Tag Archive for: ansettelser

ImF går mot pluss i 2013

Testamentariske gåver og ledige stillingar bergar økonomien.

– Ja, me går mot eit pluss, men det skulle berre mangle. Noko anna ville vore svært alvorleg, seier generalsekretær Erik Furnes.

For med drøye to millionar i ekstraordinære gåver og sentrale stillingar som personalleiar og økonomileiar ståande tomme det siste halve året, ville det vore sterk grunn til uro dersom tala no var raude. Ved utgongen av november viser derimot tala eit overskot i misjonsrekneskapen på 614.000 kroner. Dette talet er forventa å bli endå større når desembertala har fått med seg momskompensasjonen, og ytterlegare lønnsutgifter er sparte.

Indre konkurranse.
Men til tross for positive tal – utan dei ekstraordinære inntektene og innsparingane, ville året vore vondt å dra i land. Gåveaksjonane syner ingen vekst og ligg alle bak budsjettet.

– Dersom gåvene ligg på same nivå som året før, er det i realiteten ein nedgang, for utgiftene våre har normalt sett gått noko opp på grunn av prisvekst i samfunnet, seier Furnes.

Midt i nedgongen gler han seg samstundes over gode gåvetal for Bibelskulen.

– Det er oppmuntrande å sjå at folket tar ansvar for Bibelskulen. Det er store midlar som no er lova dei neste fem åra. Men me må erkjenne at det fortsatt er mykje å gå på, for det er eit kjempestort løft som no må tas. Det er langt igjen til målet, og me spør oss jo også om den manglande veksten hos oss, kan skuldast at fleire gir til skulen.

Halvparten betaler.
Ein annan sviktande inntektspost er den frivillige kontingenten for Sambåndet. Berre halvparten av Sambåndet og dei integrerte krinsblada sine lesarar, brukar giroen som følgjer med.

– Sambåndet er ein viktig «predikant» for oss, og me får mykje god tilbakemelding på innhald og kvalitet. Då ville det vore ei stor hjelp dersom fleire hadde vald å betala for produktet, seier Furnes.

Konsekvensen av dei negative tala er at budsjettet for 2014 må leggjast endå meir nøkternt. Det skjer i ein fase der ImF snakkar med fleire unge menneske som kjenner på kallet til ei teneste i misjonen.

– Det skjer mykje gledeleg, både i lagsarbeidet, og ikkje minst på skulane våre. Forbundsstyret har vore tydelege på at dei ynskjer å styrke forkynnartenesta. Når unge menneske bankar på og vil inn i denne, er det sårt når økonomien set grenser for oss, seier Furnes.

Økonomileiar.
Men midt i mykje som er krevjande, gler Furnes seg over at ny økonomileiar no er tilsett.

– Me har dyktige folk i dag som fører god kontroll med pengar ut og inn, men me maktar ikkje å vere på offensiven. Me har ikkje hatt ressursar til å innta nytt land eller arbeida målretta med til dømes gjevaraksjonar. Her er det ein fare for å spara seg til fant, seier Furnes.

Blir ny sjef i Si-REISER

Aud Kindervåg Halsne (51) frå Skartveit i Finnøy kommune blir ny dagleg leiar i Si-REISER frå 1. februar neste år.

– Styret i Si-REISER er trygge på at vi har funne ei god løysing, seier styreleiar Rolf Kjøde.

Si-REISER er den største turoperatøren i kristen regi i Norge

Styreleiaren peikar på at Aud Kindervåg Halsne er godt kjent med Si-REISER etter ti år som reiseleiar, og ho har også vore med i arbeidet med turutvikling og programlegging. Styret meiner det er ein viktig føresetnad for å jobbe godt med den heilt avgjerande og store gruppa av reiseleiarar og turpredikantar.

