert ned i forhold til i fjor.

– Me ser at budsjettet i 2011 låg for høgt for alle gåveaksjonane. Difor har me justert dei forventa inntektene på desse aksjonane noko ned i året som kjem, seier Sørfonn, og understrekar at dette ikkje betyr at gåveinntektene blir mindre viktige.
– Det er meir snakk om ei justering for å få meir realistiske tal. Me treng framleis kvar krone me får inn frå gjevarane våre, seier Sørfonn som presenterer følgjande ynskje for 2012.

– Ingenting ville vore kjekkare enn om me greidde å nå budsjettmålet – og kanskje enda litt meir. Det gir oss enda større moglegheit til å utføra oppdraget vårt: å nå Guds ord til folket, seier økonomi-leiar Ingebrigt S. Sørfonn.

 

Søk evangeliseringsstøtte

Har du tanker om hvordan nå nye mennesker? Har du nye ideer på gang? Nå kan du søke støtte gjennom Evangeliseringsfondet.

ImFs Evangeliseringsfond har som formål å støtte prosjekter med evangeliserende profil. I dag er fondet på 3,2 millioner. Fondets avkastning deles hvert år ut til evangeliserende tiltak.
– I år har vi har totalt 121.000 kroner som kan deles ut, men da trenger vi søkere, sier Kenneth Foss.

Sammen med administrasjonsleder Willy Landro og kretsrepresentant Trond Johansen sitter han i gruppen som vurderer søknadene som kommer inn. Utvalget leverer en innstilling til forbundsstyret, som må god-kjenne utbetalingene.

Ny profil
Fra gammelt av ble størsteparten av pengene gitt til tradisjonelle evangeliske aksjoner. De siste årene har man forsøkt å endre profilen noe.
– Det optimale er om pengene kan være en hjelp i oppstartsfasen av nye prosjekter. Derfor er vi på jakt etter nysatsinger og kreative ideer som har som mål å nå nye mennesker, gjerne på utradisjonelt vis, forklarer han.

Nettstedene OmGud.net og Preik.tv har vært av prosjektene som har mottatt støtte de siste årene. I tillegg har flere nærradioer med evangeliserende programmer fått tilskudd.

Trenger flere søknader
Utvalget ønsker å få høre om prosjekter som har til hensikt å nå mennesker med evangeliet med nye arbeidsmåter, eller prosjekter som på lengre sikt vil fungere evangeliserende, men som trenger hjelp og økonomisk støtte i oppstarten.

Søknaden må inneholde en presentasjon av prosjektet og mest mulig informasjon om dette. Skal tiltaket foregå over lengre tid må det fortelles noe om fremdriftsplanen. Søknaden må også utdype økonomien i prosjektet, og fortelle hvor mye penger det søkes om.

– Har du et prosjekt med fokus på evangelisering i tankene, eller et arrangement som nærmer seg, så ta kontakt. Vi skulle veldig gjerne hatt flere søknader, oppfordrer Kenneth Foss.

Søknader kan sendes til administrasjonsleder Willy Landro på e-post: w.landro@imf.no. Søknadsfristen er 1. mars 2012.

Testamentariske gåver til ImF

ImF har i 2011 fått utbetalt to testamentariske gåver. Den eine var på 180.000 og den andre på 185.000, til saman  365.000,-. – Me er djupt takksame og glade for at menneske ynskjer å tilgodesjå oss på denne måten med livsarva si, seier økonomileiar Ingebrigt S. Sørfonn. Testamentariske gåver er ingen fast budsjettpost for ImF […]

ImF har i 2011 fått utbetalt to testamentariske gåver. Den eine var på 180.000 og den andre på 185.000, til saman  365.000,-.

– Me er djupt takksame og glade for at menneske ynskjer å tilgodesjå oss på denne måten med livsarva si, seier økonomileiar Ingebrigt S. Sørfonn.
Testamentariske gåver er ingen fast budsjettpost for ImF og gåvene kjem difor særs godt med for økonomien sin del.

SAMBÅNDET

Gode tall for GF

I disse dager foregår den endelige evalueringen av GF 2011. Mest gledelig er de økonomiske tallene.

– De foreløpige regnskapstallene viser et underskudd på cirka 6 000, kroner, forteller økonomileder i Indremisjonsforbundet, Ingebrigt S. Sørfonn.

Dette er svært gode tall i forhold til tidligere år. Til sammenligning gikk forrige GF med et underskudd på 420.000, medregnet kollekter og gaver.

