Innlegg

NYBYGG: Skolebygget er planlagt i to etasjer. Tegning: Tysseland Arkitektur AS

Ja til ny ungdomsskole for Danielsen på Vea

Kommunestyret i Karmøy vedtok mandag kveld reguleringsplanen for et nytt skolebygg for Danielsen ungdomsskole Karmøy på Vea.

Avstemningen fant sted ved 22.30-tiden mandag kveld. 31 kommunestyrerepresentanter stemte ja til reguleringsplanen, mens 14 var imot.

– Dette er en stor og en gledens dag! Flagget går til topps i morgen, sier rektor Jostein Skartveit til sambåndet.no like før kl. 23 mandag kveld. Han hadde da fulgt debatten i kommunestyret digitalt. 

Tomta, som Sambåndet tidligere har omtalt, ligger i et område på Vea kalt Sletta. Nye Danielsen ungdomsskole Karmøy (DUK) vil være plassert mellom Karmøy fiskerimuseum i nord og Storhall Karmøy i sør. Det er om lag 900 meter nordøst for dagens midlertidige og leide lokaler, som ligger i et industriområde. Skolen har i dag 170 elever og ca. 20 årsverk. 

Reguleringsplanen ble vedtatt med seks mot tre stemmer (to fra Ap og én fra MDG) i hovedutvalg teknisk og miljø 16. februar. Planen legger til rette for en ungdomsskole i to etasjer med tre parallellklasser for inntil 270 elever og ca. 26 årsverk. Første fase er to parallellklasser med inntil 180 elever.

Ga dispensasjon

– Jeg er veldig glad for at vi i kveld fikk flertall for denne viktige reguleringsplanen for Danielsen ungdomsskole Karmøy, sier kommunestyrerepresentant for Høyre, Dag Inge Aarhus, til sambåndet.no.

I 2013 var han med på å legge til rette for etableringen av skolen i de nåværende lokalene.

– Den gang måtte vi gi en dispensasjon for å la skolen etablere seg i et passende bygg i et industriområde. Det var ikke rett fram, men det var flere fordeler enn ulemper, slik at flertallet kunne si ja. Danielsen fikk etter det etablert skolen på rekordtid og har utnyttet bygget på en veldig god måte. Nå vil de endelig få mulighet til å bygge en fullverdig skole som vil gi et enda bedre tilbud til elever og ansatte, og derfor var det ikke vanskelig å si ja til denne reguleringsplanen, framholder Aarhus og fortsetter:

– Jeg vil og benytte anledningen til å berømme rektor Jostein Skartveit og drivkreftene han har rundt seg, for både profesjonalitet og gjennomføringskraft både ved skoleetableringen og nå når de tar skrittet videre og bygger egen skole. Jeg ser frem til åpningen.

Fortau

Den viktigeste atkomstvegen for mye trafikanter vil være Slettavegen, og dette har vært en sentral del av saken. Kommuneadministrasjonen stilte i oppstartsmøtet krav om opparbeidelse av gang- og sykkelveg ti tillegg til tidligere innregulerte busskur. Underveis i planprosessen kom rådmannen til at dette ikke var realistisk.

– En grov kostnadskalkyle viser at disse kravene vil koste minimum 10 millioner kroner. Skolen er ikke den utløsende faktoren, og det er ingen større utbygginger igjen som kan forsvare en slik kostnad, konstaterer rådmannen i saksutredningen. 

I stedet har kommuneadministrasjonen og utbygger kommet fram til et «omforent forslag» som rådmannen mener vil ivareta de myke trafikantene på en god måte. Det innebærer at dagens fortau blir utvidet til 2,5 meter fra dagens bredde på mellom 1,9 og 2 meter. 

Mange friskoleelever

Rådmannen er også inne på forholdet til Åkra ungdomsskole noen kilometer lengre sør. Da DUH ble etablert i dagens lokaler i 2013, førte det til at «et tilsvarende antall elever» forsvant fra Åkra ungdomsskole. Reviderte elevtallsprognoser som inkluderer 180 elever i DUK på Vea, viser en stor overkapasitet på offentlige Åkra ungdomsskole framover. Det er uheldig, konstaterer rådmannen og utdyper:

– Skulle DUK bygge ytterligere ut, for å ta imot opptil 270 elever, betyr det i praksis at de offentlige ungdomsskolene mister elever, påpeker rådmannen.