– Ho brenn for den visjonen som selskapet har om å skape kristne feriereiser. Ho har klare og gode tankar om vidare utvikling av Si-REISER mot nye kundegrupper, samtidig som ho kjenner den eksisterande kundegruppa svært godt og vil arbeide hardt for at dei skal kjenne igjen selskapets profil og identifisere seg med det. Aud Kindervåg Halsne har kjennskap til ei god breidde i kristen-Norge og vil såleis ha godt grunnlag for å arbeide vidare med den stadig pågåande fornyinga av reiseleiarkorpset, seier Kjøde og held fram:

– Aud har særs gode leiareigenskapar med stor erfaring frå personalarbeid. Ho har hatt ulike leiarstillingar både i skole og barnehage og i kommuneadministrasjonen.

Av utdanning er Aud Kindervåg Halsne førskolelærar med fordjuping i administrasjon og leiing og vidareutdanning i spesialpedagogikk. Ho er gift med Johan Halsne, som er forkynnar i ImF.

Styreleiar Rolf Kjøde opplyser til sambåndet.no at Kurt Andre Henriksen, som har vore konstituert som dagleg leiar det siste året, går tilbake til den stillinga han hadde permisjon frå, som administrasjonsleiar i Si-REISER.

 

Bygger kretsen på ny

Asle Hetlebakke er konstituert som kretsleder for Nordhordland Indremisjon (Nhi) fra 1. januar til 1. juni 2014.

Kretsstyret gjorde vedtak om dette 30. september, opplyser kretsformann Ottar Dalseid i Nhi til sambåndet.no. Det er ikke første gang Hetlebakke bekler denne stillingen. Bakgrunnen nå er at nåværende kretsleder, Glenn Nord-Varhaug, som kjent er ansatt som forsamlingsleder i Bergens Indremisjon fra 1. januar. Asle Hetlebakke har vært Nord-Varhaugs nestkommanderende. Samtidig er det klart at nåværende barnekonsulent i Nhi, Bjarte Vesetvik, slutter 1. juni for å bli barne- og familieleder i ImF-UNG fra 15. juni 2014. Kontorfullmektig Kari Skår slutter fra 20. april.

– Tenke nytt

 Konstitueringen gir kretsstyret mer tid og ro til å ta en grundig gjennomgang av hvordan kretsen er administrert og se om det er behov for endringer, sier Dalseid.

 Hva legger du i det?

 Samtidig som jeg synes det er vemodig med de som forlater oss, ser vi muligheten til å skape et nytt Nhi. Da må vi tenke helt nytt, og jeg er optimist. Vi har veldig mange unge som er med i arbeidet i kretsen, og generelt sett har vi jo ingen grunn til å være noe annet i denne «bransjen», sier Dalseid.

 Må ha effektiv administrasjon

De tre stillingene som kretsleder (100 prosent), barnekonsulent (100 prosent) og ungdomskonsulent (80-100 prosent) vil etter alt å dømme bli beholdt. Soveig Hosøy vikarierer i sistnevnte stilling i dag. Til de to sistnevnte stillingene har det ligget mye leirarbeid på Raknestundet, og det skal de ifølge Dalseid fortsatt gjøre.

 Det som er viktig for meg, er at personene som har disse stillingene, får rom for å komme ut og treffe lokalforeninger og folk ellers. Vi må ha en effektiv og dyktig administrasjon som også kan avlaste disse tre for en del administrative oppgaver. Da må vi eventuelt ha en annen person til å ta seg av disse oppgavene, sier Dalseid, som heller ikke er fremmed for å sette ut en del oppgaver, slik de i dag gjør med regnskapsfunksjonen.

Ingen navn ennå

Det er satt ned en komite i styret som skal jobbe med en arbeidsform for Nhi fram til neste styremøte 11. november.

 Når vi har det på plass, vil vi se på hvilke mennesketyper vi trenger og gå aktivt ut. Vi har altså ingen konkrete navn vi arbeider med ennå. Men styret jobber veldig konstruktivt, og målet mitt er at vi har folk i stillingene innen årsmøtet vårt 1. juni,  sier Ottar Dalseid.