– Selv om GF 2009 var et bra arrangement, ble det veldig kostbart. Vi tok med oss erfaringene fra forrige gang inn mot årets arrangement.  Styret var også veldig klare på at det var nødvendig med en forsiktighetslinje uten for dyre investeringer, forteller Sørfonn.

– Har forstått ansvaret
I tillegg gleder organisasjonen seg over gode gavetall. Totalt kom det inn 445.000 i løpet av stevnedagene. Dette tallet inkluderer 121.000 som ble gitt til Asia-Link, og gaver til Finnmarksarbeidet. Totalt går rundt 262.000 til forbundet.
– Under GF-forhandlingene klarte vi på en positiv måte å formidle at medlemmene, misjonsfolket selv, må være med å ta ansvar for organisasjonens økonomi. Det som ble gitt gjennom kollekt og annet viser at folk har forstått dette, mener økonomilederen.

En av grunnene til at Årets GF har mindre utgifter er det tette samarbeidet med bibelskolen.
– Kortere avstand gir lavere utgifter, forklarer han.

I forhold til tidligere år var utgiftene mindre til hall og leie AV-utstyr, i stor grad ble eget utstyr benyttet. Også mesteparten av inntektene fra matsalg og overnatting tilfaller bibelskolen og Fjell-ly leirsted, i stedet for eksterne firma.

Fast på Bildøy?
– En av de tingene som har vært viktig for arrangementskomiteen å evaluere i ettertid, er synergieffekten av det å arrangere GF så tett opp i mot bibelskolen, og det at pengene på en måte forblir i organisasjonen, forteller Anja Ulveseth Heggen, sekretær i arrangementskomiteen.

Flere har ivret for at GF burde arrangeres fast på Bildøy, hvor man etter hvert har opparbeidet seg kompetanse og erfaring på det å arrangere stevner. Andre mener at det ligger for lite sentralt, noe som gjør det vanskelig å mobilisere misjonsfolket.
– Generalforsamlingen i 2013 blir ikke på Bildøy, men med tanke på fremtidige stevner kan det diskuteres, sier Ulveseth Heggen.

– En av fordelene med å bruke Bildøy er at det gjør det lettere for ImF sentralt å gjøre jobben, utdyper hun, og legger til at fasilitetene finnes der.
– Men vi har også muligheter på de andre stedene vi driver arbeid. Tanken bak å variere arrangementssted er å forhindre at det blir for mye arbeid på få ildsjeler, og at disse trenger en pause mellom slagene.

En vei å gå
Sammenlignet med de foregående generalforsamlingene i Molde og Stavanger, var oppmøtet dårligere. Generalsekretær Erik Furnes har tidligere spurt om hjelp til å knekke koden med å lokke misjonsfolket til Bergensregionen. Dette har han fått lite respons på.

– Vi har en vei å gå for å få samlet folket, vedgår Furnes.
– Dette GF var et arbeidsmøte uten de store vedtakene. For noen er sakene en viktig faktor for å møte opp. Andre har tidligere etterlyst mer fokus på det nære arbeidet og muligheter for de gode samtalene. Dette satset vi på i år. Derfor er jeg takknemlig for de som møtte opp, og var med på å gjøre disse dagene så fine, betrakter han.

Selv om det er vanskelig å gjøre alle til lags, har tilbakemeldingene på møteinnholdet vært bra.
– Det var et nærvær av Gud over dagene, og mange har fortalt at de ble berørt. Og dét er tross alt det viktigste, avslutter generalsekretæren.

Nedbemanning i ImF

En person er oppsagt. To andre stillinger blir stående tomme.

– Det er veldig tungt at vi må gå til det skrittet å si opp medarbeidere, men slik økonomien er har vi nå ikke noe valg, sier administrasjonsleder Anja U. Heggen.

To ledige stillinger blir nå stående tomme. Sang- og musikkarbeiderstillingen som ble ledig i vår, blir værende tom. Det samme blir kontormedarbeiderstillingen som ble ledig nå i sommer. I tillegg må nå også en av de andre ved kontoravdelingen slutte i sitt arbeid ved hovedkontoret fra 1. oktober.

Balansekrav
Bakgrunnen for nedbemanningen ligger i Forbundsstyrets krav om et budsjett i balanse for 2012.