Ifølge saksutredningen er det i Karmøy kommune allerede dobbelt så stor andel friskoleelever som i landet for øvrig.       

FASADER: Disse foreløpige tegningene fra Tysseland Arkitektur AS viser hvordan skolebygget kan bli utvendig. Men ingenting er bestemt ennå.

Slik kan ny Karmøy-skole bli

Egill Danielsen Stiftelse har nå sendt inn planforslag for en tre parallellers ungdomsskole på Karmøy som totalt skal romme 270 elever og ca. 26 årsverk.

Danielsen ungdomsskole Karmøy (DUK) startet høsten 2013 og har i dag 150–160 elever og ca. 20 årsverk. Skolen holder til i leide lokaler ved Veakrossen på Karmøy. Midlertidig brukstillatelse i dagens bygg varer til 2021. Planforslaget som ble sendt til Karmøy kommune i desember, viser to byggetrinn, der første faste gir en skole med to paralleller og maksimum 180 elever.

Tomta, som Sambåndet tidligere har omtalt, ligger på et område i Veavågen kalt Sletta. Skolen vil bli liggende mellom Karmøy fiskerimuseum i nord og Storhall Karmøy i sør, om lag 900 meter nordøst for dagens midlertidige lokaler. Arealet blir på 17,5–18,5 dekar. Planforslaget legger opp til et grønt belte mot sjøen langs nordøst-siden av skolen slik at området blir sikret for allmennheten.

Sambruk

Egill Danielsen Stiftelse (EDS) har inngått avtale med Storhall Karmøy AS om at skolen får låne garderobe og idrettshall. Også parkerings- og adkomstområdet skal deles med storhallen. Hallen inneholder fotballbane, flerbrukshall, klatrevegg, squashbane og treningssenter. Det er også kafé og møterom der. Norconsult AS i Haugesund, som har ført planforslaget i pennen, mener at skolen også kan bli en ressurs for Storhallen, som for eksempel overnattingskapasitet i forbindelse med turneringer og samlinger over flere dager.

Norconsult AS har blant annet også omtalt en tomt på Sørbø, lengre vest, der det en tid var på tale å bygge skolen. Firmaet påpeker at dette ville kunne åpnet for sambruk med det planlagte nye bedehuset til Vea bedehusforsamling «dersom bygget planlegges for dette». Men planforslaget påpeker at det er lite sannsynlig at det bygges gymsal i et slikt bygg. Dessuten ville skolen her ha ligget «ganske isolert fra Vea sentrum» (500–600 meter).

Nærmeste offentlige ungdomsskole er Stange ungdomsskole (5 km) og Åkra ungdomsskole (4,7 km). Norconsult mener skolen kan dekke området Ferkingstad/Ådland i sør til Bygnes og Sund i nord innenfor en «sykkelavstand» på 30 minutter.

Vei

Et viktig tema i planarbeidet vil være standard for adkomstvegen til skolen – Slettavegen. Norconsult har beregnet at skolen i fase 1 bare vil utgjøre 4,3 prosent av biltrafikken på Slettavegen. I fase 2 vil skolens andel øke til 5 prosent. Det baserer seg på at 80 prosent av de ansatte kjører bil, og at 16 prosent av elevene blir kjørt til skolen av foreIdre. I dag er veien 5 meter bred. I nord er det et fortau med bredde mellom 1,5 og 1,8 meter. Planforslaget legger opp til å beholde veibredden. Nord for vegen er det regulert inn en 1 meter bred rabatt og en gang- og sykkelveg på 3 meters bredde.

– Det er urimelig at EDS skal få et rekkefølgekrav som kan medføre at skolen pålegges å bekoste hele oppgraderingen av fortauet, fremholder Norconsult. Firmaet viser til at Storhall Karmøy ble tillatt oppført uten krav til oppgradering av fortau. Norconsult mener også at med dagens 30 km/t fartsgrense og flere fartsdempere, kan skoletomten tas i bruk selv om dagens fortau ikke oppgraderes.