 

Gunnar Ferstad ansatt som rektor på Bildøy

Gunnar Ferstad er ansatt som rektor ved Bildøy bibelskole fra 1. august 2014. Han er fra før ansatt som bibellærer ved skolen fra 1. januar 2014.

Gunnar Ferstad er i dag forsamlingsleder i Bergens Indremisjon. Personalet på Bibelskolen ble orientert om ansettelsen på morgenmøtet i dag.

– Det var en enstemmig ansettelse i styret for bibelskolen og en enstemmig anbefaling fra styret for skoleeier Indremisjonsforbundet (ImF), sier leder for bibelskolestyret, Knut Fr. Sørheim, og fortsetter:

– Gunnar Ferstad var en av de første som var i tankene våre da rektorstillingen ble ledig. Men først etter gjentatt kontakt og samtaler ble det klart at han var åpen for å gå inn i denne oppgaven som vi tror han har store forutsetninger for å fylle på en god måte. Særlig tenker vi på hans lederstil og pedagogiske egenskaper.

Konstituert
24. juni i år ble det gjort kjent at personalleder i ImF, Aud Karin Kjølvik, hadde svart ja til å bli konstituert som rektor ved bibelskolen for skoleåret 2013/14. Stillingen som rektor har et særskilt hyrde- og læreansvar og er derfor i ImF forbeholdt menn hva fast ansettelse angår. Samtidig som styret understreket at Kjølvik hadde deres fulle tillit, var det derfor klart at arbeidet med å finne permanent rektor ville fortsette.

– Hva tenker du om at det i et halvt år vil være en konstituert rektor samtidig med at den som skal bli permanent rektor, er lærer ved skolen?

Avklart
– Det var avklart allerede før Aud Karin Kjølvik ble konstituert at en slik situasjon kunne oppstå. Både Kjølvik og Ferstad har vært innforstått med at det kunne bli slik. Jeg tror at både styret, personalet og de to selv er så bevisst på dette at det ikke blir noe problem. Det er hun som er rektor fram til 31. juli neste år, understreker Sørheim overfor Sambåndet.

På spørsmål om hvorfor Ferstad ble ansatt som rektor så lang tid i forveien, svarer Sørheim:

– Prosessen med å rekruttere Roald Kvams etterfølger startet ved påsketider i år. Da det gikk mot slutten av skoleåret uten at en person var på plass, var det viktig for oss å ha en løsning for skoleåret 2013/14 klar. Samtidig skulle vi fortsette prosessen med å finne permanent rektor, og når vi nå fikk en avklaring fra en ønsket kandidat, var det unaturlig å vente med ansettelsen.

Hele året
Sørheim mener fortsatt at det var fornuftig å konstituere Aud Karin Kjølvik for hele inneværende skoleår:

– Det er krevende både å lede en skole bare et halvt år og å ta over etter halvgått løp. Å tenke helt skoleår gir bedre arbeidsro og stabilitet på alle måter. Derfor var det et ønske fra både konstituert rektor og vår aktuelle kandidat å gjøre det slik, sier Sørheim.

Lederen for bibelskolestyret er glad for at rektorspørsmålet nå er løst:

– Gunnar Ferstad har sterke egenskaper både som leder og person.

Ledergruppe
Sørheim påpeker at de totale oppgavene ved skoleledelse i dag er så omfattende at det sprenger rammene for hva én person kan fylle.

– I tråd med de løftene vi har gitt Gunnar Ferstad, skal det arbeides med å sette sammen en ledergruppe som sammen med rektor kan fylle behovene for skolefaglig, administrativ, personalmessig og økonomisk ledelse, opplyser Knut Fr. Sørheim.