– Vi kan ha kontroll på utgiftene, men ikke på inntektene. Når inntektene svikter, må vi gjøre noe med utgiftene, sier Heggen, som skulle ønske de hadde greid å hente inn underskuddet med andre grep enn nedbemanning.
– Vi skulle gjerne vært spart for dette, men vi har nådd en smertegrense der det ikke er noen vei utenom. Selv med disse kuttene er vi ikke helt i balanse, sier hun.

– Hvordan vil dette gå utover tjenestetilbudet fra ImF?
– Vi er nå færre ansatte som må dele på oppgavene i kontoravdelingen. Det blir noe mer jobb på hver av oss, og vi vil spre flere oppgaver på de enkelte avdelingene. Med en viss omstrukturering skal vi greie å opprettholde tilbudet i størst mulig grad – i denne omgang.

Ansettelser i vinter
Nedbemanningen kommer kort tid etter at ImF også styrket økonomi-siden med Ingebrigt S. Sørfonn. Generalsekretær Erik Furnes ser at dette kan virke noe merkelig.

– Vi kom i en situasjon i vinter der vi var nødt til å styrke ressursene på økonomi-siden. ImF er involvert på så mange områder at dette er et område der vi er nødt til å ha tilstrekkelig kompetanse. Når vi da kunne få på plass Ingebrigt i en permanent stilling, kombinert med noen andre oppgaver, var dette svært kjærkomment og nødvendig, sier Furnes.

– På kontorsiden har vi derimot erfart noe endrede behov de siste årene, og vi har sett at dette er den delen av arbeider der vi har mulighet til å nedbemanne.

Første gang
Verken Heggen eller Furnes kjenner til at det tidligere har vært oppsigelser på bakgrunn av økonomi, og de skulle gjerne vært det foruten også nå.
– Jeg har tidligere brukt ordet «kjipt». Dette er noe av det minst kjekke med et lederansvar. Det er smertelig, særlig for den det gjelder og det gjør også noe med kollegiet, sier Furnes.

Også en halv forkynnerstilling står ledig etter at Karl Einar Tvedt har sagt opp sin stilling. Denne skal etter planen fylles igjen.
– Vi arbeider med å finne en løsning for vi ønsker ikke å redusere forkynnertjenesten som er noe av vår primæroppgave, sier Furnes.

Det er per i dag ikke planer om ytterligere reduksjon i stillinger.

Stadig dyrare å driva misjon

Det kosta 8,2 millionar meir å driva ImF i 2010 enn i 2004. I same periode auka gåveinntektene med 1,3 millionar

– Dette er ei kjempestor utfordring, seier Ingebrigt S. Sørfonn når han studerer tala. 14,3 millionar var dei totale driftskostnadane i 2004. I 2010 var dei stige til 22,5. Gåveinntektene vaks tilsvarande frå 4,2 til 5,5 millionar.

Dyr porto
Det er fyrst og fremst dei generelle driftskostnadane som har stige.
– Me har hatt ein nøktern drift alle desse åra, så dette er ikkje tal som skuldast ei stor vekst i verksemda vår, seier Sørfonn og peiker på fleire forhold.
– For eksempel porto, det slår kollosalt ut. Den auka som har vore her er formidabel, Posten er rett og slett dyr, seier Sørfonn.

– Dessutan lever me i eit IT-samfunn. Me er nøydd for å henga med her og væra på plass i ein digital og elektronisk verden. Det kostar å vera ein del av dette, seier han og peikar på den tredje faktoren: reise og opphaldsutgifter.
– Det er kort og godt dyrare å reisa enn det var før. Det merkar me som har ein viktig del av verksemda på reisefot.

Lønnsnivå
Ein siste faktor som drar tala opp, er lønn, men veksten her er heller lågare enn elles i samfunnet.
– Misjonslønene ligg framleis under normalt lønnsnivå i samfunnet. Me har heller ikkje hatt den store veksten i antall årsverk. Eg vil heller sei, me har vore svært tilbakehaldne med å oppretta nye stillingar, seier Sørfonn.

Økonomileiaren er glad for den veksten som har vore i gåveinngangen. Han er takksam for trufaste misjonsvener som støtter arbeidet. Men til tross for dette, gapet mellom utgifter og gåveinntekter vert stadig større.

Gåvevekst
Sørfonn ser tre konsekvensar av denne utviklinga.
– Gåveinntektene må aukast endå meir, også frå nye grupper gjevarar, seier han.
– Dessutan må me konstant vaka over kostnadane og gjere drifta så effektiv som råd er. Me treng å få mest mogleg ut av alle ressursane me har, seier han.