Buss

Når det gjelder kollektivtilbud, er det busstoppet i krysset Slettavegen/Austre Veaveg 550–600 m fra skolen som er aktuelt. Norconsult mener 150 elever vil kreve minimum tre busser (40–50 sitteplasser). Det legges ikke opp til at bussene skal kjøre helt fram til snuplassen ved storhallen. I østre enden av parkeringsplassen er det likevel areal til at store kjøretøy kan snu. Skolen får sin egen interne snuplass.

Allerede i dag er det en avgang fra Norheim i nord som er tilpasset skolestart, mens det ikke er tilfelle fra sør. Norconsult mener det må arbeides med tilpasning av rutene eller et eget skolebuss-tilbud.

Bygg

Planforslaget legger opp til maksimal byggehøyde på 10 meter over to etasjer. På sørvest-siden blir det inngangsnivå i begge etasjene. Det meste av utearealet legges til sørsiden av bygget, som er skjermet for vind. I september fikk elevrådsrepresentantene se foreløpige skisser av skolebygg og -tomt. De trakk særlig fram som positivt at det var spesialrom for ulike fag, og at det var ulike inngangsdører for hvert trinn.

I et folkehelseperspektiv trekker Norconsult fram at ungdomsskolen vil styrke friluftslivet ved at det lages deler av ny forbindelse mellom storhallen og planlagt turveg i sør og Fiskerimuseum og Slettavika i nord.

VEAVÅGEN: Danielsen ungdomsskole Karmøy blir liggende mellom Karmøy fiskerimuseum og Storhall Karmøy (deler av sistnevnte i høyre bildekant). FOTO: PETTER OLSEN

Her skal Danielsen bygge skole på Karmøy

Egill Danielsen stiftelse har sikret Danielsen ungdomsskole Karmøy tomt til nybygg.

‒ Vi kjempeglad for at vi skal få lov til å bygge her, og vi er takknemlig for at det lar seg realisere. Dette har vi jobbet for lenge, sier rektor Jostein Skartveit ved Danielsen ungdomsskole Karmøy begeistret til Sambåndet.

Behov
Skolen startet i 2013 og har i dag cirka 160 elever. Den har holdt til i leide lokaler midt i et industriområde på Vea. Dispensasjonen til å være i industriområdet løper ut i 2021.

‒ Vi har leid i greie lokaler, men nå har vi behov for et nytt bygg siden vi må flytte ut der vi er nå. Så trenger vi også mer plass, sier Skartveit, som fremholder at skolen har gode søkertall.

Opsjonsavtale
Danielsen ungdomsskole Karmøy skal få bygge på en tomt i Veavågen som Egill Danielsen stiftelsen har inngått opsjonsavtaler med alle eierne om å kjøpe. Skolen som eies av Norsk Luthersk Misjonssamband og Indremisjonsforbundet, skal leie lokalene av stiftelsen. Tomten som Egill Danielsen Stiftelsen har kjøpt, er på 18 mål og ligger midt mellom Karmøy fiskerimuseum og Storhall Karmøy i Veavågen. Der er også en barnehage like ved.

Læringsmiljø
‒ Hva kan du si om tomten?

‒ Det er en drømmetomt med spektakulære omgivelser med nærhet til naturen og sjøutsikt. Her kan elevene se fisken vake og høre måkeskrik. Vi har gode muligheter for å legge til rette for et trygt og godt læringsmiljø for våre elever.

‒ Hvordan er fremdriftsplanen?

‒ Vi håper at reguleringsarbeidet vil være ferdig til våren. Når det er klart, kan vi umiddelbart begynne å bygge. Det er ønskelig at den nye skolen skal stå ferdig høsten 2021, sier rektor Jostein Skartveit.

NATUR: Når Danielsen ungdomsskole Karmøy endelig får eget bygg, blir det i naturskjønne omgivelser i Veavågen på Karmøy. FOTO: PETTER OLSEN