Lang prosess
Gunnar Ferstad sier at han har vært gjennom en lang prosess med tanke på å bli rektor:

– Den har gått fra å være utenkelig til det å nærme seg at dette kanskje kunne være veien videre likevel. Jeg har søkt råd og hatt lange samtaler med sentrale folk i organisasjonen, og skolestyret har gjort en jobb med hva de kan forvente av meg, sier Ferstad.

Den påtroppende bibellæreren og rektoren sier at han selv har fått mye fra det som den gang het Bibelskolen i Bergen (nå Bildøy bibelskole), og at tiden nå var inne for å komme tilbake på en annen måte. Han har allerede startet som timelærer et par timer i uka denne høsten.

– Jeg kjenner at jeg har god motivasjon for å ta fatt på oppgaven som leder for skolen. Som rektor vil jeg få en sentral rolle som tilrettelegger for resten av personalet og være et av ansiktene utad for å styrke skolens posisjon i elevrekruttering og blant misjonsfolket. Det er en svær oppgave jeg går til, men tilliten fra skolestyret og forbundsstyret gir meg en trygghet. Det rent skolefaglige må jeg jobbe meg inn i, og det må kompletteres i lederteamet, sier Ferstad.

God dialog
Gunnar Ferstad sier Aud Karin Kjølvik og han selv har god dialog om rollefordelingen det første halve året:

– Hun er rektor fram til 31. juli 2014, og jeg vil være tydelig på det og støtte henne som leder. Jeg skal få gå langs med og observere, lytte og lære, sier Ferstad.

Noe av Gunnar Ferstads drøm for den nye stillingen er å kunne sende studentene videre med frimodig Bibel-tillit og ekte Jesus-begeistring.

 

Får hyrdeansvaret på bibelskolen

Forbundsstyret tilrår at Knut Sørheim møter i stedet for bibelskolerektoren i Hyrderådet i ImF.

Aud Karin Kjølvik er som kjent konstituert som rektor ved Bildøy bibelskole for kommende skoleår. Dette er en av stillingene som i ImF er forbeholdt menn på grunn av hyrdefunksjonen som følger stillingen. Knut Sørheim, som er leder for bibelskolestyret, har tidligere opplyst at hyrdeansvaret derfor ville bli flyttet kommende skoleår.

Da det forrige forbundsstyret hadde sitt siste møte, onsdag 24. juli, kom styret med det rådet at lederen for bibelskolestyret skulle møte i hyrderådet i rektors sted. Knut Sørheim var en av de to som gikk ut av forbundsstyret på årets generalforsamling og ville derfor normalt ikke kunne ha tatt sete i hyrderådet.

– Tanken er at dette skal skje i nært samarbeid med rektor og staben ved skolen, og at det skal være dialog i mellom oss, sier Sørheim til sambåndet.no.

Sørheim presiserer at bibelskolestyret først må behandle rådet fra forbundsstyret. Ettersom første ordinære møte ikke er før i september, vil dette skje på et telefonmøte.

– Rådet ligner imidlertid på den tanken bibelskolestyret selv fremmet på sist møte, med den forskjell at styret for bibelskolen så for seg at en av lærerne også kunne være en del av hyrdefunksjonen. Dette gikk ikke forbundsstyret inn for i sitt råd, og det må bibelskolestyret ta stilling til, sier Knut Sørheim.

På det nyvalgte forbundsstyrets første møte, lørdag 27. juli, ble hyrderådet konstituert: Det skal bestå av forbundsstyreformann Sverre Dag Ljønes, som ble gjenvalgt av generalforsamlingen torsdag 25. juli, Reidar Røyland, som forbundsstyret selv gjenvalgte som nestformann, Arne Lindekleiv fra forbundsstyret, Knut Sørheim og generalsekretær Erik Furnes i ImF.

Kvinne skal lede Samskipnaden

Marit Hårklau Ådnanes er ansatt i fast stilling som daglig leder for Indremisjonssamskipnaden (IMS).

Ådnanes er i dag barne- og ungdomssekretær i IMS.