Den tredje moglegheita for å minka gapet, er lågare aktivitet.
– Men det ynskjer eg ikkje. Me opplever at oppgåvene står i kø på alle område. Fleire stadar er dørene opne både for evangeliet og diakonal verksemd. Å trappa ned når samfunnet skrik etter hjelp, vil vera som ein fallitterklæring, seier han.

– Ikkje staten
Økonomileiaren erkjenner at også leiinga i ImF har eit ansvar for gapet som har kome.

– Det kan godt hende me ikkje er flinke nok til å formidla både moglegheiter og behov. Me treng å bli betre på å koma ut med ein ærleg bodskap om korleis situasjonen faktisk er. Me må og verta flink-are til å til å fortelja kvifor me er her og kva oppdraget vårt er, seier Sørfonn.

– Så det er framleis bruk for ImF?
– Ja, så absolutt! I Noreg er me så vant til at samfunnet ordnar opp på dei fleste områder. Misjon er ikkje eit slikt område. Her må me ta ansvar sjølv. Dersom ImF og andre ikkje gjer denne jobben, vert den ikkje gjort.

Ingebrigt Sørfonn blir økonomileiar

Går inn i fast stilling i ImF fra 15. april.

– Det skal bli veldig kjekt. Eg føler meg heime i denne organisasjonen og eg gler meg til nye oppgåver, seier Sørfonn, som går til stillinga med skrekkblanda fryd.

– Det er ei stund sidan eg arbeidde med økonomi på denne måten, så det er litt nytt og spennande, men eg har svært dyktige folk med meg i Edith Molland og resten av staben. Dette var ein sterkt medverkande faktor til at eg svara ja, seier Sørfonn.

Forlenga.
Sørfonn har sidan 1. juni vore tilsett i vikariat i Indremisjonsforbundet. Fyrst som fungerande administrasjonsleiar under fødselspermisjonen til Anja U. Heggen. Sidan nyttår under tittelen seniorkonsulent. At han nå går over i fast stilling, var ikkje planen då han starta i fjor vår.

– Nei, eg var i utgangspunktet innstilt på dette eine året og måtte tenkja meg om ei stund før eg svara ja, seier han. Men det har modnast fram ein tryggleik for at dette er den rette vegen vidare for meg, seier Sørfonn, som røper at det er fleire andre aktuelle jobbar han no seier nei til.

Ingen raske løysningar.
Sørfonn vil i den nye stillinga ha budsjett og rekneskap som sine hovudområdet. Han skal også reisa 20 prosent som forkynnar, samt ha andre oppgåver på huset. I tillegg går inn i leiargruppa til ImF og vil den neste tida arbeide tett saman med generalsekretær Erik Furnes og administrasjonsleiar Anja U. Heggen for å finne ei god fordeling på fleire av arbeidsoppgåvene i ImF-leiinga.

Sørfonn tar til som økonomileiar i ei økonomisk utfordrande tid, men han ser ikkje på seg sjølv som nokon redningsmann som har dei enkle, raske løysningane.

– Mi utfordring og viktigaste oppgåve er å vera i god dialog med folket der ute, ikkje fyrst og fremst for å samla inn pengar, men for å vera nær dei. Indremisjonsforbundet handlar ikkje om eit oss og dei. Det handlar om oss. Å bevara denne nærleiken og oppleving av fellesskap, vert ei viktig oppgåve for meg.

– God løysing.
Sørfonn overtar økonomileiaransvaret etter Edith Molland som etter eige ynskje går tilbake til si forrige stilling som økonomisekretær – slik ho var fram til hausten 2009.

– Edith har gjort ein ansvarsfull og god jobb og har all grunn til å vera stolt over det ansvaret ho har hatt som økonomileiar denne tida. Men då ho i fjor haust signaliserte at ho ville tilbake til den gamle stillinga, valde me å ta dette på alvor. Ingebrigt har allereie bidratt ein god del på dette området, så me er svært glad for den løysinga som no er på plass, seier Erik Furnes.

Han erkjenner at det er utfordrande å utvide staben når økonomien er pressa, men ser likevel dette som ei rett løysing.

– På kort sikt ser me dette i samanheng med planlagte permisjonar hos andre så det gir oss ikkje nye utgifter dette fyrste året, seier Furnes.