– Jeg gleder meg, selv om jeg ikke tenkte til å begynne med at det var dette jeg skulle gjøre, sier den nye daglige lederen til sambåndet.no.

Første kvinne

Det er første gang en kvinne skal lede IMS. Styreleder Edmund Thormodsæter i IMS opplyser at vedtaket i styret mandag 8. juli var enstemmig.

– Vi oppretter et hyrderåd som skal ta seg av hyrdefunksjonen som normalt ligger til stillingen som daglig leder, sier Thormodsæter.

Nettopp på grunn av denne funksjonen har styret lett etter en mann til å etterfølge Svein Bjarne Aase.

– Til sammen har vi holdt på i om lag et år, og etter hvert hadde vi ikke flere å spørre, sier Thormodsæter.

Dyktig

Rekrutteringsselskapet Human ble koblet inn, og det var deres folk som tok kontakt med Marit H. Ådnanes.

– Marit har jobbet i IMS i seks-sju år og kjenner organisasjonen godt. Hun er en dyktig dame med et godt skussmål, og vi tror hun blir en god leder, sier Thormodsæter.

Styrelederen var tirsdag i ferd med å orientere de ansatte og hadde ikke fått negative reaksjoner da sambåndet.no snakket med ham.

– Med opprettelsen av hyrderådet føler vi oss på trygg grunn, og vi er glad for å ha en daglig leder på plass, sier Edmund Thormodsæter.

Ifølge styrelederen har ikke konstitueringen av en kvinne – Aud Karin Kjølvik- som rektor for Bildøy Bibelskole hatt noe å si for avgjørelsen.

– Prosessen med Marit var i gang lenge før det, og jeg visste ikke noe om Kjølvik før jeg leste om det i mediene, sier Thormodsæter.

Forberedt

Selv er Marit H. Ådnanes forberedt på at det kan komme reaksjoner:

– Jeg er generelt ydmyk med tanke på å gå inn i denne stillingen – uten å fokusere for mye på kjønn, sier Ådnanes, som også viser til opprettelsen av hyrderådet.

-Samtidig er det slik at mange av oppgavene blir lik de jeg har hatt som barne- og ungdomssekretær, sier hun.

Den nye daglige lederen forteller at hun fikk spørsmålet offisielt for to og en halv uke siden, men at prosessen startet noe tidligere.

– Jeg har grublet og tenkt. Jeg har det veldig bra i ungdomsarbeidet og skal fortsette litt med det også i den nye jobben, sier hun.

Da stillingen ble lyst ut i mars, ble hun oppfordret av noen misjonsfolk om å søke, men gjorde det ikke.

– Det var først ut i mai måned at tankeprosessen begynte, forteller hun.

På spørsmål om det har betydning for henne at Aud Karin Kjølvik skal lede Bibelskolen som første kvinne kommende skoleår, må Ådnanes smile litt.

-Styrke og støtte

– Aud Karin er min mentor, så slik sett var jo dette litt morsomt. Jeg har vært i kontakt med henne etter at hun sa ja til jobben, og jeg føler det som en styrke og støtte at vi er to kvinner, sier Marit H. Ådnanes.

Ådnanes har nettopp startet sommerferien, og det er ikke avklart om hun tiltrer sin nye stilling 1. august eller først 1. september.

 

 

 

 

Aud Karin Kjølvik konstituert som rektor

Aud Karin Kjølvik er konstituert som rektor ved Bildøy Bibelskole for skoleåret 2013/14.

Kjølvik (50) er til vanlig personalleder i Indremisjonsforbundet (ImF). Hun overtar etter Roald Kvam.

– Det har vært en krevende utfordring å finne den rette arvtaker til rektorstillingen ved Bibelskolen, og vi er ennå ikke i mål når det gjelder fast tilsetting. Men vi kan nå med stor glede melde at Aud Karin Kjølvik har sagt ja til å være konstituert i stillingen fra 1. august i år til 31. juli 2014, sier leder for bibelskolestyret, Knut Fr. Sørheim.

– Med henne i rektorstillingen vet vi at både personalet og kommende studenter vil være under en god ledelse, fortsetter Sørheim.

Enstemmig

Styrelederen understreker at ansettelsen av Aud Karin Kjølvik har enstemmig støtte i både styret for Indremisjonsforbundet, som eier skolen, og bibelskolestyret.

– Arbeidet med å finne permanent arvtaker vil selvsagt fortsette for fullt, men dette gir oss også betydelig bedre tid til å finne den rette personen til å lede skolen de neste årene, framholder Sørheim.

Generalsekretær Erik Furnes i ImF viser til at Aud Karin Kjølvik har lang fartstid som forkynner og leder i ImF, og at hun også i mange år har vært ansatt ved Bibelskolen som lærer og mentor for studentene.

– Det er derfor en kvinne med mye erfaring og stor tillit som nå tar på seg rektorjobben for en periode, sier Furnes.

Første kvinne

Bildøy Bibelskole har røtter tilbake til emissærskolen i Bergen i 1888 og er dermed den eldste bibelskolen i landet. Det er første gang i denne lange historien at en kvinne tar sete som rektor.

– I spørsmålet om tjenestedeling er det fortsatt slik at rektor ved Bibelskolen er en av stillingene i organisasjonen som en ser har et særskilt hyrde- og læreansvar, men en vil ikke presse dette synet ved fravær og konstituering. Det er derfor et samlet ImF-styre og skolestyre som stiller seg fullt og helt bak Kjølvik, og er takknemlig for at skolen også kommende høst får en solid ledelse, understreker Furnes.

– Uventet 

Aud Karin Kjølvik selv sier at spørsmålet om å bli konstituert som rektor kom uventet.

– Det er en utfordring som er både skremmende og spennende. Jeg har vært glad i skolen siden jeg gikk der selv, og jeg opplever den som et fantastisk sted med dyktige medarbeidere som jeg ser fram til å jobbe sammen med.

Kjølvik ønsker ikke å gjøre noe poeng ut av at hun er første kvinne i rektorstolen.

– Jeg opplever det som en stor tillit og tenker at jeg har svart på et spørsmål som jeg fikk. Jeg er avhengig av gode medarbeidere og Guds hjelp for å utføre oppgavene, sier Aud Karin Kjølvik.

Høsten 2013 vil 91 studenter ta til ved Bildøy Bibelskole, et antall som oppfyller skolens budsjettmål og som skolens ledelse er godt fornøyd med. Skolebygningene er under oppgradering i et vedlikeholdsprosjekt med en ramme på 20 millioner kroner.

 

Roald Kvam slutter som rektor

Blir forsamlingsleder i Tremorkirken i full stilling.

Denne pressemeldingen ble sendt ut fredag ettermiddag:

Rektor ved Bildøy Bibelskole, Roald Kvam, har sagt ja til et kall fra Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) om å bli forsamlingsleder i Tremorkirken i 100% stilling fra høsten 2013. Dette har som konsekvens at Kvam vil si opp sin stilling som rektor ved Bildøy Bibelskole, en stilling han har hatt siden 2010.

NLM er glad for å kunne ønske Roald Kvam velkommen som forsamlingsleder i vår forsamling Tremorkirken på Sotra. Kvam er en solid forkynner og bibellærer med engasjement for misjon. Han vil inngå i et lederteam sammen med Roger Skoge, et team han allerede har vært del av siden 2011. Både forsamlingen lokalt og NLM vil uttrykke stor takknemlighet for at Kvam vil være en del av vårt arbeidsfellesskap.

For ImF vil dette bety at vi mister en dyktig rektor og leder ved en av våre viktigste institusjoner. Samtidig anerkjenner vi at Roald Kvam gjennom sitt engasjement inn mot Tremorkirken det siste halvannet år har opplevd en ny berikelse over sin tjeneste, og respekterer at han nå vil bruke all sin energi inn mot dette. Samtidig ønsker ImF å finne samarbeidsformer videre som gjør at vi kan dra nytte av Kvams erfaring og kompetanse, både inn mot Bibelskolen og ImF generelt.

Harald Berge Breistein, regionleder Norsk Luthersk Misjonssamband, Region Vest
Knut Sørheim, styreformann Bildøy Bibelskole
Erik Furnes, generalsekretær ImF.

 

Essay fra ateist på trykk i Sambåndet

– Ved å lytte til stemmer utenfra, kan vi lære mye om hvem vi selv er, sier medieleder Petter Olsen.

Artikkelen  ble først publisert midt i julefreden på aftenposten.no, og den vakte stort engasjement. I løpet av kort tid fikk den mer enn 100.000 treff, og aktiviteten i kommentarfeltet var stort. «Den skjulte minoriteten» var navnet, og den handlet om konservative kristne i Norge. Forfatteren Bjørn Stærk var en gang aktiv i Frikirken, nå regner han seg som ateist.

I årets første utgave av Sambåndet som er i postkassen disse dager, gjengis essayet i sin helhet (etter avtale med Aftenposten og Stærk). Det ble tidenes lengste temastoff og strekker seg over 11 sider i bladet.

LES MER: – Derfor trykket vi denne kronikken

Nå håper den nye medielederen Petter Olsen at essayet kan skape engasjement og samtale også i ImF sine kretser.

– Jeg liker å kalle dette «å føre inn stemmer utenfra». Det er noe jeg har lyst vi skal gjøre mer av. Vi har godt av å lytte til hva andre måtte mene om oss, sier den ferske medielederen.

Historien som nå trykkes, er også en personlig historie – en sterk fortelling om en manns reise i ulike miljø.

– Det er det andre jeg ønsker mer av i Sambåndet: sterke historier som berører oss og treffer hjerterøttene.

Han har likevel ingen tanker om å revolusjonere organisasjonsbladet.

– Men det jeg håper vi kan bli enda bedre på, er å skille mellom papirproduktet og digitale medier som sambåndet.no. Dette skal ikke være kopier av hverandre, men hver av dem skal ha sin egenart, sier han.

LES MER: Erik Furnes: – Vegen fra kristen tro til ateisme

Et tredje ønske er større engasjement og bedre kontakt med leserne.

– Vi må ha en tovegskommunikasjon. Jeg ønsker for min del å skrive flere kommentarer både i bladet og på nett, og så ønsker vi oss tilbakemeldinger fra leserne, sier Petter Olsen.

Nå håper han Stærk sitt essay kan være en god mulighet til å lokke fram dette engasjement.

– Har du meninger om det som står eller at vi har trykket artikkelen, så meld det til oss, oppfordrer han.

LES MER: 

Ansatt i prosjektstilling

Rune Sæther er ansatt i en 20 % prosjektstilling for å drive arbeidet med den nye folkehøgskolen for 16-åringer fremover.

Sæther jobber i dag som lærer på Romedal ungdomsskole utenfor Hamar, men har tidligere jobbet to år på Høgtun Folkehøgskole.

– Det var der jeg virkelig fikk øynene opp for denne typen skole og hva det kan bety. Det å få jobbe blant ungdommer på denne måten er helt fantastisk. Kombinasjonen av faglig og sosialpedagogisk arbeid og den åndelige delen gjør dette til en utfordrende, men fantastisk skolehverdag som mange flere burde få oppleve.

36-åringen sitter som nestleder i regionsstyret i NLM, region Øst, og har studert 5,5 år ved NLA og har blant annet en bachelor i spesialpedagogikk og bacheloroppgave i skoleledelse. Det er denne ballasten han nå tar med seg inn i nye oppgaver.

– Jeg håper og tror at jeg får med meg en gjeng engasjerte mennesker som brenner for ideen med folkehøgskole, og også en type skole som først og fremst retter seg mot 16-åringer og avhoppere fra videregående. Fremover blir det spennende å se mer på linjevalg, og hva lokalsamfunnet kan ha å tilby av spennende utfordringer inn i en slik skole.

– Det som først og fremst blir gruppens jobb, er å arbeide frem en god søknad som kan sendes inn til myndighetene og overbevise dem om at det faktisk er behov for en slik skole. Her trengs det å kjenne de rette folkene, en dose kløkt, en gjennomført god søknad og masse bønn.

– Det er min oppfordring til alle som leser dette; bli med oss i bønn! Jeg håper misjonsfolket kan støtte og be for oss i arbeidet med å utarbeide søknaden, sette oss i kontakt med de rette folkene og be for styresmaktene skal se at dette er liv laga. Det har vi stor tro for!

Nedbemanning i ImF

En person er oppsagt. To andre stillinger blir stående tomme.

– Det er veldig tungt at vi må gå til det skrittet å si opp medarbeidere, men slik økonomien er har vi nå ikke noe valg, sier administrasjonsleder Anja U. Heggen.

To ledige stillinger blir nå stående tomme. Sang- og musikkarbeiderstillingen som ble ledig i vår, blir værende tom. Det samme blir kontormedarbeiderstillingen som ble ledig nå i sommer. I tillegg må nå også en av de andre ved kontoravdelingen slutte i sitt arbeid ved hovedkontoret fra 1. oktober.

Balansekrav
Bakgrunnen for nedbemanningen ligger i Forbundsstyrets krav om et budsjett i balanse for 2012.

– Vi kan ha kontroll på utgiftene, men ikke på inntektene. Når inntektene svikter, må vi gjøre noe med utgiftene, sier Heggen, som skulle ønske de hadde greid å hente inn underskuddet med andre grep enn nedbemanning.
– Vi skulle gjerne vært spart for dette, men vi har nådd en smertegrense der det ikke er noen vei utenom. Selv med disse kuttene er vi ikke helt i balanse, sier hun.

– Hvordan vil dette gå utover tjenestetilbudet fra ImF?
– Vi er nå færre ansatte som må dele på oppgavene i kontoravdelingen. Det blir noe mer jobb på hver av oss, og vi vil spre flere oppgaver på de enkelte avdelingene. Med en viss omstrukturering skal vi greie å opprettholde tilbudet i størst mulig grad – i denne omgang.

Ansettelser i vinter
Nedbemanningen kommer kort tid etter at ImF også styrket økonomi-siden med Ingebrigt S. Sørfonn. Generalsekretær Erik Furnes ser at dette kan virke noe merkelig.

– Vi kom i en situasjon i vinter der vi var nødt til å styrke ressursene på økonomi-siden. ImF er involvert på så mange områder at dette er et område der vi er nødt til å ha tilstrekkelig kompetanse. Når vi da kunne få på plass Ingebrigt i en permanent stilling, kombinert med noen andre oppgaver, var dette svært kjærkomment og nødvendig, sier Furnes.

– På kontorsiden har vi derimot erfart noe endrede behov de siste årene, og vi har sett at dette er den delen av arbeider der vi har mulighet til å nedbemanne.

Første gang
Verken Heggen eller Furnes kjenner til at det tidligere har vært oppsigelser på bakgrunn av økonomi, og de skulle gjerne vært det foruten også nå.
– Jeg har tidligere brukt ordet «kjipt». Dette er noe av det minst kjekke med et lederansvar. Det er smertelig, særlig for den det gjelder og det gjør også noe med kollegiet, sier Furnes.

Også en halv forkynnerstilling står ledig etter at Karl Einar Tvedt har sagt opp sin stilling. Denne skal etter planen fylles igjen.
– Vi arbeider med å finne en løsning for vi ønsker ikke å redusere forkynnertjenesten som er noe av vår primæroppgave, sier Furnes.

Det er per i dag ikke planer om ytterligere reduksjon i stillinger.